IBPB-1-3/4510-609/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie za usługi stanowi cenę nabycia Nieruchomości, w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? .
IBPB-1-3/4510-609/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. wartość początkowa środka trwałego
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wydatki na zakup wskazanych we wniosku usług podwyższają cenę nabycia nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy wydatki na zakup wskazanych we wniosku usług podwyższają cenę nabycia nieruchomości.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową, polskim rezydentem dla celów podatkowych.

Wnioskodawca zawarł umowę kredytu (dalej: „Umowa” lub „Kredyt”) z bankiem (dalej: „Bank”), w celu sfinansowania kosztów nabycia nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów, prawa własności gruntów oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli), które będą stanowić jego środki trwałe (grunty, budynki i budowle) oraz wartości niematerialne i prawne (prawo użytkowania wieczystego gruntów), (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość będzie wydzierżawiana przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie.

W związku z zaciągnięciem Kredytu oraz planowanym nabyciem Nieruchomości, Spółka poniosła dodatkowe koszty, w tym w szczególności wydatki na zakup usług:

 1. doradczych polegających m.in. na konsultacjach i doradztwie, udziale w negocjacjach warunków kredytowych, przygotowaniu prezentacji i dokumentacji dla instytucji finansowych, analizie dokumentacji finansowej przygotowywanej na żądania banków oraz ocenie ofert kredytowych wraz z przedstawieniem rekomendacji w przedmiocie wyboru danej oferty, a także usług polegających na pomocy w organizacji zabezpieczeń wymaganych przez bank,
 2. ustanowienia zabezpieczenia Kredytu

(dalej łącznie: „Usługi”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za Usługi stanowi cenę nabycia Nieruchomości, w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za Usługi nie stanowi ceny nabycia Nieruchomości w rozumieniu art. 16g ust. 3 updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, koszty uzyskania przychodów stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wyłącznie takie koszty, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania, bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. zostały poniesione przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku zostały pokryte z zasobów majątkowych podatnika,
 3. są definitywne,
 4. pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 5. nie są wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 updop.

Wynagrodzenie za Usługi spełnia powyższe warunki i stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki.

W oparciu o kryterium stopnia powiązania kosztu z przychodem, koszty podatkowe można podzielić na:

 1. koszty bezpośrednie - koszty bezpośrednio powiązane z przychodami podatnika, potrącane, co do zasady w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody oraz
 2. koszty inne niż bezpośrednie (koszty pośrednie), które są co do zasady potrącalne w roku ich poniesienia. Koszty pośrednie to tzw. koszty ogólnozakładowe, czyli związane z całokształtem działalności podatnika. Wydatków takich nie da się przypisać wprost do określonych przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m updop. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne, uważa się natomiast w razie:

 1. wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia (art. 16g ust. 1 pkt 2 updop);
 2. odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 updop).

Zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (...).

Z treści cytowanego powyżej przepisu wynika, że dla zakwalifikowania danego wydatku jako kosztu zwiększającego wartość początkową nabywanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych decydujący jest jego ścisły związek z procesem zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, tj. poniesienie tego wydatku warunkuje nabycie środków trwałych, ich zakup nie byłby możliwy gdyby nie został poniesiony dany wydatek.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika jednak, że poniesione przez Spółkę koszty Usług nie warunkowały nabycia Nieruchomości. Ich celem było uzyskanie Kredytu na nabycie Nieruchomości. Nie można zatem uznać, że wynagrodzenie za Usługi stanowi koszty ściśle związane z Nieruchomością. Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie za Usługi nie stanowi ceny nabycia Nieruchomości, w rozumieniu art. 16g ust. 3 updop.

Taki pogląd prezentowany jest również przez organy podatkowe. Przykładowo:

1.w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 listopada 2011 r., Znak: ILPB3/423-409/11-2/JG, w której wskazano: Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż do wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się tylko wydatki ściśle związane z ich nabyciem lub wytworzeniem. Mając zatem na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w opinii tut. Organu, przedmiotowe wydatki (usługi i opinie doradcze, w tym związane z pozyskaniem finansowania dłużnego - przypis Wnioskodawcy), jako niezwiązane bezpośrednio z nabyciem/wytworzeniem środków trwałych, nie będą stanowiły elementu zwiększającego wartość początkową składników majątku trwałego i nie będą rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te powiązać należy z ogólną działalnością Wnioskodawcy i tym samym, zakwalifikować je do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednie;

2.w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2014 r., Znak: IPTPB3/423-383/13-4/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki na usługi doradcze: przygotowanie wniosków o pozyskanie finansowania, w tym bankowego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz usługi prawne związane z pozyskaniem finansowania, w tym bankowego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są kwalifikowane przez podatnika jako koszty pośrednie prowadzonej działalności.

Organ wskazał również, że W szczególności, do wartości składających się na koszt wytworzenia środka trwałego należą:

 • wartość - w cenie nabycia - rzeczowych składników majątku zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. przede wszystkim materiałów, z których został wykonany środek trwały,
 • wartość - w cenie nabycia - wykorzystanych usług obcych zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. zarówno usług polegających na samym wytwarzaniu środka trwałego, tj. przede wszystkim jego budowie, jak i innych usług niezbędnych do wytworzenia i uczynienia tego składnika majątku zdatnym do używania,
 • koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. przede wszystkim koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji. (...).

O tym, czy wydatki stanowić powinny koszt poprzez odpisy amortyzacyjne decyduje wobec tego związek kosztu z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Do kosztów wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty, które mają wpływ na wartość początkową danego składnika majątku i dają się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego, to znaczy związane są bezpośrednio z realizacją inwestycji. Są to bowiem wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem, a zatem są elementem ich kosztu wytworzenia. (...) Należy ponadto podkreślić, że mocą art. 16g ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyraźnie wyłączono z kosztu wytworzenia środka trwałego koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty operacji finansowych, w tym odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizje, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Wydatki te nie są bowiem bezpośrednio związane z samą realizacją inwestycji, ale z całokształtem działalności podatnika.

3.interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2011 r., Znak: ILPB4/423-15/11-2/ŁM: W związku z powyższym, wydatki poniesione na sporządzenie studium wykonalności, wynagrodzenie za sukces, opracowanie montażu finansowego oraz usługi doradcze polegające na rozliczeniu projektu poniesione przez Spółkę z własnych środków w celu pozyskania źródeł finansowania projektu, a związane z otrzymaniem środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013, stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d

i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Tym samym, nie zwiększają one wartości początkowej środków trwałych wytwarzanych w ramach tej inwestycji i nie będą rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych.

4.interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 marca 2015 r., Znak: ITPB3/4510-14/15-2/KK: (...) koszty nabycia Usług nie mogą również zostać uznane za cenę nabycia środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 3 ww. ustawy. (...) Wynagrodzenie za Usługi nie stanowi bowiem „kosztów związanych z zakupem” przez Spółkę środków trwałych (Inwestycji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.