Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynności wycofania z ewidencji środków trwałych nieruchomości, braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz sposobu udokumentowania ww. czynności
Fragment:
Ponadto Podatnik wyjaśnił, że pytanie „ Czy do czynności wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych ) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych wystarczy zwykłe pisemne oświadczenie podatnika bez wystawiania faktury i dokonanie stosownego wpisu w ewidencji środków trwałych? ” dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn produkcyjnych i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, że należy naliczyć podatek należny od wycofanych nieruchomości, ruchomości lub korygować odliczony wcześniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny będzie nadal czynnością opodatkowaną VAT? Czy do czynności wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych wystarczy zwykłe pisemne oświadczenie podatnika bez wystawiania faktury i dokonanie stosownego wpisu w ewidencji środków trwałych? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy fakt, że zamierza wycofać nieruchomości, maszyny produkcyjne i środki transportu z działalności gospodarczej i je wynajmować w ramach najmu prywatnego jako dalszej czynności opodatkowanej VAT jest dopuszczalny przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości uznania za środki trwałe urządzeń, o których mowa we wniosku oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tych środków trwałych
Fragment:
Po drugie, przepis art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. nie wskazuje szczególnego sposobu wykorzystywania danego środka trwałego i nie odwołuje się do konieczności bezpośredniego (fizycznego) wykorzystywania danego środka trwałego przez podatnika. Z powyższego wynika wniosek, że ustawodawca, nie wskazując sposobu, w jaki określony środek trwały ma być wykorzystywany, tzn. czy ma być on wykorzystywany fizycznie i osobiście przez podatnika będącego jego właścicielem, czy przez osoby trzecie wykorzystujące dany środek trwały podatnika do realizacji celów wskazanych przez podatnika, zezwala na dowolny sposób wykorzystywania przez podatnika środków trwałych będących jego własnością. Innymi słowy, analizowane sformułowanie oznacza, że dane środki trwałe mogą być wykorzystywane przez podatnika osobiście i fizycznie, ale również za pośrednictwem podmiotów trzecich (kontrahenta) tj. poprzez ich udostępnienie przez podatnika do wykorzystywania przez podmiot trzeci do realizacji zadań na rzecz podatnika. Dla możliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych istotny jest natomiast cel, jakiemu służy wykorzystywanie środków trwałych. Ze sformułowania zawartego w przepisie art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. – „ na potrzeby działalności gospodarczej ” wynika, że konieczne jest, by jakiekolwiek wykorzystywanie danego środka trwałego służyło działalności gospodarczej podatnika.
2017
20
cze

Istota:
Pdatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych sfinansowanych częściowo z dotacji.
Fragment:
Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Cytowana definicja ma charakter otwarty. Ustawodawca obejmuje pojęciem kosztu wytworzenia środka trwałego wszelkie koszty, których poniesienie jest związane bezpośrednio z realizacją inwestycji. Oceniając dany wydatek pod kątem możliwości uznania go za element wartości początkowej wytwarzanego we własnym zakresie środka trwałego, należy zatem badać, czy stanowi on element procesu wytwarzania tego składnika majątku podatnika. W szczególności do wartości składających się na koszt wytworzenia środka trwałego należą: wartość – w cenie nabycia – rzeczowych składników majątku zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. przede wszystkim materiałów, z których został wykonany środek trwały; wartość – w cenie nabycia – wykorzystanych usług obcych zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. zarówno usług polegających na samym wytwarzaniu środka trwałego, czyli przede wszystkim na jego budowie, jak i innych usług niezbędnych do wytworzenia i uczynienia tego składnika majątku zdatnym do używania, np. kosztów prac geologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, usług projektowych, usług inżynierskich, doradztwa finansowego i prawnego związanego z prowadzoną inwestycją, kosztów sporządzenia dokumentacji przetargowej, kosztów niezbędnych ekspertyz obiektów budowlanych; koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. przede wszystkim koszty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji.
2017
8
cze

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.
Fragment:
Przy czym, w myśl art. 22j ust. 3 ww. ustawy, środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za: używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób, że indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być ustalane jedynie dla takich środków trwałych, które - w rozumieniu ustawy - są albo używane albo ulepszone, a ponadto nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej przez podatnika. Stwierdzić zatem należy, iż cyt. wyżej art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania do wytworzonych środków trwałych. Nadmienić należy, iż zasady klasyfikacji danego środka trwałego zostały unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864). Klasyfikacja ta jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
2017
8
cze

Istota:
Czy wskazane w opisie stanu faktycznego kategorie wydatków wskazane w punktach a-e oraz h-o, poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizowaną Inwestycją, tj. zarówno wydatki poniesione w odniesieniu do pierwotnego projektu jak i wydatki ponoszone począwszy od roku 2015, a dotyczące prac nad zmienionym projektem powinny być kapitalizowane do wartości środka trwałego, będącego aktualnie w budowie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć również wydatki poniesione we wczesnym stadium procesu inwestycyjnego w celu stworzenia warunków do prowadzenia inwestycji, bez których nie doszłoby do wytworzenia środka trwałego. O tym, czy wydatki stanowić powinny koszt poprzez odpisy amortyzacyjne decyduje związek kosztu z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym, gdyż są to wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem środka trwałego, a zatem są elementem ich kosztu wytworzenia. Fakt możliwości powiązania danego wydatku z konkretnym środkiem trwałym ma decydujące znaczenie dla jego właściwej kwalifikacji. Wydatek taki może być poniesiony we wczesnym stadium procesu inwestycyjnego w celu stworzenia warunków do prowadzenia inwestycji, bez których nie doszłoby do wytworzenia środka trwałego (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-933/14-2/KS ). Kosztami wytworzenia środka trwałego będą zatem wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego, począwszy od działań wstępnych, przygotowujących prace budowlane, aż do chwili oddania środka trwałego do używania. 2. Wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Inwestycją, które powinny zostać alokowane do wartości środka trwałego w budowie. Odnosząc się do analizowanej sprawy, należy wskazać, że Spółka w trakcie realizacji Inwestycji poniosła wydatki wskazane w pkt a-o stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku.
2017
3
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca może wybudowane z własnych środków finansowych na cudzym gruncie budynki, budowle, urządzenia wodne, infrastrukturę techniczną wybudowane za zgodą właściciela gruntu, po przyjęciu do użytkowania tych budynków, budowli, urządzeń wodnych, infrastruktury technicznej przez Wnioskodawcę, ująć je jako własne środki trwałe i je amortyzować?
Fragment:
Suma zaewidencjonowanych wydatków (kosztów) takich inwestycji pod datą ich zakończenia i przejęcia do używania wyznaczać będzie wartość początkową środka trwałego jakim jest tzw. inwestycja w obcym środku trwałym, która będzie podlegała amortyzacji. Dla podejmowania takich inwestycji w obcym środku trwałym podatnik powinien mieć zezwolenie (tytuł prawny) od właściciela tegoż środka trwałego. Aby poniesione na takie inwestycje wydatki mogły być zaliczone w koszty uzyskania przychodu poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nie mogą być one podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócone, np. przez właściciela ulepszonego środka trwałego (art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p.). Nie wszystkie czynności podejmowane przez podatnika odnośnie obcego środka trwałego, muszą być uznane za inwestycje w obcym środku trwałym. W sytuacji gdy będą to czynności konserwacyjne lub mające charakter odtworzeniowy, przywracający temuż środkowi trwałemu pierwotny poziom techniczny (remont), nie będą one stanowiły u podatnika środka trwałego pod nazwą inwestycji w obcym środku trwałym, a poniesione na nie wydatki mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Niezależnie od okresu używania za środki trwałe uznano budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. Ma to przede wszystkim miejsce w sytuacji gdy przepisy prawa przewidują, że obiekty trwale połączone z gruntem nie stają się jego częściami składowymi i traktowane są jako odrębne rzeczy, mogące stanowić własność podmiotu, które je wybudował, a nie właściciela gruntu.
2017
30
maj

Istota:
1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty nabycia środków trwałych od podmiotów pośredniczących w ich obrocie (np. dealerów), a także innych zbywców, w tym podmiotów powiązanych?
2. W związku z pytaniem nr 1, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że nabycie środków trwałych wskazanych we wniosku, w tym stanowiących inwestycję w toku, oraz koszty związane z przystosowaniem środków trwałych do stanu zdatnego do użytkowania, poniesione na rzecz producenta lub podmiotów pośredniczących w ich obrocie (np. dealerów), a także innych zbywców, w tym podmiotów powiązanych, będzie stanowiło wydatek kwalifikujący się jako cena nabycia nowych środków trwałych w rozumieniu przepisu § 6 ust. 7, w związku z przepisem § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia SSE.
Fragment:
Planowane do nabycia środki trwałe spełniają przesłanki nowych środków trwałych, tj.: nie były używane (eksploatowane) w jakimkolwiek procesie produkcyjnym, nie były używane (eksploatowane) przez jakikolwiek podmiot, a także warunki transakcji dotyczyć będą nowych środków trwałych. Przed ich nabyciem, środki trwałe nie zostały i nie zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych i poddane amortyzacji przez jakikolwiek podmiot. Zgodnie z przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca planuje realizację inwestycji na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej, i w związku z tym, planuje nabycie środków trwałych, w tym środków trwałych stanowiących inwestycję w toku, od producenta lub podmiotów pośredniczących w ich obrocie (np. dealerów), a także innych zbywców, w tym podmiotów powiązanych. Opisane środki trwałe nie były dotąd używane w jakimkolwiek procesie produkcyjnym, przez jakikolwiek podmiot, nie były wpisane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Co więcej warunki planowanej transakcji dotyczyć będą nowych środków trwałych. Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, uznać należy, że koszty planowanych do nabycia nowych środków trwałych, stanowiących (...)
2017
26
maj

Istota:
1. Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest do zaliczenia wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do cc), poniesionych w trakcie realizacji Inwestycji (tj. do momentu oddania środka trwałego i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych) do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, stanowiącej podstawę dla ich amortyzacji? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
2. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych w punktach dd) i ee) opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz wykorzystywanych do tworzenia innych środków trwałych można zaliczyć do wartości początkowej tych środków trwałych? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
3. Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w pkt od ff) do ss), stanowią dla Spółki koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie dają się zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej podstawę ich amortyzacji? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
Fragment:
(...) środków trwałych, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, komunikacji oraz nadzoru technicznego, m) koszt wynajmu majątku ruchomego używanego w procesie wytwarzania środków trwałych, np. wózków widłowych, koparek - w okresie prowadzenia Inwestycji, n) koszty utrzymania istniejących środków trwałych używanych bezpośrednio w związku z wytwarzaniem innych środków trwałych, o) wydatki związane z projektowaniem, przygotowywaniem oraz budową infrastruktury wspierającej działalność wydobywczą, jeżeli taka infrastruktura nie spełnia przesłanek do uznania jej za odrębny środek trwały, p) koszty ulepszenia istniejących środków trwałych - modernizacji, przebudowy, adaptacji bądź rozbudowy instalacji lub infrastruktury (jako zwiększające wartość początkową tych środków trwałych), q) koszty magazynowania Narzędzi i materiałów używanych bezpośrednio przy konstrukcji środków trwałych - w szczególności odwiertów, r) koszty naprawy Narzędzi używanych bezpośrednio przy konstrukcji środków trwałych - w szczególności odwiertów, s) koszty rozruchu/testów urządzeń przed ich oddaniem do użytku, wraz z kosztami części (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka mogła/będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały/zostaną wprowadzone do Ewidencji
Fragment:
(...) środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji; interpretacji indywidualnej Znak: ITPB3/423-511a/13/PST wydanej 17 stycznia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której to organ potwierdził, iż zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy [o PDOP - przyp. Wnioskodawcy] podatnik ma prawo (...) obniżyć stawkę amortyzacyjną dla nowych środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji; interpretacji indywidualnej Znak: IPPB3/423-24/13-2/MS1 wydanej 22 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy w pełnym zakresie uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, zgodnie z którym zmiana stawek amortyzacyjnych może zatem nastąpić (...) w odniesieniu do środków trwałych wprowadzanych do ewidencji po raz pierwszy (wówczas ma to miejsce począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji). Podsumowując, w opinii Spółki, mogła/będzie mogła stosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały ujęte w Ewidencji.
2017
23
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka mogła/będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w Ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego
Fragment:
Spółka w stosunku do niektórych/wybranych środków trwałych ujętych już w Ewidencji obniżyła lub planuje obniżyć stawki amortyzacyjne z Wykazu. Ponadto, spółka nabyła nowe środki trwałe, w stosunku do których zastosowała obniżone stawki amortyzacyjne od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. W przyszłości w stosunku do niektórych/wybranych nowo nabywanych środków trwałych spółka również planuje stosować obniżone stawki amortyzacyjne od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. W przyszłości spółka planuje modyfikować tak obniżone stawki amortyzacyjne poprzez ich podwyższanie lub obniżanie, jednakże w żadnym przypadku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę wyższą niż stawka przewidziana w Wykazie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka mogła/będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w Ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka mogła/będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych znajdujących się już w ewidencji środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
2017
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.