Środek transportowy | Interpretacje podatkowe

Środek transportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek transportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Miejsce świadczenia usług elektronicznych
Fragment:
W oparciu o ust. 10 ww. artykułu, w przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. W myśl art. 103 ust. 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy). W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika – art. 103 ust. 5 ustawy. Stosownie do art. 103 ust. 6 ustawy informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.
2014
8
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca zasadnie uważa, że rozliczenia z tytułu podatku VAT w związku z dokonanym zakupem powinien przeprowadzić na zasadach ogólnych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a nie według przytoczonych przepisów szczególnych dla środków transportu, którym to zakupiony dźwig samochodowy nie jest?
Fragment:
Wnioskodawca sprowadził ww. dźwig do kraju w celu zarejestrowania i świadczenia nim usług dźwigowych (wykorzystanie do własnej działalności gospodarczej). Przedmiotowy dźwig samochodowy jest urządzeniem używanym, wyprodukowanym w 2001 r., jest pojazdem lądowym napędzanym silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych i przejechał więcej niż 6 000 kilometrów. Dźwig ten jest użytkowany więcej niż 6 miesięcy tj. od 2001 r. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca niewątpliwie dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Jednakże wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zakwalifikowania przedmiotowego pojazdu do środków transportu, a co za tym idzie obowiązku zastosowania art. 103 ust. 4 ustawy przy rozliczeniu podatku VAT. Zgodnie z art. 103 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Natomiast art. 103 ust. 4 stanowi, iż przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.
2011
1
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Fragment:
(...) towarów na terytorium kraju: nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach; dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w związku z nabyciem przyczep i naczep podatnik jest zobowiązany do składania informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) i zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W myśl art. 103 ust. 4 ww. ustawy, przepis art. 103 ust. 3 (zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 9 i 10, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego) stosuje się również w przypadku nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju. Ponadto art. 103 ust. 5 ustawy od podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są zobowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopie faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika. Dokumenty te zgodnie z art. 103 ust. 6 ww. ustawy, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1 (zaświadczenie potwierdzające uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu w przypadkach o których mowa w art. 103 ust.3 i 4). Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli nabywany środek transportu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia jest towarem handlowym, który nie będzie rejestrowany ani użytkowany przez nabywcę, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, a podatek powinien być rozliczany w deklaracji podatkowej za dany okres zgodnie z art. 103 ust.1 ww. ustawy tj. w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy.
2011
1
maj

Istota:
Czy opisana sytuacja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (nowych środków transportu)?
Fragment:
Stosownie do zapisu art. 2 pkt 10 lit. a) za nowy środek transportu należy uznać przeznaczony do transportu osób lub towarów pojazd lądowy wymieniony w poz. 1-4, 9, 10 lub 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzany silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechał nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia jego do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta. Ponadto, w świetle art. 11 ust. 1 tej ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z nabyciem przedmiotowego samochodu powinien Pan złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-10 i zapłacić podatek od towarów i usług w stawce 22% od kwoty wskazanej na fakturze zakupu powiększonej o zapłacone cło, podatek pobrany w Niemczech akcyzę, czy też jest Pan zwolniony z obowiązku uiszczenia ww. podatku i złożyć tylko wniosek VAT-24 w celu otrzymania zaświadczenia VAT-25?
Fragment:
(...) służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, bądź też osoba prawna niebędąca podatnikiem . Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma również miejsce, gdy dokonujący dostawy, jak i nabywca towarów nie są podatnikami, o których mowa wyżej, a przedmiotem nabycia są nowe środki transportu (ust. 3 tegoż artykułu). Pojęcie nowego środka transportu zostało zdefiniowane w treści art. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do zapisu art. 2 pkt 10 lit. a) za nowy środek transportu należy uznać przeznaczony do transportu osób lub towarów pojazd lądowy wymieniony w poz. 1-4, 9, 10 lub 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzany silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechał nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia jego do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nabyty używany ciągnik siodłowy można amortyzować według stawki indywidualnej 20%?
Czy nabytą nową nieużyteczną naczepę chłodnię można amortyzować jako odrębny środek trwały przy zastosowaniu indywidualnej stawki 20%, z uwagi na zakupioną część składową?
Fragment:
Nr 112, poz. 1317 ze zm.), która jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych oraz ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych. Klasyfikacja ta wyodrębnia 10 grup środków trwałych, a wśród nich grupę 7 – środki transportu. Grupa ta obejmuje m.in. takie pojazdy mechaniczne jak ciągniki siodłowe (symbol KŚT – 746) oraz naczepy specjalne (symbol KŚT – 747). W myśl art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do w/w ustawy, przewiduje dla ciągników (symbol KŚT – 746) oraz dla naczep (symbol KŚT – 747) stawkę amortyzacyjną 14%. Na mocy art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu.
2011
1
maj

Istota:
Czy nabyty używany ciągnik siodłowy można amortyzować według indywidualnej stawki 20%?
Czy nabyta nową nieużyteczną naczepę chłodnię można amortyzować jako odrębny środek trwały przy zastosowaniu indywidualnej stawki 20%, z uwagi na zakupioną używaną część składową?
Fragment:
Nr 112, poz. 1317 ze zm.), która jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych oraz ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych. Klasyfikacja ta wyodrębnia 10 grup środków trwałych, a wśród nich grupę 7 – środki transportu. Grupa ta obejmuje m.in. takie pojazdy mechaniczne jak ciągniki siodłowe (symbol KŚT – 746) oraz naczepy specjalne (symbol KŚT – 747). W myśl art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do w/w ustawy, przewiduje dla ciągników (symbol KŚT – 746) oraz dla naczep (symbol KŚT – 747) stawkę amortyzacyjną 14%. Na mocy art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu.
2011
1
maj

Istota:
Czy nabyty używany ciągnik siodłowy można amortyzować według stawki indywidualnej 20%?
Czy nabytą nową nieużywaną naczepę chłodnię można amortyzować jako odrębny środek trwały przy zastosowaniu indywidualnej stawki 20%, z uwagi na zakupioną używaną część składową?
Fragment:
Nr 112, poz. 1317 ze zm.), która jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych oraz ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych. Klasyfikacja ta wyodrębnia 10 grup środków trwałych, a wśród nich grupę 7 – środki transportu. Grupa ta obejmuje m.in. takie pojazdy mechaniczne jak ciągniki siodłowe (symbol KŚT – 746) oraz naczepy specjalne (symbol KŚT – 747). W myśl art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do w/w ustawy, przewiduje dla ciągników (symbol KŚT – 746) oraz dla naczep (symbol KŚT – 747) stawkę amortyzacyjną 14%. Na mocy art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu.
2011
1
maj

Istota:
Czy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportowych w celu ich dalszej odsprzedaży bez uprzedniego ich zarejestrowania w kraju, podatnik jest obowiązany odprowadzić podatek od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia dokonania nabycia ?
Fragment:
(...) środków transportowych w celu ich dalszej odprzedaży bez ich uprzedniego rejestrowania w kraju. Środki te rejestrowane są dopiero przez osoby, które dokonają ich nabycia od podatnika. W związku z powyższym pyta, czy jest obowiązany do wpłacania podatku od wewnątrzwspólnotowych nabyć w/w środków transportowych w terminie 14 dni od dnia dokonania nabyć ? Jego zdaniem nie jest obowiązany odprowadzić podatku w terminie 14 dni od dnia zawarcia w/w transakcji. Stanowisko swoje wywodzi z art. 103 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w/w obowiązek spoczywa na podatnikach podatku od towarów i usług nabywających w państwach Unii Europejskiej środki transportowe, które będą rejestrować na terytorium Polski. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu podziela pogląd podatnika, że w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie on zobowiązany do dokonania wpłaty podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć środków transportowych w terminie 14 dni od dnia dokonania tych nabyć. Zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), przepis art. 103 (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.