Środek obrotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek obrotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
28
maj

Istota:

Uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym połączonym z podsumowaniem roku organizowanym i finansowanym przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych skutkować będzie dla pracowników powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Uwzględniając powyższe okoliczności i uregulowania prawne stwierdzić należy, że uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym połączonym z podsumowaniem roku 2013 organizowanym i finansowanym przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych skutkować będzie dla pracowników powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek doliczyć wartość ww. świadczeń do przychodów ze stosunku pracy pracowników, którzy wezmą udział w spotkaniu i opodatkować według zasad określonych w art. 31 i 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych należy podkreślić, że aczkolwiek orzeczenia podatkowe i wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia to zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul.

2013
28
lis

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, pozostawioną w zakładzie nadwyżkę środków obrotowych należy w 2012 roku doliczyć do dochodów podatkowych i odprowadzić od niej podatek dochodowy?

Fragment:

Po rozliczeniu działalności za 2011 rok, oraz zgodnie ze złożonym sprawozdaniem finansowym, na koniec 2011 roku w zakładzie wystąpiła nieplanowana nadwyżka środków obrotowych. Mając na uwadze fakt, że Zakład w 2012 roku musi przeprowadzić kosztowny remont pieca kremacyjnego, na podstawie złożonego wniosku do organu stanowiącego, na mocy art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta podjęła uchwałę zwalniającą Zakład z wpłaty do budżetu Miasta nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za 2011 rok. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, pozostawioną w zakładzie nadwyżkę środków obrotowych należy w 2012 roku doliczyć do dochodów podatkowych i odprowadzić od niej podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawcy, pozostawiona w zakładzie nadwyżka środków obrotowych, nie będzie podlegała powtórnemu opodatkowaniu w 2012 roku. Nadwyżka powstała z dochodu uzyskanego przez Zakład, który już wcześniej został opodatkowany. Zakład budżetowy jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem powstanie obowiązku podatkowego nie jest zależne od sposobu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych. Z chwilą powstawania w Zakładzie nadwyżki środków obrotowych pojawiał się również dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zgodnie z tą ustawą został opodatkowany.

2013
18
kwi

Istota:

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty w środkach obrotowych

Fragment:

Nie oznacza to jednak, iż strata w środkach obrotowych powstała w następstwie przepadku środków finansowych, związanych z transakcją zakupu towarów handlowych nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku strat w majątku obrotowym (wyłudzonych środkach pieniężnych) trudno mówić, że zmierzają one do osiągnięcia przychodów. Mogą one jednak co do zasady stanowić element kosztowy w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwość zaliczenia poniesionej straty w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowana jest jednak od spełnienia następujących warunków: strata musi być związana z całokształtem prowadzonej działalności, jej powstanie musi być spowodowane działaniem niezawinionym przez podatnika, musi być właściwie udokumentowana, podatnik winien podjąć właściwe działania zabezpieczające przed powstaniem tejże straty. Powyższe oznacza, iż jeżeli strata w środkach obrotowych jest normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu, jeśli jednocześnie podatnik zachował należną staranność, przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku, to powstałą stratę będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

2013
1
sty

Istota:

Czy nadwyżka środków obrotowych powstała na dzień 31 grudnia 2011 r. powoduje pojawienie się dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem przy przekazywaniu nadwyżki do Urzędu Miasta?

Fragment:

Dochód Wnioskodawcy różni się od kwoty nadwyżki środków obrotowych, gdyż metodologia obliczania dochodu według art. 7 ust. 2, jest inna od obliczania nadwyżki środków obrotowych. W piśmie uzupełniającym z dnia 11 lipca 2012 r. (data wpływu 12 lipca 2012 r.) Wnioskodawca wskazał ponadto, że różnica polega na tym, iż dochodem według art. 7 ust. 2 jest z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą. Natomiast nadwyżka środków obrotowych według rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, to różnica pomiędzy planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku a faktycznym stanem środków obrotowych. Planowany stan środków obrotowych w działalności samorządowych zakładów budżetowych na koniec roku nie może przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Faktyczny stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych ujętych w zatwierdzonym planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego (§ 43 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia).

2012
28
kwi

Istota:

Czy zakupione Vouchery, które nie zostały sprzedane stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Co do zasady, poniesienie wydatków na nabycie środków obrotowych (w przypadku Wnioskodawcy voucherów z indywidualnym kodem) ma na celu osiągnięcie przychodów. Wobec tego straty w tych środkach obrotowych, powstające w trakcie normalnego i racjonalnego działania podatnika powinny być uwzględnione w rachunku podatkowym po stronie kosztów uzyskania przychodu. Jednakże każdy przypadek i każde tego rodzaju zdarzenie gospodarze należy rozpatrywać i oceniać indywidualnie jako konkretny przypadek pod kątem całokształtu działalności podatnika. Na tle powyższego stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na vouchery nabywane w celu ich odsprzedaży, a więc w celu osiągnięcia przychodu, zasadniczo będą stanowiły koszt uzyskania przychodu – stosownie do regulacji art. 22 ust. 1 ustawy. Okoliczności wykluczającej ten wydatek z kosztów nie stanowi to, że w wyniku upływu terminu ważności vouchera Wnioskodawca ostatecznie przychodu nie osiągnie. Związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem, a osiągnięciem przychodu został bowiem zachowany. Wnioskodawca nabył vouchery celem dalszej odsprzedaży (uzyskania przychodu). Poza tym, wydatki na vouchery, które uległy przeterminowaniu, nie są także wymienione wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 23 ustawy.

2011
1
sie

Istota:

Czy w sytuacji, w której spółka osobowa której wnioskodawca pozostaje wspólnikiem dokona odpłatnego zbycia nieruchomości (lub udziału w tej nieruchomości), którą zakwalifikowała jako środek obrotowy (towar) kosztem uzyskania przychodu wnioskodawcy (wyliczonym w proporcji do jego udziału w zyskach spółki) pozostawać będzie wartość tej nieruchomości (lub wartość rynkowa udziału w tej nieruchomości) ustalona na dzień wniesienia wkładu nie wyższa niż rynkowa?

Fragment:

(...) środek obrotowy (towar) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej, a zakwalifikowanej jako środek obrotowy (towar). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w dniu 2.02.2010 r. nabył nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 81 położoną w K. jednostka ewidencyjna P. obręb nr 80 objętą księgą wieczystą w udziale 1/2 udziału współwłasności. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Umowa zawarta została w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 25.01.2010. Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem tej nieruchomości założył spółkę prawa handlowego pod Firmą P. Spółka Jawna z siedzibą w K. Spółka nie jest jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W umowie spółki strony określiły, iż obok wkładów pieniężnych wniosą po 1 / 2 udziału we współwłasności opisanej nieruchomości do tej spółki cywilnej jako wkład niepieniężny.

2011
1
cze

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty w środkach obrotowych?

Fragment:

Wśród wymienionych w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 16 ust. 1 w/w ustawy nie wyszczególniono strat w środkach obrotowych. Oznacza to, iż co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Zaliczenie strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów powinno być jednak każdorazowo oceniane w aspekcie: całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności, okoliczności, które spowodowały powstanie straty, udokumentowania straty, podjętych przez podatnika działań zabezpieczających. Przyjmuje się, iż dla celów podatkowych tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot można uznać za zdarzenie, które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Należy podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez Podatnika.

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć wydatki poniesione przez Spółkę na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników firmy, sfinansowanych ze środków obrotowych jednostki do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej zostały sfinansowane ze środków obrotowych jednostki. Zapytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników firmy, sfinansowanych ze środków obrotowych jednostki do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, tego typu wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania jednostki i jako pozostające w pośrednim związku z uzyskiwanymi przez jednostkę przychodami stanowią dla firmy koszty uzyskania przychodów. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko Podatnika. Zgodnie z ogólną definicją kosztów wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwaną dalej ustawą PDOP, do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, oprócz wykluczonych przez ustawodawcę, a wymienionych enumeratywnie w art. 16 ust. 1 cyt. ustawy. Tak, więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dla pracodawcy wydatki ponoszone ze środków obrotowych na organizację imprezy okolicznościowej ? Dni Komunalnika? będą kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: Czy wydatki ze środków obrotowych na organizację w/w imprezy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki? 3. Stanowisko Wnioskodawcy. Spółka przyjmuje stanowisko, że wydatki na sfinansowanie imprez okolicznościowych ze środków obrotowych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Swoją opinie opiera na opublikowanym piśmie Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów sygn. PB3/GN-8213-298/05/1680, w którym stwierdza się m.in., że ?...wydatek podlega więc zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełnia określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmian. ) warunki, a zatem jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, czyli jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody oraz ma związek z prowadzoną działalnością. Taki pogląd prezentowany jest również w orzecznictwie sądowym. Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze, które mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione przez osobę prawną na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników, można uwzględnienić w kosztach uzyskania przychodów ?

Fragment:

W ramach tych kosztów mieszczą się także wydatki ponoszone przez pracodawcę ze środków obrotowych na organizację imprez integracyjnych dla pracowników. Wydatki te bowiem sprzyjają tworzeniu właściwej atmosfery pracy i integrowaniu pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie efektywności pracy, a pośrednio również na zwiększenie przychodów podatnika-pracodawcy. Zważywszy zatem na powyższe oraz na fakt nie objęcia przez ustawodawcę omawianych wydatków za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ( art. 16 ust. 1 ustawy j.w.), należy uznać, iż podlegają one jako odpowiadające kryteriom określonym w art. 15 ust. 1powyższej ustawy, zaliczeniu do kosztów podatkowych. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w treści wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.