Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek do opłacania podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) od przychodów uzyskiwanych ze środka trwałego, tj. Stadionu?

Fragment:

W ocenie Organu kluczowe dla uznania danego środka trwałego za budynek jest jego zaklasyfikowanie w ewidencji środków trwałych. W ewidencji środków trwałych podatnik jest bowiem zobowiązany do prawidłowego przyporządkowania danemu środkowi trwałemu symbolu KŚT, co jednocześnie jest powiązane ze stosowaniem odpowiedniej stawki amortyzacyjnej. Zakwalifikowanie danego środka trwałego w ewidencji środków trwałych zgodnie z symbolem KŚT jako budynku determinuje, po spełnieniu pozostałych przesłanek z art. 24b ustawy o CIT, opodatkowanie podatkiem dochodowym od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem. Jednocześnie obowiązek właściwej klasyfikacji zgodnie z KŚT spoczywa na podatniku. Skoro zatem obiekt, którego dotyczy wniosek został ujęty w Klasyfikacji Środków Trwałych w grupowaniu 290 – Budowle sportowe i rekreacyjne, obiekt ten nie spełnia kryteriów o jakich mowa w powołanym wcześniej art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, gdyż nie jest budynkiem. Mając na uwadze powyższe, jak słusznie wskazuje Spółka, art. 24b ust. 1 ustawy o CIT nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, Spółka nie będzie zobowiązana do opłacania podatku dochodowego - na mocy art. 24b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. - od przychodów uzyskiwanych ze środka trwałego, tj.

2018
23
gru

Istota:

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

Fragment:

Biorąc jednakże pod uwagę przytoczone uzasadnienie w zakresie pytania pierwszego niniejszego wniosku, Wnioskodawca stwierdza, że miał i nadal ma prawo amortyzować otrzymane środki trwałe i uznawać za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne od tychże środków trwałych także w 2018 r., zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r., bowiem do składników majątku przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. nie miały zastosowania przepisy nowelizacji zawartej w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1291), jak i wcześniejszej nowelizacji z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017 r., poz. 2175). Reasumując, Wnioskodawca uważa, że do amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny mającej miejsce przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz do zaliczania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów stosuje się przepisy obowiązujące w dniu otrzymania przedmiotowej darowizny. W związku z tym, Wnioskodawca uznaje, że był w dalszym ciągu uprawniony do amortyzowania otrzymanych środków trwałych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny w 2016 r.

2018
23
gru

Istota:

Czy w 2018 roku na zasadzie praw nabytych, Wnioskodawca może kontynuować naliczanie amortyzacji na zasadach obowiązujących przed nowelizacją ustawy o PIT z 27 października 2017 roku, która zmieniła przepis dotyczący amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Fragment:

Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W myśl art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

2018
23
gru

Istota:

Amortyzacja wynajmowanej nieruchomości.

Fragment:

Zgodnie natomiast z treścią art. 22h ust 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W myśl art. 22i ust. 1 ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł, 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach; dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy; dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 – 10 lat, z wyjątkiem: trwale związanych (...)

2018
23
gru

Istota:

Czy poniesione koszty należy zakwalifikować jako koszt pośredni działalności w momencie poniesienia, czy rozliczyć je poprzez odpisy amortyzacyjne kwalifikując jako nakłady na środek trwały (budowlę) i amortyzować stawką przewidzianą dla budowli?

Fragment:

(...) środek trwały. W związku z powyższym, nakłady ponoszone na budowę sieci rur kanalizacyjnych, które będą odprowadzać ścieki z więcej niż jednego budynku, będą stanowiły odrębny środek trwały, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Z uwagi na wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem, czy poniesione koszty (...) należy rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne kwalifikując jako nakłady na środek trwały (budowlę) i amortyzować stawką przewidzianą dla budowli, wyjaśnić należy, że kwestie właściwej klasyfikacji środków trwałych zostały unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1864). Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. O zaliczeniu danego środka do odpowiedniej klasyfikacji (grupy, podgrupy i rodzaju) środków trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz.

2018
22
gru

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości (mieszkania) będzie przychodem z prowadzonej działalności?

Fragment:

Czy sprzedaż nieruchomości (mieszkania) będzie przychodem z prowadzonej działalności? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości mieszkalnej będącej środkiem trwałym w działalności gospodarczej nie stanowi przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Od zasady, zgodnie z którą odpłatne zbycie środków trwałych powoduje powstanie przychodu firmowego, istnieją wyjątki. Z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że do tego źródła nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanego w działalności gospodarczej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Odpłatne zbycie wskazanych nieruchomości i praw majątkowych nie powoduje również powstania omawianego przychodu w sytuacji, gdy te nieruchomości i prawa stanowiły środki trwałe w firmie. Co istotne, gdy sprzedawany budynek lub lokal mieszkalny stanowiący środek trwały, w momencie sprzedaży nie jest w pełni zamortyzowany, niezamortyzowana część jego wartości początkowej nie stanowi kosztu firmowego.

2018
16
gru

Istota:

1) Czy strata powstała w wyniku likwidacji Pozostałych środków trwałych stanowi koszt bezpośredni realizacji inwestycji polegającej na wzniesieniu Nowych hal magazynowych, który po oddaniu do użytkowania powiększy wartość początkową Nowych hal magazynowych? 2) Czy Wydatki na rozbiórkę stanowią koszt bezpośredni realizacji inwestycji polegającej na wzniesieniu Nowych hal magazynowych i po oddaniu do użytkowania powiększy wartość początkową Nowych hal magazynowych? 3) Czy na moment zbycia Nieruchomości, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu pozwolenia na budowę Nowych hal magazynowych, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia będzie wartość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji?

Fragment:

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środka trwałego ujawniona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Reguły ustalania wartości początkowej środków trwałych, z uwagi na sposób nabycia środka trwałego, reguluje art. 16g Ustawy o CIT. W odniesieniu do środków trwałych wytworzonych przez podatnika sposób określenia wartości początkowej reguluje art. 16g ust. 4 Ustawy o CIT zgodnie, z którym „ Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania ”. Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca wskazał katalog wydatków, które powiększają wartość początkową likwidowanego środka trwałego. W skład wartości początkowej podatnicy uprawnieni są do zaliczenia m.in. cenę nabycia usług obcych.

2018
13
gru

Istota:

Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego jako środka trwałego w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez Pana, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia 2017 r. oraz stanu i stopnia ich zużycia?

Fragment:

(...) środka trwałego. Koszty uzyskania przychodów mogą natomiast stanowić wydatki poniesione na remont składnika majątku, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy składnik majątku jest ujawnionym środkiem trwałym. Istotą remontu jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej. Remontem jest zatem przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego poprzez wymianę zużytych składników technicznych, nie powodujące jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu. Remont środka trwałego powinien zmierzać do zachowania jego dotychczasowej substancji. Konsekwencją remontu ma być utrzymanie środka trwałego we właściwym stanie technicznym i użytkowym. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

2018
12
gru

Istota:

Zbycie środków trwałych, określenie wartości początkowej środka trwałego, odpisy amortyzacyjne.

Fragment:

W ocenie Spółki, nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że Środki Trwałe znajdujące się na Działce jedynie w części powinny stanowić - po ich nabyciu - osobne środki trwałe w prowadzonej przez Spółkę ewidencji. Dany Środek Trwały znajdujący się na Działce jedynie w części oraz środek trwały będący już obecnie własnością Spółki stanowią w istocie całość funkcjonalną i konstrukcyjną. Jednocześnie, „ dokupiona ” przez Spółkę część środka trwałego w żadnym przypadku nie stanowi więcej niż 50% środka trwałego już posiadanego przez Spółkę. Na tej podstawie, w ocenie Wnioskodawców stwierdzić należy, że „ dokupienie ” do środka trwałego, który jest już ujęty w ewidencji Spółki dodatkowego elementu funkcjonalnego i konstrukcyjnego tego środka trwałego stanowi - w świetle art. 22g ust. 17 ustawy o PIT - nabycie części składowej tego środka trwałego. Z kolei poniesienie wydatku na nabycie części składowej środka trwałego spełnia definicję „ ulepszenia ”. Z tego względu, z perspektywy PIT, konsekwencją nabycia Środków Trwałych będących przedmiotem niniejszego pytania powinno być powiększenie wartości początkowej istniejących środków trwałych będących własnością Spółki oraz kontynuacja dokonywania odpisów amortyzacyjnych - na dotychczasowych zasadach - od takiej powiększonej wartości początkowej.

2018
12
gru

Istota:

Czy koszty związane z funkcjonowaniem biura JRP oraz inżyniera kontraktu mają wpływ na wartość początkową środków trwałych podlegających wytworzeniu lub zmodernizowaniu w ramach projektu unijnego?

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymaga ustalenia jego wartości początkowej. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały unormowane w art. 16g updop. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Zgodnie z treścią art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

2018
8
gru

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów odnośnie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny (PCC nie wystąpił) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przed styczniem 2018 r., odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a UPDOF? Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r., czy obecnie można kontynuować rozpoczętą amortyzację mimo braku amortyzacji u darczyńcy czy też nie?

Fragment:

Wpływy z najmu nieruchomości stanowiły przychód w działalności darczyńcy, jednak nie były nigdy wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie były amortyzowane w działalności syna Wnioskodawcy. Środki trwałe zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych. Akt notarialny określał tylko ogólną kwotę darowizny, a sam obdarowany dokonał wyceny poszczególnych składników wg wartości rynkowej i od takiej wartości zostały przyjęte jako środki trwałe i amortyzowane metodą liniową. Główna działalność gospodarcza obdarowanego polega na wynajmie nieruchomości. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro darowizna przedmiotowych środków trwałych miała miejsce w 2015 r. i zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych, to Wnioskodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tutejszy organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

2018
3
gru

Istota:

Czy w odniesieniu do kosztów poniesionych na nabycie usług podlegających ujęciu w wartości początkowej środków trwałych (w tym inwestycji w obcym środku trwałym) znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Za wartość początkową uznaje się cenę nabycia – w razie odpłatnego nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 16g ust. 1 pkt 1 updop), a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia (art. 16g ust. 1 pkt 3 updop). Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 4 updop). Inwestycje w obcych środkach trwałych wymieniane są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako środki trwałe podlegające amortyzacji, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (art. 16a ust. 2 pkt 1 updop). Wartość początkową środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym ustala się identycznie jak przy środkach trwałych zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie, czyli według ceny nabycia albo kosztu wytworzenia.

2018
3
gru

Istota:

Środek trwały stawka amortyzacyjna – art. 22j ust. 1 pkt 3.

Fragment:

Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, o czym stanowi art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Standardowa stawka z Wykazu stawek amortyzacyjnych dla budynków mieszkalnych wynosi 1,5%. Natomiast możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla środka trwałego jakim jest budynek mieszkalny, przewiduje art. 22j ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa (...)

2018
1
gru

Istota:

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

Fragment:

Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ustaliła wartość początkową środków trwałych nabytych w darowiźnie. Wartość początkową darowanych środków trwałych ustalono według wartości rynkowej z dnia nabycia. Wnioskodawczyni od czerwca 2017 r. amortyzowała środki trwałe od ustalonej w powyżej opisany sposób wartości początkowej. Nabycie to nie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw oraz korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz opisany stan faktyczny Wnioskodawczyni stwierdza, że skoro darowizna środków trwałych miała miejsce w 2017 r., to ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Stanowisko Wnioskodawczyni podyktowane jest tym, że z uwagi na wskazane powyżej zasady, nigdy nie utraciła Ona prawa do kontynuowania amortyzacji otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, bowiem do amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu otrzymania przedmiotowej darowizny. Prezentowane przez (...)