IBPB-1-1/4510-5/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Jak będzie kształtowała się wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytych w drodze darowizny do jednoosobowej firmy w przypadku przekształcenia tej firmy w jednoosobową spółkę z o.o.?
IBPB-1-1/4510-5/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanych we wniosku składników majątku, w przypadku przekształcenia prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanych we wniosku składników majątku, w przypadku przekształcenia prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny (pierwsza linia spadkowa) zorganizowaną część przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Będzie to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych dla prowadzenia działalności. Wyodrębnienie i przekazanie tej części związane będzie z planowaną restrukturyzacją prowadzonej działalności przez ojca Wnioskodawczyni. W skład wyodrębnionej części przedsiębiorstwa wejdzie nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, w którym wynajmowane są pomieszczenia dla różnych podmiotów na działalność gospodarczą. Od wartości darowanego przedsiębiorstwa nie zostanie odprowadzony podatek od darowizny z uwagi na zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn. Na dzień otrzymania darowizny Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i zamierza być czynnym podatnikiem VAT. Do działalności gospodarczej zostaną wykorzystane wszystkie składniki majątku przekazane w drodze darowizny. Niezależnie od powyższego, Wnioskodawczyni planuje w okresie późniejszym wnieść prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo aportem do spółki z o.o., względnie przekształcić swoją jednoosobową firmę w spółkę z o.o., gdyż zainteresowana jest ostatecznie prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej określonej przez k.s.h. Wnioskodawczyni nadmienia, że środki trwałe i wartości niematerialne otrzymane w formie darowizny wchodzące w skład zorganizowanej część przedsiębiorstwa, były przedmiotem naliczania amortyzacji podatkowej w firmie prowadzonej przez jej ojca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak będzie kształtowała się wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytych w drodze darowizny do jednoosobowej firmy w przypadku przekształcenia tej firmy w jednoosobową spółkę z o.o....

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, będzie miał zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza, że wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będzie określona w wysokości, od której Wnioskodawczyni w prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej dokonywała odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku, zdaniem Wnioskodawczyni, sformułowanie wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne odnosi się wyłącznie do przekształcanej osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową i nie mają w tym przypadku znaczenia wartości początkowe, od których poprzedni właściciel, tj. darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis powyższy oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem kosztem uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Zgodnie z art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Natomiast w myśl art. 16b ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.

Stosownie natomiast do art. 16h ust. 3 ww. ustawy, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. Przy czym, w myśl art. 16h ust. 3d, ww. przepis stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a oraz w pkt 4b lit. a.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze umowy darowizny od ojca zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Będzie to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych dla prowadzenia działalności. Na dzień otrzymania darowizny Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą, w której zostaną wykorzystane wszystkie przekazane składniki majątku. Wnioskodawczyni planuje w okresie późniejszym przekształcić swoją jednoosobową firmę w jednoosobową spółkę z o.o.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przypadku przekształcenia prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego i przez niego amortyzowanych, należy ustalić się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tego podmiotu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych według metody stosowanej przez ten podmiot.

Zatem w przypadku przekształcenia prowadzonej indywidualnie przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o., wartości początkowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących uprzednio w skład otrzymanej w darowiźnie od ojca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujętych w prowadzonej przez Wnioskodawczynię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należy ustalić w wysokościach wynikających z tej ewidencji.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawczyni, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPTPB3/4510-165/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ILPB4/423-542/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

środek trwały
IBPB-1-1/4510-4/15/ZK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.