IBPBI/1/415-1149/14/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sposób ustalenia wartości początkowej i prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla przydomowej oczyszczalni ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2014 r.), uzupełnionym 2 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej i prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla przydomowej oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej i prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla przydomowej oczyszczalni ścieków. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-802/14/JS, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 2 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi firmę transportową, zarejestrowaną dla celów podatku VAT. Od 1 stycznia 2013 r. jest „małym podatnikiem”. Podatek dochodowy rozlicza stosując metodę uproszczoną na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg stawki liniowej 19%, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca wykonuje usługi transportowe krajowe i międzynarodowe na terenie UE.

Prywatnie, w latach 2010-2013, wybudował dom jednorodzinny, którego część (na podstawie zezwolenia wydanego w kwietniu 2014 r. przez Starostwo Powiatowe) przeznaczył na działalność gospodarczą. Uzyskał też dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków. Od 1 maja 2014 r. Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przydomowej oczyszczalni ścieków, wg stawki 10% (KŚT-211).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 24 września 2014 r., Wnioskodawca wskazał, że:

 • działalność gospodarczą prowadzi od 1 stycznia 2001 r.,
 • rozpoczynając budowę budynku nie planował wykorzystać go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zarówno projekt, jak i udzielone pozwolenie na budowę ww. budynku nie przewidywały wykorzystania jego części na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – była to budowa budynku jednorodzinnego z garażem,
 • na potrzeby działalności gospodarczej przeznaczono część parteru, tj. 4 pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne, WC, korytarz; są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zmianę sposobu użytkowania ww. części budynku zgłoszono w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 17 marca 2014 r. (zatwierdzono 17 kwietnia 2014 r.); zmianę zgłoszono również w Referacie Podatków Lokalnych, celem opodatkowania właściwą stawką podatku od nieruchomości,
 • udział procentowy powierzchni użytkowej nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności w stosunku do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości wynosi 31,9%,
 • ww. nieruchomość zakwalifikowano do grupy 110 KŚT,
 • dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków została przyznana na mocy umowy z 25 października 2013 r. z Gminą. Koszt zakupu i montażu oczyszczalni wynosił 19.680,00 zł, z czego dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji wyniosła 6.000,00 zł, co stanowiło 30,49%.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla przydomowej oczyszczalni ścieków prawidłowo określono stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% (KŚT 211) i czy wartość początkową tej oczyszczalni należało ustalić wg wskaźnika odpowiadającego udziałowi % powierzchni użytkowej budynku zajętej pod działalność gospodarczą do powierzchni użytkowej całego budynku (po odjęciu otrzymanej dotacji)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi odrębny środek trwały. Jego wartość początkowa powinna zostać ustalona na podstawie faktury i być pomniejszona o otrzymaną dotację, w proporcji odpowiadającej udziałowi powierzchni budynku mieszkalnego wykorzystywanej do działalności gospodarczej. Oczyszczalnię należy zakwalifikować do grupy 211 KŚT, co do której zastosowanie ma stawka amortyzacyjna 10%.

Na potwierdzenie swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretację wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, sygn. I/415/21/06.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

W myśl art. 22 ust 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Składnik majątku może zostać zaliczony do środków trwałych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (decyzja w tym względzie należy do podatnika),
 • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ww. ustawy.

Dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich ww. przesłanek, określony składnik majątku spełnia definicję środka trwałego. Przy czym uznaje się, że składnik majątku spełnia kryterium kompletności, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast sformułowanie „zdatny do użytku” należy rozumieć jako możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania. Przy czym, odrębną grupę składników majątku stanowią tzw. budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. W myśl bowiem art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), stanowiących odrębne przepisy nie będące przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej – przydomowa oczyszczalnia ścieków, o której mowa we wniosku, stanowi w istocie samodzielny kompletny składnik majątku, zakwalifikowany do Grupy 2 rodzaju 211 Klasyfikacji Środków Trwałych, to w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie środek trwały – budowlę wybudowaną na cudzym gruncie (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a właściwą stawką amortyzacyjną dla tego składnika majątku będzie stawka 10%.

Zaznaczyć przy tym należy, że ustaleń w ww. zakresie, tj. czy określony składnik majątku stanowi samodzielny środek trwały oraz jaka jest jego Klasyfikacja w świetle KŚT, dokonuje sam podatnik. Powyższe wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W razie wątpliwości zainteresowany może zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Opinie wydawane są na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Stosownie do treści art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Sposób ustalenia wartości początkowej, który jest uzależniony m.in. od sposobu nabycia środka trwałego, uregulowany został w art. 22g cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. W myśl art. 22g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jak wskazano we wniosku i jego uzupełnieniu, prywatnie, w latach 2010-2013, Wnioskodawca wybudował dom jednorodzinny, którego część przeznaczył na działalność gospodarczą. Uzyskał też dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków, która została przyznana na mocy umowy z 5 października 2013 r. z Gminą. Koszt zakupu i montażu oczyszczalni wynosił 19.680,00 zł, z czego dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji wyniosła 6.000,00 zł, co stanowiło 30,49% kosztów ogółem.

W świetle powyższego, wartość początkową ww. składnika majątku (oczyszczalni) należy ustalić w cenie jej nabycia w rozumieniu art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym, do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonywane jedynie od tej części wartości początkowej środka trwałego, która nie została sfinansowana środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji. W konsekwencji, wbrew stwierdzeniu zawartemu w stanowisku, otrzymanej dotacji nie należy wyłączyć z wartości początkowej środka trwałego, lecz z kosztów podatkowych należy wyłączyć stosowną część odpisów amortyzacyjnych. Z uwagi jednak, że skutek obu ww. działań jest zbliżony – podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zostały mu zwrócone, odstąpiono w tym zakresie od stwierdzenia nieprawidłowości stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto, odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności, że przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługuje budynek, który tylko w części wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.