Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny przedsiębiorstwa do spółki osobowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem.
Fragment:
Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ww. ustawy. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 tej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.
2016
12
sie

Istota:
Zastosowanie art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Ustawodawca wskazał jedynie, że chodzi o środek trwały podlegający amortyzacji. Wobec tego w ocenie Sądu błędne jest stanowisko Organu, iż nakłady stanowiące inwestycje w obcym środku trwałym, niestanowiącym własności podatnika, są prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu, np. odpłatnego zbycia, bowiem w przypadku inwestycji w obcym środku trwałymśrodkiem trwałym nie staje się jakaś rzecz, ale dokonane wydatki, które podlegają amortyzacji ” i że nie jest to natomiast środek trwały sensu stricte, wymieniony przez ustawodawcę w art. 16a ust. 7. Takie twierdzenia stoją w opozycji do art. 16a ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., który jednoznacznie wskazuje, iż inwestycja w obcym środku trwałym została uznana przez ustawodawcę również jako środek trwały podlegający amortyzacji. Skoro w przepisie art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p. ustawodawca wskazał, że przedmiotem umowy leasingu są podlegające amortyzacji środki trwałe, nie precyzując czy chodzi o te środki trwałe, o których mowa w art. 16a ust. 1 czy w art. 16a ust. 2 u.p.d.o.p., to bezzasadne jest zawężanie zakresu art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p. wyłącznie do środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1, co uczynił w interpretacji Organ.
2016
11
sie

Istota:
Zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych wydatków poniesionych w związku z zakupem usług koordynacyjno-projektowych
Fragment:
Z treści zacytowanego przepisu wynika, iż do wartości początkowej środków trwałych zalicza się koszty związane pośrednio lub bezpośrednio z ich nabyciem, przy czym katalog kosztów dodatkowych (innych niż cena nabycia), uwzględnianych w wartości początkowej, nie ma charakteru zamkniętego. W ocenie Wnioskodawcy koszty zwiększające wartość początkową nabytych środków trwałych obejmują takie koszty, bez których poniesienia nie byłoby możliwe oddanie kompletnego, w pełni funkcjonalnego środka trwałego do używania. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy środek trwały będzie mógł być wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem będzie mógł stanowić funkcjonalną całość wraz z pozostałymi składnikami majątkowymi np. tworzącymi linię produkcyjną. W ocenie Wnioskodawcy koszty związane z zakupem wszystkich wskazanych w pkt 6 niniejszego wniosku usług koordynacyjno-projektowych są kosztami związanymi z wartością początkową nabywanych środków trwałych, ponieważ ich zakup bezpośrednio warunkuje uzyskanie przez wybudowaną halę odpowiednich, z punktu widzenia prowadzonej inwestycji, parametrów technicznych, zaś w przypadku budowanej w jej wnętrzu linii produkcyjnej pozwoli na prawidłowy rozkład linii produkcyjnej, osiągnięcie przez nią zakładanych parametrów produkcyjnych itd.
2016
11
sie

Istota:
Czy Spółka może uznać nieumorzoną (niezamortyzowaną) wartość budowli (parkingu) za koszt uzyskania przychodów, uważając że likwidacja tego środka trwałego była spowodowana względami ekonomicznymi, a nie zmianą rodzaju działalności
Fragment:
IPTPB3/423-29/13-2/PM wskazał, że: „ przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymienione w art. 16 ust 1 pkt 6 ustawy ”. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 30 listopada 2012 r. sygn. IPTPB3/423-284/12-4/IR stwierdzając, że: „ likwidacja środków trwałych wykorzystywanych dotychczas w działalności Wnioskodawcy nie jest związana za zmianą rodzaju działalności lecz z działaniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy realizowanymi w ramach założonego profilu działalności (...). Strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowi dla podatnika koszt, który może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie likwidacji tych środków trwałych ”. Również NSA w wyroku z 13 lutego 2013 r. (sygn. akt II FSK 1182/11) wskazał, że: „ Jeżeli w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, który utracił przydatność gospodarczą z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności powstała strata, to strata ta jest kosztem uzyskania przychodów ”. Podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z 24 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 33/10), w wyroku z 1 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1684/10) oraz z 14 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1666/10).
2016
7
sie

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
Fragment:
W związku z tym do wartości początkowej środka trwałego należy zaliczyć zarówno wydatki poniesione na jego zakup, jak również wydatki związane z jego remontem poniesione do dnia przyjęcia tego środka trwałego do używania. Jednak stosownie do art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Należy zauważyć, że możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tejże wartości według ceny nabycia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z ww. generalną zasadą winna przy tym mieć charakter obiektywny, a więc dotyczyć tych sytuacji, w których podatnik nie posiada, bo nie musiał posiadać, stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego na nabycie i przystosowanie do używania wydatków (dotyczy np. nabycia określonego składnika majątku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, czy też przeznaczenia do działalności gospodarczej prywatnego składnika majątku).
2016
5
sie

Istota:
Jak określić wartość początkową każdego z budynków zakupionych przez Wnioskodawcę dla celów amortyzacji podatkowej?
Fragment:
Do kosztów tych zalicza się, między innymi, opłaty notarialne, skarbowe lub inne związane z zawartą transakcją, odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup środka trwałego, uiszczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególnych sytuacjach zezwalają również na odstąpienie od ogólnych zasad ustalania wartości początkowej zakupionego albo wytworzonego środka trwałego. Stosownie do art. 22g ust. 8 ww. ustawy, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środka trwałego nabytego przez podatnika przed dniem założenia ewidencji środków trwałych, o której mowa w art. 22n, wartość początkową tego środka przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia jego zużycia. Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez biegłego powołanego przez podatnika stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tejże wartości według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z ww. generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków na wytworzenie określonego środka trwałego.
2016
4
sie

Istota:
Czy w odniesieniu do nabytego przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego o Nr A15, w sytuacji uzyskiwania przychodów z tytułu najmu tej nieruchomości Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do koszów uzyskania przychodów wartość odpisów amortyzacyjnych obliczonych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, zgodnie z zapisem art. 22j ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Używanie środka trwałego musi zatem nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany środek trwały, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (właścicieli) przez wymagany okres 60 miesięcy. W świetle powyższego wskazać należy, że sposób ustalenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych uzależniony jest również od tego, do jakiego rodzaju środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 242, poz. 1622), określony środek zostanie zakwalifikowany. Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może nim być m.in. np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny. Zgodnie z objaśnieniami szczegółowymi Klasyfikacji Środków Trwałych, przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest na trwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2016
4
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów i zwolnień przedmiotowych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie amortyzacji środków trwałych.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano m.in., że: Zakupione dla celów firmowych rzeczy, których przewidywany okres użytkowania to ponad rok, zdatne do użytku o wartości powyżej 3500 zł mają obowiązek zostać wprowadzone do Ewidencji Środków Trwałych firmy. Na mocy ustawy rzeczy te powinny podlegać amortyzacji, co oznacza, że powinien powstać plan odzwierciedlający stopniowe ich zużycie. Dotyczy to również środków trwałych zakupionych z dotacji. W planie amortyzacji znajdą się więc comiesięczne odpisy amortyzacyjne, które co do zasady stanowią koszt, ale nie w przypadku gdy środek trwały został sfinansowany dotacją. Zakupiony więc w 100% z dotacji środek trwały należy wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych firmy, naliczyć odpisy amortyzacyjne czyli rozpisać plan amortyzacji, ale nie uwzględniać tych odpisów dla celów podatkowych. Nie należy więc zapisywać ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeżeli zakup środka trwałego został sfinansowany dotacją, to amortyzacja tego środka trwałego nie może być wpisana do książki przychodów i rozchodów, a tym samym - nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. W przypadku gdy środek trwały został w całości sfinansowany dotacją, dokonywane odpisy amortyzacyjne w całości nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego: w zakresie przychodów i zwolnień przedmiotowych - jest prawidłowe , w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe , w zakresie amortyzacji środków trwałych – jest prawidłowe .
2016
2
sie

Istota:
Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem składnika majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika tej spółki.
Fragment:
Nieruchomość od marca 2008 r. jest środkiem trwałym firmy wpisanym do ewidencji środków trwałych. W trakcie użytkowania ww. nieruchomości ponoszono drobne nakłady związane z remontami bieżącymi i konserwacją budynku, ale nie miały one charakteru modernizacji, ani ulepszenia. W chwili obecnej wspólnicy chcą się skoncentrować na działalności handlowej, a posiadane nieruchomości utraciły dla spółki przydatność gospodarczą, w związku z tym wspólnicy chcieliby wycofać je z ewidencji środków trwałych i przekazać na cele osobiste. Wnioskodawca wie, że wycofanie wskazanych we wniosku składników majątku ze spółki osobowej na rzecz i jego wspólnika nie spowoduje dla niego powstania przychodu, brak jest bowiem odpłatności tego przesunięcia - art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak ze względów praktycznych, oraz z uwagi na fakt, że wartość ww. nieruchomości jest ekwiwalentna, co potwierdziły wyceny biegłych oraz obaj wspólnicy, Wnioskodawca wolałby wycofać przedmiotowe nieruchomości w ten sposób, że po wycofaniu nie byłyby one współwłasnością po 50% obu wspólników, tylko jedna nieruchomość byłaby w 100% własnością jednego, a druga w 100% drugiego wspólnika.
2016
31
lip

Istota:
Wnioskodawca w związku z wynajęciem lokalu mieszkalnego obędzie mógł ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% dla celów amortyzacji środka trwałego będącego opisanym we wniosku lokalem mieszkalnym. Jednoczesne odsetki od kredytu hipotecznego, składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu oraz składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia na życie, naliczone i zapłacone od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia wprowadzenia lokalu, jako środka trwałego do działalności gospodarczej będą stanowiły element wartość początkową tego środka trwałego. Natomiast odsetki od kredytu hipotecznego, składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu oraz składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia na życie, płatne od dnia oddaniem przedmiotowego lokalu mieszkalnego do użytkowania, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesieni.
Fragment:
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym można ustalić indywidualnie stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% dla celów amortyzacji środka trwałego będącego opisanym we wniosku lokalem mieszkalnym... Czy odsetki od kredytu hipotecznego, naliczone i zapłacone od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia wprowadzenia lokalu, jako środka trwałego, do działalności gospodarczej, powiększają wartość początkową środka trwałego, tj. opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego... Czy składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, naliczone i zapłacone od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia wprowadzenia lokalu, jako środka trwałego, do działalności gospodarczej powiększają wartość początkową środka trwałego, tj. opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego... Czy składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia na życie, naliczone i zapłacone do dnia zaciągnięcia kredytu do dnia wprowadzenia lokalu, jako środka trwałego, do działalności gospodarczej powiększają wartość początkową środka trwałego, tj. opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego... Czy odsetki od kredytu hipotecznego zawartego dla sfinansowania zakupu wynajmowanego mieszkania, płatne od dnia przekazania mieszkania na cele działalności gospodarczej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu... Czy składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, płatne od dnia przekazania mieszkania na cele działalności gospodarczej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu...
2016
31
lip

Istota:
Czy Spółka prawidłowo rozlicza Wydatki nr 2 dla celów podatkowych jako wyposażenie, środek trwały lub wartość niematerialną?
Fragment:
Podobnie w sposób odmienny od art. 15 ust. 4d updop są potrącane koszty pośrednio związane z uzyskaniem przychodu a dotyczące nabycia środków trwałych. Jak wynika z treści art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Mając na względzie niniejsze przepisy, dalsza analiza zostanie dokonana w oparciu o powołane powyżej regulacje po uprzednim wskazaniu, że wytworzenie Oprogramowania we własnym zakresie nie stanowi wartości niematerialnej w świetle updop. Ad. 2) Zakup środków trwałych (m.in. sprzętu komputerowego, serwerów), wartości niematerialnych, wyposażenia wynajętego biura wykorzystywane przy wytworzeniu Oprogramowania. W ocenie Spółki wydatki ponoszone na zakup środków trwałych (m.in. sprzętu komputerowego, serwerów), wartości niematerialnych, wyposażenia są poprawnie kwalifikowane jako odrębne środki trwałe, wartości niematerialne lub wyposażenie i odnoszone w koszty podatkowe albo poprzez odpisy amortyzacyjne albo bezpośrednio w koszty podatkowe (w przypadku wyposażenia niskocennego lub nie spełniającego definicji środka trwałego). Zgodnie z brzmieniem art. (...)
2016
29
lip

Istota:
Sposobu rozliczania amortyzacji podatkowej w sytuacji otrzymania pozostałej części dotacji
Fragment:
Wobec tego nie ulega wątpliwości, że w przypadku otrzymania dopłaty lub innego typu zwrotu nakładów na środki trwałe (np. dotacji, subwencji) konieczne jest wyłączenie odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów. Otrzymanie zwrotu w dacie przyjęcia środka trwałego do używania lub przed tą datą nie budzi wątpliwości co do sposobu rozliczeń do celów podatkowych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku otrzymania zwrotu (dopłaty) do środka trwałego po przyjęciu go do używania i rozpoczęciu amortyzacji. Przepisy ustawy podatkowej nie rozstrzygają jednoznacznie, w jaki sposób dokonać takiego rozliczenia, tj. czy wystarczy jednorazowa korekta odpisów na bieżąco – w momencie otrzymania dopłaty, czy też konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń od okresu, w którym rozpoczęto amortyzację środka trwałego. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko zajęte w tej kwestii przez Sąd pierwszej instancji, uznając zarazem, że wbrew argumentacji skargi kasacyjnej wykładnia językowa analizowanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. nie daje podstaw do postawienia wniosku o konieczności wstecznego odniesienia skutków podatkowych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, dopłaty (dotacji) do środka trwałego, otrzymanej już po rozpoczęciu amortyzacji.
2016
27
lip

Istota:
Uznanie zakupionych środków trwałych za nowe środki trwałe, w rozumieniu § 6 ust. 7 rozporządzenia strefowego.
Fragment:
Przedstawione zatem w opisie zdarzenia przyszłego środki trwałe należy niewątpliwie uznać za nowe środki trwałe w rozumieniu przepisów rozporządzenia strefowego. Stanowisko Wnioskodawcy zawarty we wniosku o wydanie niniejszej interpretacji potwierdza również rezultat zastosowania poza językowych metod wykładni. Trudno bowiem uznać, że racjonalny ustawodawca, wprowadzając do przepisów wymóg dotyczący nabycia nowych środków trwałych, jednocześnie miał na celu wykluczenie z zakresu znaczeniowego tego wyrażenia środków trwałych nabytych od podmiotu działającego jako pośrednik w obrocie. Zajęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do nieuzasadnionego zawężenia zakresu znaczeniowego § 6 ust. 7 rozporządzenia strefowego. Ponadto należy podkreślić, że przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych nie zawierają wymogu, by wytwórca/producent nowych środków trwałych był jednocześnie ich dostawcą. Brak jest przepisów zakazujących uznania wydatków na nabycie nowych środków trwałych w sposób przedstawiony we wniosku o wydanie niniejszej interpretacji indywidualnej za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia strefowego.
2016
27
lip

Istota:
Czy infrastruktura dostępowa mogła, przed jej przekazaniem na rzecz Skarbu Państwa, podlegać w spółce amortyzacji dla celów podatkowych jako „budowla na cudzym gruncie”, a wartość odpisów amortyzacyjnych od obiektów tej infrastruktury stanowić mogła dla Spółki koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy wartość początkowa infrastruktury dostępowej, stanowiąca w Spółce podstawę do amortyzacji podatkowej obiektów tej infrastruktury, mogła zostać powiększona o nakłady poniesione przez Spółkę w związku z jej ulepszeniem i czy odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Spółkę od tej zwiększonej wartości, przed przekazaniem infrastruktury na rzecz Skarbu Państwa, mogły stanowić dla niej koszt uzyskania przychodu? Czy nakłady na remonty obiektów infrastruktury dostępowej poniesione przez Spółkę przed jej przekazaniem na rzecz Skarbu Państwa, mogły stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu? Czy strata Spółki, powstała w środkach trwałych w związku z przekazaniem infrastruktury dostępowej Skarbowi Państwa, może zostać przez Spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16 ust. 1 pkt 5 tej ustawy?
Fragment:
Przekazanie infrastruktury dostępowej Skarbowi Państwa spowodowało, że Spółka została zobowiązana do usunięcia z ewidencji środków trwałych przekazywanych elementów tej infrastruktury i zakończenia podatkowej amortyzacji przekazywanych środków trwałych. Wydatki poniesione przez Spółkę w celu osiągnięcia przychodów (tj. wydatki na wytworzenie/ulepszenie infrastruktury dostępowej), nie mogą być dalej odnoszone w ciężar kosztów podatkowych w drodze odpisów amortyzacyjnych. Spółka poniosła w związku z powyższym stratę w środkach trwałych w wysokości niezamortyzowanej wartości przekazywanych środków trwałych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 marca 2008 r. (sygn. akt II FSK 58/07) stwierdził, że „ odwołanie się w art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 updop do konstrukcji umorzenia środków trwałych oznacza, że pojęcie straty w środkach trwałych łączy on z brakiem możliwości dokonania przez podatnika pełnych odpisów amortyzacyjnych. Straty te powstają więc wówczas, gdy wartość środka trwałego nie może być zrównoważona odpisami amortyzacyjnymi na skutek zaprzestania przez podatnika używania środka trwałego w działalności gospodarczej (zbycie, utrata lub likwidacja środka). Jeżeli część wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego nie została i nie zostanie w przyszłości pokryta odpisami amortyzacyjnymi i przychodem z jego likwidacji lub odpłatnego zbycia, to powstałe straty będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 lub 6 updop ”.
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego.
Fragment:
Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, przyjmując wartości początkowe w wysokość wartości środków trwałych zawartych w akcie notarialnym... Czy w sytuacji, gdy środek trwały (składnik ZCP otrzymanej w drodze darowizny) zostanie przez Wnioskodawcę zbyty przed upływem roku od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych Wnioskodawca będzie miał prawo niezamortyzowaną wartość tego środka trwałego zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu (tj. zastosować art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PIT dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży środka trwałego)... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, przyjmując wartości początkowe w wysokości wartości środków trwałych zawartych w akcie notarialnym, o ile wartości te nie przewyższają ich wartości rynkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast w myśl art. 22 ust. 8 ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.
2016
22
lip

Istota:
Skutki podatkowe przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku spółki.
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane.
2016
19
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.