IBPB-1-1/4511-657/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki wycofania środka trwałego na potrzeby osobiste Wnioskodawcy?
IBPB-1-1/4511-657/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. wycofanie
 2. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 20 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 października 2015 r.), uzupełnionym 28 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia, czy przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku (lokali, pomieszczeń) z majątku prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego Wnioskodawczyni spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia, czy przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku (lokali, pomieszczeń) z majątku prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego Wnioskodawczyni spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 stycznia 2015 r. Znak: IBPP3/4512-798/15/KS, IBPB-1-1/4511-657/15/WRz, IBPB-2-2/4511-/15/MMa, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 28 stycznia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Posiada ujęte w ewidencji środków trwałych i amortyzowane środki trwałe, stanowiące ustawową współwłasność majątkową małżeńską. Wśród nich znajdują się dwie nieruchomości - jedna to odrębny budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gastronomicznej (cukierniczej), druga to budynek użytkowy, którego część wykorzystywana jest do prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności gastronomicznej (cukierniczej), natomiast pozostałe pomieszczenia (większość) są wynajmowane. W nieruchomości tej zamontowano również odrębne środki trwałe, takie jak np.:

 • dźwig - winda osobowa dla 8 osób podwieszana z maszynownią u góry,
 • dźwig - winda towarowa z poziomu 0 na 1 (tylko do kuchni) na naczynia,
 • schody ruchome - 1 bieg,
 • drzwi automatyczne - rozsuwane drzwi szklane - wejściowe główne do budynku,
 • instalacja odgromowa i uziemiająca,
 • system sterowania oddymianiem,
 • system doprowadzania ciepła z klimatyzacją,
 • trafostacja na zewnątrz zabudowana osobnym budynkiem,
 • system monitoringu wizyjnego/system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • system alarmowy - system sygnalizacji włamania,
 • instalacja wody lodowej,
 • instalacja wentylacyjna,
 • system sygnalizacji pożarowej,
 • system wideo-domofonowy,
 • sieć strukturalna,
 • separator tłuszczów i skrobi,
 • przepompownia ścieków,
 • oprawy oświetlenia służące m.in. do oświetlania elewacji,
 • system zdalnego rozliczania mediów,
 • most nad strumieniem.

O możliwości uznania tych składników majątkowych za odrębne środki trwałe stanowi m.in. uzyskana przez Wnioskodawczynię interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/1/415-638/13/ZK z 2 października 2013 r. Podczas nabycia, czy wytworzenia omawianych składników majątkowych, odliczono podatek od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawczyni planuje likwidację prowadzonej działalności gospodarczej w ten sposób, że przeniesie majątek nieruchomy (budynki) oraz związane z nimi inne środki trwałe typu instalacje, utwardzenia gruntu, ruchome schody, czy windę do majątku niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą, tj. związanego z wynajmem nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast działalność gastronomiczną (cukierniczą) planuje wnieść do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej:

 • nazwę (firmę),
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w działalności handlowo-cukierniczej, z wyłączeniem nieruchomości,
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy, obejmujący wszelkie prawa i zobowiązania pracodawcy,
 • środki pieniężne w kasie oraz na rachunku bankowym,
 • zobowiązania i należności związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej i cukierniczej,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami materiałów, towarów, energii czy usługi a także z odbiorcami,
 • księgi i dokumenty związane z tą sferą działalności Wnioskodawczyni,
 • wyposażenie związane z tą działalnością, niestanowiące środków trwałych,
 • materiały i towary handlowe,
 • tajemnice handlowe przedsiębiorstwa (w tym receptury).

Ww. zespół składników majątkowych jest obecnie wyodrębniony w jej przedsiębiorstwie na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej, gdyż jest to wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z działalnością lokalu gastronomiczno-cukierniczego i może przez to stanowić odrębne przedsiębiorstwo - cukiernię, a ponadto ta wydzielona część przedsiębiorstwa, na dzień złożenia wniosku, posiada samodzielność w podejmowaniu decyzji jej dotyczących,
 • finansowej, gdyż możliwe jest wyodrębnienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań związanych z działalnością wyodrębnionej części przedsiębiorstwa i takie też wyodrębnienie następuje faktycznie dla celów ustalenia rentowności tej części przedsiębiorstwa, która odpowiada za zarządzanie nieruchomościami, oraz tej części przedsiębiorstwa, która odpowiada za prowadzenie działalności gastronomiczno-cukierniczej,
 • funkcjonalnej, gdyż stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo (cukiernię) samodzielnie realizujące cele gospodarcze i postrzeganej w otoczeniu gospodarczym, jako faktycznie niezależne przedsiębiorstwo.

Po wniesieniu tego przedsiębiorstwa aportem do spółki, spółka kontynuować będzie działalność gastronomiczno-cukierniczą w niezmienionej postaci w lokalu znajdującym się w posiadaniu spółki. Do spółki zostaną wniesione wszystkie składniki majątku i zobowiązania związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa z wyjątkiem lokalu użytkowego (i zobowiązań z nim związanych), który wcześniej zostanie wycofany z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ww. przedsiębiorstwo jest tak zorganizowane, że dzieli działalność gospodarczą na związaną z wynajmem (zarządzaniem wszystkimi nieruchomościami), która jest całkowicie niezależna organizacyjnie od działalności gospodarczej związanej z działalnością gastronomiczno-cukierniczą. Po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni planuje osiągać przychody z wynajmu nieruchomości wycofanych uprzednio z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedmiotem wynajmu będą jedynie pojedyncze lokale omawianej nieruchomości, a nie składniki majątkowe w rodzaju schody ruchome czy winda, niemniej jednak zgodnie z zawartymi umowami korzystanie z takich składników majątkowych jak instalacje, schody ruchome, czy winda będzie prawem najemcy lub jego klientów.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 22 stycznia 2016 r. wskazano ponadto, że majątek związany z pozarolniczą działalnością gospodarczą zostanie przekazany:

 1. Częściowo w formie aportu do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jest to przekazanie odpłatne, jako że aport stanowi czynność odpłatną w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokonywaną w zamian za otrzymany udział)
 2. Częściowo do majątku podatnika nie związanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak w ocenie Wnioskodawczyni w ramach majątku związanego z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - nie jest to jednak żadne przekazanie, lecz zmiana źródła przychodów PIT przy zachowaniu działalności gospodarczej VAT w formie wynajmu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wycofaniem z pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych wyżej składników majątkowych będą na mnie ciążyć jakieś zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z wycofaniem z pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych wyżej składników majątkowych nie będą na niej ciążyć zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje bowiem w żadnym ze swoich przepisów opodatkowania samego wycofania z majątku firmowego środków trwałych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że Wnioskodawczyni planuje likwidację prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. W związku z tym zamierza wycofać z majątku związanego z tą działalnością - majątku nieruchomego (budynków) oraz związanych z nim innych, a wskazanych we wniosku środków trwałych do majątku niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Natomiast działalność gastronomiczną (cukierniczą) planuje wnieść w formie aportu do nowo utworzonej spółki z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej planuje osiągać przychody z wynajmu nieruchomości wycofanych uprzednio z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby niezwiązane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, tj. np. związane z wynajmem (tzw. prywatnym) nieruchomości, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, bowiem poprzez czynność tą Wnioskodawczyni nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego (nie nastąpi przyrost w jej majątku, ani zmniejszenie jej zobowiązań). W wyniku planowanych działań nastąpi wyłącznie zmiana sposobu użytkowania ww. składników majątku z czym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wiąże powstania obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.