IBPB-1-2/4510-25/16/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy, jeżeli dotacja wpłynie na rachunek bankowy po przyjęciu środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji, to w momencie faktycznego otrzymania dotacji podatnik powinien dokonać odpowiedniej korekty kosztów powstałych z tytułu odpisów amortyzacyjnych i w jakim okresie powinna zostać dokonana korekta kosztów tzn. „na bieżąco” w okresie otrzymania dotacji, czy trzeba dokonać korekty rozliczenia ,,wstecz” w okresie w którym zostały dokonane odpisy amortyzacyjne
IBPB-1-2/4510-25/16/BKDinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. dotacja
  3. korekta
  4. koszty uzyskania przychodów
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 24 czerwca 2015 r. Wnioskodawca podpisał z Centrum Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie zakupu środków trwałych. Wspomniane środki trwałe zostały zakupione z własnych środków finansowych Spółki oraz zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i rozpoczęto ich amortyzację naliczoną od wartości początkowej zgodnie ze stawkami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym część środków trwałych ma wartość nieprzekraczającą 3.500 zł i została zamortyzowana jednorazowo. Dotacja wpłynie na konto bankowe Wnioskodawcy w 2016 r., tj. w trakcie trwania amortyzacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, jeżeli dotacja wpłynie na rachunek bankowy po przyjęciu środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji, to w momencie faktycznego otrzymania dotacji podatnik powinien dokonać odpowiedniej korekty kosztów powstałych z tytułu odpisów amortyzacyjnych i w jakim okresie powinna zostać dokonana korekta kosztów tzn. „na bieżąco” w okresie otrzymania dotacji, czy trzeba dokonać korekty rozliczenia „wstecz” w okresie w którym zostały dokonane odpisy amortyzacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 updop, wartość otrzymanych dotacji na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, stanowi przychód z działalności gospodarczej u podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tym, że na podstawie art. 17 ust 1 pkt 21 updop wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu dotacji, subwencji i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymane w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie stosownie do postanowień zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m updop od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zdaniem Wnioskodawcy, korekty należy dokonać w miesiącu otrzymania dotacji poprzez zmniejszenie kosztów bieżących, ponieważ zgodnie z powołanymi przepisami odpisy amortyzacyjne od części środka trwałego pokryte dotacją przestają być kosztem uzyskania przychodów w momencie otrzymania dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu, w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca podpisał z Centrum Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie zakupu środków trwałych. Środki trwałe zostały zakupione ze środków własnych i wprowadzone do ewidencji środków trwałych i rozpoczęto ich amortyzację od wartości początkowej zgodnie ze stawkami art. 16a-16m updop. Część środków trwałych ma wartość nie przekraczającą 3.500 zł i została zamortyzowana jednorazowo. Dotacja wpłynie na konto bankowe przedsiębiorcy w 2016 r., tj. w trakcie trwania amortyzacji.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi odpowiedź na pytanie, czy w momencie faktycznego otrzymania dotacji podatnik powinien dokonać odpowiedniej korekty kosztów powstałych z tytułu odpisów amortyzacyjnych i w jakim okresie powinna zostać dokonana korekta kosztów.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca rozpoczął amortyzację zakupionych środków trwałych w momencie przyjęcia ich do używania i zaliczał odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów to w momencie faktycznego otrzymania dotacji Wnioskodawca powinien dokonać odpowiedniej korekty kosztów powstałych z tytułu dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z przywołanym powyżej art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, w momencie otrzymania dotacji, jako refundacji poniesionych z własnych środków wydatków na zakup środków trwałych, Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, w tej części, która została zwrócona Wnioskodawcy poprzez otrzymaną dotację.

Odnosząc się do momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów należy stwierdzić, że korekta wysokości odpisów amortyzacyjnych powinna zostać dokonana w miesiącu, w którym dotacja zostanie otrzymana przez Wnioskodawcę. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4i updop, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie również należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.