IBPB-1-1/4511-102/15/ZK | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób należy ustalić wartość początkową nabytej w drodze darowizny nieruchomości?
IBPB-1-1/4511-102/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku opatrzonym datą 21 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 29 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-102/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim, w którym na mocy umowy majątkowej z dnia 18 października 2013 r. obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. W dniu 12 listopada 2013 r. nabyła od małżonka w drodze darowizny prawo własności nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o obszarze 0,0171 ha. Wartość rynkowa przedmiotu darowizny została ustalona w oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego na kwotę 193.987,53 zł.

W dniu 13 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wprowadziła do ewidencji środków trwałych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej składnik majątku prywatnego w postaci powyższej działki gruntu, ustalając wartość początkową środka trwałego jako równowartość wartości rynkowej z dnia nabycia, nie wyższą od określonej w umowie darowizny, tj. na kwotę 193.987,53 zł.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 25 czerwca 2015 r., wskazano, że:

 1. z dniem 1 marca 2001 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, której przeważającym przedmiotem jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 2. nieruchomość gruntowa, o której mowa we wniosku, należała do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni,
 3. nieruchomość gruntowa, o której mowa we wniosku, została nabyta przez męża Wnioskodawczyni 10 listopada 1998 r.,
 4. mąż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jednakże nieruchomość gruntowa, o której mowa we wniosku, nie stanowiła środka trwałego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ani nie była w niej w żaden inny sposób wykorzystywana,
 5. wprowadzenie nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku, do ewidencji środków trwałych, jako aktywa rzeczowego przeznaczonego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynikało z faktu, że jednym z istotnych elementów tej działalności jest budowa w okresie dłuższym niż jeden rok obiektów mieszkalnych i użytkowych na stanowiących własność Wnioskodawczyni nieruchomościach gruntowych, a następnie ich wynajem, oddanie w dzierżawę lub innego odpłatnego użytkowania albo sprzedaż, w celu osiągania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej; tym samym przeznaczone do używania w ten sposób środki trwałe pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyjęcie za wartość początkową środka trwałego w postaci działki gruntu otrzymanej w drodze darowizny, wartości rynkowej z dnia nabycia, nie wyższej niż określona w umowie darowizny jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Za wartość początkową środka trwałego, może być zatem w określonej sytuacji przyjęta wartość rynkowa, co uzależnione jest przede wszystkim od sposobu wejścia w posiadanie określonych składników majątkowych i związanego z nim obowiązku zaewidencjonowania ich wartości w ewidencji środków trwałych. Wartość rynkowa ma zastosowanie w szczególności w przypadku nabycia w drodze darowizny.

Wartość rynkowa, co do zasady, stanowi podstawę ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, np. w drodze darowizny. Jeżeli jednak umowa przenosząca własność nieodpłatnie wskazuje wartość niższą od rynkowej, przy ustalaniu wartości początkowej otrzymanych składników majątku należy przyjąć tę niższą wartość umowną.

W konsekwencji, jeżeli podatnik przyjmuje za wartość początkową środka trwałego w postaci działki gruntu otrzymanej w drodze darowizny - wartość rynkową z dnia nabycia, jako tożsamą (równowartościową) ze wskazaną w operacie rzeczoznawcy majątkowego i w umowie darowizny (nie wyższą zatem, ani nie niższą) - postępowanie takie uznać należy za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Składnik majątku może zostać zaliczony do środków trwałych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (decyzja w tym względzie należy do podatnika),
 • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ww. ustawy.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W dniu 12 listopada 2013 r. otrzymała w drodze darowizny od męża prawo własności nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu. Otrzymana w darowiźnie nieruchomość gruntowa, należała do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni. Została przez niego nabyta w dniu 10 listopada 1998 r. Mąż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jednakże ww. nieruchomość gruntowa, nie stanowiła środka trwałego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ani nie była w niej w żaden inny sposób wykorzystywana. Wnioskodawczyni wprowadziła przedmiotową nieruchomość gruntową do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej działalności gospodarczej, ustalając wartość początkową ww. środka trwałego w kwocie 193.987,53 zł, tj. w wysokości wartości rynkowej z dnia nabycia, określonej w umowie darowizny (w oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego). Wprowadzenie otrzymanej w darowiźnie nieruchomości gruntowej, jako środka trwałego przeznaczonego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynikało z faktu, że jednym z istotnych elementów działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jest budowa w okresie dłuższym niż jeden rok obiektów mieszkalnych i użytkowych na stanowiących własność Wnioskodawczyni nieruchomościach gruntowych, a następnie ich wynajem, oddanie w dzierżawę lub innego odpłatnego użytkowania albo sprzedaż, w celu osiągania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartością początkową wskazanego we wniosku składnika majątku (o ile będzie on spełniał wskazane kryteria pozwalające na uznanie go za środek trwały w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej), będzie jego wartość wynikająca z umowy darowizny, nie wyższa od jego wartości rynkowej.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.