IBPB-1-2/4510-771/15/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego otrzymanego aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IBPB-1-2/4510-771/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. ewidencja środków trwałych
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. wartość początkowa
 7. zmniejszenie
 8. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 9. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r., (data wpływu do Organu 13 listopada 2015 r.), uzupełnionym 19 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego otrzymanego aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, wartości początkowej środka trwałego otrzymanego aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek nie spełniał wymogu formalnego, dlatego też pismem z 11 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-771/15/BG wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 19 stycznia 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

22 października 2014 r. Spółka z o.o. (spółka gminna), otrzymała od Gminy aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W skład aportu wchodził m.in. środek trwały w postaci ściany oporowej. Jako, że przepisy podatkowe obligują do kontynuacji amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie aportu ZCP, Spółka otrzymała również dane z ksiąg od poprzedniego właściciela. Ściana oporowa według przekazanych danych nie została całkowicie umorzona. Wartość początkowa środka trwałego wynosiła 1.810.339,29 zł, wartość dotychczasowego umorzenia 635.127,36 zł, co daje na koniec wartość 1.175.211,93 zł do dalszego amortyzowania. Jednakże, w przypadku tego środka trwałego, wartość księgowa odbiega znacznie od wartości z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, który ocenił faktyczny stan ściany oporowej. Wartość przyjęta do aportu z wyceny rzeczoznawcy to 4.900,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Ponieważ Spółka jest zobligowana do kontynuacji amortyzacji środków trwałych otrzymanych w aporcie jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którą kwotę należy przyjąć jako wartość początkową środka trwałego w postaci ściany oporowej, od której dalej będzie naliczana amortyzacja... Czy wartość wynikającą z ksiąg poprzedniego właściciela (po umorzeniu) czyli 1.175 211,93 zł, czy wartość przyjętą do aportu zgodna z wyceną rzeczoznawcy czyli kwota 4.900,00 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na rzeczywisty stan techniczny, jakościowy i użytkowy dla Spółki środka trwałego w postaci ściany oporowej, zasadne będzie w tym przypadku przyjąć jako wartość początkową kwotę z wyceny rzeczoznawcy, czyli 4.900,00 zł. Od tej kwoty kontynuowana by była amortyzacja środka trwałego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 22 października 2014 r. Wnioskodawca (spółka gminna), otrzymał od Gminy aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W skład aportu wchodził m.in. środek trwały w postaci ściany oporowej. Spółka otrzymała od poprzedniego właściciela dane o wartości początkowej tego środka trwałego i dotychczasowym umorzeniu, z których wynikało, że ściana oporowa według przekazanych danych nie została całkowicie umorzona. Jednakże, wartość księgowa środka trwałego odbiega znacznie od wartości z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, który ocenił faktyczny stan ściany oporowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszty uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodów lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

–o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przepis ten określa pojęcie środka trwałego jako nabytego lub wytworzonego składnika majątkowego, kompletnego i zdatnego do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Z treści art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, wynika, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W celu określenia wartości początkowej środków trwałych pozyskanych w drodze aportu zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 16g ust. 1 pkt 4 albo art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 updop. Dla zastosowania właściwego przepisu decydujące znaczenie ma przedmiot aportu, a gdy jest nim przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa – fakt ujęcia lub nieujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego aport.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 updop (w brzmieniu obowiązującym od 27 czerwca 2014 r. do 2 listopada 2014 r.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki, a także wkładu spółdzielni - ustaloną przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Powyższa regulacja stanowi generalną zasadę ustalania wartości początkowej składników majątku otrzymanych w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Jak wynika z literalnej treści tego przepisu wartość składników majątkowych otrzymanych aportem ustala się, co do zasady, w wartości rynkowej.

Z uwagi na powyższe wskazanie – skoro przedmiotem aportu wniesionego do Spółki była zorganizowana część przedsiębiorstwa, to ww. przepis nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania. Zatem w odniesieniu do ustalenia wartości początkowej składników majątku otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną części zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9 i ust. 10a updop.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 10a updop (w brzmieniu obowiązującym od 27 czerwca 2014 r. do 2 listopada 2014 r.), przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego.

Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 (art. 16h ust. 3 updop).

W myśl art. 16h ust. 3a updop, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Treść powołanych przepisów statuuje zasadę kontynuacji amortyzacji, z której wynika obowiązek podmiotu otrzymujacego aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do:

 • uwzględnienia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych określonej w stosownej ewidencji podmiotu wnoszącego aport,
 • uwzględnienia dotychczasowej wysokości dokonanych przez podmiot wnoszący aport odpisów amortyzacyjnych,
 • stosowania tej samej metody amortyzacji.

Zatem w sytuacji, gdy w skład aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą środki trwałe, wówczas wartość początkową tych środków Spółka powinna ustalić na podstawie art. 16g ust. 9 w związku z art. 16g ust. 10a updop, tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne przez ten podmiot.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na marginesie powyższych rozważań wskazać należy, że niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Jeżeli stan faktyczny, ustalony np. w toku postępowania podatkowego będzie inny od przedstawionego we wniosku, interpretacja nie będzie wywierać skutków prawnych przewidzianych w Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo należy podkreślić, że w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ może weryfikować prawidłowość ustalenia przez podmiot wnoszący aport w postaci ZCP wartości początkowej środka trwałego o którym mowa we wniosku (z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych) oraz wartość wynikającą z wyceny rzeczoznawcy a także badać przyczyny tak znacznej różnicy w tych wartościach (utraty wartości środka trwałego).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.