Środek specjalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek specjalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W dniu 21.11.2005 r. XXX jako Lider konsorcjum podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu "Akademia Zarządzania". Umowa ta została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 2024 z późn. zm.). Środki publiczne, z których dokonywane są wszelkie płatności wpływają na osobne konto utworzone wyłącznie dla potrzeb projektu. W dniu 21.11.2005 r. podpisałam umowę zlecenie z XXX na wykonanie usług związanych z nadzorem nad organizacją i koordynacją studiów podyplomowych. Stanowisko zostało utworzone wyłącznie na cele realizacji projektu. Do zakresu zadań projektu "Akademia Zarządzania" należy nadzór nad stroną organizacyjno-logistyczną studiów, odpowiedzialność za wynajem odpowiednio wyposażonych sal, wizytacja sal szkoleniowych i sprawdzanie jakości obsługi oraz warunków do prowadzenia zajęć, bieżące kontakty z przedsiębiorcami i studentami, przygotowanie materiałów dla trenerów i studentów, komunikacja z trenerami i wykładowcami, zbieranie ankiet. Dodatkowo w dniu 03.06.2006 r. podpisałam umowę o dzieło dydaktyczne i przeniesienie praw autorskich na wykonanie dzieła również w ramach projektu "Akademia Zarządzania", związanego z przygotowaniem i zaprezentowaniem wykładu. Otrzymywane przeze mnie wynagrodzenie w 100% płacone jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - rozwój zasobów Ludzkich pochodzących w 25% z budżetu Państwa, a 75% od organizacji międzynarodowej co oznacza, że 75% mojego wynagrodzenia finansuje Unia Europejska. Czy moje wynagrodzenie spełnia kryteria zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy: zwolnienie nie ma (...)

2011
1
sty

Istota:

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w ramach środka specjalnego świadczy usługi z zakresu analiz bakteriologicznych próby wody oraz badania w kierunku nosicielstwa, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, opinie sanitarne,po zawarciu umowy cywilno prawnej ( umowy zlecenia).Badania te wykonywane są w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Wykonanie badań zlecają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.Informujemy, że PSSE posiada klasyfikację wg EKD 7512 - Kierowanie działalnością Agencji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, edukację, usługi kulturalne i pozostałe usługi socjalne z pominięciem usług w zakresie opieki społecznej.Według naszego stanowiska usługi wykonywane przez Stację w klasyfikacji PKWiU mieszczą się pod numerem 85 i podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:- Czy Stacja podlega obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?- Czy podlega zwolnieniu?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 (data wpływu do US 28.06.2004), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, tj. czynności takie jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Art. 43 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. nr 9 przedmiotowego załącznika zamieszczone zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. W związku z tym, iż świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (...)