IBPBI/2/423-1184/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
IBPBI/2/423-1184/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. użytkowanie (używanie)
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 25 września 2014 r., uzupełnionym 22 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 grudnia 2014 r. Znak IBPBI/2/423-1184/14/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 22 grudnia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy usługi projektowe dla przemysłu nieprzerwanie od ponad 65 lat. Zakupiła środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: serwery, komputery, skanery oraz sieciowe licencje do wykonywania branżowych projektów we wrześniu 2013 r. Każdy zakupiony (wartość powyżej 3500,00 zł) środek trwały i wartość niematerialna i prawna (licencje sieciowe - oprogramowanie) zostały dostarczone kompletne do Spółki i przyjęte do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury VAT, protokołu zdawczo - odbiorczego i dokumentu OT. Wszystkie faktury za dostarczone środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały w całości zapłacone.

Ponadto w odpowiedzi na wezwanie z 5 grudnia 2014 r. Znak ..., ujętej w piśmie z 15 grudnia 2014 r., Spółka wskazała, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do użytkowania na podstawie dokumentu OT w miesiącu wrześniu, a od października 2013 r. została naliczona amortyzacja, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Stanowiska pracy były zdatne i gotowe do użytkowania od września 2013 r., jednak używanie ich zgodnie z przeznaczeniem w pełni rozpoczęło się dopiero w styczniu 2014 r., ponieważ dopiero od miesiąca stycznia 2014 r. przyjęto dodatkowo nowych pracowników.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zawarto w przedstawionym we wniosku własnym stanowisku wskazując, że podatnik podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w listopadzie 2013 r. wynikiem której w lutym 2014 r. została przekazana dokumentacja do Zleceniodawcy - 1 etap, kolejne w kwietniu 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wyliczona amortyzacja (koszt pośredni) zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi metodą liniową od października 2013 r. jest kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Spółki, zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (serwery, komputery, skanery, sieciowe licencje) spełniają wszystkie przesłanki do zakwalifikowania ich zgodnie z art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zostały racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i poniesione w celu osiągnięcia przychodów, były faktycznie poniesione (zapłacone w całości) przez podatnika i nie znajdują się w katalogu wyłączeń wymienionych w art. 16 ust 1. ww. ustawy. Podatnik podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w listopadzie 2013 r. wynikiem której w lutym 2014 r. została przekazana dokumentacja do Zleceniodawcy - 1 etap, kolejne w kwietniu 2014 r., czyli istnieje związek przyczyno - skutkowy między wydatkiem a przychodem. W opinii podatnika wyliczona amortyzacja na podstawie ww. dokumentów jest kosztem uzyskania przychodów wg dokumentów zakupu ww. elementów majątku podatnika (faktura zakupu oraz dokument OT).

Ponadto w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu Spółka wskazała, ze wyliczona amortyzacja od ww. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu od października 2013 r. (tak tez została ujęta w księgach Spółki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku między poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Co do zasady wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop). Wydatki te mogą natomiast być odniesione w koszty podatkowe przez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami podatkowymi. Art. 15 ust. 6 updop stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do postanowień art. 16a ust. 1 updop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Natomiast w myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z powyższym przepisem wymienione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą podlegały amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 • zostały nabyte lub wytworzone (wyłącznie środki trwałe) we własnym zakresie,
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika – amortyzacji podatkowej podlegają wyłącznie środki trwałe, do których przysługuje podatnikowi prawo własności, z wyjątkiem środków używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego oraz tych wymienionych w art. 16a ust. 2 updop,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania – ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, jednakże należy stwierdzić, że warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok – o tym, jak długo będzie używany dany składnik decyduje sam podatnik,
 • muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,
 • nie są ujęte w katalogu środków trwałych wymienionych w art. 16c updop.

W myśl art. 16d ust. 2 updop składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 updop.

Zważywszy na art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka we wrześniu 2013 r. zakupiła środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: serwery, komputery, skanery oraz sieciowe licencje do wykonywania branżowych projektów. Każdy zakupiony (wartość powyżej 3.500,00 zł) środek trwały i wartość niematerialna i prawna (licencje sieciowe - oprogramowanie) zostały dostarczone kompletne do Spółki i przyjęte do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury VAT, protokołu zdawczo - odbiorczego i dokumentu OT. Wszystkie faktury za dostarczone środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały w całości zapłacone. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do użytkowania w miesiącu wrześniu, a od października 2013 r. została naliczona amortyzacja, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W listopadzie 2013 r. Wnioskodawca podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Stanowiska pracy były zdatne i gotowe do użytkowania od września 2013 r., jednak używanie ich zgodnie z przeznaczeniem w pełni rozpoczęło się dopiero w styczniu 2014 r., ponieważ dopiero od stycznia 2014 r. przyjęto dodatkowo nowych pracowników.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w momencie wprowadzenia ich do ewidencji (w miesiącu wrześniu 2013 r.) były kompletne i zdatne do użytku zatem spełniały określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicję środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej. Zatem w świetle z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, Spółka mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, czyli w niniejszej sytuacji od miesiąca października 2013 r.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać więc za prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.