Środek transportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek transportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
maj

Istota:

Uznanie mobilnego żurawia wieżowego Spierings SK598-AT5 wyprodukowanego w 2001 roku za „nowy środek transportu” lub „inny środek transportu” oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-23.

Fragment:

Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotowy żuraw dźwigowy nie jest środkiem transportowym, skoro pełni taką funkcję na drogach podczas przemieszczania się do kolejnego miejsca prawy wraz z całym wyposażeniem (dźwig, podpory boczne, balasty) oraz po ustabilizowaniu przemieszcza towary na miejsca na miejsce, czyli dokonuje również transportu tych towarów. Wskazać należy, że funkcja przedmiotowego urządzenia sprowadza się do dwojakiej roli – przewozu oraz pracy po ustabilizowaniu. W jednej i drugiej roli dokonuje transportu (przemieszczania, przewozu) towarów. Taka właśnie kompleksowość funkcji przesądza o dokonanej kwalifikacji mobilnego żurawia wieżowego SPIERINGS SK598-AT5 na podwoziu samochodu ciężarowego (kod ITS: 07-506) jako samojezdnej maszyny roboczej poruszającej się po drogach publicznych samodzielnie oraz transportującej towar z miejsca na miejsce. Tym samym elementem przesądzającym o uznaniu mobilnego żurawia za środek transportu jest jego przeznaczenie do przewozu rzeczy (dźwig oraz pozostałego wyposażenia składowego) z miejsca na miejsce, a także dźwiganie i przemieszczanie towarów w miejscu pracy stabilnej. W konsekwencji opisany we wniosku przedmiot nabycia spełnia warunki przewidziane w art. 38 ust. 1 rozporządzenia 282/2011 i dlatego powinien być traktowany jako środek transportu.

2018
14
kwi

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług w zakresie wynajmu sprzętu

Fragment:

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych. Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 i 2 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży pojazdów do driftowania.

Fragment:

Analiza powyższych regulacji wskazuje, że elementem przesądzającym o uznaniu danego pojazdu za środek transportu jest jego przeznaczenie, którym jest przewóz osób lub rzeczy z miejsca na miejsce. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zarówno powołane przepisy unijne, jak i przepisy ustawy definiują środki transportu w oparciu o pojęcie „ pojazdu ”, przy czym nie zawierają definicji tego pojęcia. Przyjmując w tej sytuacji definicję wynikającą z ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy zauważyć, że podstawą do uznania maszyny lub urządzenia za pojazd, jest fakt, czy jest przeznaczony do poruszania się po drodze. Ponadto z definicji zawartej w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika, że aby uznać pojazd za nowy środek transportu konieczne jest nie tylko spełnienie warunków dotyczących pojemności i mocy, ale również nieprzekroczenie określonego przebiegu lub wskazanego okresu czasu liczonego od momentu jego pierwszej rejestracji (obowiązku pierwszej rejestracji) w celu dopuszczenia do ruchu drogowego. Wskazanie przez ustawodawcę warunku wiążącego się z dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego potwierdza zatem to, że nowym środkiem transportu w rozumieniu ustawy nie może być „ pojazd ” niepodlegający obowiązkowi rejestracji i tym samym nieprzeznaczony do poruszania się po drodze.

2014
8
lip

Istota:

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Fragment:

W oparciu o ust. 10 ww. artykułu, w przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. W myśl art. 103 ust. 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy). W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika – art. 103 ust. 5 ustawy. Stosownie do art. 103 ust. 6 ustawy informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca zasadnie uważa, że rozliczenia z tytułu podatku VAT w związku z dokonanym zakupem powinien przeprowadzić na zasadach ogólnych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a nie według przytoczonych przepisów szczególnych dla środków transportu, którym to zakupiony dźwig samochodowy nie jest?

Fragment:

Wnioskodawca sprowadził ww. dźwig do kraju w celu zarejestrowania i świadczenia nim usług dźwigowych (wykorzystanie do własnej działalności gospodarczej). Przedmiotowy dźwig samochodowy jest urządzeniem używanym, wyprodukowanym w 2001 r., jest pojazdem lądowym napędzanym silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych i przejechał więcej niż 6 000 kilometrów. Dźwig ten jest użytkowany więcej niż 6 miesięcy tj. od 2001 r. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca niewątpliwie dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Jednakże wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zakwalifikowania przedmiotowego pojazdu do środków transportu, a co za tym idzie obowiązku zastosowania art. 103 ust. 4 ustawy przy rozliczeniu podatku VAT. Zgodnie z art. 103 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Natomiast art. 103 ust. 4 stanowi, iż przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Fragment:

(...) towarów na terytorium kraju: nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach; dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z nabyciem przyczep i naczep podatnik jest zobowiązany do składania informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) i zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Fragment:

W myśl art. 103 ust. 4 ww. ustawy, przepis art. 103 ust. 3 (zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 9 i 10, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego) stosuje się również w przypadku nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju. Ponadto art. 103 ust. 5 ustawy od podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są zobowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopie faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika. Dokumenty te zgodnie z art. 103 ust. 6 ww. ustawy, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1 (zaświadczenie potwierdzające uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu w przypadkach o których mowa w art. 103 ust.3 i 4). Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli nabywany środek transportu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia jest towarem handlowym, który nie będzie rejestrowany ani użytkowany przez nabywcę, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, a podatek powinien być rozliczany w deklaracji podatkowej za dany okres zgodnie z art. 103 ust.1 ww. ustawy tj. w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy.

2011
1
maj

Istota:

Czy opisana sytuacja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (nowych środków transportu)?

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 2 pkt 10 lit. a) za nowy środek transportu należy uznać przeznaczony do transportu osób lub towarów pojazd lądowy wymieniony w poz. 1-4, 9, 10 lub 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzany silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechał nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia jego do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta. Ponadto, w świetle art. 11 ust. 1 tej ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z nabyciem przedmiotowego samochodu powinien Pan złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-10 i zapłacić podatek od towarów i usług w stawce 22% od kwoty wskazanej na fakturze zakupu powiększonej o zapłacone cło, podatek pobrany w Niemczech akcyzę, czy też jest Pan zwolniony z obowiązku uiszczenia ww. podatku i złożyć tylko wniosek VAT-24 w celu otrzymania zaświadczenia VAT-25?

Fragment:

(...) służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, bądź też osoba prawna niebędąca podatnikiem . Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma również miejsce, gdy dokonujący dostawy, jak i nabywca towarów nie są podatnikami, o których mowa wyżej, a przedmiotem nabycia są nowe środki transportu (ust. 3 tegoż artykułu). Pojęcie nowego środka transportu zostało zdefiniowane w treści art. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do zapisu art. 2 pkt 10 lit. a) za nowy środek transportu należy uznać przeznaczony do transportu osób lub towarów pojazd lądowy wymieniony w poz. 1-4, 9, 10 lub 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzany silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechał nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia jego do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nabyty używany ciągnik siodłowy można amortyzować według stawki indywidualnej 20%?
Czy nabytą nową nieużyteczną naczepę chłodnię można amortyzować jako odrębny środek trwały przy zastosowaniu indywidualnej stawki 20%, z uwagi na zakupioną część składową?

Fragment:

Nr 112, poz. 1317 ze zm.), która jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych oraz ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych. Klasyfikacja ta wyodrębnia 10 grup środków trwałych, a wśród nich grupę 7 – środki transportu. Grupa ta obejmuje m.in. takie pojazdy mechaniczne jak ciągniki siodłowe (symbol KŚT – 746) oraz naczepy specjalne (symbol KŚT – 747). W myśl art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do w/w ustawy, przewiduje dla ciągników (symbol KŚT – 746) oraz dla naczep (symbol KŚT – 747) stawkę amortyzacyjną 14%. Na mocy art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu.