IBPBI/1/423-13/14/AP | Interpretacja indywidualna

Możliwości jednorazowej amortyzacji maszyn, o których mowa we wniosku.
IBPBI/1/423-13/14/APinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja jednorazowa
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 17 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji maszyn, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji maszyn, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/423-13/14/AP, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym przedmiotem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka posiada status małego podatnika. W dniu 3 marca 2014 r. Spółka dokonała zakupu środków trwałych: koparki o wartości 40.000 zł netto oraz rozkładarki o wartości 10.000 zł netto. Spółka dokonała ww. zakupu od jednego z udziałowców, który w momencie dokonywania transakcji sprzedaży prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą. W trakcie prowadzenia tej działalności w 2010 r. skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do sprzedawanych spółce maszyn. Zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych, Spółka zaliczyła zakupione maszyny do grupy 5, symbolu 580 (maszyny do robót ziemnych i fundamentowych) o wartości początkowej koparki 40.000 zł i rozkładarki 10.000 zł. Na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w miesiącu wprowadzenia ww. maszyn do ewidencji środków trwałych to jest w miesiącu marcu 2014 r., Spółka skorzystała z prawa do jednorazowej amortyzacji w kwocie 50.000 zł.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 16 października 2014 r., wskazano, że Spółka jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, będąca małym podatnikiem miała prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do zakupionych maszyn zaliczonych do grupy 5, symbol 580 zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych, jeżeli zakupiła środki trwałe od udziałowca spółki, który w trakcie prowadzenia działalności także skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji w stosunku do sprzedanych Spółce maszyn...

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt, że zakup maszyn budowlanych zakwalifikowanych do grupy 5, symbolu 580 KŚT nastąpił od udziałowca Spółki (prowadzącego w okresie dokonanej transakcji sprzedaży jednoosobowo działalność gospodarczą), który skorzystał w 2010 r. z prawa do jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do sprzedawanych Spółce maszyn, nie pozbawia Spółki prawa do skorzystania z jednorazowej amortyzacji, na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, aby określony wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące warunki, wydatek ten:

 • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • musi być właściwie udokumentowany.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W myśl bowiem art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Z uwagi na fakt, że składniki majątku trwałego wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Wykluczając możliwość jednorazowego uznania wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej za koszt uzyskania przychodu, ustawodawca kierował się zasadą współmierności kosztów i przychodów podatkowych.

Stosownie do art. 16a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują kilka metod amortyzacji; jako jedną z nich wskazują dokonanie tzn. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Zgodnie z art. 16k ust. 7 ww. ustawy, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Zatem z możliwości jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać:

 • mali podatnicy lub
 • podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Określenie „mały podatnik” jest zdefiniowane w art. 4a pkt 10 ww. ustawy; oznacza ono podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W 2014 r. za małego podatnika można uznać tego, u którego przychód brutto ze sprzedaży za 2013 r. nie przekroczył kwoty 5.068.000 zł, wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł x 1.200.000 = 5.067.600 zł, w zaokrągleniu 5.068.000 zł. Natomiast dopuszczalny w 2014 r. limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych stosownie do postanowień art. 16k ust. 7 i 12 ww. ustawy wynosi 211.000 zł, wg wyliczenia: ww. kurs euro tj. 4,2230 x 50.000 = 211.150 zł, w zaokrągleniu 211.000 zł.

W myśl art. 16k ust. 8 ww. ustawy, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 16h ust. 4.

Powyższe oznacza, że podatnik dokonujący jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego środka trwałego na zasadach określonych w art. 16k ust. 7 ww. ustawy, może tego odpisu dokonać już w miesiącu, w którym wprowadził środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spółka jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku od osób prawnych. W dniu 3 marca 2014 r. Spółka dokonała zakupu środków trwałych, tj. koparki oraz rozkładarki od jednego z udziałowców, który w momencie dokonywania transakcji sprzedaży prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą. W trakcie prowadzenia tej działalności w 2010 r. skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do sprzedawanych Spółce maszyn. Zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych, Spółka zaliczyła zakupione maszyny do grupy 5 (symbolu 580) KŚT, jako maszyny do robót ziemnych i fundamentowych i przyjęła ich wartości początkowe w kwotach 40.000 zł (koparka) i 10.000 zł (rozkładarka) oraz wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w marcu 2014 r.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie w 2014 r. Spółka spełnia kryteria małego podatnika, a zakupione przez nią maszyny prawidłowo zostały zaliczone do grupy 5 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, jako kompletne i zdatne do użytku oraz spełniające pozostałe (wskazane w art. 16a ust. 1 ww. ustawy) warunki uznania ich za środki trwałe, to Spółka mogła dokonać ich jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bez znaczenia przy tym w tej mierze pozostaje okoliczność, że Spółka wskazane we wniosku maszyny zakupiła od udziałowca, który uprzednio w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej dokonał ich jednorazowej amortyzacji, bowiem Spółka z o.o. jest odrębnym od swojego udziałowca prowadzącego działalność gospodarczą podmiotem. W wyniku zakupu Spółka stała się właścicielem ww. maszyn, które (poprzez sprzedaż) zostały wyłączone ze składników majątku trwałego prowadzonej odrębnie przez udziałowca Spółki działalności gospodarczej i stały się nowymi składnikami majątku trwałego ww. Spółki, które przy spełnieniu określonych w art. 16a ust. 1 ww. ustawy warunków mogą być przedmiotem amortyzacji podatkowej w tej Spółce.

Pamiętać jednakże należy o treści art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego m.in. wynika, że jeżeli podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Nadmienić przy tym należy, że prawidłowość zastosowania ww. regulacji może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja jednorazowa
ITPB1/415-1091/12/WM | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB5/423-767/12/14-5/S/RS | Interpretacja indywidualna

odpisy amortyzacyjne
ITPB3/423-262/12/14-S/KK | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB2/415-505/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

środek trwały
IBPBI/1/415-771/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPBI/1/423-13/14/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.