Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia wydatków na remont i naprawę otrzymanych środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od modernizacji, ulepszeń i innych wydatków zwiększających wartość początkową otrzymanych środków trwałych.

Fragment:

Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększającej jego wartości początkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica między nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Ojciec Wnioskodawcy zamierza przekazać mu darowizną przedsiębiorstwo.

2018
12
paź

Istota:

Ustalenie czy koszty opisane we wniosku stanowią wydatki na ulepszenie środka trwałego.

Fragment:

Zgodnie z powyższą definicją, remont ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, nie zmieniając jego charakteru i funkcji, a przesłanką rozpoczęcia remontu jest zużycie środka trwałego w trakcie jego eksploatacji. Będą to zatem wszelkie działania mające na celu odtworzenie wyjściowego stanu środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji (konserwacja, naprawy). Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega zatem na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast ulepszeniem jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątku do wykorzystania go w innym niż pierwotny celu lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego albo obniżce kosztów eksploatacji. W związku z powyższym, wydatki na wykonanie w obu zbiornikach stalowego dwupłaszcza wraz z modernizacją systemu monitorowania wycieków, nie spełniają opisanych powyżej przesłanek umożliwiających zakwalifikowanie ich jako remont środka trwałego. Wydatki te mają natomiast na celu ulepszenie środka trwałego i powinny powiększać jego wartość początkową podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

2018
11
paź

Istota:

Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób, że indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być ustalane jedynie dla takich środków trwałych, które - w rozumieniu ustawy - są albo używane, albo ulepszone, a ponadto nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej przez podatnika. W podanej definicji występują dwa istotne sformułowania: pojęcie „ przed nabyciem ”, które oznacza, że chodzi o przeniesienie własności oraz udowodnienie „ wykorzystania ”, bez doprecyzowania przez kogo i na jakie cele dany składnik majątku miał być wykorzystywany. Zgodnie ze słownikową definicją, przez pojęcie używania rozumie się wykorzystywanie, czyli używanie czegoś z korzyścią, pożytkiem (Słownik współczesny języka polskiego pod red. prof. dr hab. Bogusława Dunaja, wyd. Wilga, Warszawa 1996, s. 1296). Używanie środka trwałego musi zatem nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany środek trwały, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (właścicieli) przez wymagany okres 60 miesięcy. W nawiązaniu do powyższego przepisu, posiadane mieszkanie znajduje się w bloku mieszkalnym oddanym do użytku w 1965 r., przez ostatnie kilkanaście lat nieruchomość była wykorzystywana przez innych właścicieli, co Wnioskodawca jest w stanie udowodnić.

2018
10
paź

Istota:

Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

Fragment:

Wydatki na wyposażenie Lokalu I mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy: bądź poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od tego wyposażenia, jeśli wyposażenie to spełnia definicję środka trwałego (środków trwałych) i jego wartość przekracza 10.000 zł (zob. indywidualną interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r., znak ITPB4/4511-512/15-5/MP ), bądź poprzez ich jednorazowe rozliczenie w miesiącu oddania wyposażenia do używania, jeśli spełnia ono definicję środka trwałego (środków trwałych), ale jego wartość nie przekracza 10.000 zł (art. 22d ust. 1 Ustawy o PIT), bądź poprzez zaliczenie ich do pośrednich kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, jeśli wyposażenia nie da się traktować jako odrębnego środka trwałego (środków trwałych) (art. 22d ust. 5c Ustawy o PIT). Ad 4. Podstawa wartości początkowej Lokalu II. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy o PIT, amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące zarówno własność, jak i współwłasność podatnika. Tym samym, Lokal II niewątpliwie będzie mógł być amortyzowany przez Wnioskodawcę, ponieważ jest On jego współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1%. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, „ Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości ”.

2018
7
paź

Istota:

Czy odpis amortyzacyjny od wprowadzonego do ewidencji środków trwałych komputera przenośnego stanowi koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy przedmiotowy komputer przenośny – jak wskazano w treści wniosku – zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych (będzie podlegać amortyzacji), kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego środka trwałego. Wartość początkową nabytego w drodze kupna komputera przenośnego, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi jego cena nabycia, w rozumieniu art. 22g ust. 3 ww. ustawy, wynikająca z zawartej umowy sprzedaży (na podstawie faktury). Nie ma przy tym znaczenia, że komputer został nabyty przez Wnioskodawcę kilka lat temu. Jednocześnie należy wskazać, że możliwe jest – w przypadku wpisanych do ewidencji środków trwałych składników majątku o wartości początkowej niższej niż 10 000 zł – dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zgodnie z art. 22f ust. 3 ww. ustawy, tj. zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisu amortyzacyjnego odpowiadającego całej wartości początkowej środka trwałego. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym może On wprowadzić do ewidencji środków trwałych komputer nabyty kilka lat temu, ująć go po wartości początkowej zgodnie z ceną nabycia (wynikającą z faktury zakupu komputera) oraz dokonać odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia komputera do używania, a odpis amortyzacyjny będzie stanowił koszt uzyskania przychodów – należy uznać za prawidłowe.

2018
6
paź

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Fragment:

W świetle powyższego wskazać należy, że sposób ustalenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych uzależniony jest również od tego, do jakiego rodzaju środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) określony środek zostanie zakwalifikowany. Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może nim być m.in. np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny. Zgodnie z objaśnieniami szczegółowymi Klasyfikacji Środków Trwałych, przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest na trwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Przy czym budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Budynki niemieszkalne w Klasyfikacji Środków Trwałych ujęto w grupie 1, podgrupa 10.

2018
3
paź

Istota:

Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

Fragment:

I tak – zgodnie z § 14 ust. 1 tego rozporządzenia: wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwany dalej „ wykazem ”, powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową; datę nabycia; datę przyjęcia do używania; określenie dokumentu stwierdzającego nabycie; określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej; symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów; wartość początkową; stawkę amortyzacyjną; zaktualizowaną wartość początkową; datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uważa się składniki majątkowe, o których mowa w art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym (§ 14 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z § 14 ust. 3 omawianego rozporządzenia: zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym. W tym miejscu należy zauważyć, że tylko podatnicy opodatkowujący dochody z najmu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają prawo do obniżenia osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania.

2018
1
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych kontrahentom na podstawie wskazanych we wniosku umów

Fragment:

Regulacja zawarta w art. 16a ust. 1 Ustawy CIT, oznacza, że środek trwały musi służyć działalności gospodarczej podatnika, natomiast fizyczne używanie tego środka trwałego może mieć miejsce poza jego siedzibą, poprzez oddanie do używania. To potwierdza więc, że podatnik nie musi faktycznie używać Środka Trwałego, może go „ fizycznie ” używać podmiot, któremu podatnik środek ten oddał do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Poza tym, Wnioskodawca udostępnia kontrahentowi Środki Trwałe odpłatnie. Jak wskazano, w zdarzeniu przyszłym, kontrahent uiszcza na rzecz Wnioskodawcy opłaty (czynsz), które są doliczane do ceny Produktów (wkalkulowane w cenę jednostkową Produktu). Uwzględnienie opłat za używanie Środka Trwałego w cenie sprzedawanych Produktów powoduje, że udostępnienie Środków Trwałych nie ma charakteru nieodpłatnego. Takie działania są uzasadnione z biznesowego punktu widzenia i bez wątpienia przyczyniają się do zachowania, bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Celem takiego przekazania Środków Trwałych jest zawarcie umowy na dostawę innych Produktów, zachęcenie do nabycia oferowanych przez Wnioskodawcę Produktów, a także rozwój dalszej współpracy. Zasadniczo w zamian za udostępniane Środki Trwałe, kontrahent zamówi u Wnioskodawcy określoną ilość produktów.

2018
23
wrz

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy Spółka będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji.

Fragment:

IBPBI/2/423-1725/13/SD wydanej 31 marca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy w pełnym zakresie uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „ Spółka (...) będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o pdop, dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ”; interpretacji indywidualnej o sygn. ITPB3/423-511a/13/PST wydanej 17 stycznia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której to organ podatkowy potwierdził, że: „ (...) zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy [PDOP - przyp. Wnioskodawcy] podatnik ma prawo (...) obniżyć stawkę amortyzacyjną dla nowych środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ”; interpretacji indywidulanej o sygn. IPPB3/423-24/13-2/MS1 wydanej 22 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy w pełnym zakresie uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „ (...) zmiana stawek amortyzacyjnych może zatem nastąpić (...) w odniesieniu do środków trwałych wprowadzanych do ewidencji po raz pierwszy (wówczas ma to miejsce począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji) ”. Podsumowując, w opinii Spółki, Spółka będzie mogła stosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną ujęte w Ewidencji.

2018
23
wrz

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy Spółka była uprawiona od 1 stycznia 2018 r. do obniżenia stawki amortyzacyjnej tylko dla niektórych/wybranych środków trwałych z danej grupy, czy rodzaju oraz czy będzie do tego uprawiona w przyszłości tj. począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego lub od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do Ewidencji, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy, czy rodzaju, według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych.

Fragment:

(...) środki trwałe należące do tej samej grupy, czy rodzaju, według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych. W opinii Spółki, art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje, że w przypadku obniżenia stawek amortyzacyjnych musi ono zostać zastosowane do wszystkich środków trwałych zaklasyfikowanych do określonej grupy czy rodzaju. Użycie przez ustawodawcę sformułowania „ dla poszczególnych środków trwałych ” wskazuje na możliwość indywidualnego obniżenia stawki amortyzacyjnej dla każdego indywidualnie wybranego przez Spółkę środka trwałego. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, możliwe jest obniżanie stawek amortyzacyjnych indywidualnie dla poszczególnych środków trwałych. W praktyce oznacza to, że środki trwałe zaklasyfikowane do tej samej grupy/rodzaju mogą być amortyzowane według różnych stawek amortyzacyjnych.

2018
22
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni - przedsiębiorca, która otrzymała środki trwałe w darowiźnie przed 2018 r., może je amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robiła to do końca 2017 r.?

Fragment:

Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ustaliła wartość początkową środków trwałych nabytych w darowiźnie. Wartość początkową darowanych środków trwałych ustalono wg wartości rynkowej z dnia nabycia. Wnioskodawczyni od stycznia 2017 r. amortyzowała środki trwałe od ustalonej w powyżej opisany sposób wartości początkowej. Nabycie to nie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw i nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni - przedsiębiorca, która otrzymała środki trwałe w darowiźnie przed 2018 r., może je amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robiła to do końca 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy przepisy prawa dotyczące ustalania wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w darowiźnie. W piśmie z dnia 24 lipca 2018 r. nadesłanym do Wydawnictwa DGP Ministerstwo Finansów wskazało, że z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, rozwiązania wprowadzone przedmiotową nowelizacją nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r.

2018
22
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do środków trwałych zmodernizowanych, a wprowadzonych wcześniej do ewidencji środków trwałych i amortyzowania tych środków metodą liniową w wysokości ustalonej stawki odpowiadającej przewidywanemu okresowi użytkowania środków trwałych.

Fragment:

(...) środki trwałe ”). Szacowane koszty ulepszenia przedmiotowych środków trwałych ocenione są w przedziale pomiędzy kwotą 500.000 złotych i 800.000 zł. Poniesione nakłady modernizacyjne spowodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych w związku z ich ulepszeniem m.in. w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji w tym także o wartość wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekroczy limit przewidziany w p.d.o.p. (10 000 zł) a ponadto doprowadzą do wydłużenia przewidywanego okresu użytkowania przedmiotowych środków trwałych. Ponieważ amortyzacja środków trwałych nie została jeszcze zakończona, Spółka zamierza obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych w stosunku środków trwałych po ich modernizacji, począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, w sposób proporcjonalny do okresu przewidywanego użytkowania (po modernizacji). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka ma prawo do zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do środków trwałych zmodernizowanych a wprowadzonych wcześniej do ewidencji środków trwałych i amortyzować te środki metodą liniową w wysokości ustalonej stawki odpowiadającej przewidywanemu okresowi użytkowania środków trwałych? Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik może obniżać podstawowe stawki podane w Wykazie dla poszczególnych środków trwałych w ramach przyjętej liniowej metody amortyzacji na podstawie art. 16i ust. 5 p.d.o.p.