IBPB-1-1/4511-212/15/ZK | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych otrzymanych w darowiźnie?
IBPB-1-1/4511-212/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytych w drodze darowizny składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytych w drodze darowizny składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny (pierwsza linia spadkowa) zorganizowaną część przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Będzie to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych dla prowadzenia działalności. Wyodrębnienie i przekazanie tej części związane będzie z planowaną restrukturyzacją prowadzonej działalności przez ojca Wnioskodawczyni. W skład wyodrębnionej części przedsiębiorstwa wejdzie nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, w którym wynajmowane są pomieszczenia dla różnych podmiotów na działalność gospodarczą. Od wartości darowanego przedsiębiorstwa nie zostanie odprowadzony podatek od darowizny z uwagi na zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn. Na dzień otrzymania darowizny Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i zamierza być czynnym podatnikiem VAT. Do działalności gospodarczej zostaną wykorzystane wszystkie składniki majątku przekazane w drodze darowizny. Niezależnie od powyższego, Wnioskodawczyni planuje w okresie późniejszym wnieść prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo aportem do spółki z o.o., względnie przekształcić swoją jednoosobową firmę w spółkę z o.o., gdyż zainteresowana jest ostatecznie prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej określonej przez k.s.h. Wnioskodawczyni nadmienia, że środki trwałe i wartości niematerialne otrzymane w formie darowizny wchodzące w skład zorganizowanej część przedsiębiorstwa, były przedmiotem naliczania amortyzacji podatkowej w firmie prowadzonej przez jej ojca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytych w drodze darowizny dla celów naliczenia amortyzacji podatkowej w jednoosobowej firmie prowadzonej w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w oparciu o art. 22 g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części stanowi suma ich wartości rynkowej nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Ponieważ w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie przedmiotem darowizny wchodzi także majątek nieruchomy, a w związku z tym wystąpi wymóg dochowania formy aktu notarialnego, zdaniem Wnioskodawczyni, wartości darowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonych w wartości rynkowej w akcie notarialnym, będą podstawą do wyliczania amortyzacji podatkowej od tych składników.

W ocenie Wnioskodawczyni, sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny, wskazano w art. 22g ust. 1 pkt 3 i ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nią więc wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tą wartość w niższej wysokości.

Reasumując, w przypadku amortyzacji naliczanej od składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, należy ustalić wartość początkową dla każdego z osobna składnika majątku, mając na względzie postanowienia art. 22g ust. 15 cytowanej ustawy.

Tak więc w przypadku tym nie ma znaczenia wartość początkowa, od której poprzedni właściciel tych środków naliczał amortyzację podatkową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Stosownie do art. 22 ust. 8 tej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Natomiast stosownie do art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Składnik majątku może zostać zaliczony do środków trwałych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (decyzja w tym względzie należy do podatnika),
 • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych nieodpłatnie z wyjątkiem nabytych w drodze spadku i darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Z ww. przepisu wynika więc, że nabycie składników majątkowych w formie darowizny nie stanowi przeszkody do ich amortyzacji i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że składniki te są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zatem kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ww. ustawy. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 tej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22g ust. 16 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przy czym, w myśl art. 19 ust. 3 powołanej ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze umowy darowizny od ojca zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Będzie to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych dla prowadzenia działalności. Wyodrębnienie i przekazanie tej części związane będzie z planowaną restrukturyzacją działalności prowadzonej przez ojca Wnioskodawczyni. W skład wyodrębnionej części przedsiębiorstwa wejdzie nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, w którym wynajmowane są pomieszczenia dla różnych podmiotów na działalność gospodarczą. Na dzień otrzymania darowizny Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą, w której zostaną wykorzystane wszystkie przekazane składniki majątku. Otrzymane w darowiźnie środki trwałe oraz wartości niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, były przedmiotem naliczania amortyzacji podatkowej w firmie prowadzonej przez jej ojca.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przy ustaleniu wartości początkowej nabytych w drodze darowizny składników majątku, które o ile w świetle powołanych przepisów mogą stanowić w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przewidujący możliwość określenia ich wartości początkowej wg wartości rynkowej z dnia nabycia, o ile umowa darowizny nie określa ich wartości w niższej wysokości. Pamiętać przy tym należy, że wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić z uwzględnieniem cyt. powyżej art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia dot. sposobu ustalenia wartości początkowej nabytych w drodze darowizny składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy składniki majątku jakie w drodze darowizny nabędzie Wnioskodawczyni będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ani też interpretacja przepisów ustawy dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 86).

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.