IBPBI/1/4511-428/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy utwardzony plac, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe podlegają amortyzacji wg stawki 4,5%?Czy ogrodzenie nieruchomości podlega amortyzacji wg stawki 4,5%?
IBPBI/1/4511-428/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. stawka amortyzacyjna
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 marca 2015 r.), uzupełnionym 19 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzacji wskazanych we wniosku obiektów pomocniczych (placu i ogrodzenia) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie określenia stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzacji wskazanych we wniosku obiektów pomocniczych (placu i ogrodzenia). Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-374/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną 19% „podatkiem liniowym”, a zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Przedmiotem działalności są przede wszystkim usługi sklasyfikowane wg następujących kodów PKD:

 • 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 • 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.

Wnioskodawca zamierza zakupić nieruchomość zabudowaną:

 • budynkiem handlowo-magazynowym wybudowanym w 1975 r., remontowanym i modernizowanym w 2010 r.,
 • budynkiem handlowo-administracyjnym wybudowanym w 1975 r., remontowanym i modernizowanym w 2010 r,.
 • wiatą stalową magazynową wybudowaną w 1975 r.,
 • wiatą magazynową wybudowaną w 1975 r.,
 • budynkiem portierni.

W skład nieruchomości wchodzi plac utwardzony płytami betonowymi (miejsca parkingowe, droga dojazdowa, plac manewrowy), całość jest ogrodzona. Nieruchomość przewidziana do zakupu jest użytkowana ponad 5 lat przez właściciela i zostanie po zakupie po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Środki trwałe, tj. budynki, wiaty spełniają kryteria używanego środka trwałego i do dnia dzisiejszego są wynajmowane na cele prowadzonej w nich działalności gospodarczej. Po zakupie budynek handlowo-administracyjny zostanie przeznaczony na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność usługową (warsztat) oraz pomieszczenia biurowe. Pozostałe budynki zostaną przeznaczone do wynajmu. Budynek handlowo-magazynowy, będzie wynajęty na działalność handlową, w związku z tym spełnia kryteria lokalu handlowo-usługowego i zostanie zaliczany do rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych. Budynek handlowo-administracyjny zostanie zakwalifikowany do rodzaju 101 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako budynek przemysłowy. Wiaty zostaną zakwalifikowane do rodzaju 291 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, natomiast budynek portierni do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe budynki niemieszkalne. Budynki są trwale związane z gruntem. Plac na terenie nieruchomości został utwardzony płytami betonowymi. Elementami składowymi placu są drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz plac manewrowy, które obsługują wszystkie budynki na terenie nieruchomości. Kwalifikuje się on do grupy 2 KŚT, pod pozycją 220, jako autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe. Po zakupie Wnioskodawca planuje wyremontować ogrodzenie, poprzez założenie w miejsce siatki metalowych paneli oraz zamontowanie automatycznych bram wjazdowych oraz plac utwardzony, poprzez wymianę nawierzchni. Kolejnym etapem będzie również ocieplenie i wykonanie elewacji budynku handlowo-administracyjnego.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 17 czerwca 2015 r., wskazano m.in., że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 05 maja 2003 r. W dniu 25 marca 2015 r. została zakupiona nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą:

 • budynek handlowo-usługowy,
 • budynek warsztatowo-administracyjny,
 • wiata magazynowa,
 • budynek warsztatu betoniarskiego,
 • budynek murowany,
 • plac utwardzony,
 • ogrodzenie,
 • grunt.

Na dzień nabycia wszystkie składniki spełniały kryteria środka trwałego, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Składniki zostały zakwalifikowane do następujących grup KŚT:

 • budynek handlowo-usługowy - 103,
 • budynek warsztatowo-administracyjny - 101,
 • wiata magazynowa – 104,
 • budynek warsztatu betoniarskiego – 101,
 • budynek murowany – 109,
 • plac utwardzony – 220,
 • ogrodzenie – 291,
 • grunt – 032.

Ogrodzenie i plac utwardzony zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i będą w najbliższym czasie remontowane w zależności od wolnych środków finansowych.

Plac obecnie jest wyłożony kostką betonową. W przyszłości planuje się wymianę częściowo na kostkę brukową oraz pokrycie asfaltem lub betonem. Plac manewrowy oraz ogrodzenie nadają się w chwili obecnej do użytkowania - spełniają swoją rolę, jednak są już zniszczone. Ogrodzenie w niektórych miejscach jest pochylone, siatka i słupki są zardzewiałe, podmurówka zniszczona, a stare bramy trudno się otwiera. Plac manewrowy wymaga remontu, kostka betonowa w niektórych miejscach posiada ubytki, jest nierówna, po deszczu w kilku miejscach gromadzi się woda. Ze względów bezpieczeństwa i estetyki oraz postępującego zniszczenia ogrodzenie i plac wymagają remontu. Wnioskodawca zamierza zmienić ogrodzenie z siatki metalowej na panele ogrodzeniowe, mocowane na słupkach metalowych, z podmurówką z betonu żwirowego. Ogrodzenie, jako całość, stanowi środek trwały użytkowany ponad 30 lat. Remont ogrodzenia ma na celu przywrócenie jego pierwotnego stanu użytkowego i technicznego, wiec nie zwiększy jego początkowej wartości użytkowej. Istotą remontu jest bowiem to, że następuje on w toku eksploatacji środka trwałego i jest wynikiem tej eksploatacji oraz prowadzi do utrzymania parametrów posiadanych przez środek trwały w momencie oddania go do używania. Prace remontowe planowane są jeszcze w tym roku. Remont doprowadzi jedynie do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środków trwałych. Ogrodzenie i plac manewrowy będą trwałe i estetyczne, nie zmieni się ich charakter i funkcja, odzyskany zostanie pierwotny poziom techniczny środka trwałego, jego pierwotna zdolność użytkowa utracona na skutek upływu czasu i eksploatacji. Wymiana ogrodzenia ma więc jedynie charakter odtworzeniowy. Wymiana bram wjazdowych i paneli ogrodzenia, nie zwiększą wartości użytkowej, ani nie wpłyną na ulepszenie ogrodzenia, a automatyczna brama wjazdowa i panele są aktualnym standardem technologicznym. Nie wydłuży się okres użytkowania ogrodzenia i placu, Wnioskodawca nie będzie też ponosić dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. W obecnej chwili trudno oszacować kwotę na remont ogrodzenia i placu, nie będą to nakłady jednorazowe, lecz prace przeprowadzane etapami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy utwardzony plac, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe podlegają amortyzacji wg stawki 4,5%...

Czy ogrodzenie nieruchomości podlega amortyzacji wg stawki 4,5%...

(druga część pytań oznaczonych we wniosku Nr 3 i 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, utwardzony plac będzie stanowił odrębny środek trwały, zakwalifikowany do grupy 2 Klasyfikacji Środków Trwałych pod pozycją 220 - jako autostrady, drogi ekspresowe, ulice i inne i podlegał będzie amortyzacji wg stawki wynoszącej 4,5% w skali roku.

Ogrodzenie nieruchomości stanowić będzie odrębny środek trwały, tj. obiekt inwentarzowy zakwalifikowany do grupy 291 KŚT - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane i podlegać będzie amortyzacji według stawki wynoszącej 4,5% w skali roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22i ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod poz. 02 dla środków trwałych z grupy 2 KŚT „obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych”, stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 4,5%.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość gruntową, w skład której wchodzą m.in. plac utwardzony i ogrodzenie. Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe składniki majątku stanowią odrębne środki trwałe, które należy zakwalifikować do grupy 2 i odpowiednio do rodzaju 220 i 291 KŚT, a tym samym zastosować do ich amortyzacji roczną stawkę amortyzacji w wysokości 4,5%.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazane we wniosku środki trwałe stanowią odrębne środki trwałe i zostały prawidłowo zaliczone do ww. grup KŚT, to prezentowane we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.