Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości uznania budynku użytkowego (kamienicy) za środek trwały i możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenia wartości początkowej tego budynku
Fragment:
Zatem, kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jednocześnie stosownie do art. 22g ust. 8 ww. ustawy, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środka trwałego nabytego przez podatnika przed dniem założenia ewidencji środków trwałych, o której mowa w art. 22n, wartość początkową tego środka przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia jego zużycia. Należy zauważyć, że ustalenie wartości początkowej nabytego środka trwałego w sposób określony w art. 22g ust. 8 ww. ustawy, tj. w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika, stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tejże wartości wg ceny nabycia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z ww. generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc w szczególności dotyczyć tych sytuacji, w których podatnik rzeczywiście nie posiada – bo nie musi (nie musiał) posiadać stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych na nabycie, remont i przystosowanie określonego środka trwałego, wydatków.
2017
24
lut

Istota:
Czy wartość początkową zakupu obiektu należy ustalić wraz z obiektami obsługującymi tylko ten budynek?
Fragment:
Jak wynika z powyższych przepisów, amortyzacji podatkowej podlega odrębnie każdy składnik majątku, spełniający ustawowe przesłanki dla uznania go za środek trwały. Dla każdego środka trwałego oddzielnie ustala się jego wartość początkową, metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną. Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup należy posiłkować się Klasyfikacją Środków trwałych. Zgodnie z obowiązującym na dzień uznania za środek trwały i wpisania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z obowiązującym w opisanym stanie faktycznym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, jest to usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego służący m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni oraz jej małżonek prowadzą działalność gospodarczą. Zakupili oni na potrzeby prowadzonych przez nich odrębnie działalności gospodarczych (przychody z najmu) budynek, wraz z obsługującymi tylko ten budynek obiektami pomocniczymi w postaci utwardzonych ciągów pieszych i komunikacyjnych dróg dojazdowych, parkingu, wiaty na wózki, oświetlenia. Odnosząc powyższe uregulowania prawne do opisanego (...)
2017
23
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji /3lata / w oparciu o przedstawiony stan faktyczny?
Fragment:
Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowi załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odwołuje się do odpowiedniego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych. Klasyfikacja ta, została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych), rozporządzenie to obowiązywało do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych przedmiotowa Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług.
2017
23
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji /3lata / w oparciu o przedstawiony stan faktyczny?
Fragment:
Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowi załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odwołuje się do odpowiedniego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych. Klasyfikacja ta, została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych), rozporządzenie to obowiązywało do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych przedmiotowa Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług.
2017
23
lut

Istota:
Możliwość i zasady zaliczenia poniesionych wydatków związanych z dzierżawą nieruchomości, na której budowana jest elektrownia wiatrowa.
Fragment:
Wskazany w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych katalog wydatków, które powinny podwyższyć wartość wytworzonego środka trwałego jest otwarty. Zatem wszystkie wydatki, a nie tylko literalnie wymienione w treści omawianego przepisu, które mają wpływ na wartość początkową środka trwałego, powinny podwyższać tą wartość. Z tego powodu wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem środka trwałego, stanowią składnik wartości początkowej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Taki sposób interpretacji art. 16g ust. 4 ww. ustawy został zaakceptowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przykładowo, w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1603/09 (wszelkie wydatki, które dają się przyporządkować do środka trwałego stanowią element wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego), tezę tę sąd powtórzył w wyroku z 6 września 2012 r., sygn. II FSK 169/11. Reasumując, przeważające znaczenie przy zaliczeniu określonego ciężaru do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego, ma możliwość przyporządkowania danego wydatku do konkretnej inwestycji, tj. do wytworzenia określonego środka trwałego. Spółka zawierała umowy o ustanowienie służebności przesyłu wyłącznie w związku z projektem budowy elektrowni wiatrowej (tzw. wiatraków).
2017
22
lut

Istota:
Możliwość i zasady zaliczenia poniesionych wydatków związanych z ustanowioną służebnością na dzierżawionej nieruchomości, na której budowana jest elektrownia wiatrowa.
Fragment:
Wskazany w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych katalog wydatków, które powinny podwyższyć wartość wytworzonego środka trwałego jest otwarty. Zatem wszystkie wydatki, a nie tylko literalnie wymienione w treści omawianego przepisu, które mają wpływ na wartość początkową środka trwałego, powinny podwyższać tą wartość. Z tego powodu wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem środka trwałego, stanowią składnik wartości początkowej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Taki sposób interpretacji art. 16g ust. 4 ww. ustawy został zaakceptowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przykładowo, w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1603/09 (wszelkie wydatki, które dają się przyporządkować do środka trwałego stanowią element wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego), tezę tę sąd powtórzył w wyroku z 6 września 2012 r., sygn. II FSK 169/11. Reasumując, przeważające znaczenie przy zaliczeniu określonego ciężaru do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego, ma możliwość przyporządkowania danego wydatku do konkretnej inwestycji, tj. do wytworzenia określonego środka trwałego. Spółka zawierała umowy o ustanowienie służebności przesyłu wyłącznie w związku z projektem budowy elektrowni wiatrowej (tzw. wiatraków).
2017
22
lut

Istota:
Czy wartość początkową zakupu obiektu należy ustalić wraz z obiektami obsługującymi tylko ten budynek?
Fragment:
Jak wynika z powyższych przepisów, amortyzacji podatkowej podlega odrębnie każdy składnik majątku, spełniający ustawowe przesłanki dla uznania go za środek trwały. Dla każdego środka trwałego oddzielnie ustala się jego wartość początkową, metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną. Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup należy posiłkować się Klasyfikacją Środków trwałych. Zgodnie z obowiązującym na dzień uznania za środek trwały i wpisania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z obowiązującym w opisanym stanie faktycznym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, jest to usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego służący m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca oraz jego małżonka prowadzą działalność gospodarczą. Zakupili oni na potrzeby prowadzonych przez nich odrębnie działalności gospodarczych (przychody z najmu) budynek, wraz z obsługującymi tylko ten budynek obiektami pomocniczymi w postaci utwardzonych ciągów pieszych i komunikacyjnych dróg dojazdowych, parkingu, wiaty na wózki, oświetlenia. Odnosząc powyższe uregulowania prawne do opisanego (...)
2017
22
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego, momentu powstania przychodu, kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na ulepszenie środka trwałego oraz kwalifikacji umowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że wydatki na ulepszenie środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Niemniej wydatki te powiększają wartość początkową środków trwałych. Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, pozostaje aktualne również w odniesieniu do Przedsiębiorstwa oddanego w leasing, w którego skład wchodzi ulepszany środek trwały lub ulepszane środki trwałe. Przepisy ustawy o PDOF nie przewidują bowiem żadnych odstępstw od ogólnych zasad w tym zakresie. Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki na ulepszenie środka trwałego wchodzącego w skład Przedsiębiorstwa, poniesione w trakcie trwania umowy leasingowej, nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4. W ocenie Wnioskodawcy po ulepszeniu środka trwałego lub środków trwałych, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu) była co najmniej równa wartości rynkowej Przedsiębiorstwa z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów PDOF.
2017
22
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego, momentu powstania przychodu, kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na ulepszenie środka trwałego oraz kwalifikacji umowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że wydatki na ulepszenie środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Niemniej wydatki te powiększają wartość początkową środków trwałych. Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, pozostaje aktualne również w odniesieniu do Przedsiębiorstwa oddanego w leasing, w którego skład wchodzi ulepszany środek trwały lub ulepszane środki trwałe. Przepisy ustawy o PDOF nie przewidują bowiem żadnych odstępstw od ogólnych zasad w tym zakresie. Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki na ulepszenie środka trwałego wchodzącego w skład Przedsiębiorstwa, poniesione w trakcie trwania umowy leasingowej, nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4. W ocenie Wnioskodawcy po ulepszeniu środka trwałego lub środków trwałych, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu) była co najmniej równa wartości rynkowej Przedsiębiorstwa z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów PDOF.
2017
22
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego, momentu powstania przychodu, kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na ulepszenie środka trwałego oraz kwalifikacji umowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że wydatki na ulepszenie środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Niemniej wydatki te powiększają wartość początkową środków trwałych. Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, pozostaje aktualne również w odniesieniu do Przedsiębiorstwa oddanego w leasing, w którego skład wchodzi ulepszany środek trwały lub ulepszane środki trwałe. Przepisy ustawy o PDOF nie przewidują bowiem żadnych odstępstw od ogólnych zasad w tym zakresie. Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki na ulepszenie środka trwałego wchodzącego w skład Przedsiębiorstwa, poniesione w trakcie trwania umowy leasingowej, nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4. W ocenie Wnioskodawcy po ulepszeniu środka trwałego lub środków trwałych, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu) była co najmniej równa wartości rynkowej Przedsiębiorstwa z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów PDOF.
2017
22
lut

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
Fragment:
Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 tej ustawy. W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 22n ust. 6 ustawy). Należy zauważyć, że podatnik - wprowadzając środek trwały do ewidencji - musi określić jego wartość początkową. Zasady ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone zostały w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie nabycia w drodze kupna – cenę ich nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie uznania czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które są udostępniane odbiorcom produktów Wnioskodawcy.
Fragment:
Jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym osoby, którym są udostępnione środki trwałe są zobowiązane do ich wykorzystywania wyłącznie przy zastosowaniu produktów Spółki. W związku, z tym Wnioskodawca nie pobiera dodatkowej opłaty z tytułu ich udostępnienia. Dodatkowo osoby, którym przekazywane są środki trwałe, co do zasady, zobowiązane są do nabywania określonej ilości produktów Spółki w całym okresie udostępniania środków trwałych. Przedstawiony model działania ma na celu zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy. Tym samym, pomimo, iż Wnioskodawca nie pobiera dodatkowej opłaty za udostępnienie środków trwałych konsumentom produktów Spółki, nie można uznać, że udostępnienie ma charakter nieodpłatny. Wynika, to z faktu, iż relacja w tym zakresie ma charakter ekwiwalentny, tj. w zamian za możliwość korzystania ze środka trwałego konsument w celu jego wykorzystania nabywa produkty Spółki. Tak, więc w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje nieodpłatne używanie środków trwałych Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o CIT. W rezultacie, warunek wyłączenia wydatku z kosztów niestanowiących kosztów podatkowych należy uznać za spełniony. Za prawidłowością powyższych konkluzji przemawia stanowisko wyrażone m.in. w: interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2015 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn.
2017
18
lut

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwości kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz metody amortyzacji w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową oraz kapitałową
Fragment:
(...) Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Czy Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie uprawniony i zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających wyłącznie z ustawy CIT, odpisy amortyzacyjne od Środka trwałego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3). Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem Spółka będzie zobowiązana do przyjęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem Spółka będzie zobowiązana do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej. Ad 3. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku (...)
2017
18
lut

Istota:
1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej?
2. Czy w związku z połączeniem, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej?
3. Czy Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie uprawniony i zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających wyłącznie z Ustawy CIT, odpisy amortyzacyjne od Środka trwałego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych?
Fragment:
(...) Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Czy Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie uprawniony i zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających wyłącznie z Ustawy CIT, odpisy amortyzacyjne od Środka trwałego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 W związku z połączeniem Wnioskodawca będzie zobowiązany do przyjęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółkę Przejmowanej. Ad. 2 W związku z połączeniem Wnioskodawca będzie zobowiązany do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej, Ad. 3 Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych, o ile tylko Wnioskodawca spełni określone wyłącznie w Ustawie CIT warunki zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
2017
14
lut

Istota:
Czy w przypadku zbycia gruntów i budynków użytkowanych przez Spółkę, kosztem podatkowym ich uzyskania na potrzeby ustalenia dochodu do opodatkowania będzie wartość wydatków poniesionych na ich nabycie i wytworzenie pomniejszona o wartość dokonanych do daty sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy Spółka dokonywała od tych składników odpisów amortyzacyjnych przez zastosowanie obniżonej stawki amortyzacji?
Fragment:
Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych -wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Co za tym idzie, do kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych zalicza się wydatki na ich nabycie lub wytworzenie (zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami), pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1. W konsekwencji, ustawa o PDOP umożliwia zaliczenie kosztów nabycia (wytworzenia) danego środka, jako kosztu uzyskania przychodów poprzez: dokonanie odpisów amortyzacyjnych, uznanie za koszt podatkowy niezamortyzowanej części w momencie uzyskania przychodu z tytułu ich zbycia.
2017
14
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Spółka przejmowana posiada w swoim majątku środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (dalej: „ Środek trwały ” lub „ Środki trwałe ”) w rozumieniu art. 16a ust. 1 oraz art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm. dalej: „ Ustawa CIT ”). Środki trwałe zostały nabyte przez Spółkę przejmowaną przed 15 lipca 2016 r. w drodze odpłatnego nabycia od podmiotu powiązanego osobowo oraz kapitałowo ze Spółką przejmowaną. Od ustalonej zgodnie z przepisami prawa podatkowego w momencie nabycia wartości początkowej Środka trwałego dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Z uwagi na osiąganie przychodów z tytułu wykorzystywania Środka trwałego na potrzeby związane z prowadzaną działalnością gospodarczą odpisy amortyzacyjne, biorąc pod uwagę wyłącznie przepisy Ustawy CIT stanowiły i stanowią obecnie koszty uzyskania przychodów Spółki przejmowanej od miesiąca następującego po wprowadzeniu Środków trwałych do ewidencji środków trwałych Spółki przejmowanej. Wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego przekracza 600 tys. złotych rocznie. Po połączeniu Wnioskodawca planuje amortyzować przejęty Środek trwały kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę przejmowaną z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej Środka trwałego.
2017
11
lut

Istota:
Czy Spółka prawidłowo zastosowała stawki amortyzacyjne?
Fragment:
Stosownie do art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Zgodnie z art. 16i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. W Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: pod poz. 03 dla środków trwałych grupy 3 - Kotły i maszyny energetyczne, stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 7%, pod poz. 04 dla środków trwałych podgrupy 46 - Aparaty do wymiany ciepła, stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 14% (z wyjątkiem 465 - wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody oraz rodzaju 469-0 - chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu, dla których stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 18%, pod poz. 02 dla środków trwałych rodzaju 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 10%. Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniach opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca realizuje inwestycję budowy kotłowni gazowej, wymiennikowni, sieci wewnętrznych i sieci zewnętrznych.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą publiczną wydatków poniesionych na zakup środków trwałych poniesionych po dniu uzyskania Zezwolenia, które tymczasowo są używane przez Spółkę poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Wynika to z faktu, że własność środków trwałych nie zostaje przeniesiona na inny podmiot. Tymczasowe użycie urządzeń poza SSE odbywa się w ramach tej samej osoby prawnej, a środki trwałe zostały nabyte z myślą o instalacji w zakładzie na terenie SSE. Spółka przez cały okres od ich nabycia będzie właścicielem środków trwałych. Naruszenie warunku utrzymania własności środków trwałych mogłoby nastąpić w drodze np. ich sprzedaży lub darowizny innej osobie prawnej, co w niniejszej sprawie nie ma i nie będzie mieć miejsca w okresie 5 lat od dnia wprowadzenia środków trwałych do ewidencji. Tak więc nie dochodzi w niniejszym przypadku do sytuacji, w której środki trwałe byłyby nabywane przez podmiot inny niż posiadający zezwolenie strefowe i wykorzystywane przez ten podmiot do produkcji poza SSE, a które to środki następnie odsprzedawane byłyby przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie strefowe, przez który byłyby one następnie wykorzystywane faktycznie na terenie SSE. Wnioskodawca raz jeszcze podkreśla, że środki trwałe zostały zamówione z zamiarem wykorzystywania w ramach działalności na terenie SSE i tak że zostają wykorzystane. Z uwagi na opóźnienia budowlane, konieczne było ich tymczasowe ulokowanie poza terenem SSE.
2017
10
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca może amortyzować podatkowo swoją część (współwłasność) Budynku?
Jeżeli Wnioskodawca mógłby amortyzować część Budynku, to co byłoby jego wartością początkową dla potrzeb tej amortyzacji?
Czy gdyby Wnioskodawca mógł amortyzować podatkowo część Budynku, to czy taka amortyzacja może być jego kosztem uzyskania przychodu?
Fragment:
Z pierwszego z zacytowanych przepisów wynika prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji środków trwałych, oczywiście dokonywanej zgodnie z wymienionymi przepisami o amortyzacji. Skoro Wnioskodawca ujmie część Budynku w ewidencji środków trwałych i naliczy od tego amortyzację według jednej z metod i stawek amortyzacji przewidzianych we wskazanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tak wyliczona amortyzacja będzie jego kosztem uzyskania przychodów. Taki wniosek wynika także z drugiego z zacytowanych przepisów. Otóż zabrania on generalnie zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych nieodpłatnie jeżeli zachodzą wymienione w nim przypadki (z wyjątkiem nabycia w formie spadku i darowizny gdzie bez żadnych warunków amortyzacja takich nieodpłatnie nabytych środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodów). Wnioskując a contrario wynika z tego przepisu, że amortyzacja będzie kosztem uzyskania przychodów, przy nieodpłatnym nabyciu środków trwałych, kiedy nabycie tych środków trwałych stanowi przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw. W omawianym przypadku otrzymana przez Wnioskodawcę część Budynku stanowiła bezspornie przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie możliwości i sposobu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną
Fragment:
Znak: IBPBI/1/415-607/13/AP , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: -sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną oraz kontynuowania zasad ich amortyzacji – za prawidłowe, -możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o., pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do ww. spółki z o.o.: znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – za nieprawidłowe, nie znajdzie zastosowania ww. ograniczenie – za prawidłowe, -możliwości proporcjonalnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. odpisów amortyzacyjnych – za prawidłowe. W ww. interpretacji wskazano m.in., że Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o., winien ustalić wartość początkową przejętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształconego oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem ich dotychczasowej wysokości, kontynuując przyjętą przez poprzednika prawnego metodę amortyzacji, stosownie do cyt. wyżej art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
8
lut

Istota:
1. Czy ma Pani prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, które są naliczone od wartości początkowej przyjętych do użytkowania środków trwałych w równych ratach miesięcznych przez okres 12 miesięcy pomimo tego, że w miesiącach od stycznia do marca i od października do grudnia nie ma generowanego przychodu?
2. Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, zmiana sposobu wyliczenia miesięcznego odpisu od nowego roku podatkowego poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisu w tym przypadku na 6 miesięcy jest zmianą metody amortyzacji i już do końca zamortyzowania poszczególnych środków trwałych musi Pani przyjąć metodę podziału rocznej amortyzacji na 12 miesięcy, a w ślad za tym obciążać koszty tylko przez 6 miesięcy po 1/12 rocznego odpisu?
Fragment:
Środki trwałe używane sezonowo to składniki majątku, które w związku ze specyfiką działalności podatnika są wykorzystywane przez podatnika tylko w określonym okresie roku. Poza sezonem, te składniki majątku nie są wykorzystywane do prowadzonej działalności, jednak nie można uznać, że są zbędne lub nieprzydatne. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność całoroczną, nie sezonowo, czasowa przerwa w użytkowaniu środków trwałych, dostosowanych do ich całorocznego wykorzystywania, spowodowana brakiem zainteresowania ich wynajmem w okresie zimowym nie jest przesłanką uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, iż aby amortyzacja środków trwałych mogła być uznana za koszty uzyskania przychodów, musi być dokonana zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych zasadniczo dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania i wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych (obejmującej również odpisy niezaliczane do kosztów podatkowych) z ich wartością początkową lub postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
2017
4
lut

Istota:
Zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz wycofanie z ewidencji środków trwałych dwóch dotychczas amortyzowanych środków trwałych (wyposażenia mobilnej stacji naziemnej oraz wysokiej klasy specjalistycznego komputera), lecz nie wycofanie ich z działalności gospodarczej, a następnie połączenie ich z kupionymi komputerami i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowo powstałego środka trwałego
Fragment:
Powstały nowy zestaw urządzeń jest odrębnym środkiem trwałym, który został w Klasyfikacji Środków Trwałych zakwalifikowany do grupy 4 „ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ” jako „ Zespoły komputerowe ” z symbolem KŚT-491. Wskazać należy, że jednym z warunków uznania składników majątku, tj. poszczególnych urządzeń za środki trwałe podlegające amortyzacji jest ich kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania. Na kompletność i zdatność do użytku należy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat wykorzystywania środków trwałych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Środek trwały kompletny to środek niemający braków, całkowity. Środek trwały zdatny do użytku to rzecz nadająca się do wypełnienia przeznaczonych mu funkcji. Kompletność i zdatność środków trwałych do użytku należy postrzegać nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również na płaszczyźnie prawnej i konwencjonalnej. Kompletność środka trwałego bywa także rozumiana jako zdolność środka trwałego do samoistnego działania. W związku z powyższym, w przypadku gdy maszyna, bądź urządzenie składa się z mniejszych urządzeń lub w sytuacji, gdy dla prawidłowego funkcjonowania dana maszyna, lub urządzenie wymaga zainstalowania dodatkowych urządzeń, co do zasady mamy do czynienia z jednym środkiem trwałym w rozumieniu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
lut

Istota:
Określenie wartości początkowej nowo powstałego środka trwałego złożonego z wycofanych z ewidencji środków trwałych dwóch dotychczas amortyzowanych środków trwałych i dwóch nowych komputerów
Fragment:
Dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich ww. przesłanek określony składnik majątku spełnia definicję środka trwałego. Jednym z kryteriów zakwalifikowania składników majątku do środków trwałych podlegających amortyzacji jest kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania. Na kompletność i zdatność do użytku należy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat wykorzystywania środków trwałych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Środek trwały kompletny to środek niemający braków, całkowity. Środek trwały zdatny do użytku to rzecz nadająca się do wypełnienia przeznaczonych mu funkcji. Kompletność i zdatność środków trwałych do użytku należy postrzegać nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również na płaszczyźnie prawnej i konwencjonalnej. Kompletność środka trwałego bywa także rozumiana jako zdolność środka trwałego do samoistnego działania. W związku z powyższym, w przypadku gdy urządzenie składa się z mniejszych urządzeń lub w sytuacji, gdy dla prawidłowego funkcjonowania dane urządzenie wymaga zainstalowania dodatkowych urządzeń, co do zasady mamy do czynienia z jednym środkiem trwałym w rozumieniu cyt. art. 22a ust. 1 ww. ustawy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Zgodnie z art. 22d ust. 2 ww. ustawy, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
2017
1
lut

Istota:
Czy Spółka będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji.
Fragment:
IBPBI/2/423-1725/13/SD wydanej w dniu 31 marca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy w pełnym zakresie uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „ Spółka (...) będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o.p.d.o.p., dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. ”; interpretacji indywidualnej o sygn. ITPB3/423-511a/13/PST wydanej w dniu 17 stycznia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której to organ podatkowy potwierdził, iż „ (...) zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy [PDOP - przyp. Wnioskodawcy] podatnik ma prawo (...) obniżyć stawkę amortyzacyjną dla nowych środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ”; interpretacji indywidulanej o sygn. IPPB3/423-24/13-2/MS1 wydanej w dniu 22 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy w pełnym zakresie uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „ (...) zmiana stawek amortyzacyjnych może zatem nastąpić (...) w odniesieniu do środków trwałych wprowadzanych do ewidencji po raz pierwszy (wówczas ma to miejsce począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji). ” Podsumowując, w opinii Spółki, Spółka będzie mogła stosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną ujęte w Ewidencji.
2017
31
sty

Istota:
Czy Spółka będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne tylko dla niektórych / wybranych środków trwałych z danej grupy, czy rodzaju, począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego lub od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do Ewidencji, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju, według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych.
Fragment:
(...) środki trwałe należące do tej samej grupy, czy rodzaju, według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych. W opinii Spółki, art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje, iż w przypadku obniżenia stawek amortyzacyjnych musi ono zostać zastosowane do wszystkich środków trwałych zaklasyfikowanych do określonej grupy czy rodzaju. Użycie przez ustawodawcę sformułowania „ dla poszczególnych środków trwałych ” wskazuje na możliwość indywidualnego obniżenia stawki amortyzacyjnej dla każdego indywidualnie wybranego przez Spółkę środka trwałego. W związku z powyższym, zdaniem Spółki możliwe jest obniżanie stawek amortyzacyjnych indywidualnie dla poszczególnych środków trwałych. W praktyce oznacza to, iż środki trwałe zaklasyfikowane do tej samej grupy / rodzaju mogą być amortyzowane według różnych stawek amortyzacyjnych. Spółka pragnie wskazać, że przyjęte przez nią stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w: interpretacji indywidualnej o sygn.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.