IBPB-1-1/4511-295/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki wycofania i sprzedaży z majątku firmy lokali mieszkalnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia, czy przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku (lokali mieszkalnych) z majątku prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego Wnioskodawcy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia, czy przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku (lokali mieszkalnych) z majątku prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego Wnioskodawcy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1993 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel krajowy i zagraniczny usługami i częściami zamiennymi do statków powietrznych. Uzyskiwane z tej działalności dochody opodatkowuje wg 19% „stawki liniowej”. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. W 1998 r. na mocy przydziału lokalu użytkowego Wnioskodawca uzyskał lokal użytkowy nr 7 o łącznej powierzchni 319,60 m2 na warunkach własnościowego prawa do lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i wprowadził go do ewidencji środków trwałych firmy oraz dokonywał od jego wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty podatkowe. W 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni o zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego nr 7. Na mocy decyzji Starostwa Powiatowego uzyskał pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu i jego podział.

W dniu 11 kwietnia 2011 r. ww. Spółdzielnia wydała cztery nowe przydziały na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wydzielone 4 lokale:

  1. lokal nr 8 o powierzchni 106,20 m2,
  2. lokal nr 7 o powierzchni 107,20 m2
  3. lokal nr 2 o powierzchni 53,10 m2
  4. lokal nr 2a o powierzchni 53,10 m2.

Lokale nr 7 i 8 zostały sprzedane w latach poprzednich.

Natomiast lokale mieszkalne nr 2 oraz nr 2a Wnioskodawca zamierza w 2015 r. wycofać z działalności gospodarczej na cele osobiste. Niewykluczone, że lokale te będzie wynajmował w ramach tzw. najmu prywatnego, a następnie możliwe, że po okresie 6 lat od momentu wycofania lokali na cele osobiste, ww. mieszkania zostaną sprzedane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wycofaniem nieruchomości wraz z gruntem z działalności gospodarczej i przekazaniem ich na potrzeby osobiste powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy wycofa majątek (lokale mieszkalne) na cele osobiste, to nawet jeśli lokale te będzie wynajmować, jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności, sama czynność wycofania majątku z działalności gospodarczej, nie będzie podlegać opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sama czynność późniejszego wynajmu nie będzie podlegała opodatkowaniu w ramach źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza. W związku z tym, że okres używania nieruchomości jest dłuży niż 10 lat podatek dochodowy wystąpi w sytuacji gdy, wycofany z działalności majątek sprzeda przed upływem 6 lat - licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie do dnia jego odpłatnego zbycia. Wówczas sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem dochodowym wg 19% stawki liniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, zamierza wycofać lokale mieszkalne, wynajmowane obecnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będące środkami trwałymi w tej działalności i przekazać je na potrzeby osobiste.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, bowiem poprzez czynność tą Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego (nie nastąpi przyrost w jego majątku, ani zmniejszenie jego zobowiązań). W wyniku planowanych działań nastąpi wyłącznie zmiana sposobu użytkowania ww. lokali mieszkalnych z czym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wiąże powstania obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie dotyczącym pytania oznaczonego we wniosku nr 2, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zauważyć także należy, że stosownie do zadanego pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była ocena skutków ewentualnej sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątku, jak również kwestia dotycząca źródła w ramach którego należy opodatkować przychody (dochody) z ich wynajmu. Jeżeli Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji indywidualnej w tym zakresie winien w tym zakresie wystąpić z odrębnym wnioskiem ORD-IN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.