IBPBI/1/415-748/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania dotacji na zakup i wytworzenie środków trwałych oraz zakup drobnego sprzętu i wyposażenia za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
IBPBI/1/415-748/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. ryczałty
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wskazanej we wniosku dotacji – jest prawidłowe,
 • ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania otrzymanej dotacji – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania dotacji na zakup i wytworzenie środków trwałych oraz zakup drobnego sprzętu i wyposażenia za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-748/14/BK, IBPBI/1/415-1069/14/BK, IBPBI/1/415-784/14/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 13 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 15 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie, który zgodnie z PKD jest sklasyfikowany pod symbolami:

 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności (catering),
 • 56.29.Z - pozostała działalność gastronomiczna, która związana jest z organizowaniem imprez w postaci wesel, komunii i innych tego rodzaju imprez.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 10 stycznia 2013 r. w urzędzie skarbowym złożył oświadczenie, dokonując wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Do tej pory osiągał przychody, które wg stawek wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) wynoszą w przypadku cateringu 8,5% i gastronomi 3%. W dniu 31 stycznia 2014 r. oddał do użytkowania i wprowadził do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej przypadającą na niego część budynku związaną ze świadczeniem usług noclegowych turystycznych i krótkotrwałego zakwaterowania. Ww. budynek kupił w 2010 roku, jako kawaler w udziale w nieruchomości 50%. Drugie 50% zakupiła, jako panna jego obecna żona. Od ślubu między Wnioskodawcą oraz jego żoną (współwłaścicielką 50% przedmiotowej nieruchomości) istnieje nieprzerwanie ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej. W części powierzchni budynku należącej do niego – Wnioskodawca wydzielił fizycznie powierzchnie, którą przeznaczył na cele planowanej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie świadczenia usług noclegowych. Obliczył także udział % powierzchni przeznaczonej na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w powierzchni ogółem budynku. W dniu 18 lutego 2013 r. Wnioskodawca podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „ARiMR”) umowę o przyznanie pomocy i tym samym stał się beneficjentem wnioskowanych środków. Zgodnie z umową, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427, ze zm.), strony umowy postanowiły m.in. że:

 1. Program, to program obszarów wiejskich na lata 2007-2013 stanowiący załącznik do Obwieszczenia Ministra Rolnictwa z 12 października 2007 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Ustawa, to ustawa z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich;
 3. Rozporządzenie 1698/2005, to Rozporządzenie Rady WE nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny;
 4. Rozporządzenie 1974/2006, to Rozporządzenie Komisji WE nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 r.;
 5. Rozporządzenie 65/2011, to Rozporządzenie Komisji UE nr 65/2011 z 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady WE 1698/2005;
 6. ustawa o uruchamianiu środków z budżetu UE to ustawa z dnia 22 września 2008 r. (Dz.U Nr 187, poz.1381);
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego programem obszarów wiejskich 2007-2013;
 8. Operacja, to projekt lub inwestycja realizowana przez beneficjenta;
 9. Pomoc, to pomoc finansowa przyznana na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez beneficjenta w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w programie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;
 10. Transakcja, to dokonanie zapłaty;
 11. Agencja, to Agencja Płatnicza - ARiMR;

Zgodnie z umową z ARiMR:

 1. celem inwestycji będącym realizacją operacji jest rozwój działalności gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia i adaptację części budynku mieszkalnego na potrzeby obiektu noclegowego turystycznego. Operacja została zrealizowana;
 2. Agencja zobowiązała się do wypłacenia beneficjentowi jednorazowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych w kwocie 80.892 zł.

W dniu 25 marca 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę o kredyt inwestycyjny, którego celem było dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na obiekt noclegowo-turystyczny. Z tychże środków oraz środków własnych Wnioskodawca zrealizował całą inwestycje zgodnie z planem. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 31 stycznia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od lutego 2014, jednakże z uwagi na wybraną formę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów (winno być zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) - odpis ten nie stanowi podatkowego kosztu uzyskania przychodu. W dniu 14 lutego 2014 r. (po zakończeniu prac, oddaniu do użytkowania i wprowadzeniu środków trwałych 31 stycznia 2014 r. do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Wnioskodawca złożył w ARiMR wniosek o płatność. W dniu 23 kwietnia 2014 r. ARiMR przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji w nieruchomości, co dokumentuje spisany na tę okoliczność protokół. Pismem z 20 maja 2014 r. ARiMR poinformowała Wnioskodawcę, że kwota dotacji została obniżona do kwoty 80.087 zł. W dniu 09 maja 2014 r. ARiMR dokonała płatności zgodnie z umową i przelała na rachunek bankowy-kredytowy Wnioskodawcy kwotę 469,74 zł tytułem spłaty odsetek - dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego oraz kwotę 79.617,26 zł tytułem spłaty rat - dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego. Łącznie ARiMR przelała na rachunek bankowy kredytowy Wnioskodawcy kwotę 80.087 zł, jako zwrot 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca nie posiada informacji, jaka część w otrzymanych środkach pochodziła z budżetu krajowego a jaka z UE.

Pomoc finansową Wnioskodawca otrzymał 9 maja 2014 r. Kosztami kwalifikowanymi były: dwa środki trwałe, tj. aneksy kuchenne oraz inwestycja w nieruchomości oraz drobne wyposażenie (do 1.500 zł/szt).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że z informacji zamieszczonych na stronie ARiMR (www.armir.gov.pl)/pomoc unijna/PROW 2007-2013 wynika, że PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 7 października 2014 r., wskazano m.in., że:

 • zakres określeń stosowanych w umowie o przyznanie pomocy, wskazuje, że:
  • program to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035 ze zm.),
  • ustawa to ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 ze zm.),
  • rozporządzenie 16/2005 to rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFPROW) (Dz.U.L277 z 21 października 2005 r. ze zm.),
  • rozporządzenie to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.),
  • operacja to przedsięwzięcie, projekt lub inwestycja realizowane przez Beneficjenta w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie oraz w sposób pozwalający na osiągniecie celów działania określonych w Programie i rozporządzeniu 1698/2005,
  • koszty kwalifikowane operacji to koszty związane z realizacją operacji które zgodnie z przepisami rozporządzenia mogą zostać objęte pomocą w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • pomoc to pomoc finansowa przyznana na realizację operacji z publicznych środków krajowych, wspólnotowych, polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu, umowie oraz w przepisach odrębnych,
  • rachunek bankowy to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza Beneficjenta wskazany w zaświadczeniu wydanym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,
 • zgodnie z § 2 Umowy – umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Programu w zakresie Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Natomiast stosownie do treści § 3 pkt 2 Umowy, w wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia i adaptację części budynku mieszkalnego na potrzeby obiektu noclegowego, turystycznego,
 • środki finansowe zostały przyznane na tzw. operację zdefiniowaną w § 1 pkt 8 Umowy, czyli przedsięwzięcie, projekt lub inwestycja realizowane przez Beneficjenta w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie oraz w sposób pozwalający na osiągnięcie celów działania określonych w Programie i rozporządzeniu 1698/2005,
 • zgodnie z § 3 pkt 1 umowy Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji, której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w którym zostały wyszczególnione następujące pozycje:
  • roboty budowlane – zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku mieszkalnego na obiekt noclegowy- turystyczny – kpl. 125.090 zł,
  • zakup wyposażenia – mebli i sprzętu RTV wg zestawienia – kpl. 28.194 zł,
  • koszty ogólne - 8.500 zł, w tym koszty projektu budowlanego 7.000 zł i kosztorys inwestorski 1.500 zł,
  • suma kosztów kwalifikowanych operacji 161.784 zł,
 • zgodnie z zapisami Umowy (§ 4 pkt 1) Agencja zobowiązuje się do wypłaty Beneficjentowi na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność, pomocy w wysokości 80.892 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Z kolei w § 1 pkt 10 zapisano, że pomoc to pomoc finansowa przyznana na realizację operacji z publicznych środków krajowych, wspólnotowych, polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu, umowie oraz w przepisach odrębnych. Zatem otrzymana od ARiMR pomoc finansowa zgodnie z zawartą umowa była refundacją do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, którymi były: roboty budowlane (wytworzenie środka trwałego), zakup mebli (zakup środków trwałych), zakup drobnego sprzętu oraz sprzętu RTV stanowiących koszty pozostałe, których wartość pojedynczego przedmiotu nie przekroczyła 1.500 zł oraz opracowanie projektu i kosztorysu środka trwałego. W dniu 25 marca 2013 r. zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny. Zgodnie z tą umową środki kredytu zostały przyznane na dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, na obiekt noclegowo-turystyczny. Wg zapisów § 3 pkt 1 wypłata kredytu nastąpi przelewem na rachunek kredytobiorcy. Stosownie do treści 9 pkt 1 ww. umowy kredytowej, prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi:
  • weksel in blanco,
  • poręczenie wekslowe,
  • pełnomocnictwo do pobierania z rachunku bieżącego prowadzonego w Banku,
  • cesja wierzytelności z tytułu umowy z 18 lutego 2013 r. zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a ARiMR,
 • Zgodnie z zapisami § 1 pkt 17 umowy z ARiMR – rachunek bankowy to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza Beneficjenta wskazany w zaświadczeniu wydanym przez bank,
 • w dniu 9 maja 2014 r. ARiMR przelała na rachunek bankowy Banku kwotę 80.087 zł, który nie był rachunkiem kredytowym Wnioskodawcy. Z należnej Wnioskodawcy kwoty od ARiMR, która wpłynęła do Banku, ww. Bank pobrał samodzielnie kwoty 79.617,26 zł na spłatę kredytu inwestycyjnego (częściowo) oraz 469,74 zł – na spłatę odsetek.

Reasumując, wpływ od ARiMR środków pieniężnych w kwocie 80.087 zł do Banku był zwrotem należnym Wnioskodawcy, jako Beneficjentowi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji zgodnie z umową ARiMR oraz jej załącznikami, a nie spłatą kredytu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymana, opisana w stanie faktycznym pomoc finansowa od ARiMR stanowi w całości lub w części przychód podatkowy z działalności gospodarczej i czy przychód ten w całości lub w części podlega opodatkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym...
 2. W przypadku, gdyby organy skarbowe stały na stanowisku, że otrzymana przeze mnie pomoc finansowa z ARiMR podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie korzysta ze zwolnienia z art. 10 ustawy o ryczałcie w związku z art. 21 ust. 1 pkt 47c updof, to czy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega całość otrzymanej pomocy finansowej, czy tylko ta część otrzymanej pomocy, która dotyczy nabycia składników majątkowych nie będących środkami trwałymi, a część związana z nabyciem środków trwałych nie stanowi przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 updof oraz jaka będzie prawidłowa stawka ryczałtu dla otrzymanej pomocy finansowej, która podlega opodatkowaniu...
 3. Czy odpis amortyzacyjny od środków trwałych w części pokrytej dotacją stanowi koszt podatkowy...

(pytania oznaczone we wniosku nr 1-3)

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana, opisana w stanie faktycznym od ARiMR pomoc finansowa w części dotyczącej wytworzenia/nabycia 2 środków trwałych (nieruchomości oraz aneksów kuchennych) nie stanowi przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof”), zaś pomoc finansowa otrzymana od ARiMR w części dotyczącej nabycia składników majątkowych nie będących środkami trwałymi (drobny sprzęt i wyposażenie) stanowi przychód podatkowy z działalności gospodarczej, ale przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w związku z art. 21 ust. 1 pkt 47c updof lub też całość otrzymanej kwoty 80.087 zł korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c updof i w takiej sytuacji nie ma znaczenia, jaka część otrzymanej pomocy związana jest z wytworzeniem środka trwałego a jaka składników nie będących środkami trwałymi.

Jak wskazuje Wnioskodawca, art. 14 ust. 2 pkt 2 updof stanowi, że za przychód z działalności gospodarczej uznaje się dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Literalny zapis art. 14 ust. 2 updof stanowi, że przychodem byłaby taka część otrzymanej pomocy, która nie wiąże się z wytworzeniem środka trwałego. Według Wnioskodawcy, w jego przypadku, większość otrzymanej kwoty dotyczy wytworzenia 2 środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w dniu 31 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c updof, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Z kolei art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ad.2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdyby organy skarbowe stały na stanowisku innym niż wyraził do pytania nr 1, to w jego ocenie część pomocy, która stanowi 50% zwrotu kosztów związanych z wytworzeniem/nabyciem 2 środków trwałych - nie stanowi przychodu podatkowego i nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 updof, z kolei część pomocy związanej z nabyciem składników majątkowych nie będących środkami trwałymi korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 10 ustawy o ryczałcie w związku z art. 21 ust. 1 pkt 47c updof, lub też, całość otrzymanej pomocy w wysokości 80.087 zł korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jeżeli zaś organy będą uważały inaczej, to zdaniem Wnioskodawcy, dla całości lub części otrzymanej pomocy z ARiMR na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o ryczałcie stawka ryczałtu wynosi 3%. W ocenie Wnioskodawcy, opodatkowaniu ewentualnie podlegać będzie ta część otrzymanej pomocy, która dotyczy nabycia składników nie będących środkami trwałymi.

Art. 12 ust. 1 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym. Z kolei art. 14 ust. 2 pkt 2 updof, stanowi że za przychód z działalności gospodarczej uznaje się: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpis amortyzacyjny od środków trwałych w części pokrytej pomocą finansową z ARiMR, nie stanowi podatkowego kosztu uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z 20 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1069/14/BK wskazano m.in., że z uwagi na świadczenie usług sklasyfikowanych wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 46.19.1 (usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów rożnego rodzaju), prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza nie może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, lecz na tzw. zasadach ogólnych. Z tej też przyczyny niniejszą interpretację indywidualną oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymania dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Środki przyznane na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią przychodu podatkowego, natomiast konsekwencją otrzymania ww. środków na inny cel niż zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest, co do zasady, konieczność ich uznania za przychód podatkowy.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu stanu faktycznego wynika m.in., że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca otrzymał dotację wypłaconą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na zakup wyposażenia i środków trwałych oraz na adaptację części budynku mieszkalnego na potrzeby obiektu noclegowego turystycznego, a więc na wytworzenie środka trwałego i tym samym stał się beneficjentem wnioskowanych środków. Środki pieniężne jakie otrzymał były zwrotem należnym mu jako Beneficjentowi (do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji) zgodnie z umową zawartą z ARiMR. Pomoc, jaką Wnioskodawca otrzymał, to pomoc finansowa przyznana na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez beneficjenta.Przy czym, Agencja zobowiązała się do wypłacenia beneficjentowi jednorazowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych w kwocie 80.892 zł. W dniu 25 marca 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę o kredyt inwestycyjny, którego celem było dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na obiekt noclegowo-turystyczny. Z tychże środków oraz środków własnych Wnioskodawca zrealizował całą inwestycje zgodnie z planem. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 31 stycznia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od lutego 2014, jednakże z uwagi na wybraną formę opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) odpis ten nie stanowi podatkowego kosztu uzyskania przychodu. W dniu 14 lutego 2014 r. (po zakończeniu prac, oddaniu do użytkowania i wprowadzeniu środków trwałych w dniu 31 stycznia 2014 r. do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Wnioskodawca złożył w ARiMR wniosek o płatność. Po przeprowadzeniu kontroli, 9 maja 2014 r. ARiMR dokonała płatności, zgodnie z umową i przelała na rachunek bankowy kredytowy Wnioskodawcy kwotę w łącznej wysokości 80.087 zł, jako zwrot 50% kosztów kwalifikowanych. Pomoc finansową Wnioskodawca otrzymał 9 maja 2014 r. Kosztami kwalifikowanymi projektu były wydatki dotyczące dwóch środków trwałych, tj. aneksów kuchennych oraz nieruchomości wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także wydatki na zakup drobnego wyposażenia (do 1.500 zł/szt). Pomoc, jaką Wnioskodawca otrzymał obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki w części dotyczącej nabycia i wytworzenia ww. środków trwałych na mocy cyt. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą stanowić przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jako dofinansowanie związane z nabyciem i wytworzeniem środków trwałych środki te są bowiem wyłączone z tych przychodów.

Natomiast środki przyznane Wnioskodawcy na zakup drobnego sprzętu (wyposażenia), jako nie związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią, co do zasady, przychód z działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że środki te bezwzględnie podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Sposób finansowania programów operacyjnych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w:
  • art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1),
  • art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić również należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając powyższe na względzie, zważywszy, że Wnioskodawca jest beneficjentem projektu realizowanego w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowanego z krajowego budżetu, to otrzymane przez niego z tego tytułu środki, co do zasady, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części pochodzącej z Unii Europejskiej oraz w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, w części finansowanej z budżetu państwa. Zważywszy jednak, że otrzymanie tychże środków nastąpiło za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest państwową agencją wykonawczą, przedmiotowe środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę środków na zakup wyposażenia, jest, co do zasady, brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z tych środków. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanych we wniosku środków trwałych oraz zaliczania tych odpisów do kosztów podatkowych, wskazać należy, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Zatem w świetle ww. przepisu wydatki poniesione na nabycie, bądź wytworzenie składników majątku uznawanych za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Kosztem tym, mogą być (co do zasady) odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23. Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Na gruncie przedmiotowej sprawy, oznacza to, że Wnioskodawca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, których zakup został dofinansowany środkami pochodzącymi z przyznanej pomocy, jednakże część tych odpisów – przypadająca na te części wartości początkowych ww. składników majątku, które zostały(ną) sfinansowane z otrzymanych środków, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wskazanej we wniosku dotacji na zakup i wytworzenie środków trwałych oraz zakup drobnego sprzętu (wyposażenia) uznano za prawidłowe. Tym samym bezprzedmiotowym jest odnoszenie się do przedstawionego we wniosku pytania Nr 2 i dotyczącego tego pytania stanowiska Wnioskodawcy w sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić także należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.