IBPB-1-3/4510-256/15/TS | Interpretacja indywidualna

Czy po otrzymaniu dofinansowania do środków trwałych Przedsiębiorstwo powinno wyłączyć odpisy amortyzacyjne z kosztów na bieżąco, czy winno cofnąć się i skorygować koszty podatkowe za cały okres rozliczeniowy, w którym koszty te były naliczane i ujęte w rachunku podatkowym?
IBPB-1-3/4510-256/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. korekta
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. odpisy amortyzacyjne
 7. refundacja
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po otrzymaniu dofinansowania do środków trwałych Przedsiębiorstwo powinno wyłączyć odpisy amortyzacyjne z kosztów na bieżąco, czy winno cofnąć się i skorygować koszty podatkowe za cały okres rozliczeniowy, w którym koszty te były naliczane i ujęte w rachunku podatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po otrzymaniu dofinansowania do środków trwałych Przedsiębiorstwo powinno wyłączyć odpisy amortyzacyjne z kosztów na bieżąco, czy winno cofnąć się i skorygować koszty podatkowe za cały okres rozliczeniowy, w którym koszty te były naliczane i ujęte w rachunku podatkowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W maju 2012 r. Przedsiębiorstwo (dalej również: „Spółka”), złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu „Wdrożenie Internetowego Biura (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. (dalej: „Projekt”). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednak ze względu na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.

Na liście zadań rezerwowych umieszczony został na 49 pozycji. Poinformował o powyższym Urząd Marszałkowski pismem z 30 października 2012 r. Jednak na początku bieżącego roku znalazły się środki, na skutek niewykonania innych, bardziej priorytetowych projektów. Z całkowitej wartości projektu: 1.115.932,09 PLN Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych, czyli kwotę 708.106,83 PLN. Wpływ środków na dofinansowanie najprawdopodobniej nastąpi do końca bieżącego roku. Umowa na dofinansowanie projektu zostanie podpisana przez Urząd Marszałkowski na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. Przedmiotem projektu było wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (eBOK) oraz dostawa sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zdalny odczyt wodomierzy. Internetowe Biuro Obsługi Klienta zostało zaprojektowane jako wygodne narzędzie za pomocą którego, klienci będą mogli sprawnie i szybko przekazać oraz pozyskać informacje. Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK) składa się z 4 grup funkcjonalnych: Dane kontrahenta, Faktury i Salda, Umowy, Sprawy (wnioski internetowe). Natomiast system zdalnego odczytu wodomierzy umożliwi zdalny odczyt wodomierzy poprzez zamontowanie urządzenia pomiarowego ze specjalną nakładką radiową. Niezbędny sprzęt: serwer bazodanowy ZSI, serwer aplikacji ZSI, modularny przełącznik sieciowy, szafa serwerowa, UPS, licencje, został zaksięgowany w 2013 r. Protokół odbioru podpisano 10 grudnia 2013 r. Również w grudniu 2013 r. wystawiono dokumenty OT, aby od stycznia 2014 r. rozpocząć amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponieważ projekt w zakresie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został wykonany w 100% ze środków własnych Przedsiębiorstwa, naliczona amortyzacja, pod względem podatkowym, była/jest w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po otrzymaniu dofinansowania do środków trwałych, Przedsiębiorstwo powinno wyłączyć odpisy amortyzacyjne z kosztów na bieżąco, czy winno cofnąć się i skorygować koszty podatkowe za cały okres rozliczeniowy, w którym koszty te były naliczane i ujęte w rachunku podatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Spółkę i zaliczane do kosztów podatkowych w pełnej wysokości przed otrzymaniem dotacji winny zostać skorygowane w dniu otrzymania dofinansowania.

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają jakichkolwiek wskazówek dotyczących sposobu dokonywania korekty, a w szczególności nie dają odpowiedzi na pytanie, czy winna ona dotyczyć tych okresów, w których dokonywano odpisów amortyzacyjnych i zaliczono wydatki do kosztów uzyskania przychodu, czy też korekta winna zostać dokonana za okres, w którym podatnikowi w jakikolwiek sposób zostały zrefundowane poniesione wydatki. WSA w Lublinie (wyrok z 7 listopada 2012 r., I SA/Ln 640/12) wskazał, że co prawda ustawa podatkowa przewiduje przypadki korekty rozliczenia w związku z amortyzacją, a nawet określa obowiązek zapłaty odsetek przez podatnika, jednakże łączy to z sytuacją, gdy kwalifikacja rzeczy, jako środka trwałego podlegającego odpisom amortyzacyjnym była konsekwencją woli samego podatnika. W przypadku Spółki będącej Wnioskodawcą, przyczyna korekty kosztów (odpisów amortyzacyjnych) ma jednak charakter zewnętrzny – zwrot wydatków następuje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, który obliguje do wyłączenia począwszy od momentu otrzymania dotacji z kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania należy interpretować w ten sposób, że korekty, o których w nim mowa należy dokonać w miesiącu otrzymania tych środków poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zatem zwrot wydatków na nabyte środki trwałe powoduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych, to skutek w postaci obowiązku wyłączenia (korekty kosztów) powstaje z chwilą zwrotu wydatków (w rozliczeniu za okres, w którym zwrot wydatków został otrzymany). Bez tego zwrotu podatnik nie miał i nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów z tytułu amortyzacji. Ponadto, korygując koszty wstecz doszłoby do powstania zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości, tak jakby koszty uzyskania przychodu w poszczególnych okresach były ustalone nieprawidłowo i niezgodnie z prawem. Takie rozumowanie doprowadza do wniosku, że Spółka z tytułu otrzymanej refundacji, za wykazaną aktywność, zapobiegliwość i gospodarność, poniesie karę finansową mimo, że działaniu Przedsiębiorstwa nie można zarzucić naruszenia prawa, przytaczając chociażby art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. I tylko z uwagi na fakt, że część wydatków została Spółce zwrócona w ramach zawartej umowy o dofinansowanie dopiero po poniesieniu wydatków.

NSA w wyroku z 25 lutego 2015 r. orzekł, że żądanie od podatnika odsetek, gdy ten nie popełnił żadnego błędu generującego zaległości, to naruszenie zasady praworządności. Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy znajdujemy w następujących wyrokach:

 • wyrok NSA z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1978/12
 • wyrok NSA z 30 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2024/14
 • wyrok NSA z 19 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 102/13
 • wyrok NSA z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 221/13
 • wyrok WSA w Bydgoszczy z 1 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 968/10
 • wyrok WSA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 166/12
 • wyrok WSA w Poznaniu z 3 października 2012 r., sygn. akt I SA/Po 702/12
 • wyrok WSA w Lublinie z 7 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 640/12
 • wyrok WSA w Białymstoku z 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 91/13
 • wyrok WSA w Gliwicach z 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/G1 322/13
 • wyrok WSA w Łodzi z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1204/13
 • wyrok WSA w Gdańsku z 26 marca 2014r., sygn. akt I SA/Gd 41/14
 • wyrok WSA w Gliwicach z 27 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1046/14
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w związku z realizacją konkretnego Projektu, który pierwotnie nie został zakwalifikowany do otrzymania dotacji unijnej, dokonał zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych w całości z własnych funduszy. Zakupione środki zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, a następnie dokonywano od nich odpisów amortyzacyjnych, które w całości zaliczano do kosztów uzyskania przychodów. Ostatecznie Projekt złożony przez Wnioskodawcę został zakwalifikowany do otrzymania dotacji, wynoszącej 85% całości kosztów realizacji Projektu. Do końca bieżącego roku Wnioskodawca otrzyma środki na jego realizację.

Na podstawie art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Pojęcie środków trwałych określone zostało w art. 16a updop.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Natomiast, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z przytoczonego przepisu wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części, która m.in. została podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócona. Zatem, wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty, otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objęte są zakresem przedmiotowym cyt. powyżej art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji gdy wartość poniesionych przez Spółkę wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych została zrefundowana (zwrócona), to stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, dotyczące ich odpisy amortyzacyjne (których podstawę stanowi ustalona zgodnie z przepisami wartość początkowa, która nie ulega korekcie w związku z otrzymaniem dotacji) zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, podlegają wyłączeniu z kosztów w momencie otrzymania dofinansowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.