0111-KDIB1-1.4010.140.2017.1.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie wskazania czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), do którego będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z ww. przepisu i sposobu amortyzacji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2017 r. (data wpływu 17 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wskazania czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), do którego będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z ww. przepisu i sposobu amortyzacji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie wskazania czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), do którego będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z ww. przepisu i sposobu amortyzacji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym z 1 kwietnia 2016 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto, które wniosło tego dnia do Spółki wkład niepieniężny o wartości 72.425.452,47 zł, z czego 452,47 zł, stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów objętych na aport, została przekazana na kapitał zapasowy, oraz wkład pieniężny w wysokości 8.661.000,00 zł; kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.661.000,00 zł. W akcie założycielskim Spółki nie wskazano, które składniki aportu przeznaczone są na pokrycie kapitału zakładowego, a które na pokrycie kapitału zapasowego.

W skład aportu weszły w szczególności następujące aktywa: nieruchomości (grunty z naniesieniami tj. budynki i budowle), majątek ruchomy (m.in. maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie, itd.) oraz wartości niematerialne i prawne (głównie oprogramowanie oraz know-how). Majątek będący przedmiotem aportu był własnością Miasta - znajdował się w ewidencji jednostki budżetowej (Wnioskodawca, przed powstaniem Spółki, tj. w okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2016 r. funkcjonował jako jeden z wydziałów jednostki budżetowej, a przed 1 października 2012 r. jako samodzielna jednostka budżetowa). Poszczególne aktywa, wchodzące w skład tego majątku, były nabywane przez Miasto:

 • poprzez zakup z własnych środków;
 • poprzez zakup ze środków pochodzących z dotacji/subwencji (m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
 • w formie darowizny rzeczowej od osób trzecich.

Ponadto, niektóre aktywa zostały ujawnione podczas inwentaryzacji przeprowadzonej u ich poprzedniego właściciela - ich sposób nabycia pozostaje nieznany.

Wskazany majątek przed jego wniesieniem do Spółki był amortyzowany w jednostkach budżetowych Miasta, lecz wyłącznie do celów bilansowych. Składniki tego majątku ujęte są w księgach rachunkowych Spółki według wartości określonej przez rzeczoznawcę, różniącej się jednak od wartości, od której jednostki budżetowe dokonywały odpisów amortyzacyjnych do celów rachunkowych. Co więcej, niektóre ze składników majątku były częściowo lub całkowicie zamortyzowane rachunkowo według stanu na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Wnioskodawca dotychczas nie dokonywał amortyzacji podatkowej składników majątku otrzymanych aportem, spełniających warunki do uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym. Aktywa te zostały już przekazane do używania.

Jakkolwiek omawiane aktywa mogą znajdować się na koncie księgi pomocniczej, prowadzonej dla środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych, to nie została określona np. ich wartość początkowa do celów amortyzacji podatkowej.

Spółka zamierza rozpocząć amortyzację podatkową tych składników majątku otrzymanych aportem, które spełniają warunki do uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym. W tym celu uwzględni w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”), prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą zaliczane w części do kosztów uzyskania przychodów tak, aby w całym okresie amortyzacji wybranego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do kosztów uzyskania przychodów nie została zaliczona kwota 452,47 zł, co spowoduje, że odpisy amortyzacyjne, dokonywane od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie będą podlegały ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie powołanego przepisu? Jeżeli nie, to jak należy zadośćuczynić wskazanemu przepisowi?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, zacytowany wyżej przepis ma zastosowanie do niniejszej sprawy, skoro aport został wniesiony do Spółki 1 kwietnia 2016 r. Wniosku tego nie zmieniają przepisy przejściowe. Jak stanowi bowiem art. 6 ustawy z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki, jeżeli przychód u podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za ten wkład został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Skoro część wartości aportu, wniesionego do Spółki, przeniesiona została na kapitał zapasowy, to przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. będzie mieć zastosowanie w niniejszej sprawie. Wobec powyższego, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odnoszących się do części wartości aportu, wynoszącej 452,47 zł, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Jak już wskazano, w akcie założycielskim nie określono, które składniki aportu przeznaczone są na pokrycie kapitału zakładowego, a które na pokrycie kapitału zapasowego.

Zdaniem Spółki prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą zaliczane w części do kosztów uzyskania przychodów tak, aby w całym okresie amortyzacji wybranego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do kosztów uzyskania przychodów nie została zaliczona kwota 452,47 zł. Spowoduje to, że odpisy amortyzacyjne, dokonywane od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie będą podlegały ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie powołanego przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Na podstawie art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W myśl art. 16c updop, amortyzacji nie podlegają:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2,
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

-zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy zauważyć, że do dnia 31 grudnia 2016 r. obowiązywał art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodu nie uważano odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Przepis ten, który w istocie dotyczył wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie pozwalał na zaliczenie w poczet kosztów tej części wartości początkowej nabytych składników majątkowych, która nie została przekazana na kapitał zakładowy. Powołana regulacja była wyrazem konsekwentnego zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania. W okresie obowiązywania bowiem powołanego powyżej przepisu, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.), przychodem podatnika wnoszącego aport (w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) do spółki kapitałowej była wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550, dalej: „Ustawa Zmieniająca”). Wśród zmian wprowadzanych Ustawą Zmieniającą znalazła się nowelizacja art. 12 ust. 1 pkt 7 updop oraz uchylenie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop. Obecnie w przypadku wniesienia aportu do spółki kapitałowej przychodem wnoszącego aport jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; co wobec uchylenia art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop pozostaje zgodne z wzmiankowaną już zasadą współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zgodnie z art. 6 Ustawy Zmieniającej, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki, jeżeli przychód u podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za ten wkład został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, (tj. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) została zawiązana aktem notarialnym z 1 kwietnia 2016 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto, które wniosło tego dnia do Spółki wkład niepieniężny o wartości 72.425.452,47 zł, z czego 452,47 zł, stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów objętych na aport, została przekazana na kapitał zapasowy, oraz wkład pieniężny w wysokości 8.661.000,00 zł; kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.661.000,00 zł. W akcie założycielskim Spółki nie wskazano, które składniki aportu przeznaczone są na pokrycie kapitału zakładowego, a które na pokrycie kapitału zapasowego. W skład aportu weszły w szczególności następujące aktywa: nieruchomości (grunty z naniesieniami tj. budynki i budowle), majątek ruchomy (m.in. maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie, itd.) oraz wartości niematerialne i prawne (głównie oprogramowanie oraz know-how). Majątek będący przedmiotem aportu był własnością Miasta - znajdował się w ewidencji jednostki budżetowej (Wnioskodawca, przed powstaniem Spółki, tj. w okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2016 r. funkcjonował jako jeden z wydziałów jednostki budżetowej, a przed 1 października 2012 r. jako samodzielna jednostka budżetowa). Poszczególne aktywa, wchodzące w skład tego majątku, były nabywane przez Miasto poprzez zakup z własnych środków, poprzez zakup ze środków pochodzących z dotacji/subwencji, w formie darowizny rzeczowej od osób trzecich. Ponadto, niektóre aktywa zostały ujawnione podczas inwentaryzacji przeprowadzonej u ich poprzedniego właściciela - ich sposób nabycia pozostaje nieznany. Wskazany majątek przed jego wniesieniem do Spółki był amortyzowany w jednostkach budżetowych Miasta, lecz wyłącznie do celów bilansowych. Składniki tego majątku ujęte są w księgach rachunkowych Spółki według wartości określonej przez rzeczoznawcę, różniącej się jednak od wartości, od której jednostki budżetowe dokonywały odpisów amortyzacyjnych do celów rachunkowych. Co więcej, niektóre ze składników majątku były częściowo lub całkowicie zamortyzowane rachunkowo według stanu na dzień 1 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca dotychczas nie dokonywał amortyzacji podatkowej składników majątku otrzymanych aportem, spełniających warunki do uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym. Aktywa te zostały już przekazane do używania. Jakkolwiek omawiane aktywa mogą znajdować się na koncie księgi pomocniczej, prowadzonej dla środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych, to nie została określona np. ich wartość początkowa do celów amortyzacji podatkowej. Spółka zamierza rozpocząć amortyzację podatkową tych składników majątku otrzymanych aportem, które spełniają warunki do uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym.

Zatem, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., ponieważ wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki nastąpiło 1 kwietnia 2016 r., a więc przed 1 stycznia 2017 r.

Ponadto w przedmiotowej sprawie należy wskazać na zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 64 updop, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki albo spółki nie będącej osobą prawną, w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Powyższy przepis wskazuje zatem na brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej wniesionej do Spółki w formie wkładu niepieniężnego w postaci know-how.

Wyjątek od zasady zaliczania przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczy również składników majątku wniesionych do Spółki będących przedmiotem wkładu niepieniężnego Miasta, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w ogóle nie podlegają amortyzacji, jak np. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W związku z powyższym Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (z wyłączeniem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących know-how), jednakże z zastosowaniem ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop obowiązującego do 31 grudnia 2016 r.

Powołany wyżej przepis odnosi się do sytuacji, gdy w wyniku aportu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dochodzi do wniesienia jedynie części ich wartości na kapitał zakładowy, zaś części ich wartości na kapitał zapasowy. Zatem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w proporcji jakiej pozostaje wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych na kapitał zakładowy do wartości przekazanej na kapitał zapasowy, a nie jak wskazał Wnioskodawca dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą zaliczane w części do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), od którego dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą zaliczane w części do kosztów uzyskania przychodów tak, aby w całym okresie amortyzacji wybranego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do kosztów uzyskania przychodów nie została zaliczona kwota 452,47 zł. Spowoduje to, że odpisy amortyzacyjne, dokonywane od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie będą podlegały ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie powołanego przepisu należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.