IBPB-1-1/4510-121/16/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka postąpiła prawidłowo uznając likwidację fizyczną części (odcinków) wyrobisk górniczych za trwałe odłączenie części składowej środka trwałego i czy likwidacja ta mogła stanowić podstawę do obniżenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 20 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości uznania fizycznej likwidacji części wyrobiska górniczego za odłączenie części składowej środka trwałego oraz wpływu tego odłączenia na wartość początkową środka trwałego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości uznania fizycznej likwidacji części wyrobiska górniczego za odłączenie części składowej środka trwałego oraz wpływu tego odłączenia na wartość początkową środka trwałego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Spóła akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia węgla kamiennego. W związku z zakresem prowadzonej działalności posiada w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych, m.in. w grupie budowle, środki trwałe - wyrobiska górnicze. Specyfika działalności Spółki powoduje, że w Spółce występują sytuacje, w których przeprowadza się likwidację części środków trwałych - części (odcinków) wyrobisk górniczych.

Częściowa likwidacja wyrobisk górniczych polega na wyłączaniu poszczególnych odcinków z eksploatacji i likwidacji fizycznej prowadzącej do całkowitego zniszczenia odłączanej części.

Proces wyłączania z eksploatacji części wyrobisk górniczych o większej długości trwa kilka, a czasem nawet kilkanaście miesięcy. Po zlikwidowaniu zaplanowanej części wyrobiska górniczego pozostaje odcinek, którego istnienie jest niezbędne z przyczyn technologicznych przez następnych kilka lat. Częściowa likwidacja wyrobiska górniczego nie skutkuje tym, że środek trwały - wyrobisko górnicze przestaje spełniać kryteria warunkujące zaliczenie go do kategorii środków trwałych. Pozostałe w ewidencji środków trwałych części wyrobisk górniczych są kompletne i zdatne do użytkowania w działalności gospodarczej Spółki. Ponadto częściowa likwidacja środków trwałych - odcinków wyrobisk górniczych nie jest spowodowana utratą przydatności gospodarczej tej części odłączanej środka trwałego na skutek zmiany rodzaju działalności Spółki.

Spółka dokonała trwałego odłączenia części środków trwałych (tu: wyrobisk górniczych), w odniesieniu do trzech pozycji środków trwałych, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pod datą 30 listopada 2015 r. uznając, że zakończenie ciągłego procesu likwidacji fizycznej części wyrobisk górniczych nastąpiło w roku 2015, z uwagi na wyłączenie z eksploatacji ostatniego, zaplanowanego do likwidacji odcinka.

Proces częściowych, fizycznych likwidacji niektórych wyrobisk górniczych trwał na przestrzeni lat 2011-2015. Całkowita likwidacja wyrobiska górniczego (tu środka trwałego), nastąpi w momencie fizycznej likwidacji ostatniego odcinka wyrobiska i jest zaplanowana dopiero za kilka lat. Likwidacja odcinków wyrobisk górniczych została udokumentowana stosownymi dokumentami, zarówno wymaganymi przepisami prawa górniczego, jak i bilansowego. Spółka posiada, m.in. wnioski o przeprowadzenie częściowej likwidacji - trwałego odłączenia części składowej - w odniesieniu do przedmiotowych środków trwałych (wyrobisk górniczych) oraz dokumenty LT (likwidacja środka trwałego) o numerach 4908, 4909, 4910 z 30 listopada 2015 r. Skutki częściowej likwidacji środków trwałych Spółka uwzględniła w księgach rachunkowych pod datą 30 listopada 2015 r., w ten sposób, że pod tą datą ujęła (zaksięgowała) w księgach rachunkowych oraz uwzględniła w kosztach uzyskania przychodów wartość niezamortyzowaną zlikwidowanych części wyrobisk górniczych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo uznając likwidację fizyczną części (odcinków) wyrobisk górniczych za trwałe odłączenie części składowej środka trwałego i czy likwidacja ta mogła stanowić podstawę do obniżenia wartości początkowej środka trwałego, zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpiła prawidłowo uznając likwidację fizyczną części (odcinka) wyrobiska górniczego za trwałe odłączenie części składowej środka trwałego. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że likwidacja ta mogła stanowić podstawę do obniżenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie posługuje się wprost pojęciem częściowej likwidacji środków trwałych. Podstawą dla obniżenia wartości początkowej środka trwałego w związku z przeprowadzaniem częściowych likwidacji jest jedynie art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl powołanej regulacji, w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkowa tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części, a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

W powyższej regulacji ustawodawca posługuje się pojęciem trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej. Jednakże, zgodnie z art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
Trwałe definitywne odłączenie części składowej, czy peryferyjnej od środka trwałego będzie skutkowało:

  • trwałym uszkodzeniem środka trwałego lub istotną zmianą środka trwałego albo
  • trwałym uszkodzeniem przedmiotu odłączonego lub trwałą istotną zmianą przedmiotu odłączanego.

Należy zatem wnioskować, że z trwałym odłączeniem części składowej nie mamy do czynienia, na przykład w sytuacji, gdy nastąpi tylko tymczasowe odłączenie elementu w celu jego naprawy. Natomiast trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej wystąpi zawsze, gdy przedmiot odłączony zostanie trwale uszkodzony lub zmieni się.

W opinii Spółki, wszystkie przeprowadzane przez nią likwidacje częściowe wyrobisk górniczych, stanowią w myśl art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych trwałe odłączenie części składowej. Odłączony element nie będzie bowiem ponownie przyłączany do środka trwałego - odłączenie miało charakter definitywny. Trwałe odłączenie części środka trwałego - wyrobiska górniczego nastąpiło w celu jej likwidacji fizycznej.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt fizycznej likwidacji części wyrobisk górniczych należało uznać za trwałe odłączenie części składowej środka trwałego, a w konsekwencji Spółka była zobowiązana do pomniejszenia wartości początkowej środków trwałych zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na potwierdzenie przedstawionego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 6 listopada 2013 r. Znak: IPPB3/423-663/13-27MS1,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 7 grudnia 2010 r. Znak: ITPB3/423-509a/10/AW,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 20 lutego 2008 r. Znak: ILPB3/423-258/07-3/EK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40,20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.