Środek specjalny | Interpretacje podatkowe

Środek specjalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek specjalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W dniu 21.11.2005 r. XXX jako Lider konsorcjum podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu "Akademia Zarządzania". Umowa ta została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 2024 z późn. zm.). Środki publiczne, z których dokonywane są wszelkie płatności wpływają na osobne konto utworzone wyłącznie dla potrzeb projektu. W dniu 21.11.2005 r. podpisałam umowę zlecenie z XXX na wykonanie usług związanych z nadzorem nad organizacją i koordynacją studiów podyplomowych. Stanowisko zostało utworzone wyłącznie na cele realizacji projektu. Do zakresu zadań projektu "Akademia Zarządzania" należy nadzór nad stroną organizacyjno-logistyczną studiów, odpowiedzialność za wynajem odpowiednio wyposażonych sal, wizytacja sal szkoleniowych i sprawdzanie jakości obsługi oraz warunków do prowadzenia zajęć, bieżące kontakty z przedsiębiorcami i studentami, przygotowanie materiałów dla trenerów i studentów, komunikacja z trenerami i wykładowcami, zbieranie ankiet. Dodatkowo w dniu 03.06.2006 r. podpisałam umowę o dzieło dydaktyczne i przeniesienie praw autorskich na wykonanie dzieła również w ramach projektu "Akademia Zarządzania", związanego z przygotowaniem i zaprezentowaniem wykładu. Otrzymywane przeze mnie wynagrodzenie w 100% płacone jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - rozwój zasobów Ludzkich pochodzących w 25% z budżetu Państwa, a 75% od organizacji międzynarodowej co oznacza, że 75% mojego wynagrodzenia finansuje Unia Europejska. Czy moje wynagrodzenie spełnia kryteria zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy: zwolnienie nie ma (...)
2011
1
kwi

Istota:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w ramach środka specjalnego świadczy usługi z zakresu analiz bakteriologicznych próby wody oraz badania w kierunku nosicielstwa, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, opinie sanitarne,po zawarciu umowy cywilno prawnej ( umowy zlecenia).Badania te wykonywane są w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Wykonanie badań zlecają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.Informujemy, że PSSE posiada klasyfikację wg EKD 7512 - Kierowanie działalnością Agencji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, edukację, usługi kulturalne i pozostałe usługi socjalne z pominięciem usług w zakresie opieki społecznej.Według naszego stanowiska usługi wykonywane przez Stację w klasyfikacji PKWiU mieszczą się pod numerem 85 i podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:- Czy Stacja podlega obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?- Czy podlega zwolnieniu?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 (data wpływu do US 28.06.2004), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, tj. czynności takie jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Art. 43 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. nr 9 przedmiotowego załącznika zamieszczone zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. W związku z tym, iż świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.