Średni kurs NBP | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to średni kurs NBP. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Rozliczenie korekt powodujących obniżenie podstawy opodatkowania powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. W przypadku korekt zwiększających podstawę opodatkowania, jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. Gdy korekta wynika z nowych okoliczności, nieznanych w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie korekty powinno nastąpić według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Fragment:

W rezultacie, skoro w opisanej powyżej sytuacji kwota wynikająca z otrzymanej przez Spółkę faktury korygującej powinna zostać rozliczona na bieżąco (obowiązek podatkowy dla tych czynności powstanie w momencie wystawienia faktury korygującej), tym samym dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na tej fakturze jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia ww. faktury korygującej zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy.” Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/4512-118/15-2/JF z dnia 29 kwietnia 2015 r.: „ Z sytuacji przedstawionej w złożonym wniosku wynika, że Spółka otrzymuje od wspólnotowego dostawcy credit noty z tytułu zwrotu towarów oraz otrzymanych rabatów posprzedażowych. Wartości zawarte w credit notach wyrażone są w walucie obcej. W rezultacie, skoro w opisanej powyżej sytuacji, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę credit not powinny zostać rozliczone na bieżąco, wobec tego dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na credit notach jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia ww. dokumentów. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2014
15
cze

Istota:

1. Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury importowej?
2. Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury od kontrahenta z Chin z odprawą w Hamburgu?

Fragment:

Spółka do wyceny faktury od kontrahenta z Chin przyjmie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury, tj. z dnia 3 lutego 2014 r. Do wyceny należności celnych z dokumentu celnego wystawionego w Hamburgu Spółka przyjmie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tego dokumentu celnego, tj. dzień 5 maja 2014 r. Spółka zaksięguje (ujmie w kosztach) fakturę zakupu towaru wraz z należnościami celnymi w miesiącu przyjęcia towaru na magazyn – tj. w czerwcu 2014 r. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury importowej... Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury od kontrahenta z Chin z odprawą w Hamburgu... (pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpi prawidłowo wyceniając fakturę importową według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Spółka postąpi również prawidłowo wyceniając fakturę od kontrahenta chińskiego po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a należność celną określoną w dokumencie celnym z Hamburga po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jego wystawienia, bez względu na ujęcie faktur zakupu w księgach rachunkowych Spółki.

2014
7
maj

Istota:

Czy dla celów ustalania różnic kursowych Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postępuje prawidłowo wyceniając wypływ środków pieniężnych w walucie euro z konta walu-towego spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza według kursu sprze-daży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka?

Fragment:

W świetle powyższego odnosząc powyższe rozważania do sytuacji Spółki, w której Wnioskodawcy jest wspólnikiem, stwierdzić należy, że do wyceny kwot w euro wypływających z walutowego konta Spółki na konto zagraniczne Wnioskodawcy (gdzie nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty) - Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków w walucie obcej z rachunku walutowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

2012
13
paź

Istota:

Do podstawy opodatkowania należy wliczyć także podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, gdyż są to płatności wynikające z zawartej umowy najmu nieruchomości.

Fragment:

W świetle powyższego przepisu, kwota należna obejmuje zarówno świadczenia wykonane przez usługodawcę, jak i świadczenia osób trzecich, jeśli są one wykonywane w związku ze sprzedażą danej usługi, a więc wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczeniem usługi, kształtujące cenę, której sprzedawca żąda od nabywcy. Świadczenia takie stanowią element kalkulacji kosztów w sytuacji, gdy wykonanie usługi uzależnione jest od wcześniejszego wykonania innych usług (pomocniczych), które świadczy bezpośrednio sprzedawca lub nabywa je od innych podmiotów – jest to tzw. świadczenie złożone. Ponadto w przypadku, gdy usługodawca w celu wykonania usługi określonej umową, zmuszony jest ponieść koszty np. zakupu materiałów, energii, czy też wnieść opłaty nierozerwalnie wiążące się z tą usługą, kwota należności również winna być skalkulowana przy uwzględnieniu wszystkich tych elementów. Zatem koszty poniesione w celu wykonania usługi, jako części składające się na końcową kwotę należną, należy opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi, na której wykonanie zawarta została umowa. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo w orzeczeniu z (...)

2012
22
sie

Istota:

Gdyby podatek wystąpił, to po jakim kursie miałby być przeliczany, biorąc po uwagę, że w art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto sformułowania „dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku”? Czy różnica w dniach zapłaty podatku powodowałaby zmianę kursu w stosunku do kursu zapłaty należności?

Fragment:

Zastosowany wówczas średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty, spowoduje, że od tej kwoty wyrażonej w walucie polskiej zostanie obliczony podatek również w walucie polskiej. Tak obliczony i pobrany zryczałtowany podatek, podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2012
21
sty

Istota:

Z którego dnia należy przyjąć średni kurs waluty NBP dla wyceny otrzymanego towaru, a tym samym do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów na PLN, czy właściwym będzie średni kurs waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?

Fragment:

Zatem do przeliczania wartości kosztu poniesionego w walucie obcej w ocenie Wnioskodawczyni należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, rachunku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy organ wskazuje, że wniosek w zakresie przedstawionego stanu faktycznego został rozstrzygnięty w dniu 24 października 2011 r. odrębną interpretacją nr ILPB1/415-927/11-4/IM . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
21
sty

Istota:

Z którego dnia należy przyjąć średni kurs waluty NBP dla wyceny otrzymanego towaru, a tym samym do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów na PLN, czy właściwym będzie średni kurs waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?

Fragment:

Zatem do przeliczania wartości kosztu poniesionego w walucie obcej w ocenie Wnioskodawczyni należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, rachunku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tutejszy organ wskazuje, że wniosek w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego został rozstrzygnięty w dniu 24 października 2011 r. odrębną interpretacją nr ILPB1/415-927/11-3/IM . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Czy do przeliczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy należy stosować średni kurs waluty obcej ogłaszanego przez Bank, natomiast za datę powstania przychodu ze stosunku pracy, dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy?

Fragment:

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z treści art. 11a ust. 1 – zmienionego przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 01 stycznia 2011r. – wynika, iż przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Bank z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka z grupą pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę ustaliła wynagrodzenia w umowie o pracę w euro i w takiej walucie wypłaca im wynagrodzenie. Zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia każdego następnego miesiąca a lista płac jest sporządzana w dniu wypłaty wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz treść art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż momentem powstania przychodu ze stosunku pracy jest dzień otrzymania przez pracownika przychodu lub dzień postawienia przychodu do jego dyspozycji.

2011
1
paź

Istota:

Czy firma Wnioskodawczyni prawidłowo ustala kurs średni NBP do wyceny kosztów i przychodów, jako taki sam dla przychodu i odpowiadającego mu kosztu bezpośredniego - średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu (przy metodzie memoriałowej)?

Fragment:

Czy firma Wnioskodawczyni prawidłowo ustala kurs średni NBP do wyceny kosztów i przychodów, jako taki sam dla przychodu i odpowiadającego mu kosztu bezpośredniego - średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu (przy metodzie memoriałowej)... Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowo ustala kurs średni NBP do wyceny kosztów i przychodów, jako taki sam dla przychodu i odpowiadającego mu kosztu bezpośredniego - średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu (przy metodzie memoriałowej). Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. z kolei, w myśl art. 02 ust. 4e ustawy za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. w przypadku kosztów bezpośrednich przy metodzie memoriałowej wydatek zalicza się do kosztów z chwilą uzyskania przychodu, którego dotyczy koszt. Stąd do kosztów bezpośrednich stosuje się ten sam kurs co do przychodów - czyli z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe - w części dotyczącej wyceny przychodów, nieprawidłowe - w części dotyczącej wyceny kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
paź

Istota:

Wnioskodawca do przeliczania na złote kosztów uzyskania przychodów z tytułu importu towarów handlowych winien stosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) przez dostawców.

Fragment:

Aby zatem prawidłowo wykazać w ewidencji koszty uzyskania przychodów należy w pierwszej kolejności określić dzień poniesienia kosztu, a następnie zastosować właściwy średni kurs NBP. Dzień poniesienia kosztu jest zdefiniowany w art. 22 ust. 5d ustawy. Zgodnie z tym przepisem za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ww. przepis zawiera sformułowanie „ dzień na który ujęto koszt ” czyli na który przypada data dokonania operacji (wystawienia zdarzenia), a nie „ dzień w którym ujęto koszt ” czyli w którym dokonano technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Ponadto należy wskazać, że nie można ustalić wartości transakcji walutowej w przeliczeniu za złotówki w oderwaniu od zasad ustalania różnic kursowych. W zależności od wzajemnych relacji pomiędzy kursami walut (kursem przyjętym do wyceny kosztu poniesionego a kursem z zapłaty tego zobowiązania) mogą występować dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Z kolei zgodnie z art. 24c ust. 7 ustawy koszt poniesiony to koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury.