IBPB-1-1/4510-158/15/SG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości podwyższenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych
IBPB-1-1/4510-158/15/SGinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. podwyższenie
  4. stawka amortyzacyjna
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości podwyższenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 – zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości podwyższenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz producentem i dystrybutorem m.in. koncentratów barwiących do tworzyw sztucznych. Dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje szereg środków trwałych w rozumieniu art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h UPDOP (dalej: „Środki Trwałe”), tj. według tzw. metody liniowej, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych nie wyższych niż te wynikające dla danego Środka Trwałego z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych będącego zał. nr 1 do UPDOP (dalej: „Wykaz”).

W przyszłości Spółka nie wyklucza nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie kolejnych Środków Trwałych, które będą również wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki. Działając w oparciu o art. 16i ust. 5 UPDOP Spółka rozważa dopuszczalność obniżania wysokości stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych Środków Trwałych już amortyzowanych (w pierwszym miesiącu każdego roku podatkowego Wnioskodawcy następującego po roku wprowadzenia Środków Trwałych do ewidencji) oraz wyboru stawek amortyzacyjnych dla nowo przyjmowanych Środków Trwałych na poziomie niższym niż wynikający z Wykazu.

Niewykluczone także, że w kolejnych latach podatkowych dla poszczególnych Środków Trwałych Spółka będzie chciała podwyższyć uprzednio obniżone (wybrane) dla nich stawki amortyzacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po obniżeniu/wyborze niższych stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Środków Trwałych, Spółka będzie uprawniona od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego do ich podwyższenia dla poszczególnych Środków Trwałych, maksymalnie do poziomu wynikającego z Wykazu dla danego Środka Trwałego... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 – zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy, po obniżeniu/wyborze niższych stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Środków Trwałych, Spółka będzie uprawniona od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego do ich podwyższenia dla poszczególnych Środków Trwałych, maksymalnie do poziomu wynikającego z Wykazu dla danego Środka Trwałego. Przepisy UPDOP dopuszczają również możliwość podwyższania wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metoda liniową, co wynika ze zdania drugiego art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), który stanowi, że zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Zastosowanie w zdaniu drugim powołanego przepisu pojęcia „zmiany” sugeruje, że określenie to powinno być rozumiane zarówno jako możliwość jej obniżania, jak i podwyższania.

W ocenie Wnioskodawcy, wykładnia literalna przedmiotowej regulacji wskazuje na możliwość podwyższania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metoda liniową, po ich uprzednim obniżeniu na podstawie przepisu art. l6i ust. 5 UPDOP, przy czym podwyższenie takie może nastąpić od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy po obniżeniu (wyborze niższych) stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Środków Trwałych, będzie uprawniony do ich podwyższania, maksymalnie do poziomu wynikającego z Wykazu dla danego Środka Trwałego od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 17 stycznia 2014 r., Znak: ILPB4/423-418/13-2/MC oraz 8 stycznia 2014 r., Znak: ILPB4/423-405/13-2/ŁM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.