Środek (preparat) owadobójczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek (preparat) owadobójczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

"Czy prowizja za realizację kontraktu płacona przez xxxxxx firmie amerykańskiej zawarta w cenie eksportowanego do Federacji Rosyjskiej towaru - (surowce do produkcji środków ochrony roślin oraz środki ochrony roślin) podlega polskiej ustawie VAT, tzn. czy xxxxxxx powinna zapłacić w Polsce VAT należny i ewentualnie jaką stawkę podatkową zastosować?Informujemy, że amerykańska firma xxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Camden USA wystawiła nam fakturę za realizację kontraktu na dostawę surowców do produkcji środków ochrony roślin oraz na dostawę środków ochrony roślin do Federacji Rosyjskiej (export m.in. do firmy xxxx Company z siedzibą w Moskwie- kupujący, dostawa towaru do Vurnary Republika Czuwaszia).
Strony xxx i xxx ustaliły, że przez realizację kontraktu należy rozumieć wykonanie całości lub części kontraktu, tj. odbiór i dopuszczenie do obrotu towaru, w tym odbiór ilościowy /ważenie/, jakościowy /certyfikacja analityczna/, opłata przez kupującego całości lub zafakturowanej części , oraz kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem przewozu, a w uzasadnionych przypadkach przeładunek i składowanie.
W ramach odbioru jakościowego należy rozumieć wykonanie analiz chemicznych, stwierdzających zgodność dostarczonego towaru (certyfikat jakościowy producenta) z certyfikatem znajdującym się w Instytucie Higieny Federacji Rosyjskiej (certyfikacja towaru).
Przez odbiór ilościowy towaru należy rozumieć stwierdzenie zgodności dostarczonego towaru ze specyfikacją wysyłkową.
Przez dopuszczenie do obrotu należy rozumieć wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wwóz towaru na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz zezwoleń dopuszczających dostarczony towar do obrotu.
Zezwolenie na wwóz wydaje Ministerstwo Handlu Federacji Rosyjskiej w porozumieniu z Instytutem Higieny Federacji Rosyjskiej oraz Instytutem Ochrony Roślin Federacji Rosyjskiej. Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej.
Przez nadzór nad bezpieczeństwem przewozu należy rozumieć pełen monitoring od granicy Rzeczypospolitej do miejsca przeznaczenia (dostarczane surowce chemiczne wymagają pełnego nadzoru w transporcie, gdyż mają dwustronne zastosowanie- mogą być użyte jako środki ochrony roślin lub jako defolianty- zastosowanie militarne).
W związku z powyższym stoimy na stanowisku, że przedstawiona wyżej przez nas sytuacja jest bezpośrednio związana z eksportem towarów (właściwie bez dokonania tych czynności dostarczenie towaru do odbiorcy na obszar Federacji Rosyjskiej byłoby niemożliwe), tak więc prowizja płacona przez xxx amerykańskiej firmie xxx Ltd. Co za realizacje kontraktu nie rodzi w Polsce obowiązku w podatku od towarów i usług.
Ponadto jeżeli przepisy ustawy nie określają dla konkretnych usług odrębnej zasady określania miejsca świadczenia to zawsze będzie miała zastosowanie reguła podstawowa-art.27. ust. 1 ustawy VAT - "w przypadku świadczenia usług, co do zasady, za miejsce świadczenia uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi- za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności..."
Od ogólnej zasady zostały wprowadzone pewne odstępstwa. W niektórych przypadkach miejsce świadczenia może być uzależnione od miejsca faktycznego świadczenia tych usług, od rodzaju lub przedmiotu związanego ze świadczonymi usługami, czy też od nabywcy danej usługi i jego siedziby -art.27 ust.2 ustawy VAT.
Odrębną grupę usług stanowią usługi, dla których miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku miejsca prowadzenia działalności - stały adres lub miejsce zamieszkania przy spełnieniu określonych przepisami warunków - dotyczy to usług wymienionych w art.27 ust.4 cytowanej ustawy. Jednak żadna z tych usług nie dotyczy naszego przypadku."
Zgodnie z artykułem 22 ustawy VAT miejscem dostawy towarów jest terytorium Polski (towary znajdują się w Polsce w momencie rozpoczęcia wysyłki). Fizycznym miejscem przeznaczenia wysyłki jest Federacja Rosyjska.

Fragment:

(...) Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku i usług (Dz. U. Nr 145, poz.1541 z późn. zm.) w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl ust. 2 w/w paragrafu gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczona usługa - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem o informację dotyczącą zmiany z dniem 1 maja 2004 r. stawki podatkowej podatku od towarów i usług na artykuły z grup o następujących symbolach PKWiU:
28.62.10 – gumiaki, narzędzie ogrodowe, sekatory
29.32.40 – prowadnice (maszyny ogrodowe)
29.32.40-10 – systemy zraszające
28.62.50-63 – uchwyt rozrusznika pilarki, złączki, akcesoria do pilarek
24.20.15-73.12 – trutki na szczury
24.20.11-60.17 – spray owadobójczy
24.20.11-60.19 – środki przeciw owadom biegającym
20.51.14-50.99 – drewno cedrowe na mole, eko pułapka na muchy.

Fragment:

(...) Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłowe wskazane przez podatnika klasyfikacje statystyczne wymienionych towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym pod pozycją 62 wymienione zostały PKWiU ex 24.2 – Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii (...)