Środek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
kwi

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Powyższe kwestie zostały uregulowane w analogiczny sposób w rozporządzeniach Ministra Finansów: z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), rozdział 12 oraz § 6 ust. 3 i 4, z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336, z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia; z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia; z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
10
lut

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji, ponieważ – jak wynika z treści wniosku - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oznacza to, że na gruncie niniejszej sprawy zastosowanie będzie miał art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do podmiotów, które nie są podatnikami czynnymi VAT. Nie będzie Panu przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii ewentualnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utratą lub rezygnacją ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy oraz rejestracji jako podatnik VAT czynny, bowiem nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska, ani nie sformułowano pytania.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 ‒ środki odkażające.

Fragment:

W poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT wskazano, że z preferencyjnej stawki korzystać mogą produkty oznaczone symbolem PKWiU ex 20.20.14.0, tj. środki odkażające, ale wyłącznie o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Mając na uwadze powyższe – w szczególności zaś brzmienie poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT – 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie dla dostawy środku odkażającego, gdy łącznie są spełnione następujące warunki: środek został zakwalifikowany do grupowania PKWiU o symbolu 20.20.14.; środek odkażający ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze; środek ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia; dla środka zostało wydane stosowne pozwolenie albo został on wpisany do odpowiedniego rejestru. Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego, środek „ A ” należy zaklasyfikować do grupowania o symbolu PKWiU 20.20.14.0 – Środki odkażające. Sprzedawany przez Wnioskodawcę preparat ma właściwości m.in. grzybobójcze. Środek nie musi mieć wszystkich właściwości, tj. bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych równocześnie.

2016
27
sty

Istota:

Czy od otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej na zakup tokarki sterowanej numerycznie (maszyna ujęta w książce środków trwałych) muszę zapłacić podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego; czy otrzymana kwota jest wolną kwotą od podatku dochodowego?

Fragment:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wiele zwolnień od podatku, które mogą być zastosowane do środków pomocowych, m.in. bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.

2016
19
sty

Istota:

Czy otrzymana refundacja dofinansowania celów wymienionych w par. 5, tj. utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do F. w październiku 2014 roku, zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej do M. w czerwcu 2014 roku, przygotowania obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, zorganizowania wspólnego stoiska targowego podczas Międzynarodowych Targów w maju 2014 roku podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z kolei, na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 tej ustawy wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6. Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...). W budżecie środków europejskich ujmuje się: dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji. Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na: realizację projektów przez jednostki budżetowe, płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje celowe dla beneficjentów, realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe, realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

2015
30
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i niepieniężnych składników majątku w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej

Fragment:

Na majątek spółki jawnej albo spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki będzie się składał cały majątek Spółki, w skład którego wchodzić będzie Wierzytelność, środki pieniężne oraz papiery wartościowe. Następnie spółka jawna lub komandytowa może zostać zlikwidowana (ewentualnie postępowanie likwidacyjne nie będzie przeprowadzane, jeśli wspólnicy uzgodnią inny sposób zakończenia działalności spółki), a Wnioskodawca z tytułu tej likwidacji otrzyma całość lub część Wierzytelności lub środków pieniężnych oraz wszystkie lub część Papierów Wartościowych. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych, jak i niepieniężnych składników majątku (wierzytelności niezarachowanych jako przychody należne, papierów wartościowych) nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem pochodzenia tych środków nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
18
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.

Fragment:

Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach. Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2015
28
cze

Istota:

W konsekwencji należy uznać za prawidłowe stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku braku przewalutowania przy ustalaniu różnic kursowych na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy Spółki z tytułu otrzymania należności

Fragment:

Wpływ środków na rachunek walutowy Spółki pochodzący z zapłaty należności wyrażonych w walucie obcej jest wyceniany przez Spółkę po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. Wypływ wyżej opisanych środków z rachunku walutowego jest wyceniany według kursu, po jakim waluta obca została sprzedana w kantorze. W związku z powyższym zadano pytanie, Czy kursem właściwym do wyceny wpływów środków walutowych na walutowy rachunek bankowy Spółki jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółki, czy kurs walutowy banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki z dnia wpływu środków na ten rachunek. W ocenie Spółki środki z rachunku walutowego wyceniane są prawidłowo. Spółka nie dokonuje bowiem transakcji sprzedaży waluty obcej ze swojego rachunku walutowego do banku prowadzącego jej rachunek walutowy, nie dokonuje żadnej operacji przewalutowania w swoim banku. Środki walutowe pochodzące z zapłaty należności przez kontrahentów zagranicznych są wypłacane z banku Spółki w takiej walucie, w jakiej nastąpiła ich wpłata, a następnie jeżeli są sprzedawane to w kantorze a nie w banku Spółki. Dlatego wpływ środków walutowych na rachunek walutowy Spółki pochodzących z zapłaty należności przez kontrahentów zagranicznych powinien być wyceniany tak, jak robi to Spółka - po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień ich wpływu na rachunek walutowy Spółki.

2015
26
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów w ramach umowy o pracę i stypendium finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Szóstego i Siódmego Programu Ramowego,

Fragment:

(...) środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, Zastosowanie tego zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit.a i b przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

2015
22
sty

Istota:

Odzyskanie

Fragment:

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Do dnia 31 grudnia 2013 r. tożsame regulacje obowiązywały na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Towarzystwu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wskazało – nie jest podatnikiem VAT, a efekt realizacji projektu nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 powołanych rozporządzeń. Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.