Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości kontynuowania amortyzacji podatkowej wg stawki 10%.
Fragment:
Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w 2004 roku i amortyzowany do 2014 roku , natomiast zwiększono wartość środka trwałego o nakłady inwestycyjne w sierpniu 2017 roku. KŚT 103, w wyniku rozbudowy nie powstał nowy środek trwały, jest to ulepszony (uległ rozbudowie, przebudowie i modernizacji) środek trwały wcześniej amortyzowany stawką 10%. Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz powyższe przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że poniesione nakłady, które stanowią ulepszenie środka trwałego, zwiększają jego wartość początkową i od tak ustalonej wartości początkowej Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według metody amortyzacji wybranej w momencie przyjęcia do używania tego środka trwałego, aż do jego pełnego zamortyzowania. Należy zaznaczyć, że w efekcie ulepszenia środka trwałego nie powstał nowy środek trwały, lecz dokonano modernizacji istniejącego już budynku, będącego środkiem trwałym wprowadzonym przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych w 2004 r., który był amortyzowany wg 10% stawki amortyzacyjnej. W związku z powyższym, jeżeli w istocie ww. budynek został właściwie zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do grupy 103 KŚT, dla którego (po spełnieniu odpowiednich ustawowych przesłanek) można było ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% w skali roku (kwestia ta nie jest jednak przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to po dokonaniu ulepszenia ww.
2017
14
gru

Istota:
Dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wartości środka trwałego w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Pojęcia likwidacji środka trwałego nie można jednak interpretować zawężająco wyłącznie do fizycznego unicestwienia środka trwałego i to jeszcze w wyniku zdarzeń niezależnych od podatnika, bowiem takie rozumienie nie znajduje uzasadnienia ani w wykładni językowej, ani też systemowej, czy celowościowej. Przepisy podatkowe nie ograniczają powstania straty z tytułu likwidacji środka trwałego tylko do jego fizycznej likwidacji. W przepisach podatkowych nie ma bowiem definicji pojęcia likwidacji środka trwałego, ustawodawca nie określił, jak należy rozumieć to pojęcie. W tej sytuacji zasadne jest zastosowanie wykładni językowej i skorzystanie z definicji słownikowej, zgodnie z którą likwidacja nie musi oznaczać fizycznego zniszczenia, demontażu bądź deinstalacji środków trwałych. Przy tym warto podkreślić, że w wielu przypadkach fizyczna likwidacja nakładów jest nazbyt kosztowna, a niekiedy nawet niemożliwa. Tak jak w przedstawionym stanie faktycznym. W rozpatrywanym stanie faktycznym, wycofanie środka trwałego z użytkowania spowodowane zostało przede wszystkim jego nieprzydatnością. Na taki stan miały wpływ następujące czynniki: decyzja Głównego Inspektora (...)
2017
13
gru

Istota:
W zakresie zmiany stawek amortyzacyjnych i zaliczenia w koszty uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środka trwałego, który został zlikwidowany
Fragment:
Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT podatnik ma możliwość obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Z powyższego przepisu wynika, że podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki amortyzacyjne dla wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych, amortyzowanych metodą liniową. Przesłankami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych są: posiadanie środków trwałych oraz określony w czasie moment,w którym takiej zmiany można dokonać. W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przytoczonego przepisu możliwość obniżenia stawek amortyzacji podatkowej dotyczy wszystkich środków trwałych podatnika widniejących w jego Ewidencji. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na posłużenie się w ww. przepisie zwrotem "mogą obniżać (...) stawki dla poszczególnych środków trwałych", co wskazuje, że ewentualne obniżenie stawek amortyzacyjnych dotyczyć może zarówno wszystkich, jak i tylko wybranych ("poszczególnych") środków trwałych, i to do podatnika należy wybór środków trwałych, w stosunku do których dokona on obniżenia wysokości stawek amortyzacyjnych.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy koszty wytworzenia Bloku powinny zwiększać wartość początkową wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji inwestycji:
- ponoszone przez Wykonawcę - uwzględnione w cenie Kontraktu,
- ponoszone przez Spółkę - nie uwzględnione w cenie Kontraktu.
Fragment:
(...) środkiem trwałym. [podkreślenie Spółki] W przypadku nieistnienia związku ekonomicznego pomiędzy danymi kosztami, a wytworzonym środkiem trwałym przez podatnika, brak jest podstaw do uznania takiego kosztu, za koszt powiększający wartość początkową wytworzonego środka trwałego ”. Precyzyjnie co do kosztów wytworzenia środka trwałego wypowiedział się również WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 11 lutego 2009 r., sygn. III SA/Wa 1665/08, wskazując, że: „Użyty w przepisie art. 16g ust. 4 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot «koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych» oznacza wydatki, które są ponoszone w wyniku podjęcia procesu wytwarzania środka trwałego. Ów ścisły związek tych wydatków z procesem inwestycyjnym skutkuje tym, że składają się one łącznie na wartość substancji wytwarzanego środka trwałego. Wydatkami takimi są wydatki, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego (...). 3. Koszty wytworzenia jako koszty wytworzenia środków trwałych Bloku. W ocenie Spółki biorąc pod uwagę (...)
2017
8
gru

Istota:
CIT - w zakresie sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, których zakup częściowo został sfinansowany dotacją.
Fragment:
Wnioskodawca w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonała sprzedaży środków trwałych. Zakup środków trwałych został częściowo sfinansowany z otrzymanych dotacji, które na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 Ustawy o CIT były zwolnione od opodatkowania. Środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych po cenie nabycia (tj. ich wartość początkowa obejmowała zarówno wartość sfinansowaną z własnych środków, jak i z dotacji). Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w części sfinansowanej przez Wnioskodawcą ujmowane były jako koszty uzyskania przychodu, natomiast w części sfinansowanej ze środków z dotacji jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu - stosowanie do art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży przez Wnioskodawcę środków trwałych, których zakup został częściowo sfinansowany z dotacji, powinna być wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (bez względu na to, czy odpisy te zostały (...)
2017
8
gru

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych (nieruchomości) otrzymanych od matki w ramach darowizny przedsiębiorstwa, a następnie wniesionych do spółki komandytowej oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Zatem, kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ww. ustawy. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych (nieruchomości) otrzymanych od matki w ramach darowizny przedsiębiorstwa, a następnie wniesionych do spółki komandytowej oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Zatem, kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ww. ustawy. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie uznania za środki trwałe wskazanych we wniosku składników majątku oraz ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej dla ww. środków trwałych.
Fragment:
Czy regały stanowią dla Wnioskodawcy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, czy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF, jak i ile wynosi dla nich roczna stawka amortyzacyjna? 16. Czy system alarmowy stanowi dla Wnioskodawcy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, czy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF, jak i ile wynosi dla niego roczna stawka amortyzacyjna? 17. Czy instalacja elektryczna stanowi dla Wnioskodawcy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, czy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF, jak i ile wynosi dla niej roczna stawka amortyzacyjna? 18. Czy instalacja centralnego ogrzewania (CO) stanowi dla Wnioskodawcy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, czy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF, jak i ile wynosi dla niej roczna stawka amortyzacyjna? 19. Czy piec centralnego ogrzewania podłączony do instalacji CO stanowi dla Wnioskodawcy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy o PDOF, czy środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF, jak i ile wynosi dla niego roczna stawka amortyzacyjna? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
7
gru

Istota:
Czy likwidacja zmodernizowanych środków trwałych w przypadku, gdy wyłącznie wartość modernizacji została zaliczona do wydatków inwestycyjnych (określonych w Zezwoleniu 1 bądź Zezwoleniu 2), po okresie 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, ale przed upływem 5 lat, licząc od dnia dokonania wydatków na modernizację tego składnika majątku, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?
Fragment:
Na spełnienie powyższego warunku, w opinii Wnioskodawcy, nie ma wpływu dokonana w ciągu 5 lat przed likwidacją, modernizacja podnosząca wartość zbywanego środka trwałego. Pięcioletni okres utrzymania własności, o którym mowa w omawianym przepisie, należy bowiem liczyć od daty wprowadzenia do ewidencji składnika majątku - w tym przypadku środka trwałego - a nie od daty dokonania wydatków na modernizację, czy też ujęcia ich w księgach (sama modernizacja nie stanowi bowiem odrębnego środka trwałego, a jego ulepszenie skutkujące wprawdzie podwyższeniem jego wartości początkowej, która jednak pozostaje bez wpływu na konsekwencje związane z utrzymaniem własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne). Konsekwentnie, zdaniem Spółki, § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia o SSE, nie przewiduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wpływających na prawo do zwolnienia od podatku dochodowego związanych z likwidacją zmodernizowanego środka trwałego przed upływem 5 lat od daty modernizacji, lecz już 5 lat po wprowadzeniu środka trwałego poddanego modernizacji do odpowiedniej ewidencji. Jest to bowiem ten sam składnik majątkowy co przed modernizacją, w stosunku do którego upłynęło już 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, a zatem warunek utrzymania własności składników majątku, o którym mowa w przytoczonej regulacji został spełniony.
2017
6
gru

Istota:
Czy likwidacja Środków Trwałych (z przyczyn wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego), których wartość została zaliczona do wydatków inwestycyjnych, przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia Środków Trwałych do ewidencji środków trwałych, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?
Fragment:
Dodatkowo, Spółka zaznacza, że wprowadziła Środki Trwałe do ewidencji środków trwałych w momencie, gdy były one kompletne, zdatne do użytku i zaczynały być wykorzystywane w prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy likwidacja Środków Trwałych (z przyczyn wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego), których wartość została zaliczona do wydatków inwestycyjnych, przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia Środków Trwałych do ewidencji środków trwałych, będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP? Zdaniem Wnioskodawcy, likwidacja Środków Trwałych, których wartość została zaliczona do wydatków inwestycyjnych, przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia Środków Trwałych do ewidencji środków trwałych, nie będzie skutkowała koniecznością odpowiedniego pomniejszenia wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, a w konsekwencji nie wpłynie na wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.
2017
6
gru

Istota:
Czy koszty eksploatacyjne i czynsz stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czy będą podwyższały wartość inwestycji w obcym środku trwałym.
Fragment:
W myśl natomiast art. 16a ust. 2 pkt 1 updop, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”. Ustawa nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych, ale definiuje pojęcie inwestycji. Zgodnie z art. 4a pkt 1 ustawy, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 61 z późn. zm.). Z kolei środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy o rachunkowości). Biorąc pod uwagę te definicje można stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych, to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Modernizacją, ulepszeniem jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji.
2017
6
gru

Istota:
Do jakiego momentu czasowego należy cofnąć się z korektą naliczeń amortyzacji opartej o aktualizację wiarygodnie określonej wartości aktywów majątku trwałego?Czy w sytuacji opisanej powyżej, ze względu na rozłożone nakłady w czasie - możliwe (konieczne) było zastosowanie cen rynkowych dla ujawnionych składników majątkowych, co gwarantowało zachowanie prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem dochodowym (w podstawie dla prawidłowej amortyzacji), bowiem określona treść w art. 4 ust. 1 p. 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi podstawę tego opodatkowania do wartości stanowiącej podstawę dla obliczenia amortyzacji?Czy ujawnione składniki majątku Wnioskodawca mógł wycenić wg wartości rynkowej, ustalonej przy udziale biegłych na dzień ujawnienia?
Fragment:
W konsekwencji nakłady ulepszeniowe na nie poniesione (a więc m.in. nakłady na ich modernizację) podwyższały ich wartości początkowe, chyba że w świetle odrębnych przepisów, tj. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1864) nakłady te stanowiły odrębne środki trwałe. Wówczas bowiem, stanowiły one odrębne środki trwałe, których wartość początkową należało ustalić wg kosztu ich wytworzenia. W związku z tym w przypadku ulepszenia istniejących środków trwałych, należało zgodnie z art. 16g ust. 13 updop powiększyć wartość początkową poszczególnych środków trwałych o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie. Natomiast jeżeli nakłady poniesione na grunt stanowiły w istocie odrębne środki trwałe, to wartość początkową nowych składników majątku (środków trwałych) należało ustalić w myśl art. 16g ust. 2 i 4 updop, wg kosztu ich wytworzenia. Zauważyć także należy, ustawa o podatku dochodowym od prawnych nie przewiduje możliwości amortyzacji wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych, a więc i wskazanego we wniosku znaku towarowego. Wydatki ponoszone na ich powstanie stanowią tzw. bieżący koszt podatkowy. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do ujawnienia wskazanych we wniosku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Brak jest również podstaw prawnych do aktualizacji ich wyceny we wskazany we wniosku sposób.
2017
6
gru

Istota:
Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynku handlowo-usługowego, która nie będzie krótsza niż 3 lata?
Fragment:
Używanie środka trwałego musi zatem nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany środek trwały, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (właścicieli) przez wymagany okres 60 miesięcy. W świetle powyższego wskazać należy, że sposób ustalenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych uzależniony jest również od tego, do jakiego rodzaju środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864), określony środek zostanie zakwalifikowany. Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Zauważyć ponadto należy, że wynikająca z art. 22j ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych lokali jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika.
2017
6
gru

Istota:
Czy zasadne jest zastosowanie przez Wnioskodawczynię indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 7% rocznie?
Fragment:
Używanie środka trwałego musi zatem nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany środek trwały, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (właścicieli) przez wymagany okres 60 miesięcy. Stosownie do przedstawionych powyżej regulacji prawnych, amortyzacji nie podlega środek trwały, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o jego amortyzacji. Jeśli natomiast zamierza skorzystać z możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych, to aby stanowiły one koszty uzyskania przychodów – w myśl art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – środki trwałe muszą być objęte ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, aby istniała możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji używanego środka trwałego muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: przed nabyciem środek trwały musiał być wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy oraz musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu przez Wnioskodawcę kosztów modernizacji Salonów przeprowadzonej przez Agentów, będących najemcami lokali oraz nie umorzonych inwestycji w obcym środku trwałym na dzień rozwiązania umów najmu jako straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych
Fragment:
W zakresie środków trwałych określonych w drugiej grupie, czyli m.in. przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, to praktyka dla celów podatkowych wykształciła wykładnię tego terminu, który nie jest tożsamy z definicją inwestycji zawartą w art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjmuje się, że jako inwestycję w obcym środku trwałym rozumie się działania podatnika, które zmierzają do przystosowania niestanowiącego jego własności środka trwałego do używania przez tego podatnika. Dotyczy to tylko takich działań, które służą ulepszeniu lub modernizacji środka trwałego, nie zaś jego remontu. Dla podjęcia inwestycji w obcym środku trwałym podatnik powinien mieć tytuł prawny od właściciela środka trwałego. Ad. pytanie nr 1 Odnosząc się do kwestii kwalifikacji wydatków poniesionych przez Spółkę na modernizację Salonów stwierdzić należy, że wydatki te nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym. Aby miały taki status, Spółka musiałaby mieć tytuł prawny do lokalu. Tytuł prawny ma w tym przypadku agent i tylko on mógłby, gdyby wydatki te poniósł, potraktować je jako inwestycję w obcym środku trwałym. W przedmiotowej sprawie wydatki na modernizację salonów obejmują między innymi wykonanie prac budowlano-montażowych, a Spółka ponosi je w lokalu, który nie jest przez Spółkę wykorzystywany na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej umowy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uprzednio wynajmowanych w ramach najmu prywatnego.
Fragment:
Koszty uzyskania przychodów mogą natomiast stanowić wydatki poniesione na remont składnika majątku, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy składnik majątku jest ujawnionym środkiem trwałym. Istotą remontu jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej. Remontem jest zatem przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego poprzez wymianę zużytych składników technicznych, nie powodujące jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu. Remont środka trwałego powinien zmierzać do zachowania jego dotychczasowej substancji. Konsekwencją remontu ma być utrzymanie środka trwałego we właściwym stanie technicznym i użytkowym. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. Za remont nie mogą być, więc uznane prace w wyniku, których powstają nowe elementy. Należy również zauważyć, że remont nie został wymieniony w art. 22g ust. 17 ustawy, co oznacza, że remont nie mieści się w pojęciu ulepszenie.
2017
6
gru

Istota:
Czy w związku z planowanym otrzymaniem części samodzielnych lokali w związku z wystąpieniem ze Spółki, Wnioskodawca jest uprawniony przyjąć wydatki, poniesione przez Spółkę w okresie, gdy pozostawał jej wspólnikiem, na wytworzenie tych lokali, jako wartość początkową środka trwałego w razie wynajmu tych lokali, i dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do lokali które stanowiły w Spółce środek trwały, zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 10c updop, zgodnie z którym, w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. W myśl ww. ust. 9 art. 16g updop, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. W tym przypadku stosowana jest zatem zasada kontynuacji wartości początkowej. Powyższe unormowanie prawne będzie miało zastosowanie, jeśli przedmiotowe lokale stanowiły środek trwały w Spółce. W odniesieniu natomiast do lokali, które nie stanowiły w Spółce środków trwałych, za wartość początkową u Wnioskodawcy otrzymanych lokali, należy uznać koszt ich wytworzenia, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 updop i od tak ustalonych wartości Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca miał prawo naliczyć od opisanych powyżej dwóch środków trwałych - zacieraczek do betonu, odpisy amortyzacyjne w łącznej kwocie 100 000 zł oraz czy miał prawo zaliczyć kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych od ww. opisanych dwóch środków trwałych w kwocie łącznej 100 000 zł w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
W roku podatkowym 2017 Wnioskodawca nabył od czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz przyjął do użytkowania i zaewidencjonował w ewidencji środków trwałych, poniżej wymienione fabrycznie nowe środki trwałe (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), które to środki trwałe są związane zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej tj.: zacieraczka do betonu, nabyta w dniu 3 sierpnia 2017 r., przyjęta do użytkowania w dniu 3 sierpnia 2017 r., symbol Klasyfikacji środków trwałych ww. środka trwałego to grupa 581. Ustalona przez Wnioskodawcę wartość początkowa środka trwałego to 71 000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wnioskodawca naliczył w miesiącu sierpniu 2017 r. od wartości początkowej niniejszego środka trwałego odpisy amortyzacyjne w kwocie 71 000 zł, które to odpisy amortyzacyjne zostały w kwocie 71 000 zł zaliczone w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodów, zacieraczka do betonu, nabyta w dniu 26 lipca 2017 r., przyjęta do użytkowania w dniu 26 lipca 2017 r., symbol Klasyfikacji środków trwałych ww. środka trwałego to grupa 581. Ustalona przez Wnioskodawcę wartość początkowa ww. środka trwałego to 71 000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wnioskodawca naliczył w miesiącu sierpniu 2017 r. od wartości początkowej niniejszego środka trwałego odpis amortyzacyjny w kwocie 29 000 zł, który to odpis amortyzacyjny został w kwocie 29 000 zł zaliczony w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu.
2017
6
gru

Istota:
Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?
Fragment:
Bowiem budynek ten został zakupiony w stanie surowym, a dokończył Pan inwestycję, polegającą na wykończeniu budynku handlowo-usługowego i oddał ten budynek do użytku jako środek trwały, dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych. Zakupiony budynek w stanie surowym nie spełniał więc kryterium uznania go za środek trwały. Nie był bowiem kompletny i zdatny do użytkowania w dniu jego nabycia. Wobec powyższego nie jest możliwe uznanie budynku handlowo-usługowego za ulepszony środek trwały. Nie jest zatem możliwe ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku użytkowego, jeżeli przed ulepszeniem nie stanowił środka trwałego, a powstały budynek użytkowy, jako środek trwały, spełniający ustawowe kryteria przyjęty został do używania dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych prac budowlanych. Przedmiotowego budynku nie można również uznać za budynek używany. Aby można było mówić o tym, iż dany środek trwały jest używany, zakupiony budynek musiałby przed jego nabyciem być wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy. Budynek, o którym mowa we wniosku, został przez Pana wytworzony, jest zatem nowym środkiem trwałym. Tym samym nie jest możliwe uznanie, że przedmiotowy budynek stanowi używany środek trwały. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie jest możliwe uznanie, że budynek handlowo-usługowy, który jest wynajmowany, stanowi ulepszony bądź używany środek trwały w rozumieniu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.