Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy mając na uwadze fakt rzeczywistego przeznaczenia kredytu, tj. na zapłatę faktur/rachunków dokumentujących wydatki na budynek biurowo-usługowy (czyli inwestycję), Wnioskodawca powinien zaliczyć zapłacone do dnia przyjęcia środka trwałego odsetki do kosztów inwestycji, a te zapłacone po tym dniu do kosztów finansowych stanowiących koszty bieżącego okresu, bez względu na nazwę umowy kredytowej i zapis umowy o finansowaniu bieżącej działalności?
Fragment:
W świetle wyżej powołanych przepisów, za wartość początkową środka trwałego należy przyjąć jego wartość z dnia przekazania do używania, odpowiadającą kosztowi jego wytworzenia. Na wartość tą składać się będą wydatki poniesione na wytworzenie środka trwałego, w tym także odsetki od kredytu przeznaczonego na budowę środka trwałego, poniesione do dnia przekazania tego środka do używania. Nie jest natomiast możliwe zaliczenie do wydatków na wytworzenie środka trwałego odsetek od kredytu, poniesionych po dniu oddania środka trwałego do używania. Mając na uwadze przedstawione we wniosku stany faktyczne oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro środki pochodzące z kredytu obrotowego przeznaczone przez Wnioskodawcę na sfinansowanie budowy budynku biurowo-usługowego będą bezpośrednio związane wytworzeniem tego środka trwałego, to odsetki od tego kredytu zapłacone do dnia przekazania budynku do używania składać się będą na wartość początkową tego środka trwałego, czyli zaliczyć je należy do kosztów wytworzenia budynku biurowo-usługowego, tj. do kosztów tej inwestycji. Jeśli środek trwały – budynek biurowo-usługowy wykorzystywany będzie dla celów działalności gospodarczej, to odsetki od kredytu obrotowego zapłacone po dniu jego przekazania do używania stanowić będą koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki mające wpływ na powstanie przychodu z działalności gospodarczej.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie określenia czy przy wyliczeniu kalkulacji współczynnika sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz przy kalkulacji prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy należy ujmować środki trwałe wniesione na kapitał zakładowy (objęcie udziałów) w spółce z o.o. oraz przeniesienie własności sieci ciepłowniczych na rzecz spółki z o.o.
Fragment:
Ww. sformułowanie, dotyczące środków trwałych używanych na potrzeby działalności, należy bowiem rozumieć jako niebędących przedmiotem zwykłej działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Przeniesienie własności sieci ciepłowniczych oraz aport środków trwałych zaliczyć należy do czynności stanowiących zwykłą działalność gospodarczą podatnika (nie stanowi działalności pobocznej), zatem nie można ich również objąć wyłączeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy, gdyż ww. transakcje nie stanowią transakcji pomocniczych. W konsekwencji, Miasto przy obliczaniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy w zw. z art. 90 ust. 5 i ust. 6 ustawy powinno uwzględnić obrót z tytułu przeniesienia własności sieci ciepłowniczych oraz aportu składników stanowiących środki trwałe Miasta do spółki z o.o. W odniesieniu do kalkulacji prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, nie można zgodzić się z Miastem, że wyliczając prewspółczynnik za rok 2016 z dochodów wykonanych urzędu Miasto powinno odliczyć wartość środków trwałych przekazanych aportem do spółki oraz przeniesienie własności sieci ciepłowniczych na rzecz spółki z o.o.
2017
10
sie

Istota:
1) Czy przeprowadzenie likwidacji częściowych może stanowić podstawę do obniżenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy o CIT?2) W jakiej kwocie, w związku z odłączeniem części składowej lub peryferyjnej. Spółka powinna dokonać obniżenia wartości początkowej środka trwałego stanowiącej podstawę do odpisów amortyzacyjnych?
Fragment:
(...) środków trwałych). Częściowa likwidacja nie będzie skutkować tym, że środki trwałe, tj. fundamenty wraz ze schronami przestaną spełniać kryteria warunkujące zaliczenie ich do kategorii środków trwałych. Pozostałe w ewidencji środków trwałych fundamenty oraz schrony będą kompletne i zdatne do użytkowania w dalszej działalności gospodarczej Spółki. Ponadto częściowa likwidacja środków trwałych - kominów nie jest spowodowana utratą przydatności gospodarczej likwidowanych tych części środków trwałych na skutek zmiany rodzaju działalności Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przeprowadzenie likwidacji częściowych może stanowić podstawę do obniżenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy o CIT? W jakiej kwocie, w związku z odłączeniem części składowej lub peryferyjnej. Spółka powinna dokonać obniżenia wartości początkowej środka trwałego stanowiącej podstawę do odpisów amortyzacyjnych? Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, opisana we wniosku likwidacja częściowa środków trwałych może stanowić podstawę do obniżenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego.
Fragment:
(...) środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Natomiast w myśl art. 22g ust. 9 tej ustawy: jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez podatnika. Należy zauważyć, że możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika (przez biegłego) stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tejże wartości według kosztu nabycia/wytworzenia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z ww. generalną zasadą winna przy tym mieć charakter obiektywny, a więc dotyczyć tych sytuacji, w których podatnik nie posiada, bo nie musiał posiadać stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego na nabycie/wytworzenie środków trwałych wydatków (dotyczy np. wytworzenia określonego składnika majątku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, czy też przeznaczenia do działalności gospodarczej prywatnego składnika majątku).
2017
19
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia wskazanych we wniosku lokali mieszkalnych
Fragment:
Mając na uwadze treść zacytowanego przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. "a" u.p.d.o.f., Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ustawodawca w sposób jasny (jednoznaczny) wskazuje, że niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek do uznania przychodu ze sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej: sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza), ujętego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga). Użyte przez ustawodawcę pojęcia w ramach przesłanki pierwszej nie pozostawiają jakichkolwiek dwuznaczności natury interpretacyjnej, gdyż zarówno pojęcie "sprzedaży", jak też określenie "środka trwałego" pozostaje dostatecznie zdefiniowane w przepisach prawa. Również w zakresie przesłanki drugiej, tj. konieczność "ujęcia" w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych środka trwałego, po odczytaniu zwrotu "ujęcia" prowadzi do jednoznacznych rezultatów. W Słowniku języka polskiego pod pojęciem "ująć" między innymi czytamy: "sformułować coś w pewien sposób, dać czemuś określoną formę" (zob. red. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1989 r., s. 587.). Dlatego też zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ulega wątpliwości, że dokonana sprzedaż środka trwałego, bezwzględnie powinna być poprzedzona uprzednim właściwym "sformułowaniem go - ujęciem" w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił pogląd, że wyniki wykładni wewnętrznej systemowej u.p.d.o.f., nie mogą podważać rezultatów zaprezentowanej wyżej podstawowej wykładni, jaką pozostaje wykładnia językowa przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. "a" u.p.d.o.f.
2017
19
lip

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za środek trwały części nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku.
Fragment:
Po podziale działki A, powierzchnia działki A/2, obejmuje nie tylko tę część gruntu, która została wprowadzona przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych gospodarstwa ogrodniczego, ale ponadto niewielką część tzw. części prywatnej dawnej działki A (do ewidencji środków trwałych wprowadzono grunt o pow. 1,5000 ha, a obecnie działka A/2 obejmuje obszar 1,5384 ha, czyli dodatkowo 0,0384 ha). Wnioskodawca nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości do ewidencji środków trwałych Gospodarstwa Ogrodniczego X części działki A/2 (0,0384 ha), która stanowi obecnie majątek prywatny. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że nieruchomości gruntowe, zgodnie z art. 22c pkt 1 ww. ustawy są odrębną od budynków i budowli kategorią środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji co wynika bezpośrednio z tego przepisu. Wnioskodawca miał zatem obowiązek wprowadzenia całości niezabudowanej nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bowiem jak już wskazano powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości uznania za środek trwały tylko części gruntu. Reasumując, stwierdzić należy, że część nieruchomości gruntowej wykorzystywanej przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, jak i część nieruchomości gruntowej pozostawionej dla celów prywatnych Wnioskodawcy nie były wyodrębnione ewidencyjnie i stanowiły jedną działkę ewidencyjną objętą jedną księgą wieczystą zatem - w całości - powinny stanowić środek trwały w prowadzonym przez Wnioskodawcę gospodarstwie ogrodniczym, ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2017
14
lip

Istota:
Czy w przypadku sporadycznego użytkowania samochodu (środka trwałego) na cele prywatne, poza pomniejszeniem ilości zużytego paliwa, należy pomniejszyć amortyzację, odsetki od kredytu, koszty zakupu części, remontów i ubezpieczenia?
Fragment:
Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Powołane regulacje prawne wskazują, iż zasadniczym warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest faktyczne wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Generalną, wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy zasadą jest, że do kosztów podatkowych zalicza się koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a więc w toku aktywnej działalności w obrębie danego źródła przychodu. Amortyzacja dotyczy zużycia środków trwałych w danym okresie, którego wyrazem jest określona wartość konieczna do utrzymania tych składników w dalszej eksploatacji lub odtworzenia po ich zużyciu. Przepisy ustawy nie wymagają aby dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2009 r. sygn. akt II FSK 1470/07. Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.
2017
12
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, kiedy to poprzedni właściciel poniósł znaczące nakłady na remont kapitalny budynku, Wnioskodawczyni może dla nabytego w styczniu 2017 r. budynku ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną, na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Powyższy przepis odnosi się zatem do nakładów na ulepszenie, ale ponoszonych na składnik majątku stanowiący środek trwały, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje. Okoliczność, że funkcję środka trwałego budynek zakupiony przez poprzedniego właściciela nabył dopiero po zakończeniu robót rekonstrukcyjnych/odtworzeniowych powoduje, że poniesione na ten budynek nakłady nie mogą być kwalifikowane jako ulepszenie środka trwałego, lecz jako wytworzenie środka trwałego. Dopiero bowiem po ich poniesieniu był to składnik majątku posiadający cechy środka trwałego, wskazane w definicji ustawowej, tj. był kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. Wytworzony przez poprzedniego właściciela (zrekonstruowany/odtworzony) budynek niemieszkalny, stanowiący środek trwały, używany był przez niego w okresie od września 2016 r. do 27 stycznia 2017 r. (5 miesięcy), czyli niepełny rok podatkowy. Nie jest zatem możliwe przyjęcie za Wnioskodawczynią, że zakupiony przez Nią budynek był środkiem trwałym używanym, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez ponad 40 lat.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego oraz ujmowania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych
Fragment:
W myśl art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Stosownie do art. 16g ust. 5 i 6 ustawy o CIT, wartość początkową środków trwałych koryguje się o różnice kursowe i powiększa o koszty montażu. Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, jeżeli środki trwale uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki (...)
2017
30
cze

Istota:
Nieodpłatne świadczenie z tytułu przygotowania nieruchomości, Inwestycja w obcym środku trwałym
Fragment:
Zjazd ten nie jest wybudowany na gruncie należącym do spółki, znajduje się podobnie jak chodniki, jezdnia czy oświetlenie uliczne poza granicami jej własności zatem nie spełnia podstawowego warunku środka trwałego jakim jest własność lub współwłasność, nie powinien być zatem ujęty w ewidencji środków trwałych spółki. Ad. 2. Zadaniem spółki drugi dodatkowy zjazd został przez nią prawidłowo zakwalifikowany do inwestycji na cudzym gruncie. Budynki i budowle wzniesione na gruncie należącym do osób trzecich (MZDIK) na potrzeby amortyzacji podatkowej klasyfikowane są jako odrębna grupa składników majątku, które podlegają amortyzacji niezależnie od okresu ich używania zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2. Zjazd ten będzie odrębnym obiektem inwentarzowym zakwalifikowanym do grupy 2 KŚT a ponieważ jego wartość wynosi 12 310,71 zł będzie podlegał amortyzacji wg stawki 4,5% począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia budowli jako środka trwałego do ewidencji środków trwałych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.