Średni kurs NBP | Interpretacje podatkowe

Średni kurs NBP | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to średni kurs NBP. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury importowej?
2. Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury od kontrahenta z Chin z odprawą w Hamburgu?
Fragment:
Spółka do wyceny faktury od kontrahenta z Chin przyjmie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury, tj. z dnia 3 lutego 2014 r. Do wyceny należności celnych z dokumentu celnego wystawionego w Hamburgu Spółka przyjmie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tego dokumentu celnego, tj. dzień 5 maja 2014 r. Spółka zaksięguje (ujmie w kosztach) fakturę zakupu towaru wraz z należnościami celnymi w miesiącu przyjęcia towaru na magazyn – tj. w czerwcu 2014 r. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury importowej... Czy prawidłowa jest wycena i ujęcie w kosztach faktury od kontrahenta z Chin z odprawą w Hamburgu... (pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpi prawidłowo wyceniając fakturę importową według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Spółka postąpi również prawidłowo wyceniając fakturę od kontrahenta chińskiego po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a należność celną określoną w dokumencie celnym z Hamburga po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jego wystawienia, bez względu na ujęcie faktur zakupu w księgach rachunkowych Spółki.
2014
15
cze

Istota:
Czy dla celów ustalania różnic kursowych Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postępuje prawidłowo wyceniając wypływ środków pieniężnych w walucie euro z konta walu-towego spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza według kursu sprze-daży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka?
Fragment:
W świetle powyższego odnosząc powyższe rozważania do sytuacji Spółki, w której Wnioskodawcy jest wspólnikiem, stwierdzić należy, że do wyceny kwot w euro wypływających z walutowego konta Spółki na konto zagraniczne Wnioskodawcy (gdzie nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty) - Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków w walucie obcej z rachunku walutowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).
2014
7
maj

Istota:
Do podstawy opodatkowania należy wliczyć także podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, gdyż są to płatności wynikające z zawartej umowy najmu nieruchomości.
Fragment:
W świetle powyższego przepisu, kwota należna obejmuje zarówno świadczenia wykonane przez usługodawcę, jak i świadczenia osób trzecich, jeśli są one wykonywane w związku ze sprzedażą danej usługi, a więc wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczeniem usługi, kształtujące cenę, której sprzedawca żąda od nabywcy. Świadczenia takie stanowią element kalkulacji kosztów w sytuacji, gdy wykonanie usługi uzależnione jest od wcześniejszego wykonania innych usług (pomocniczych), które świadczy bezpośrednio sprzedawca lub nabywa je od innych podmiotów – jest to tzw. świadczenie złożone. Ponadto w przypadku, gdy usługodawca w celu wykonania usługi określonej umową, zmuszony jest ponieść koszty np. zakupu materiałów, energii, czy też wnieść opłaty nierozerwalnie wiążące się z tą usługą, kwota należności również winna być skalkulowana przy uwzględnieniu wszystkich tych elementów. Zatem koszty poniesione w celu wykonania usługi, jako części składające się na końcową kwotę należną, należy opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi, na której wykonanie zawarta została umowa. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo w orzeczeniu z (...)
2012
13
paź

Istota:
Gdyby podatek wystąpił, to po jakim kursie miałby być przeliczany, biorąc po uwagę, że w art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto sformułowania „dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku”? Czy różnica w dniach zapłaty podatku powodowałaby zmianę kursu w stosunku do kursu zapłaty należności?
Fragment:
Zastosowany wówczas średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty, spowoduje, że od tej kwoty wyrażonej w walucie polskiej zostanie obliczony podatek również w walucie polskiej. Tak obliczony i pobrany zryczałtowany podatek, podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2012
22
sie

Istota:
Z którego dnia należy przyjąć średni kurs waluty NBP dla wyceny otrzymanego towaru, a tym samym do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów na PLN, czy właściwym będzie średni kurs waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
Fragment:
Zatem do przeliczania wartości kosztu poniesionego w walucie obcej w ocenie Wnioskodawczyni należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, rachunku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy organ wskazuje, że wniosek w zakresie przedstawionego stanu faktycznego został rozstrzygnięty w dniu 24 października 2011 r. odrębną interpretacją nr ILPB1/415-927/11-4/IM . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2012
21
sty

Istota:
Z którego dnia należy przyjąć średni kurs waluty NBP dla wyceny otrzymanego towaru, a tym samym do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów na PLN, czy właściwym będzie średni kurs waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
Fragment:
Zatem do przeliczania wartości kosztu poniesionego w walucie obcej w ocenie Wnioskodawczyni należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, rachunku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tutejszy organ wskazuje, że wniosek w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego został rozstrzygnięty w dniu 24 października 2011 r. odrębną interpretacją nr ILPB1/415-927/11-3/IM . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2012
21
sty

Istota:
Czy do przeliczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy należy stosować średni kurs waluty obcej ogłaszanego przez Bank, natomiast za datę powstania przychodu ze stosunku pracy, dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy?
Fragment:
Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z treści art. 11a ust. 1 – zmienionego przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 01 stycznia 2011r. – wynika, iż przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Bank z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka z grupą pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę ustaliła wynagrodzenia w umowie o pracę w euro i w takiej walucie wypłaca im wynagrodzenie. Zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia każdego następnego miesiąca a lista płac jest sporządzana w dniu wypłaty wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz treść art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż momentem powstania przychodu ze stosunku pracy jest dzień otrzymania przez pracownika przychodu lub dzień postawienia przychodu do jego dyspozycji.
2011
1
paź

Istota:
Czy firma Wnioskodawczyni prawidłowo ustala kurs średni NBP do wyceny kosztów i przychodów, jako taki sam dla przychodu i odpowiadającego mu kosztu bezpośredniego - średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu (przy metodzie memoriałowej)?
Fragment:
Czy firma Wnioskodawczyni prawidłowo ustala kurs średni NBP do wyceny kosztów i przychodów, jako taki sam dla przychodu i odpowiadającego mu kosztu bezpośredniego - średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu (przy metodzie memoriałowej)... Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowo ustala kurs średni NBP do wyceny kosztów i przychodów, jako taki sam dla przychodu i odpowiadającego mu kosztu bezpośredniego - średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu (przy metodzie memoriałowej). Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. z kolei, w myśl art. 02 ust. 4e ustawy za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. w przypadku kosztów bezpośrednich przy metodzie memoriałowej wydatek zalicza się do kosztów z chwilą uzyskania przychodu, którego dotyczy koszt. Stąd do kosztów bezpośrednich stosuje się ten sam kurs co do przychodów - czyli z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe - w części dotyczącej wyceny przychodów, nieprawidłowe - w części dotyczącej wyceny kosztów uzyskania przychodów.
2011
1
paź

Istota:
Wnioskodawca do przeliczania na złote kosztów uzyskania przychodów z tytułu importu towarów handlowych winien stosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) przez dostawców.
Fragment:
Aby zatem prawidłowo wykazać w ewidencji koszty uzyskania przychodów należy w pierwszej kolejności określić dzień poniesienia kosztu, a następnie zastosować właściwy średni kurs NBP. Dzień poniesienia kosztu jest zdefiniowany w art. 22 ust. 5d ustawy. Zgodnie z tym przepisem za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ww. przepis zawiera sformułowanie „ dzień na który ujęto koszt ” czyli na który przypada data dokonania operacji (wystawienia zdarzenia), a nie „ dzień w którym ujęto koszt ” czyli w którym dokonano technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Ponadto należy wskazać, że nie można ustalić wartości transakcji walutowej w przeliczeniu za złotówki w oderwaniu od zasad ustalania różnic kursowych. W zależności od wzajemnych relacji pomiędzy kursami walut (kursem przyjętym do wyceny kosztu poniesionego a kursem z zapłaty tego zobowiązania) mogą występować dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Z kolei zgodnie z art. 24c ust. 7 ustawy koszt poniesiony to koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury.
2011
1
paź

Istota:
Emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Bank winien stosować kurs średni NBP na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W takiej sytuacji ze względu na to, że średni kurs NBP jest zawsze wyższy niż kurs zakupu walut w Banku, rzeczywisty przychód klienta byłby niższy niż przychód wykazywany dla potrzeb poboru podatku. Wtedy, dla potrzeb poboru zaliczki, Bank byłby zmuszony do wykazywania jednej wartości, a dla potrzeb rzeczywistych środków na rachunku (rzeczywistego przychodu) całkowicie innych wartości. W deklaracji rocznej PIT przygotowywanej przez Bank dla klientów byłyby rozbieżności pomiędzy kwotami wykazanymi w tej deklaracji i w wyciągach z rachunku bankowego. W konsekwencji klient uzyskiwałby niższe przychody niż te zadeklarowane dla potrzeb podatkowych, co byłoby niezgodne z ogólną definicją przychodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z którą przychodami są otrzymane pieniądze. Dodatkowo postępowanie mogłoby skłonić klientów do występowania przeciwko Bankowi z roszczeniem o zapłatę różnicy kwoty wykazanej w rzeczywistości na rachunku i tej wykazanej dla potrzeb podatkowych. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Banku prawidłowe jest obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od rent i emerytur otrzymywanych przez klientów z zagranicy na rachunki złotowe w oparciu o kwotę przychodu ustaloną w polskich złotych, ze względu na to, że przychód w momencie obliczania wysokości zaliczek wyrażony jest w polskich złotych.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.