Średni przedsiębiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to średni przedsiębiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

W przedmiocie ustalenia czy przynależność do Podatkowej Grupy Kapitałowej powoduje konieczność ze strony Wnioskodawcy comiesięcznego przekazywania pliku JPK_ VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) od 1 lipca 2016 r.

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu Wnioskodawca jest średnim przedsiębiorcą spełnia warunki poniższej definicji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą średnim przedsiębiorcą i równocześnie przynależy do Podatkowej Grupy Kapitałowej jako spółka zależna. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii terminu w jakim winien on przekazywać pliki JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) organom podatkowym, w sytuacji gdy z spełnia on definicję średniego przedsiębiorcy, a równocześnie przynależy do Podatkowej Grupy Kapitałowej. Biorąc pod uwagę cytowane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca – na mocy cyt. art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej nie będzie zobowiązany do przekazywania informacji, o których mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy w dniu wejścia Polski do UE Spółka była tzw. dużym przedsiębiorcą a w konsekwencji czy od tego dnia przysługuje jej prawo do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?

Fragment:

Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy zostało zdefiniowane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia WE. Zgodnie z art. 1 ust. 1 załącznika do tego rozporządzenia małym i średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorstwo, które:i) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz ii) jego roczne obroty nie przekraczają 40 mln EURO lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza 27 mln EUR oraz iii) odpowiada kryterium niezależności określonym w art. 1 ust. 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia WE; (Przedsiębiorca jest tzw. przedsiębiorcą niezależnym jeżeli 25% lub więcej kapitału bądź praw głosu nie znajduje się w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa lub w posiadaniu większej liczby przedsiębiorstw wspólnie, które nie są małym lub średnim przedsiębiorcą>. Niespełnienie jednej z powyżej wskazanych przesłanek nie pozwala na uznanie danego przedsiębiorcy jako małego bądź średniego. Tym samym taki przedsiębiorca traktowany jest jako tzw. duży przedsiębiorca. Ponieważ 01 maja 2004 r. jedynym udziałowcem Spółki była K., która miała status tzw. dużego przedsiębiorcy, Spółka nie spełniła kryterium niezależności. Była więc na dzień 01 maja 2004 roku tzw. dużym przedsiębiorcą.

2011
1
maj

Istota:

Dot. możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wysokości pomocy publicznej nie przekraczającej 65% poniesionych wydatków inwestycyjnych, obowiązku wykazywania ww. dochodów wolnych w poz. 10 załącznika CIT-8/0 do zeznania rocznego i w poz. 8 załącznika CIT-2/0 do deklaracji miesięcznej oraz obowiązku składania załącznika CIT-S do ww. deklaracji.

Fragment:

Przesłankę utraty zwolnień podatkowych, stanowi między innymi zbycie 100% udziałów przedsiębiorcy, bowiem w myśl art. 5 ust. 6 ww. ustawy, przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych na zasadach zapisanych w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, począwszy od roku następującego po roku, w którym zostało zbytych 100 % udziałów (wkładów lub akcji) małego lub średniego przedsiębiorcy. Oznacza to, że fakt zbycia 100 % udziałów (akcji) średniego przedsiębiorcy, powoduje całkowitą utratę przez niego prawa do zwolnienia. Powołana powyżej ustawa nie stwarza bowiem średnim przedsiębiorcom możliwości korzystania z innego (niż zapisany w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) systemu zwolnień podatkowych. Możliwości takiej nie stwarza również Traktat Akcesyjny. Stąd też prezentowane przez Spółkę stanowisko, iż utrata prawa do „wcześniejszych, preferencyjnych, wynegocjowanych podczas rozmów z Komisją Europejską rozwiązań dla średnich przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed 1.01.2001 r.” oznacza, iż przedsiębiorca automatycznie przechodzi na „nowe zasady, wspólne dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie po dniu 31.12.2000 r. (zwolnienie limitowane wysokością poniesionych wydatków) - jest niezasadne. Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia sprzed 2001 r. może sam zdecydować o wyborze zwolnień podatkowych. Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami, może on korzystać ze zwolnienia na tzw. „starych zasadach”, zapisanych w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, jednakże przy zachowaniu określonych ustawą warunków, albo - na zasadach zapisanych w art. 7 – 9 powołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, tj. z Funduszu Strefowego.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy zachowania prawa do zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom w związku ze zbyciem udziałów.

Fragment:

Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. - jeżeli była ona w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 października 2003 r. średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 5. Stosownie do przepisu art. 5 ust. 6 wym. ustawy z dnia 02.10.2003 r. począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym: 1. zostało zbytych 100 % wkładów, udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorca w rozumieniu ust. 5, 2. spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 5 połączyła się z inną spółką, 3. nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 5 - przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1. Ponieważ powołany przepis art. 5 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy obowiązuje od dnia 01.05.2004 r., a z treści ustawy nie wynika, aby swoją regulacją miał obejmować czynności dokonane przed dniem jego wejścia w życie, to należy rozumieć iż znajduje zastosowanie wyłącznie do stanów faktycznych zaistniałych po wejściu w życie regulacji art. 5 ust. 6 ww. ustawy.W świetle powyższych przepisów, zbycie przez udziałowca części udziałów - 49% w terminie do dnia 30.04.2004 r., a pozostałej części udziałów - 51% po dniu 01.05.2004 r., nie spowoduje skutków w postaci utraty zwolnień podatkowych na warunkach wskazanych w powołanym powyżej przepisie prawnym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka działająca na podstawie zezwolenia z dnia 21.05.1998 roku Nr 4/APR S.A./98 mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje uprawnienie do korzystania z ulg na podst. Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wg stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r.?

Fragment:

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, Spółka zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2000 r. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku Spółki otrzymała ona środki pomocowe z Unii Europejskiej, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do treści przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.09.1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907; zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 833) według stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r., zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują przedsiębiorcy w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach. Otrzymanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przez podatnika, korzystającego ze zwolnienia na tzw. "starych zasadach" stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, spowoduje konsekwencje określone w powołanym wyżej przepisie § 12 ust. 1 rozporządzenia.

2011
1
lut

Istota:

- dotyczy ustalenia statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz określenia jaki stan prawny będzie obowiązywał Spółkę i na jaką wielkość pomocy publicznej może liczyć w związku ze zmianami w przepisach prawa od dnia 1 maja 2004 r., w przypadku nie wystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r. z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840).

Fragment:

Ponieważ Spółka w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2.10.2003 r. była średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 5 tej ustawy, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, prawo to zachowuje w okresie do dnia 31.12.2010 r. Jak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy, w zakresie zwolnień podatkowych uregulowanych w tym przepisie, Spółkę będzie obowiązywał stan prawny na dzień 31.12.2000 r. Zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909 z późn. zm.), w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. Spółka może uzyskać pomoc publiczną w zakresie i wysokości wynikającej z przepisów wymienionego rozporządzenia w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. Na podstawie § 5 ust. 1 tego rozporządzenia dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.