Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

1) Czy strata powstała w wyniku likwidacji Pozostałych środków trwałych stanowi koszt bezpośredni realizacji inwestycji polegającej na wzniesieniu Nowych hal magazynowych, który po oddaniu do użytkowania powiększy wartość początkową Nowych hal magazynowych? 2) Czy Wydatki na rozbiórkę stanowią koszt bezpośredni realizacji inwestycji polegającej na wzniesieniu Nowych hal magazynowych i po oddaniu do użytkowania powiększy wartość początkową Nowych hal magazynowych? 3) Czy na moment zbycia Nieruchomości, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu pozwolenia na budowę Nowych hal magazynowych, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia będzie wartość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji?

Fragment:

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środka trwałego ujawniona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Reguły ustalania wartości początkowej środków trwałych, z uwagi na sposób nabycia środka trwałego, reguluje art. 16g Ustawy o CIT. W odniesieniu do środków trwałych wytworzonych przez podatnika sposób określenia wartości początkowej reguluje art. 16g ust. 4 Ustawy o CIT zgodnie, z którym „ Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania ”. Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca wskazał katalog wydatków, które powiększają wartość początkową likwidowanego środka trwałego. W skład wartości początkowej podatnicy uprawnieni są do zaliczenia m.in. cenę nabycia usług obcych.

2018
13
gru

Istota:

Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego jako środka trwałego w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez Pana, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia 2017 r. oraz stanu i stopnia ich zużycia?

Fragment:

(...) środka trwałego. Koszty uzyskania przychodów mogą natomiast stanowić wydatki poniesione na remont składnika majątku, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy składnik majątku jest ujawnionym środkiem trwałym. Istotą remontu jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej. Remontem jest zatem przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego poprzez wymianę zużytych składników technicznych, nie powodujące jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu. Remont środka trwałego powinien zmierzać do zachowania jego dotychczasowej substancji. Konsekwencją remontu ma być utrzymanie środka trwałego we właściwym stanie technicznym i użytkowym. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

2018
12
gru

Istota:

Zbycie środków trwałych, określenie wartości początkowej środka trwałego, odpisy amortyzacyjne.

Fragment:

W ocenie Spółki, nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że Środki Trwałe znajdujące się na Działce jedynie w części powinny stanowić - po ich nabyciu - osobne środki trwałe w prowadzonej przez Spółkę ewidencji. Dany Środek Trwały znajdujący się na Działce jedynie w części oraz środek trwały będący już obecnie własnością Spółki stanowią w istocie całość funkcjonalną i konstrukcyjną. Jednocześnie, „ dokupiona ” przez Spółkę część środka trwałego w żadnym przypadku nie stanowi więcej niż 50% środka trwałego już posiadanego przez Spółkę. Na tej podstawie, w ocenie Wnioskodawców stwierdzić należy, że „ dokupienie ” do środka trwałego, który jest już ujęty w ewidencji Spółki dodatkowego elementu funkcjonalnego i konstrukcyjnego tego środka trwałego stanowi - w świetle art. 22g ust. 17 ustawy o PIT - nabycie części składowej tego środka trwałego. Z kolei poniesienie wydatku na nabycie części składowej środka trwałego spełnia definicję „ ulepszenia ”. Z tego względu, z perspektywy PIT, konsekwencją nabycia Środków Trwałych będących przedmiotem niniejszego pytania powinno być powiększenie wartości początkowej istniejących środków trwałych będących własnością Spółki oraz kontynuacja dokonywania odpisów amortyzacyjnych - na dotychczasowych zasadach - od takiej powiększonej wartości początkowej.

2018
12
gru

Istota:

Czy koszty związane z funkcjonowaniem biura JRP oraz inżyniera kontraktu mają wpływ na wartość początkową środków trwałych podlegających wytworzeniu lub zmodernizowaniu w ramach projektu unijnego?

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymaga ustalenia jego wartości początkowej. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały unormowane w art. 16g updop. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Zgodnie z treścią art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

2018
8
gru

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów odnośnie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny (PCC nie wystąpił) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przed styczniem 2018 r., odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a UPDOF? Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r., czy obecnie można kontynuować rozpoczętą amortyzację mimo braku amortyzacji u darczyńcy czy też nie?

Fragment:

Wpływy z najmu nieruchomości stanowiły przychód w działalności darczyńcy, jednak nie były nigdy wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie były amortyzowane w działalności syna Wnioskodawcy. Środki trwałe zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych. Akt notarialny określał tylko ogólną kwotę darowizny, a sam obdarowany dokonał wyceny poszczególnych składników wg wartości rynkowej i od takiej wartości zostały przyjęte jako środki trwałe i amortyzowane metodą liniową. Główna działalność gospodarcza obdarowanego polega na wynajmie nieruchomości. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro darowizna przedmiotowych środków trwałych miała miejsce w 2015 r. i zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych, to Wnioskodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tutejszy organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

2018
3
gru

Istota:

Czy w odniesieniu do kosztów poniesionych na nabycie usług podlegających ujęciu w wartości początkowej środków trwałych (w tym inwestycji w obcym środku trwałym) znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Za wartość początkową uznaje się cenę nabycia – w razie odpłatnego nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 16g ust. 1 pkt 1 updop), a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia (art. 16g ust. 1 pkt 3 updop). Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 4 updop). Inwestycje w obcych środkach trwałych wymieniane są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako środki trwałe podlegające amortyzacji, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (art. 16a ust. 2 pkt 1 updop). Wartość początkową środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym ustala się identycznie jak przy środkach trwałych zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie, czyli według ceny nabycia albo kosztu wytworzenia.

2018
3
gru

Istota:

Środek trwały stawka amortyzacyjna – art. 22j ust. 1 pkt 3.

Fragment:

Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, o czym stanowi art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Standardowa stawka z Wykazu stawek amortyzacyjnych dla budynków mieszkalnych wynosi 1,5%. Natomiast możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla środka trwałego jakim jest budynek mieszkalny, przewiduje art. 22j ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa (...)

2018
1
gru

Istota:

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

Fragment:

Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ustaliła wartość początkową środków trwałych nabytych w darowiźnie. Wartość początkową darowanych środków trwałych ustalono według wartości rynkowej z dnia nabycia. Wnioskodawczyni od czerwca 2017 r. amortyzowała środki trwałe od ustalonej w powyżej opisany sposób wartości początkowej. Nabycie to nie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw oraz korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz opisany stan faktyczny Wnioskodawczyni stwierdza, że skoro darowizna środków trwałych miała miejsce w 2017 r., to ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Stanowisko Wnioskodawczyni podyktowane jest tym, że z uwagi na wskazane powyżej zasady, nigdy nie utraciła Ona prawa do kontynuowania amortyzacji otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, bowiem do amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu otrzymania przedmiotowej darowizny. Prezentowane przez (...)

2018
30
lis

Istota:

Ustalenie, czy ujawnione w wyniku przeprowadzonej okresowej inwentaryzacji środki trwałe stanowią przychód podatkowy

Fragment:

Inne istotne uwarunkowania faktyczne: Przedstawiony stan faktyczny nie dotyczy ujawnienia środków trwałych nabytych przez Spółkę nieodpłatnie (w przypadku ujawnienia środków trwałych nabytych nieodpłatnie, Spółka rozpoznaje z tego tytułu przychody podatkowe bądź ich nie rozpoznaje - w zależności od źródła ich finansowania lub współfinansowania). Stan faktyczny dotyczy ujawnienia środków trwałych wytworzonych bądź nabytych odpłatnie przez Spółkę. Ujawnienie środka trwałego w wyniku inwentaryzacji wiąże się z uzyskaniem przez Spółkę dokumentacji związanej z wytworzeniem (nabyciem) tego środka trwałego od innych jednostek organizacyjnych Spółki lub od podmiotów trzecich. Protokół ujawnienia środka trwałego zawiera zazwyczaj następujące dane: nazwę i charakterystykę środka trwałego, nr ewidencyjny, nr inwentarzowy, symbol klasyfikacji rodzajowej, wartość początkową, datę oddania środka trwałego do używania, stawka amortyzacji, źródło pochodzenia środka trwałego, przyczyna nieobjęcia środka trwałego ewidencją (np. brak protokołu przekazania), wniosek komisji: przekazanie środka trwałego na stan. Wartość początkową ujawnionego środka trwałego stanowi: koszt wytworzenia bądź cena nabycia ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. Nadwyżka środka trwałego w związku z jego ujawnieniem ma charakter tzw. różnicy pozornej.

2018
29
lis

Istota:

- Czy w związku ze zbyciem Środków Trwałych przez Spółkę na rzecz Gminy po stronie Wspólników powstanie przychód podatkowy w wysokości sumy wartości rynkowej poszczególnych Środków Trwałych (cena transakcji netto) - proporcjonalnie do udziału danego Wspólnika w zysku Spółki?
- Czy w związku ze zbyciem Środków Trwałych przez Spółkę na rzecz Gminy Wspólnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość Środków Trwałych - proporcjonalnie do udziału danego Wspólnika w zysku Spółki?
- W odniesieniu do Środków Trwałych znajdujących się w całości na Działce - czy w związku z nabyciem przez Spółkę od Gminy Działki wraz z jej częściami składowymi wartość początkową danego Środka Trwałego znajdującego się w całości na Działce należy ustalić w oparciu o cenę tego Środka Trwałego wynikającą z umowy sprzedaży i stanowiącą z perspektywy Wspólników cenę nabycia powiększoną o odpowiednią część kosztów związanych z nabyciem?
- W odniesieniu do Środków Trwałych znajdujących się na Działce jedynie w części - czy w związku z nabyciem przez Spółkę od Gminy Działki wraz z jej częściami składowymi Spółka powinna potraktować te Środki Trwałe jako części składowe środków trwałych będących własnością Spółki i w konsekwencji powiększyć wartość początkową danego środka trwałego będącego własnością Spółki o równowartość ceny tego Środka Trwałego wynikającą z umowy sprzedaży i stanowiącą z perspektywy Wspólników cenę nabycia powiększoną o odpowiednią część kosztów związanych z nabyciem?
- Jeżeli stanowisko Wnioskodawców w zakresie pytań nr 3 i nr 4 jest prawidłowe, czy Wspólnicy będą mogli zaliczyć odpisy amortyzacyjne od nabytych Środków Trwałych znajdujących się na Działce w całości (pytanie 3) oraz od ulepszonych środków trwałych (pytanie 4) do kosztów uzyskania przychodów - proporcjonalnie do udziału danego Wspólnika w zysku Spółki?

Fragment:

W ocenie Spółki, nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że Środki Trwałe znajdujące się na Działce jedynie w części powinny stanowić - po ich nabyciu - osobne środki trwałe w prowadzonej przez Spółkę ewidencji. Dany Środek Trwały znajdujący się na Działce jedynie w części oraz środek trwały będący już obecnie własnością Spółki stanowią w istocie całość funkcjonalną i konstrukcyjną. Jednocześnie, „ dokupiona ” przez Spółkę część środka trwałego w żadnym przypadku nie stanowi więcej niż 50% środka trwałego już posiadanego przez Spółkę. Na tej podstawie, w ocenie Wnioskodawców, stwierdzić należy, że „ dokupienie ” do środka trwałego, który jest już ujęty w ewidencji Spółki dodatkowego elementu funkcjonalnego i konstrukcyjnego tego środka trwałego stanowi - w świetle art. 16g ust. 13 ustawy o CIT - nabycie części składowej tego środka trwałego. Z kolei poniesienie wydatku na nabycie części składowej środka trwałego spełnia definicję „ ulepszenia ”. Z tego względu, z perspektywy CIT, konsekwencją nabycia Środków Trwałych będących przedmiotem niniejszego pytania powinno być powiększenie wartości początkowej istniejących środków trwałych będących własnością Spółki oraz kontynuacja dokonywania odpisów amortyzacyjnych - na dotychczasowych zasadach - od takiej powiększonej wartości początkowej.

2018
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawczyni - przedsiębiorca, która otrzymała opisaną nieruchomość w darowiźnie przed 2018 r., może ją amortyzować w roku 2018 i latach kolejnych na tych samych zasadach, na jakich robiła to do końca 2017 r.?

Fragment:

(...) środków trwałych dokonywał wcześniej darczyńca. Z uwagi jednak na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, omówione wyżej nowe rozwiązania prawne nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r. Z treści wniosku wynika, że nabycie przez Wnioskodawczynię opisanego składnika majątku – środka trwałego nastąpiło w lipcu 2016 r. Wnioskodawczyni od sierpnia 2016 r. amortyzowała środki trwałe od ustalonej według wartości rynkowej z dnia nabycia wartości początkowej. Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację stwierdzić więc należy, że do ww. środków trwałych – przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. – nie można zastosować omówionych wyżej nowelizacji prawa podatkowego. Wnioskodawczyni jest zatem w dalszym ciągu uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz zaliczania tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.

2018
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego przekazania do używania (zbycia) środków trwałych do działalności gospodarczej współmałżonka.

Fragment:

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: (...)

2018
25
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód ze sprzedaży środków trwałych wchodzących w skład ośrodka wczasowego będzie wyłączony z kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Na tym tle WSA we Wrocławiu stwierdził, że obowiązek przekazania przez pracodawcę przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej odnosi się do tych środków trwałych, które służyły działalności socjalnej bezpośrednio przed ich sprzedażą, dzierżawą lub likwidacją. Ten obowiązek nie odnosi się natomiast do tych środków trwałych, które w przeszłości służyły działalności socjalnej, ale pracodawca zmienił ich przeznaczenie. Obowiązek przekazania kwot ze sprzedaży środków trwałych na rachunek funduszu istnieje zatem tylko wówczas, gdy bezpośrednio przed sprzedażą, środki trwałe służyły działalności socjalnej. W ocenie WSA we Wrocławiu – trafnie zatem Organ uznał, że użyty w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwrot „ służących działalności socjalnej ” oznacza stan rzeczy istniejący w chwili sprzedaży środka trwałego. Zatem, zdaniem Sądu pierwszej instancji, jeżeli ośrodek wypoczynkowy ostatnio służył działalności socjalnej w 2010 r., zaś od 2011 r. ośrodek nie był w ogóle wykorzystywany, to w momencie sprzedaży w marcu 2015 r. nie można uznać tworzących go środków trwałych za środki trwałe „ służące działalności socjalnej ”. Końcowo Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że słuszne jest stanowisko Organu, że do przychodu ze sprzedaży środków trwałych wchodzących w skład ośrodka nie będzie miał zastosowania przepis art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkować będzie koniecznością uznania tego przychodu za przychód podatkowy.

2018
24
lis

Istota:

Czy jako wartość początkową środka trwałego Wnioskodawczyni może przyjąć w wysokości wyszacowanej przez biegłego zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Z cyt. powyżej przepisów wynika więc, że jeżeli środek trwały zostaje ulepszony, powoduje to konieczność powiększenia jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych w związku z tym ulepszeniem. W efekcie poniesione wydatki nie będą stanowiły bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Przez ulepszenie środków trwałych należy rozumieć: przebudowę, której istotą jest zmiana struktury wewnętrznej obiektu już istniejącego, niepowodująca jednak zwiększenia ani jego powierzchni, ani też kubatury, rozbudowę, tj. wykonanie prac, które powodują powiększenie środka trwałego, rekonstrukcję, tj. odtworzenie zniszczonego środka trwałego do jego stanu poprzedniego, zazwyczaj dotyczy to elementów zużytych lub zniszczonych, adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony albo nadania mu nowych cech użytkowych, modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego.

2018
24
lis

Istota:

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 22g ust. 8 ww. ustawy: jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. W myśl art. 22g ust. 9 omawianej ustawy: jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez podatnika. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Przy czym – możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego przez wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały odpowiednio został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i brak jest możliwości ustalenia tej wartości (w przypadku nabycia) lub w przypadku gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie.

2018
23
lis

Istota:

Czy na gruncie aktualnych przepisów, w związku z zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca może kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego w drodze darowizny środka trwałego w postaci budynku? Czy amortyzacja taka możliwa będzie również wstecz od dnia 1 stycznia 2018 r.?

Fragment:

(...) środków trwałych dokonywał wcześniej darczyńca. Z uwagi jednak na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, omówione wyżej nowe rozwiązania prawne nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r. Z treści wniosku wynika, że nabycie przez Wnioskodawcę opisanego składnika majątku nastąpiło dnia 18 kwietnia 2007 r. W tym też roku Wnioskodawca przystąpił do użytkowania obiektu i rozpoczął jego amortyzację. Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację stwierdzić więc należy, że do ww. środka trwałego – przyjętego do używania przed 1 stycznia 2018 r. – nie można zastosować omówionych wyżej nowelizacji prawa podatkowego. Wnioskodawca jest zatem w dalszym ciągu uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. środka trwałego oraz zaliczania tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

2018
23
lis

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny.

Fragment:

Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W myśl art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

2018
18
lis

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 roku Wnioskodawca ma prawo do kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny na podstawie art. 23 ust. 45a lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 roku?

Fragment:

Wartość początkowa środków trwałych została ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Nieruchomość była amortyzowana w okresie od marca 2016 roku do grudnia 2017 roku. Przedmiotowa nieruchomość nadal jest używana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz jest w ewidencji środków trwałych firmy. Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro darowizna środków trwałych miała miejsce w 2016 r., to Wnioskodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą, podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r.