Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na odbudowę hal zniszczonych w pożarze
Fragment:
Jak wynika z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych rekonstrukcja środka trwałego stanowi jego ulepszenie. Według tego przepisu bowiem z ulepszeniem środka trwałego mamy do czynienia m.in. w wyniku rekonstrukcji. Natomiast, jak już wskazano powyżej, rekonstrukcja to odbudowa (odtworzenie) środka trwałego. Zatem odbudowa hal produkcyjnych jest ich rekonstrukcją, a co za tym idzie prowadzi do ulepszenia tych środków trwałych. W związku z tym, w przypadku gdy ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że rekonstrukcja stanowi ulepszenie środka trwałego, nie można twierdzić, że prace rekonstrukcyjne będą stanowiły remont składnika majątku. Nawet gdy budynki zostaną odbudowane wiernie odwzorowując zniszczone hale to prace odtworzeniowe będą pracami zbyt zaawansowanymi aby mogły być uznane za remont. Z remontem bowiem mielibyśmy do czynienia gdyby wykonywane prace dążyły do poprawy stanu technicznego istniejących budynków. W przedmiotowej sprawie natomiast występuje odbudowa budynków od podstaw. Zatem prace takie należy potraktować jako rekonstrukcję, a więc ulepszenie środka trwałego. Ponadto dolną granicą kwotową dla uznania, że środek trwały uległ ulepszeniu jest wartość 3.500 zł. We wniosku co prawda Spółka nie wskazała jakiego rzędu wydatki poniosła na odbudowę spalonych hal produkcyjnych, jednak zaznaczyła, że poniesione w wyniku pożaru straty wyceniono na 36.600.000 zł.
2016
30
lis

Istota:
Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej niezamortyzowanej wartości środków trwałych, których zakup został sfinansowany z otrzymanej dotacji
Fragment:
Szczególne uregulowania prawne dotyczące zasad ustalania dochodu z odpłatnego zbycia środków trwałych zostały określone w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ”. Zgodnie z tym przepisem dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonanych od tych środków. Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że dochód z odpłatnego zbycia środka trwałego ustala się przy uwzględnieniu trzech wielkości, tj. przychodu z odpłatnego zbycia tego środka trwałego, jego wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych. Przy ustalaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego nie występuje kategoria kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu zasad ogólnych. Dochód ustalany jest zgodnie ze szczególnymi przepisami określonymi w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, i to niezależnie od źródła finansowania wydatków.
2016
30
lis

Istota:
Czy tak obliczona nieumorzona wartość środków trwałych stanowiła koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych, a fakt, że środki trwałe były sfinansowane z dotacji nie ma w tym przypadku znaczenia?
Fragment:
Szczególne uregulowania prawne dotyczące zasad ustalania dochodu z odpłatnego zbycia środków trwałych zostały określone w art. 24 ust. 2 pkt 1(zdanie drugie) ustawy. Zgodnie z tym przepisem dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonanych od tych środków. Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że dochód z odpłatnego zbycia środka trwałego ustala się przy uwzględnieniu trzech wielkości, tj. przychodu z odpłatnego zbycia tego środka trwałego, jego wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych. Przy ustalaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego nie występuje kategoria kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu zasad ogólnych. Dochód ustalany jest zgodnie ze szczególnymi przepisami określonymi w art. 24 ust. 2 pkt 1(zdanie drugie) ustawy, i to niezależnie od źródła finansowania wydatków.
2016
30
lis

Istota:
Czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i wydatków na eksploatację samochodu (z wyłączeniem wydatków na zakup benzyny na przejazdy w celach osobistych) jest prawidłowe?
Fragment:
Amortyzacja dotyczy zużycia środków trwałych w danym okresie, którego wyrazem jest określona wartość konieczna do utrzymania tych składników w dalszej eksploatacji lub odtworzenia po ich zużyciu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymagają aby dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA sygn. akt II FSK 1470/07. Warunkiem zaliczenia odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów jest prowadzenie właściwej dla tego celu ewidencji. Odnosząc się do przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca wskazał, że środek transportu (samochód osobowy) spełnia kryteria ustawowe do uznania go za środek trwały podlegający amortyzacji oraz, że został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to uznać należy, że jego sporadyczne wykorzystywanie dla potrzeb prywatnych nie ma wpływu na prawo zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2016
30
lis

Istota:
1. Czy nowa winda (dźwig towarowy) wmontowana w budynku może być uznana za oddzielny środek trwały i amortyzowana liniowo lub jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania?
2. Czy zmieni się wartość budynku, który został przeszacowany w 1995 r. i jest amortyzowany metodą liniową?
Fragment:
Jak wynika z powyższych przepisów, amortyzacji podatkowej podlega odrębnie każdy składnik majątku, spełniający ustawowe przesłanki dla uznania go za środek trwały. Dla każdego środka trwałego oddzielnie ustala się jego wartość początkową, metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną. Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup należy posiłkować się Klasyfikacją Środków trwałych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, jest to usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego służący m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może nim być m.in. np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych, zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla lub zespoły komputerowe (część I – objaśnienia uwagi wstępne KŚT). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych, opodatkowaną podatkiem liniowym.
2016
30
lis

Istota:
Czy wskazane powyżej wydatki inwestycyjne (tj. część wynagrodzenia GRI, część wynagrodzenia związanego z nadzorem inwestorskim oraz wynagrodzeniem projektanta) wynikające z umów zawartych przed dniem przekazania Inwestycji do używania powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Inwestycji, ustalanej na dzień przekazania Inwestycji do używania?
Fragment:
(...) środków trwałych ”. W praktyce decydującym kryterium w zakresie uznania jakichkolwiek wydatków za powiększające koszt wytworzenia danego składnika majątku jest ich związek z procesem inwestycyjnym. Tym samym, do kosztu wytworzenia, a w konsekwencji do wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy zaliczyć wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem zdatnego do użytku środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, tj. wydatki: nierozerwalnie związane z wytworzeniem środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, których poniesienie było konieczne w celu wytworzenia środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, należne przed dniem przekazania środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych do używania, oraz które nie zostały wymienione w art. 16g ust. 4 ustawy o PDOP jako niestanowiące kosztu wytworzenia środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy, wydatki inwestycyjne będące przedmiotem niniejszego wniosku należy uwzględnić w wartości początkowej poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Inwestycji.
2016
29
lis

Istota:
Czy będące przedmiotem niniejszego wniosku wydatki inwestycyjne związane z usługami /dostawami towarów, które zostały wykonane przed dniem przekazania Inwestycji do używania powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Inwestycji, ustalanej na dzień przekazania Inwestycji do używania?
Fragment:
(...) środków trwałych ”. W praktyce decydującym kryterium w zakresie uznania jakichkolwiek wydatków za powiększające koszt wytworzenia danego składnika majątku jest ich związek z procesem inwestycyjnym. Tym samym, do kosztu wytworzenia, a w konsekwencji do wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy zaliczyć wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem zdatnego do użytku środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, tj. wydatki: nierozerwalnie związane z wytworzeniem środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, których poniesienie było konieczne w celu wytworzenia środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, należne przed dniem przekazania środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych do używania, oraz które nie zostały wymienione w art. 16g ust. 4 ustawy o PDOP jako niestanowiące kosztu wytworzenia środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż wydatki inwestycyjne związane z usługami /dostawami towarów, które zostały wykonane przed dniem przekazania Inwestycji do używania i są nierozerwalnie związane z Inwestycją, należy uwzględnić w wartości początkowej poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Inwestycji.
2016
29
lis

Istota:
Czy poniesione koszty związane z remontem można zaliczyć w całości w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
Fragment:
Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. W odniesieniu do wydatków na środek trwały co do zasady, wydatki na jego remont, a więc odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej).
2016
29
lis

Istota:
Czy stanowi koszt uzyskania przychodów niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym w związku z utratą przydatności gospodarczej tegoż środka trwałego powstałej na skutek nierentowności prowadzonej w lokalu użytkowym działalności gospodarczej
Fragment:
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, „ Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 ustawy ”. W uchwale tej wskazano również, że: „ Likwidację należy zatem rozpatrywać z punktu widzenia podatnika, który jej dokonuje, a więc jako definitywne wyzbycie się środka trwałego, w tym przypadku inwestycji w obcym środku trwałym (wykreślenie z ewidencji), np. w wyniku zniszczenia, ale także pozbycie się w następstwie pozostawienia poniesionych nakładów u wynajmującego - właściciela budynku (środka trwałego) ”. Zatem, co do zasady warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego jest jego faktyczna likwidacja. W przypadku dokonywania inwestycji w obcym środku trwałym zwrot wynajmującemu przedmiotu dzierżawy w związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy dzierżawy na jaki została zawarta, jest tożsamy z jej likwidacją i skutkuje wykreśleniem z ewidencji środków trwałych. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka wskazała, że zawarła umowę wynajmu lokalu użytkowego celem prowadzenia w nim działalności gospodarczej w przedmiocie restauracji i usług gastronomicznych.
2016
29
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie oceny, czy mienie wnoszone do Spółki tytułem aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy, ustalenia wartości początkowej środków trwałych wniesionych do Spółki tytułem aportu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wniesionych aportem środków trwałych.
Fragment:
Nie zachodzą bowiem przesłanki do ustalania wartości środków trwałych we wskazany wyjątkowy sposób, Spółka określi wartość każdego z otrzymanych środków trwałych zgodnie z zasadami ogólnymi. Wobec powyższego, Spółka po wniesieniu środków trwałych, stanowiących obecnie mienie Zakładu, w charakterze aportu do nowo zawiązanej spółki ustali wg wartości wynikającej z operatu szacunkowego. Jak wynika bowiem z literalnej treści przepisu art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość składników majątkowych otrzymanych aportem ustala się, co do zasady, w wartości rynkowej. Wnioskodawca zatem, działając na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w chwili składania wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej, uzna za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem faktu nabycia środków trwałych w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki w kwocie wynikającej z operatu szacunkowego. Kwota ta nie będzie wyższa od wartości rynkowej każdego ze środków trwałych oraz elementów wyposażenia (rzeczy) stanowiących przedmiot aportu. Stanowisko takie znajduje poparcie w aktualnych interpretacjach prawa podatkowego: wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 18 marca 2016 r. nr  IPPB5/4510-64/16-2/AK ; wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 9 grudnia 2015 r. nr  IPPB5/4510-1004/15-2/AK .
2016
29
lis

Istota:
W zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Reasumując, ograniczenie w postaci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy tylko odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego, nie znajduje uzasadnienia prawnego. Wobec powyższego, w uwarunkowaniach przedmiotowej sprawy przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT nie ma i nie będzie miał zastosowania w przyszłości dla ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, w tym również odpisów dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w ramach aportu ZCP, jak również nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji przy kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe ; braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe .
2016
28
lis

Istota:
W zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Reasumując, ograniczenie w postaci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy tylko odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego, nie znajduje uzasadnienia prawnego. Wobec powyższego, w uwarunkowaniach przedmiotowej sprawy przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT nie ma i nie będzie miał zastosowania w przyszłości dla ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, w tym również odpisów dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w ramach aportu ZCP, jak również nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji przy kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe .
2016
28
lis

Istota:
Czy na gruncie wyżej opisanego stanu faktycznego, poprawne jest zlikwidowanie starego środka trwałego i odpisanie niezamortyzowanej części jego wartości początkowej w koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawy o PDOP”)?
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Tak wiec kosztem uzyskania przychodów, co do zasady, będzie strata w środkach trwałych w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi. Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczy wyłącznie środków trwałych zlikwidowanych, których utrata przydatności gospodarczej była skutkiem zmiany rodzaju działalności. Kosztem uzyskania przychodów, co do zasady, będzie zatem strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z przyczyn innych aniżeli wskazane w treści ww. przepisu, tj. nie były zdeterminowane zmianą rodzaju działalności gospodarczej, a co za tym idzie utratą przez likwidowany środek trwały jego przydatności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spółka miała prawo do ujęcia w kosztach podatkowych całej niezamortyzowanej wartości środka trwałego?
Fragment:
Z powołanych powyżej przepisów wynika zatem, że otrzymana dotacja nie wpływa na wartość początkową środka trwałego, którego zakup został pokryty ze środków własnych Spółki i dotacji. Natomiast kosztem uzyskania przychodu nie są odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego w części, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, -wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, SPV, na podstawie art. 16a ust. 1 Ustawy CIT, będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w postaci Hal?
Fragment:
W sytuacji, gdy Wnioskodawca zakłada, że składnik majątku (o ile jest on kompletny i zdatny do użytku z punktu widzenia działalności podatnika) będzie użytkowany w działalności gospodarczej spółki dłużej niż rok, ten składnik majątku należy uznać za środek trwały. Składniki majątkowe powinny spełniać cechę kompletności i zdatności do używania na dzień przyjęcia składników majątkowych do użytkowania. Przez kompletność należy rozumieć, że dany składnik majątkowy jest funkcjonalną całością, która nie wymaga dodawania dalszych elementów. Ostatnim warunkiem uznania składnika majątku jako środka trwałego jest jego wykorzystywanie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi tutaj o osiąganie przez podatnika przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, do której wykorzystuje posiadany środek trwały, albo uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu, dzierżawy bądź leasingu takiego środka trwałego. Zdaniem Wnioskodawcy, wnoszone aportem Hale spełniać będą wszystkie powyższe cechy, co będzie uprawniało SPV do wprowadzenia Hal do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia ich amortyzacji. Wnioskodawca wskazuje również na art. 16c Ustawy CIT, który zdaniem Wnioskodawcy, poszerza określony w powyższy sposób katalog środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na gruncie Ustawy CIT. Zgodnie z przepisem wyżej wymienionego artykułu, amortyzacji (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na odłączony element w wysokości wartości odłączanego elementu wynikającej z ksiąg, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadającą na zbywaną część?
Fragment:
W prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej ww. środki trwałe podzielone są na kilka odrębnych elementów (stanowiących odrębne środki trwałe). Wartość poszczególnych elementów danego środka trwałego została określona na podstawie dokumentów otrzymanych przez Spółkę od sprzedawcy, tj. np. umów, faktur, specyfikacji do faktur, zamówień zawierających kalkulacje cen środków trwałych, z których wprost wynika jaka część ceny nabycia całego danego środka trwałego przypada na poszczególne jego elementy lub w oparciu o opinię służb technicznych Spółki (w przypadkach, w których w dokumentach otrzymanych od sprzedawcy cena nabycia środka trwałego składającego się z kilku elementów została określona jedną kwotą). Suma wartości poszczególnych elementów danego środka trwałego nie przekracza wartości początkowej środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Spółka zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych elementów odłączonych od istniejących środków trwałych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku zakończenia umowy leasingu operacyjnego, spełniającej warunki wymienione w art. 17b ustawy CIT, bez sprzedaży przedmiotu leasingu, leasingodawca może jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej przedmiotu leasingu, jeżeli środek trwały zostanie zlikwidowany i wykreślony z ewidencji środków trwałych w związku z ponownym oddaniem przedmiotu leasingu do korzystania na podstawie nowej umowy spełniającej warunki leasingu z art. 17f ustawy CIT (tzw. leasing finansowy)?Czy w przypadku releasingu opisanego powyżej przychodem podatkowym Wnioskodawcy będą wszystkie opłaty uzyskane z tytułu umowy leasingu finansowego środka trwałego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasingu operacyjnego w części przewyższającej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (kapitału), z uwzględnieniem spłat wartości początkowej otrzymanych w trakcie umowy leasingu operacyjnego?
Fragment:
W ocenie Spółki, przepisy podatkowe nie określają wprost zasad postępowania w zakresie rozliczenia niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu, w sytuacji w której Spółka zawiera w odniesieniu do tego samego przedmiotu leasingu najpierw umowę leasingu operacyjnego, w przypadku której to Spółka ujmuje środek trwały we własnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonuje jego amortyzacji, a następnie ten sam środek trwały jest oddany do używania na podstawie umowy leasingu finansowego, gdzie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy CIT, Spółka nie może dokonywać amortyzacji takiego środka trwałego, gdyż środek trwały jest wykazywany w ewidencji korzystającego i przez niego amortyzowany. Z uwagi na brak szczególnych regulacji, Spółka stoi na stanowisku, iż w analizowanym przypadku zastosowanie winny znaleźć zasady ogólne. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Przepisy art. 16 ust. 1 ustawy CIT nie zawierają przepisu zabraniającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środka trwałego w razie likwidacji środka trwałego i jego wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów wynikających z przepisów ustawy CIT dotyczących leasingu.
2016
28
lis

Istota:
Czy opłata aranżacyjna oraz odsetki od pożyczki otrzymanej od Udziałowca na realizację Inwestycji w części dotyczącej wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, naliczone przez Spółkę w okresie realizacji Inwestycji (do czasu oddania Inwestycji do używania) powinny zwiększać wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury technicznej T?
Fragment:
Powyższe znajduje potwierdzenie w podejściu organów podatkowych, w tym w interpretacji indywidualnej z dnia ILPB4/423-270/13-2/DS 16 października 2013 r., w której organ wskazał, że decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi o wartości początkowej środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych. Odnosząc całość powyżej przywołanych regulacji i rozważań do przedstawionego zdarzenia, w pierwszej kolejności należy wskazać, że przeprowadzenie procesu inwestycyjnego jest warunkiem koniecznym dla powstania i późniejszej eksploatacji T, a więc dla osiągnięcia przez Spółkę przychodu z właściwej działalności gospodarczej. Jednocześnie, bez uzyskania środków finansowych nie byłoby możliwe prowadzenie prac budowlanych, a w konsekwencji wytworzenie środków trwałych, co oznacza, że koszty opłaty aranżacyjnej oraz odsetek od uzyskanego finansowania są bezpośrednio i ściśle powiązane z wytworzeniem środków trwałych, które po zakończeniu Inwestycji będą wchodzić w skład infrastruktury technicznej T. Jednocześnie, celem udzielonego finansowania jest sfinansowanie budowy T (znajduje to również potwierdzenie w zapisach umowy).
2016
28
lis

Istota:
Czy zapłacone (skapitalizowane) odsetki od pożyczek, których kapitalizacja nastąpiła po dacie przekazania budynku do używania, ale „dokładnie” w dniu wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych, powinny zwiększyć wartość początkową budynku?
Fragment:
W świetle tego unormowania odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na wytworzenie środków trwałych dzielą się na dwa rodzaje: odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania – odsetki takie powiększają wartość początkową tych środków trwałych, odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania – odsetki takie nie powiększają wartości początkowej środków trwałych, lecz stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Fakt nieujawnienia budynku w ewidencji środków trwałych nie jest tożsamy z brakiem oddania budynku do użytkowania. Jak wykazano powyżej warunek ten został spełniony poprzez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Konsekwencje braku umieszczenia ww. budynku w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sprowadzają się do pozbawienia Spółki prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Mając na względzie cytowane unormowania, należy wskazać, że odsetki od środków wykorzystanych na nabycie bądź wytworzenie środka trwałego, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, powinny powiększać wartość początkową tego składnika majątku. Ww. odsetki nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów podatkowych w momencie zapłaty.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązek zmniejszenia wydatków kwalifikowanych rozpoznanych przez Spółkę w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW w przypadku zbycia przez Spółkę środków trwałych lub środków trwałych w budowie, zaliczonych uprzednio przez Spółkę do wydatków kwalifikowanych
Fragment:
(...) środków trwałych oraz środków trwałych w budowie powinny być wykazywane w wartościach określonych w innym momencie, niż moment, o którym mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o SPW, tj. w innym momencie, niż chwila nabycia środków trwałych/środków trwałych w budowie - zatem również ewentualna korekta z art. 11 ust. 11 ustawy o SPW powinna nastąpić nie w oparciu o kwotę ustaloną na dzień nabycia ww. środków trwałych lub środków trwałych w budowie, tylko o kwotę odpowiadającą, zdaniem Spółki, niezamortyzowanej w podatku dochodowym wartości tych środków trwałych lub środków trwałych w budowie ustaloną na dzień ich zbycia; wydaje się również zasadne i celowe na gruncie ustawy o SPW, aby zużycie środków trwałych/środków trwałych w budowie nie pozostawało bez wpływu na zakres korekty wydatków kwalifikowanych na podstawie art. 11 ust. 11 powołanej ustawy - dlatego, w ocenie Spółki, oparcie ewentualnej korekty o niezamortyzowaną w podatku dochodowym wartość środków trwałych lub środków trwałych budowie pozwoli na pełniejsze uwzględnienie w przedmiotowej korekcie faktycznego zużycia tych środków trwałych/środków trwałych w budowie w okresie poprzedzającym ich zbycie.
2016
27
lis

Istota:
1. Czy wnioskodawca może zaliczać w koszty uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanych środków trwałych z grupy 4, 6 oraz 8 KŚT oraz inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku gdy dokona ich sprzedaży?2. Czy wnioskodawca może zaliczać w koszty uzyskania przychodów wartość nie zamortyzowanych środków trwałych z grupy 4, 6 oraz 8 KŚT oraz inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku gdy dokona ich likwidacji w formie księgowej lub fizycznej?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że w momencie sprzedaży środka trwałego (inwestycji w obcym środku trwałym), nieumorzona wartość będzie kosztem uzyskania przychodów. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości niezamortyzowanych środków trwałych z grupy 4, 6 i 8 KŚT oraz inwestycji w obcym środku trwałym z grupy 1 KŚT w momencie ich sprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości niezamortyzowanych środków trwałych z grupy 4, 6 i 8 KŚT oraz inwestycji w obcym środku trwałym z grupy 1 KŚT: jest prawidłowe w przypadku sprzedaży środków trwałych i inwestycji w obcych środkach trwałych, jest prawidłowe w przypadku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym poprzez np. zwrot środka trwałego wynajmującemu przed upływem okresu najmu czy zaprzestania jego użytkowania wynikającego z rozwiązania umowy najmu, jest prawidłowe w przypadku likwidacji środka trwałego w formie fizycznej. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy amortyzacja środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowanego Projektu jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów od całkowitej wartości przyjętych z inwestycji środków trwałych? 2. Czy wygenerowany w Projekcie przychód w postaci odszkodowania umownego za opóźnienie realizacji inwestycji: - należy potraktować jako pozostały przychód operacyjny należny Spółce ? - Czy powinno się go rozliczyć z Gminą, która finansuje budowę ? - Czy odszkodowanie umowne za opóźnienie pomniejsza wartość inwestycji ?
Fragment:
Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Zgodnie z art. 16i ust. 1 powołanej ustawy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 cytowanej ustawy odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2016
26
lis

Istota:
Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka może zaliczyć koszty wymiany układu pomiarowego w stacji transformatorowej na kotłowni KR-1 w bieżące koszty, czy jednak będzie to stanowiło modernizację, która będzie zwiększała wartość środka trwałego?
Fragment:
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Ulepszeniem środka trwałego – w rozumieniu ustawy podatkowej – jest więc: przebudowa środka trwałego, tj. wykonanie takich prac, w wyniku których nastąpi jego dostosowanie do zmienionych potrzeb funkcjonalnych, użytkowych lub technicznych, rozbudowa środka trwałego, tj. wykonanie takich prac, które powiększają ten środek trwały, rekonstrukcja środka trwałego, tj. wykonanie prac, w wyniku których nastąpi odtworzenie zniszczonego środka trwałego do jego poprzedniego stanu, adaptacja środka trwałego, tj. wykonanie prac mających na celu przystosowanie danego środka trwałego do spełniania odmiennych funkcji od tych, dla których został zbudowany lub użytkowany, modernizacja środka trwałego, tj. unowocześnienie środka trwałego. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje także pojęcia remontu. Określa je natomiast art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 291). Zgodnie z tym przepisem za remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
2016
26
lis

Istota:
Czy cenę nabycia gazu (skorygowaną o różnice kursowe zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), która została poniesiona w związku z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego X przed dniem przekazania X do używania należy uwzględnić w wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład X?
Fragment:
Oceniając dany wydatek pod kątem możliwości uznania go za element wartości początkowej wytwarzanego we własnym zakresie środka trwałego, należy zatem badać, czy stanowi on element procesu wytwarzania tego składnika majątku podatnika ”. Zdaniem Spółki do kosztu wytworzenia, a w konsekwencji do wartości początkowej środka trwałego należy zaliczyć wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem zdatnego do użytku środka trwałego, tj. wydatki: nierozerwalnie związane z wytworzeniem środka trwałego, których poniesienie było konieczne w celu wytworzenia środka trwałego, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego, poniesione przed dniem przekazania środka trwałego do używania, oraz które nie zostały wymienione w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako niestanowiące kosztu wytworzenia środka trwałego. Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy, cenę nabycia gazu (skorygowaną o różnice kursowe zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), która została poniesiona w związku z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego X przed dniem przekazania X do używania należy uwzględnić w wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład X. 4.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.