Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie korekty podatku od środków trwałych nabytych przed 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 710), dalej: „ ustawa o VAT ”) zaliczone do środków trwałych, dalej: „ środki trwałe ”), które wykorzystywał do realizacji zadań własnych, niedających prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Następnie, także przed dniem 1 stycznia 2016 r., Wnioskodawca zaczął wykorzystywać środki trwałe również do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT). Obecnie, ww. środki trwałe są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do wykonywania zadań własnych. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w stosunku do niektórych środków trwałych, Powiat jest w trakcie dokonywania wieloletnich korekt odliczonego podatku VAT od ich nabycia. W związku z powyższym po stronie Powiatu powstała wątpliwość czy w stosunku do środków trwałych nabytych lub wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania korekty podatku VAT naliczonego od środków trwałych przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT, o którym mowa w art. 90c w zw. z art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że nabywane przed 1 stycznia 2016 r. środki trwałe o jednostkowej wartości przewyższającej 15 tyś. (...)
2016
24
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania dla środków trwałych nowo wprowadzanych do Ewidencji, niższej niż w Wykazie stawki amortyzacji (w tym 0%) i stosowania tej stawki od pierwszego odpisu amortyzacyjnego dla tego środka trwałego.
Fragment:
Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, wprowadzanie zmiany wysokości stawki amortyzacyjnej (in minus jak i in plus) może mieć miejsce: dla nowowprowadzanych do Ewidencji środków trwałych - począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji (w tym przypadku możliwe jest jedynie obniżenie stawki z Wykazu); dla środków trwałych już ujętych w Ewidencji - od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W konsekwencji, chcąc dokonać zmiany w wysokości stawki amortyzacyjnej jej zmiana powinna być dokonana z zachowaniem powyższych terminów. Odnośnie środków trwałych, które Spółka będzie dopiero wprowadzała do Ewidencji, Spółka będzie mogła przyjąć dowolną stawkę amortyzacji, nie wyższą niż stawka przewidziana w Wykazie. Powyższe wynika wprost z treści art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP. W szczególności, dla środków trwałych, które zostaną dopiero ujęte w Ewidencji, Spółka będzie mogła przyjąć stawkę 0%. Podsumowując, dla środków trwałych nowowprowadzanych do Ewidencji, Spółka może, wprowadzając środek trwały do Ewidencji, zastosować niższą niż w Wykazie stawkę amortyzacji (w tym 0%) i stosować tę stawkę od pierwszego odpisu amortyzacyjnego dla danego środka trwałego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia stawki amortyzacyjnej.
Fragment:
W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy: odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242 poz. 1622) Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
2016
21
gru

Istota:
Obowiązek wykazania w spisie z natury sporządzonym w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych środków trwałych i wyposażenia, w odniesieniu do których upłynął okres korekty, o którym mowa w art. 91 ustawy
Fragment:
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że polski ustawodawca dokonał korelacji pomiędzy opodatkowaniem środków trwałych z tytułu likwidacji działalności a prawem do odliczenia tej części podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, która nie została odliczona w okresie korekty (5 lub 10 lat). Oznacza to, że po upływie okresu korekty środki trwałe podatnika, w momencie likwidacji przez niego działalności nie powinny podlegać opodatkowaniu i być ujmowane w spisie likwidacyjnym, skoro minął normatywnie określony czas korekty podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, wynikający z założonego czasu zużycia tych środków w działalności podatnika. Punktem wyjścia dla oceny prawnej zagadnienia, czy Wnioskodawca ma obowiązek ująć, jako środki trwałe, w spisie z natury na czas zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, są: art. 14 oraz art. 91 u.p.t.u. Zdaniem Wnioskodawcy, przy sporządzaniu remanentu likwidacyjnego w związku z likwidacją działalności nie ma obowiązku ujmowania wartości środków trwałych będących jego własnością. Do środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby działalności winny mieć bowiem zastosowanie wyłącznie regulacje zawarte w art. 91 ustawy o VAT. Tym samym na dzień likwidacji działalności Wnioskodawca powinien być zobowiązany jedynie do korekty odliczonego podatku naliczonego, o ile na dzień likwidacji firmy składniki majątku byłyby w tzw. „ okresie korekty ”, który dla nieruchomości wynosi 10 lat, a przypadku pozostałych środków trwałych wynosi 5 lat.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów fizycznie likwidowanych nakładów inwestycyjnych ściśle związanych z określonymi umowami najmu zgodnie z przyjętą metodą wycen
Fragment:
Wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania mierzy się w szczególności: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych, kosztami eksploatacji środków trwałych. Jeżeli nie zostanie spełniony co najmniej jeden z powyższych warunków, wówczas nie mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego i nie zachodzi obowiązek zwiększania wartości początkowej. Zatem nakładami na ulepszenie środków trwałych należy uznać takie wydatki, w wyniku poniesienia których nastąpi rozszerzenie funkcjonalności lub wydajności tych środków trwałych, jako skutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę ich cech użytkowych. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega zatem na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji czy wymagań, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. Ponadto, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się pojęcia częściowa likwidacja środka trwałego. Nie jest więc również możliwe dokonanie korekty wartości początkowej w związku z dokonaną częściową likwidacją środka trwałego.
2016
17
gru

Istota:
Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę na rozbiórkę domu wczasowego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty pośrednio związane z osiąganym przychodem?
Fragment:
Z przytoczonych wyżej regulacji wynika, że na wartość początkową środka trwałego składają się wszystkie koszty poniesione w związku z budową środków trwałych, a zatem mogą to być koszty wyburzenia środków trwałych, w związku z prowadzoną inwestycją. Przedmiotowe koszty stanowią bowiem prace wstępne, przygotowujące miejsce pod nową inwestycję. Jeśli zatem decyzja podatnika o likwidacji środków trwałych jest związana z jego planami inwestycyjnymi wzniesienia w tym miejscu innego obiektu (środka trwałego), wówczas koszty likwidacji budynków są kosztami bezpośrednio związanymi z budową nowego środka trwałego; stanowią część składową wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego. Jak wynika z przedstawionych okoliczności, Spółka w miejscu zlikwidowanego środka trwałego (domu wczasowego) planuje umiejscowić parking samochodowy dla klientów korzystających z wyciągów narciarskich, jak również dla gości nowego obiektu hotelowego. Utworzony parking ma zatem służyć osiąganiu przez Spółkę przychodów. Parking ten nie będzie jednak stanowił środka trwałego. Wobec powyższego, koszty rozbiórki domu wczasowego nie będą mogły być uznane za koszty wytworzenia nowego środka trwałego, które powiększałaby jego wartość początkową.
2016
17
gru

Istota:
Czy wskazane wydatki w punkcie 1 i 2 zwiększą wartości początkowe środków trwałych wytworzonych w ramach realizowanego projektu (zostaną zaliczone do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne), czy należy je jako koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem Spółki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
Fragment:
(...) środka trwałego, naliczone do momentu przekazania środka trwałego do użytkowania, nie będą natomiast zwiększały wartości początkowej na ulepszenie istniejących środków trwałych bowiem zostały naliczone po przekazaniu środka trwałego do użytkowania, Wydatki, które stanowią koszty pośrednie, nie związane bezpośrednio z realizacją inwestycji: na usługi prawne, doradcze, koszty delegacji pracowników Spółki (np. Dyrektora) w związku z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji, koszty organizacji przetargów na pozyskanie kredytu inwestycyjnego, obrotowego na sfinansowanie Projektu, w tym dokumentacji przetargowej, koszty działań informacyjno-promocyjnych Projektu, do których ponoszenia zobligowana będzie Spółka w związku z wytycznymi dla beneficjentów Funduszu Spójności, koszty ustanowienia służebności przesyłu w celu przeprowadzenia robót w zakresie budowy kanalizacji, a także jej przyszłej eksploatacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wskazane wydatki w punkcie 1 i 2 zwiększą wartości początkowe środków trwałych wytworzonych w ramach realizowanego projektu (zostaną zaliczone do kosztów podatkowych poprzez (...)
2016
16
gru

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych oraz zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji (nawet do poziomu 0%), a także możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części wartości początkowej samochodów osobowych, która nie została do dnia sprzedaży zamortyzowana
Fragment:
Ponadto wysokość obniżenia dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika. Z wniosku wynika, że Spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej dokonują odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie każdego roku podatkowego Spółki dokonują nabycia oraz likwidacji (również z tytułu sprzedaży) środków trwałych, w tym samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro. Spółki zamierzają obniżać stawki amortyzacji dla celów podatkowych poniżej maksymalnego poziomu stawek określonego w Wykazie dla wybranych środków trwałych (w tym samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro już wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz do nowo nabytych w przyszłości). Na podstawie powyższego, w odpowiedzi na przedstawione pytanie nr 1 stwierdzić należy, że Wnioskodawca może obniżyć stosowane obecnie stawki amortyzacyjne w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych (w tym samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro) do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego oraz może zastosować obniżone stawki amortyzacyjne (w tym nawet 0%) dla środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego.
2016
16
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wartością początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników tej spółki będzie wartość początkowa określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wspólnika wnoszącego wkład do Spółki? Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników tej spółki, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny? Ad.1. Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników tej Spółki, Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wspólnika wnoszącego wkład do Spółki.
2016
16
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt, Spółka słusznie zalicza do wartości początkowej środków trwałych zgodnie z art. 16g ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Sposób ustalenia wartości początkowej wytworzonych środków trwałych został zawarty w art. 16g ustawy o pdop. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Zaś w art. 16g ust. 4 ustawy o pdop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o pdop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł.
2016
16
gru

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży Środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia Działalności strefowej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Środki trwałe będące przedmiotem zbycia nie będą stanowić ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a ich zbycie nastąpi po upływie pięciu lat od dnia wprowadzenia ich przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe, które zamierza zbyć Wnioskodawca służą Wnioskodawcy w związku z prowadzeniem Działalności strefowej. Przychodem ze sprzedaży Środków trwałych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, będzie ich wartość wyrażona w cenie, określonej w umowie sprzedaży, przychód ten zostanie ustalony w wysokości wartości rynkowej Środków trwałych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dochód ze sprzedaży Środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia Działalności strefowej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę Środków trwałych, które były wykorzystywane w Działalności strefowej przychód ze sprzedaży Środków trwałych nie będzie korzystał ze zwolnienia i będzie on podległ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży Środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia Działalności strefowej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Środki trwałe będące przedmiotem zbycia nie będą stanowić ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a ich zbycie nastąpi po upływie pięciu lat od dnia wprowadzenia ich przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe, które zamierza zbyć Wnioskodawca służą Wnioskodawcy w związku z prowadzeniem Działalności strefowej. Przychodem ze sprzedaży Środków trwałych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, będzie ich wartość wyrażona w cenie, określonej w umowie sprzedaży, przychód ten zostanie ustalony w wysokości wartości rynkowej Środków trwałych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dochód ze sprzedaży Środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia Działalności strefowej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę Środków trwałych, które były wykorzystywane w Działalności strefowej przychód ze sprzedaży Środków trwałych nie będzie korzystał ze zwolnienia i będzie on podległ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy niezamortyzowana dla celów podatku dochodowego wartość początkowa Środków trwałych stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu związane wyłącznie z Działalnością pozastrefową? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Środki trwałe będące przedmiotem zbycia nie będą stanowić ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a ich zbycie nastąpi po upływie pięciu lat od dnia wprowadzenia ich przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe, które zamierza zbyć Wnioskodawca służą Wnioskodawcy w związku z prowadzeniem Działalności strefowej. Przychodem ze sprzedaży Środków trwałych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, będzie ich wartość wyrażona w cenie, określonej w umowie sprzedaży, przychód ten zostanie ustalony w wysokości wartości rynkowej Środków trwałych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy niezamortyzowana dla celów podatku dochodowego wartość początkowa Środków trwałych stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu związane wyłącznie z Działalnością pozastrefową? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując sprzedaży Środków trwałych, które były wykorzystywane do prowadzenia Działalności strefowej, powinien On uwzględnić niezamortyzowaną wartość zbywanych Środków trwałych jako koszt uzyskania przychodu związany wyłącznie z działalnością opodatkowaną. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 updop, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego jest jego niezamortyzowana wartość początkowa. Innymi słowy, w przypadku sprzedaży środka trwałego, za koszt uzyskania przychodu należy uznać wydatek poniesiony na jego nabycie stanowiący jego wartość początkową pomniejszony o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy niezamortyzowana dla celów podatku dochodowego wartość początkowa Środków trwałych stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu związane wyłącznie z Działalnością pozastrefową? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Środki trwałe będące przedmiotem zbycia nie będą stanowić ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a ich zbycie nastąpi po upływie pięciu lat od dnia wprowadzenia ich przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe, które zamierza zbyć Wnioskodawca służą Wnioskodawcy w związku z prowadzeniem Działalności strefowej. Przychodem ze sprzedaży Środków trwałych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, będzie ich wartość wyrażona w cenie, określonej w umowie sprzedaży, przychód ten zostanie ustalony w wysokości wartości rynkowej Środków trwałych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy niezamortyzowana dla celów podatku dochodowego wartość początkowa Środków trwałych stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu związane wyłącznie z Działalnością pozastrefową? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując sprzedaży Środków trwałych, które były wykorzystywane do prowadzenia Działalności strefowej, powinien On uwzględnić niezamortyzowaną wartość zbywanych Środków trwałych jako koszt uzyskania przychodu związany wyłącznie z działalnością opodatkowaną. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 updop, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego jest jego niezamortyzowana wartość początkowa. Innymi słowy, w przypadku sprzedaży środka trwałego, za koszt uzyskania przychodu należy uznać wydatek poniesiony na jego nabycie stanowiący jego wartość początkową pomniejszony o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy koszty poniesione na realizowaną modernizację domu wczasowego, która została zaniechana, mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty zaniechanej inwestycji?
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Uwzględniając powyższe, w pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa o pdop, definiuje wprost, co należy rozumieć pod pojęciem „ inwestycja ”. Zgodnie z art. 4a pkt 1 ustawy o pdop, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Z kolei środki trwałe w budowie to – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Z powyższego wynika, że inwestycje to aktywa trwałe w okresie realizacji inwestycji, które nie są jeszcze środkami trwałymi w myśl art. 16a ust. 1 ustawy o pdop. Zatem, inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego lub jego ulepszenie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy podejmują zadania inwestycyjne związane w szczególności z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych.
2016
13
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przekazaniem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni na rzecz jej męża
Fragment:
Mając zatem na względzie, że o ile w istocie dojdzie do nieodpłatnego przekazania małżonkowi Wnioskodawczyni środków trwałych stanowiących składniki majątku jej firmy, to Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do skorygowania zaliczanych w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej. Skoro bowiem jej prawo do dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zostało ograniczone datą przekazania składnika majątku do działalności drugiego z małżonków (art. 22f ust. 12 w zw. z art. 22f ust. 13 pkt 5 tej ustawy), to a contrario, odpisy dotychczas zaliczone w ciężar kosztów podatkowych nadal koszt podatkowy stanowić mogą. Odnosząc się natomiast do kwestii skorygowania kosztów podatkowych o wydatki związane z nabyciem innych niż środki trwałe składników majątku, zauważyć należy, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.
2016
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji inwestycji prowadzonej na dzierżawionej nieruchomości.
Fragment:
Efektem ulepszenia środka trwałego ma być zwiększenie jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, wyrażające się wydłużeniem okresu jego używania. Przykładem ponoszenia nakładów w obcych środkach trwałych jest konieczność dostosowania używanych na podstawie umowy najmu czy dzierżawy lub innej umowy obcych budynków albo lokali do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej użytkownika. Innymi słowy inwestycja w obcym środku trwałym to nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy, np. najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Nakłady te mają na celu przystosowanie obcego środka trwałego do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestycją w obcym środku trwałym nie są wydatki na remont obcego środka trwałego, lecz nakłady powodujące jego ulepszenie. Nakłady o charakterze modernizacyjnym tworzą inwestycję w obcym środku trwałym, którą należy uznać za środek trwały podlegający amortyzacji. O tym, czy poniesione nakłady stanowią nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – decyduje zakres przeprowadzonych robót.
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa od innej spółki kapitałowej. W skład nabywanego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) będą wchodzić środki trwałe lub wartości niematerialne (dalej: „ WNiP ”). Niektóre składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Odpisy amortyzacyjne od niektórych lub wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych dokonywane były przez wnoszącego aport z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, tzn. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów (przedmiotowe środki trwałe lub WNiP nabyte zostały przez wnoszącego aport w drodze wkładu niepieniężnego i część jego wartości przekazana została na kapitał zapasowy).
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa od innej spółki kapitałowej. W skład nabywanego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) będą wchodzić środki trwałe lub wartości niematerialne (dalej: „ WNiP ”). Niektóre składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Odpisy amortyzacyjne od niektórych lub wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych dokonywane były przez wnoszącego aport z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, tzn. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów (przedmiotowe środki trwałe lub WNiP nabyte zostały przez wnoszącego aport w drodze wkładu niepieniężnego i część jego wartości przekazana została na kapitał zapasowy).
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa od innej spółki kapitałowej. W skład nabywanego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) będą wchodzić środki trwałe lub wartości niematerialne (dalej: „ WNiP ”). Niektóre składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Odpisy amortyzacyjne od niektórych lub wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych dokonywane były przez wnoszącego aport z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, tzn. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów (przedmiotowe środki trwałe lub WNiP nabyte zostały przez wnoszącego aport w drodze wkładu niepieniężnego i część jego wartości przekazana została na kapitał zapasowy).
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa od innej spółki kapitałowej. W skład nabywanego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) będą wchodzić środki trwałe lub wartości niematerialne (dalej: „ WNiP ”). Niektóre składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Odpisy amortyzacyjne od niektórych lub wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych dokonywane były przez wnoszącego aport z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, tzn. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów (przedmiotowe środki trwałe lub WNiP nabyte zostały przez wnoszącego aport w drodze wkładu niepieniężnego i część jego wartości przekazana została na kapitał zapasowy).
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa od innej spółki kapitałowej. W skład nabywanego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) będą wchodzić środki trwałe lub wartości niematerialne (dalej: „ WNiP ”). Niektóre składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Odpisy amortyzacyjne od niektórych lub wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych dokonywane były przez wnoszącego aport z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, tzn. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów (przedmiotowe środki trwałe lub WNiP nabyte zostały przez wnoszącego aport w drodze wkładu niepieniężnego i część jego wartości przekazana została na kapitał zapasowy).
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa, przy założeniu kontynuacji przyjętej wcześniej metody amortyzacji tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują innych ograniczeń w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dlatego też Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów podatkowych całość odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze aportu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość nabytego w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa jedynie w części została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, a w części została przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Z językowej, systemowej i celowościowej wykładni powołanego przepisu należy wywieść, że zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem aportu są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład przedsiębiorstwa.
2016
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stawki amortyzacyjnej ogniw fotowoltaicznych.
Fragment:
Natomiast kwestie właściwej klasyfikacji środków trwałych zostały unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622). Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. O zaliczeniu danego środka do odpowiedniej klasyfikacji (grupy, podgrupy i rodzaju) środków trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.
2016
6
gru

Istota:
1. Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych, zgodnie z art. 26 pkt 2 ustawy o SPW, wartości środków trwałych, które nie uległy całkowitej amortyzacji w PDOP przed 1 stycznia 2016 r., w wysokości ich wartości początkowej określonej na moment wprowadzenia do Ewidencji?2. Czy Spółka będzie uprawniona, na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy o SPW, do uznania wartości początkowej (w rozumieniu art. 16g ustawy o PDOP) Środków trwałych, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2012 r. oraz wprowadzonych do Ewidencji, a następnie zlikwidowanych i wykreślonych z Ewidencji przed l stycznia 2016 r., z uzasadnionych przyczyn związanych z przesłankami ekonomicznymi i technicznymi dotyczącymi działalności Spółki, za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW, jeżeli ww. Środki trwałe - gdyby nie zostały zlikwidowane - nie uległyby całkowitej amortyzacji na potrzeby PDOP do dnia l stycznia 2016 r.?
Fragment:
(...) Środków trwałych z Ewidencji pozostała niezamortyzowana część wartości początkowej. W ocenie Wnioskodawcy, pozwala to na uznanie, iż spełniona została przesłanka wskazująca, że środki trwałe, których wartość początkowa może zostać uznana za wydatki kwalifikowane na gruncie ustawy o SPW, powinny być niezamortyzowane. Ponadto brak jest w ustawie o SPW przepisu przewidującego warunek, iż dla możliwości zaliczenia przez podatnika SPW wartości Środków trwałych do wydatków kwalifikowanych, Środki trwałe nie mogły być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PDOP w jakikolwiek inny sposób aniżeli poprzez odpisy amortyzacyjne. Ustawa o SPW wskazuje jedynie, iż ww. Środki trwałe powinny być niezamortyzowane w PDOP na dzień wejścia w życie ustawy o SPW (tj. na dzień 1 stycznia 2016 r.). Z tego względu kluczowe dla zaliczenia wartości zlikwidowanych Środków trwałych do wydatków kwalifikowanych jest wykazanie, że te Środki trwałe zostały wytworzone lub nabyte przed 1 stycznia 2012 r. Wyłączeniu z wydatków kwalifikowanych powinna podlegać natomiast wartość Środków trwałych, które na dzień 1 stycznia 2016 r. zostały już całkowicie zamortyzowane lub zostałyby całkowicie zamortyzowane, gdyby nie ich wcześniejsza likwidacja.
2016
6
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych.
Fragment:
Zdaniem Spółki, Spółka mogła/będzie mogła stosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca wprowadzenia ich do Ewidencji. Zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Natomiast na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Powyższy przepis art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że obniżenie stawek amortyzacyjnych dotyczy zarówno środków trwałych wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. W odniesieniu do nowych środków trwałych, dopiero co wprowadzanych do ewidencji zmiana stawek amortyzacyjnych (tj. ich obniżenie do wartości niższych niż określone w Wykazie jak miało to miejsce w przypadku Spółki) może już nastąpić począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do Ewidencji.
2016
6
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych.
Fragment:
Spółka stoi na stanowisku, że będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych znajdujących się już w ewidencji środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego. Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Drugie zdanie przywołanego powyżej artykułu stanowi m.in., że podatnik może obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych znajdujących się w ewidencji od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje jakichkolwiek innych ograniczeń czasowych w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych stosowanych dla potrzeb amortyzacji środków trwałych już znajdujących się w ewidencji. W konsekwencji, zdaniem Spółki, stanowisko jej należy uznać za prawidłowe. Dodatkowo Spółka pragnie wskazać, że przyjęte przez nią stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w: interpretacji indywidualnej sygn.
2016
6
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych.
Fragment:
Ponadto Spółka nabyła nowe środki trwałe, w stosunku do których zastosowała obniżone stawki amortyzacyjne od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. W przyszłości do nowo nabywanych środków trwałych Spółka również planuje stosować obniżone stawki amortyzacyjne od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytania: Czy Spółka mogła/będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do Ewidencji? Czy Spółka będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego? Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do poziomu 0,1%)? Czy wymagane jest istnienie związku stosowanych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych? Czy odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym (...)
2016
6
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych.
Fragment:
Art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący podstawę prawną dla obniżenia stawek amortyzacyjnych nie wskazuje na konieczność występowania związku pomiędzy określaną przez podatnika obniżoną stawką amortyzacyjną a okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego, dla którego stawka amortyzacyjna jest obniżana. Również inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie formułują obowiązku uwzględniania okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego przy określaniu przez podatnika stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, stawki amortyzacyjne mogą być kształtowane według uznania podatnika, jednak na poziomie nie wyższym niż wynikałoby to z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, niezależnie od okresu ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Spółka chciałaby jednocześnie wskazać, że zaprezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie m. in. w: interpretacji indywidualnej sygn. ILPB4/423-467/14-2/DS wydanej dnia 12 grudnia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „ nie jest wymagane istnienie związku stosowanych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych, w wyniku czego stawki amortyzacyjne stosowane przez Spółkę mogą kształtować się na dowolnym, ustalonym przez Spółkę poziomie ”; interpretacji indywidualnej sygn.
2016
6
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych.
Fragment:
Należy zaznaczyć, że zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji, jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Dla środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji zmiana stawki amortyzacyjnej, czyli jej obniżenie, następuje począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Natomiast obniżenie stawki amortyzacyjnej, które odnosi się do środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji, powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego. Zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno odnośnie środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji, jak i odnośnie środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Dla środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji zmiana stawki amortyzacyjnej, czyli jej obniżenie może nastąpić w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego. Natomiast możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej, a także zwiększenia uprzednio obniżonej odnosi się do środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji i powinna nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.