IBPBI/1/4511-429/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy nakłady na remont placu utwardzonego i ogrodzenia można zaliczyć bezpośrednio w koszty, czy należy odpowiednio podnieść wartość środków trwałych i amortyzować je wg określonych stawek?
IBPBI/1/4511-429/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. remonty
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 marca 2015 r.), uzupełnionym 19 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu remontu wskazanych we wniosku obiektów pomocniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu remontu wskazanych we wniosku obiektów pomocniczych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-374/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną 19% „podatkiem liniowym”, a zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Przedmiotem działalności są przede wszystkim usługi sklasyfikowane wg następujących kodów PKD:

 • 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 • 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.

Wnioskodawca zamierza zakupić nieruchomość zabudowaną:

 • budynkiem handlowo-magazynowym wybudowanym w 1975 r., remontowanym i modernizowanym w 2010 r.,
 • budynkiem handlowo-administracyjnym wybudowanym w 1975 r., remontowanym i modernizowanym w 2010 r,.
 • wiatą stalową magazynową wybudowaną w 1975 r.,
 • wiatą magazynową wybudowaną w 1975 r.,
 • budynkiem portierni.

W skład nieruchomości wchodzi plac utwardzony płytami betonowymi (miejsca parkingowe, droga dojazdowa, plac manewrowy), całość jest ogrodzona. Nieruchomość przewidziana do zakupu jest użytkowana ponad 5 lat przez właściciela i zostanie po zakupie po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Środki trwałe, tj. budynki, wiaty spełniają kryteria używanego środka trwałego i do dnia dzisiejszego są wynajmowane na cele prowadzonej w nich działalności gospodarczej. Budynki są trwale związane z gruntem. Plac na terenie nieruchomości został utwardzony płytami betonowymi. Elementami składowymi placu są drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz plac manewrowy, które obsługują wszystkie budynki na terenie nieruchomości. Kwalifikuje się on do grupy 2 KŚT, pod pozycją 220, jako autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. Po zakupie Wnioskodawca planuje wyremontować ogrodzenie, poprzez założenie w miejsce siatki metalowych paneli oraz zamontowanie automatycznych bram wjazdowych oraz plac utwardzony, poprzez wymianę nawierzchni. Kolejnym etapem będzie również ocieplenie i wykonanie elewacji budynku handlowo-administracyjnego.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 17 czerwca 2015 r., wskazano m.in., że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 05 maja 2003 r. W dniu 25 marca 2015 r. została zakupiona nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą:

 • budynek handlowo-usługowy,
 • budynek warsztatowo-administracyjny,
 • wiata magazynowa,
 • budynek warsztatu betoniarskiego,
 • budynek murowany,
 • plac utwardzony,
 • ogrodzenie,
 • grunt.

Na dzień nabycia wszystkie składniki spełniały kryteria środka trwałego, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Składniki zostały zakwalifikowane do następujących grup KŚT:

 • budynek handlowo-usługowy - 103,
 • budynek warsztatowo-administracyjny - 101,
 • wiata magazynowa – 104,
 • budynek warsztatu betoniarskiego – 101,
 • budynek murowany – 109,
 • plac utwardzony – 220,
 • ogrodzenie – 291,
 • grunt – 032.

Ogrodzenie i plac utwardzony zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i remontowane będą w najbliższym czasie w zależności od wolnych środków finansowych. Plac obecnie jest wyłożony betonową kostką. W przyszłości planuje się wymianę częściowo na kostkę brukową oraz pokrycie asfaltem lub betonem. Plac manewrowy oraz ogrodzenie nadają się w chwili obecnej do użytkowania - spełniają swoją rolę, jednak są już zniszczone. Ogrodzenie w niektórych miejscach jest pochylone, siatka i słupki są zardzewiałe, podmurówka zniszczona, a stare bramy trudno się otwiera. Plac manewrowy wymaga remontu, kostka betonowa w niektórych miejscach posiada ubytki, jest nierówna,

po deszczu w kilku miejscach gromadzi się woda. Ze względów bezpieczeństwa i estetyki oraz postępującego zniszczenia ogrodzenie i plac wymagają remontu. Wnioskodawca zamierza zmienić ogrodzenie z siatki metalowej na panele ogrodzeniowe, mocowane na słupkach metalowych, z podmurówką z betonu żwirowego. Ogrodzenie, jako całość, stanowi środek trwały użytkowany ponad 30 lat. Remont ogrodzenia ma na celu przywrócenie jego pierwotnego stanu użytkowego i technicznego, wiec nie zwiększy jego początkowej wartości użytkowej. Istotą remontu jest bowiem to, że następuje on w toku eksploatacji środka trwałego i jest wynikiem tej eksploatacji oraz prowadzi do utrzymania parametrów posiadanych przez środek trwały w momencie oddania go do używania. Prace remontowe planowane są jeszcze w tym roku. Remont doprowadzi jedynie do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środków trwałych. Ogrodzenie i plac manewrowy będą trwałe i estetyczne, nie zmieni się ich charakter i funkcja, odzyskany zostanie pierwotny poziom techniczny środka trwałego, jego pierwotna zdolność użytkowa utracona na skutek upływu czasu i eksploatacji. Wymiana ogrodzenia ma więc jedynie charakter odtworzeniowy. Wymiana bram wjazdowych i paneli ogrodzenia, nie zwiększy wartości użytkowej, ani nie wpłynie na ulepszenie ogrodzenia, a automatyczna brama wjazdowa i panele są aktualnym standardem technologicznym. Nie wydłuży się okres użytkowania ogrodzenia i placu, Wnioskodawca nie będzie też ponosić dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. W obecnej chwili trudno oszacować kwotę na remont ogrodzenia i placu, nie będą to nakłady jednorazowe, lecz prace przeprowadzane etapami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nakłady na remont placu utwardzonego i ogrodzenia można zaliczyć bezpośrednio w koszty, czy należy odpowiednio podnieść wartość środków trwałych i amortyzować je wg określonych stawek...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego. Remont może być połączony z wymianą zużytych części, jeśli w trakcie wykonanych prac nie dojdzie do zmiany charakteru i funkcji danego środka trwałego, a taka wymiana jest wynikiem eksploatacji danego środka trwałego. Za remont uznawane są wszystkie zmiany trwale przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji. Zdaniem organów podatkowych remontem są także prace budowlane polegające na utwardzeniu wgłębienia i kolein kamieniem i wybetonowanie placu manewrowego. Wnioskodawca uważa, że wydatki na pokrycie asfaltem, kostką brukową powierzchni utwardzonego placu w miejsce starej betonowej kostki należy uznać za wydatki o charakterze remontowym, bowiem wykonane prace przywrócą jedynie stan techniczny placu umożliwiający prawidłową jego eksploatację. W związku z tym poniesione wydatki mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie, wszelkie wydatki związane z wymianą starego ogrodzenia betonowego na nowe ogrodzenie metalowe stanowią wydatki na remont tego ogrodzenia, a tym samym spełniają przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (winno być art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Bowiem istotą wymiany ogrodzenia jest przywrócenie jego stanu technicznego i użytkowego, niezmieniające jego charakteru i funkcji, a jedynie następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego (ponad 20 lat użytkowania) i wynikające z tej eksploatacji prace przywracające pierwotny poziom techniczny środka trwałego, jego pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji i niezwiększającą jego wartości początkowej. Wymiana ogrodzenia ma więc jedynie charakter odtworzeniowy. Wymiana bramy wjazdowej jest również kosztem uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku, gdyż w tej sytuacji nie ma wątpliwości, co do faktu, że nie następuje tutaj zwiększenie wartości użytkowej, ani ulepszenie ogrodzenia, a automatyczna brama wjazdowa jest aktualnym standardem technologicznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • musi nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • musi być właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego kosztu z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Z powyższych przepisów wynika, że sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków ponoszonych na środek trwały uzależniony jest od charakteru tych wydatków. Wydatki o charakterze remontowym, co do zasady podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile spełniają przesłanki uznania ich za ww. koszty wskazane w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki poniesione przez podatnika na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych, są rozliczane w czasie i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego też zasadne jest w tym przypadku odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, a w szczególności w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

W odniesieniu do wydatków na środek trwały co do zasady, wydatki na jego remont, a więc odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej). Tym samym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość, gruntową, w skład której wchodzi m.in. plac utwardzony i ogrodzenie. Składniki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i w najbliższym czasie w zależności od wolnych środków finansowych będą (etapami) remontowane. Plac manewrowy oraz ogrodzenie nadają się obecnie do użytkowania (spełniają swoją rolę), jednak są już zniszczone. Ogrodzenie w niektórych miejscach jest pochylone, siatka i słupki są zardzewiałe, podmurówka zniszczona, a stare bramy trudno się otwiera. Plac manewrowy wymaga remontu, kostka betonowa w niektórych miejscach posiada ubytki, jest nierówna, po deszczu w kilku miejscach gromadzi się woda. Ze względów bezpieczeństwa i estetyki oraz postępującego zniszczenia ogrodzenie i plac wymagają remontu. Remont ogrodzenia będzie polegał na założeniu w miejsce siatki metalowych paneli ogrodzeniowych, mocowanych na słupkach metalowych, z podmurówką z betonu żwirowego oraz zamontowaniu automatycznych bram wjazdowych. Natomiast remont placu utwardzonego na wymianie nawierzchni częściowo na kostkę brukową oraz pokrycie asfaltem lub betonem. Prace remontowe planowane są jeszcze w tym roku. Remont doprowadzi jedynie do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środków trwałych. Ogrodzenie i plac manewrowy będą trwałe i estetyczne, nie zmieni się ich charakter i funkcja, odzyskany zostanie pierwotny poziom techniczny środków trwałych, ich pierwotna zdolność użytkowa utracona na skutek upływu czasu i eksploatacji. Wymiana ogrodzenia ma jedynie charakter odtworzeniowy. Wymiana bram wjazdowych i paneli ogrodzenia, nie zwiększy wartości użytkowej, ani nie wpłynie na ulepszenie ogrodzenia, a automatyczna brama wjazdowa i panele są aktualnym standardem technologicznym. Nie wydłuży się okres użytkowania ogrodzenia i placu, Wnioskodawca nie będzie też ponosić dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego sprawy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wskazane we wniosku prace będą miały na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego ww. składników majątku, a w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpi wzrost wartości użytkowej przedmiotowych środków trwałych, to wydatki poniesione w związku z ich przeprowadzeniem, jako wydatki remontowe, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia w rozumieniu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że będą spełniać wszystkie przesłanki wskazane w cyt. art. 22 ust. 1 tej ustawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.