IBPB-1-2/4510-102/16/JW | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki aportującej?
IBPB-1-2/4510-102/16/JWinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. wartość początkowa
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki aportującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki aportującej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W przyszłości Spółka otrzyma od innej spółki (kapitałowej spółki prawa handlowego; dalej: „Spółka aportująca”) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy CIT lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 (dalej: „Przedsiębiorstwo”), na które składać się będzie m.in. nieruchomość (dalej: „Nieruchomość”). Na moment aportu Nieruchomość będzie ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej.

W zamian za wniesiony aport, Spółka wyemituje na rzecz Spółki aportującej udziały, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej Przedsiębiorstwa.

Wartość przedsiębiorstwa Spółki aportującej będzie odpowiadać co najmniej wartości rynkowej Nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki aportującej...

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawiona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki aportującej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei art. 16g ust. 9 Ustawy CIT stanowi, że w przypadku przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo dzielonego. Zgodnie z ust. 10a, przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego.

Art. 16h ust. 3 Ustawy CIT stwierdza, że podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład (ust. 3a powyższego przepisu).

Analiza powyższych regulacji pozwala na stwierdzenie, że w przypadku dokonania przez jeden podmiot wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość składników ustala się w wysokości wartości początkowej która została określona w ewidencji środków trwałych podmiotu, który wkładu niepieniężnego dokonuje. Następnie, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane przez podmiot otrzymujący wkład niepieniężny z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody przyjętej przez podmiot który wkładu dokonał (tak też: Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Lex 2015 r.).
Powyższe, potwierdzają także m.in. następujące interpretacje indywidualne prawa podatkowego:

 • z 11 lutego 2015 r., IPTPB3/423-411/14-2/KC: Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze aportu Składników Majątku stanowiących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Jednakże uprawnienie to będzie ograniczone poprzez zastosowanie w tym przypadku zasady kontynuacji amortyzacji, skutkującej obowiązkiem określenia wartości początkowej przyjętej przez wnoszącego aport (Spółkę) oraz zastosowania przyjętej przez niego metody amortyzacji.
 • z 15 kwietnia 2014 r., IPTPB3/423-10/14-4/KJ: (...) Wnioskodawca otrzymał aport w postaci przedsiębiorstwa (...) Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej otrzymanych aportem w ramach przedsiębiorstwa składników (...) w wysokości wartości początkowej określonej w tej ewidencji oraz winien dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę kapitałową w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej.
 • z 27 sierpnia 2014 r., IPPB5/423-536/14-2/MK: (...) jeżeli przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część to (...) wartość początkową tych składników majątku określa się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.
 • z 29 sierpnia 2014 r., IBPBI/2/423-682/14/BG: Mając, zatem na uwadze przytoczone przepisy oraz fakt, że w analizowanym stanie faktycznym (...) przedmiotem wkładu do Spółki będzie przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, Spółka powinna określić wartość początkową nabytych składników majątkowych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u podmiotu wnoszącego aport oraz powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątkowych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący aport.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawiona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki aportującej. Powyższe potwierdza także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 marca 2012 r. sygn. II FSK 2315/10: (...) przedmiotem aportu mając być wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalności produkcyjną, tj. m.in: nieruchomości (...) Trafnie zatem w zaskarżonym wyroku sąd pierwszej instancji przyjął, że podatnik otrzymujący aport w formie przedsiębiorstwa (...), jest obowiązany - w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tego aportu, a wprowadzonych do ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego wkład – do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów i do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez podmiot wnoszący aport (wspólnika) (...).

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, Spółka zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez nią stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Sposób ustalenia wartości składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części został przez ustawodawcę określony w art. 15 ust. 1s updop.

W myśl art. 15 ust. 1s updop, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 • w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników.

Jednocześnie, w myśl art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Warunki jakie muszą spełniać składniki majątku podatnika, aby uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz ich katalog zawierają przepisy art. 16a i 16b updop. Zgodnie z art. 16a updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16c updop, amortyzacji nie podlegają:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2,
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano te działalność

-zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Tym samym, jeżeli środek trwały lub wartość niematerialna i prawna nie zostały wymienione w powyższym artykule (art. 16c updop), można od nich dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Warunkiem koniecznym, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest ich wprowadzenie do stosownej ewidencji oraz określenie ich wartości początkowej.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Natomiast w myśl art. 16g ust. 10a updop, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego.

Stosownie do treści art. 16h ust. 3 updop, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład (art. 16h ust. 3a updop).

Powyższe przepisy wprowadzają obowiązek kontynuacji, co oznacza, że podmiot nabywający przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w drodze wkładu niepieniężnego dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wyceny wartości początkowej przejętych składników, wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący aport.

Zatem, w sytuacji gdy przy aporcie przedsiębiorstwa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, wówczas wartość początkową tych środków ustala się na podstawie art. 16g ust. 9 updop w związku z art. 16g ust. 10a updop (uwzględniając tym samym treść art. 15 ust. 1s pkt 1 updop), tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji.

Uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9 i ust. 10a updop, w odniesieniu do aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, modyfikują ogólną zasadę ustalania wartości początkowej składników majątku otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego – wynikającą z art. 16g ust. 1 pkt 4 updop. Jako przepisy szczególne mają zatem pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma od innej spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 updop lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop. Na wkład ten składać się będzie m.in. Nieruchomość, która będzie ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej. Ponadto w stanowisku własnym Wnioskodawca wskazał, że będzie uprawniony do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej.

Mając na uwadze opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz przywołane regulacje prawne, stwierdzić należy, że Wnioskodawca w związku z otrzymaniem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w skład którego wchodzić będzie m.in. Nieruchomość wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej oraz w przypadku, gdy nie została ona wymieniona w art. 16c updop) będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej Nieruchomości w wysokości wartości początkowej określonej w tej ewidencji winien dokonywać odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów, oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę aportującą.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.