IBPB-1-3/4510-543/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki i przyszłe zaklasyfikowanie maszyny - owijarki do palet - jako środka trwałego zważywszy na to, że będzie wykorzystywana wyłącznie w celu prezentacji w przewidywanym okresie powyżej 1 roku od daty zakupu?
IBPB-1-3/4510-543/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za środek trwały zakupionej maszyny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za środek trwały zakupionej maszyny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż opakowań i maszyn pakujących dla owoców i warzyw. Spółka nabywa między innymi nowe maszyny pakujące, a następnie dokonuje ich odsprzedaży. Spółka planuje nabyć od kontrahenta unijnego maszynę - owijarkę do palet – w cenie zakupu obniżonej, ale wyższej niż 3.500 PLN, którą przeznaczy wyłącznie do prezentacji klientom przez okres dłuższy niż 1 rok. W związku z tym, Spółka nabyła specjalny samochód z podestem, który służył będzie do przewozu maszyny w celu jej prezentacji u klientów i który wprowadziła na stan środków trwałych. Maszyna - owijarka do palet - będzie prezentowana u klientów i będzie ulegać zużyciu podczas spodziewanych, licznych prezentacji, jak również w czasie transportu. Powyższą maszynę Spółka planuje zaklasyfikować do celów podatkowych jako środek trwały a nie jako towar handlowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki i przyszłe zaklasyfikowanie maszyny - owijarki do palet - jako środka trwałego zważywszy na to, że będzie wykorzystywana wyłącznie w celu prezentacji w przewidywanym okresie powyżej 1 roku od daty zakupu...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane zdarzenie przyszłe wskazuje na to, że planowana do zakupu maszyna będzie używana do celów prezentacji klientom podatnika i w tym charakterze używana przez przewidywany okres dłuższy niż 1 rok od dnia zakupu.

Podatnik wykorzystywał ją będzie na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, tj. w celu promocji i wzmożenia sprzedaży analogicznych maszyn, pozostających w jego ofercie handlowej. Okoliczności powyższe wyczerpują przesłanki z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jak stanowi art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Tak więc, składnik majątku zalicza się do środków trwałych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok,
 • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza nabyć od kontrahenta unijnego maszynę - owijarkę do palet – w cenie zakupu obniżonej, ale wyższej niż 3.500 PLN, którą przeznaczy wyłącznie do prezentacji klientom przez okres dłuższy niż 1 rok. Podatnik wykorzystywał ją będzie na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, tj. w celu promocji i wzmożenia sprzedaży analogicznych maszyn, pozostających w jego ofercie handlowej.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz opis przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Spółka może zakwalifikować maszynę (owijarkę do palet) jako środek trwały, gdyż spełnia przesłanki zawarte w art. 16a ust. 1 updop.

Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
IBPBI/2/423-573/12/MO | Interpretacja indywidualna

odpisy amortyzacyjne
IBPB-1-3/4510-210/16/AB | Interpretacja indywidualna

środek trwały
IPPB6/4510-5/16-3/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.