Sprzęty gospodarstwa domowego | Interpretacje podatkowe

Sprzęty gospodarstwa domowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęty gospodarstwa domowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowa jest stawka 7% VAT na usługę montażu sprzętu AGD?
Czy prawidłowa jest stawka 7% VAT na usługę montaży drzwi do zabudowy wnęk?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r .Ordynacja Podatkowa (t.j. DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE UZASADNIENIEStan faktyczny: Pan prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. W ramach działalności wykonuje: - usługi montażu drzwi suwanych do zabudowy wnęk budowlanych w budynkach mieszkalnych. Cena usługi obejmuje całość kwoty należnej za drzwi oraz ich montaż. - usługi instalacji sprzętu gospodarstwa domowego w budynkach mieszkalnych. Sprzęt ten jest obudowywany (omurowany) i na stałe połączony z elementami konstrukcyjnymi budynku. Cena usługi obejmuje (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wydatki poniesione na zakup kuchenki elektrycznej w postaci płyty ceramicznej i elektrycznego piekarnika oraz zmywarki będących elementami stałej zabudowy kuchni podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?
Fragment:
(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Podatnik remontuje będący jego własnością lokal mieszkalny. W ramach tego remontu kuchnia zostanie zabudowana meblami na wymiar, a elementami tej stałej zabudowy będą kuchenka elektryczna w postaci płyty ceramicznej, elektryczny piekarnik oraz zmywarka. Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy wydatki poniesione na zakup wyżej wymienionych urządzeń podlegają odliczeniu w ramach ulgi remontowej. Zdaniem Strony poniesione wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki na zakup centralnego odkurzacza zainstalowanego w domu przez osobę niepełnosprawną dają podstawę do odliczeń od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
Fragment:
(...) Na podstawie informacji przedstawionych w złożonym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca przebywa od 1991 r. na rencie chorobowej, a od 1998 r. posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto podatnik oświadczył, że jest po operacji stawu biodrowego i ma zakaz noszenia ciężkich rzeczy. Przeciwwskazania dotyczące noszenia i przenoszenia rzeczy o ciężarze powyżej 2 kg, w odniesieniu do podatnika, wynikają także z dokonanej u niego amputacji piersi i usunięcia węzłów chłonnych. W świetle powyższego wnioskodawca wskazuje, że centralny odkurzacz, który został zainstalowany w jego domu, jest idealnym urządzeniem pozwalającym wykonywać niezbędne prace domowe, bez zagrożenia dla jego zdrowia. W związku z powyższym, wnioskodawca stoi na stanowisku, że zakup tego urządzenia może odliczyć w ramach ulgi dla osób niepełnosprawnych. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia od podatku dochodowego za rok 2004 wydatków poniesionych na zakup kuchenki elektrycznej w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?
Fragment:
(...) W listopadzie 2004 r. podatnik dokonał zakupu kuchenki elektrycznej. Posiada na to dowód w postaci faktury wystawionej przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Kuchenka ta jest przystosowana do zasilania prądem z instalacji trójfazowej. W pomieszczeniu kuchennym gdzie kuchenka została zainstalowana znajduje się zakończenie takiej instalacji w postaci puszki elektrycznej znajdującej się w ścianie. Podłączenie kuchenki wymagało rozkręcenia puszki i przyłączenia kabla zasilającego kuchenkę w prąd przy użyciu kuchenki elektrycznej. Również przyłączenie kabla do kuchenki wymagało rozkręcenia specjalnego gniazda przyłączeniowego znajdującego się w tylnej ścianie piekarnika. W ten sposób kuchenka została na stałe przyłączona do instalacji elektrycznej i trwale umiejscowiona w lokalu mieszkalnym. W złożonym wniosku podatnik pyta, czy w związku z omawianą sytuacją ma prawo do skorzystania z odliczenia od podatku (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy osoba posiadajaca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2003r. na zakup gorsetu dla amazonek (po operacji piersi) i sprzętu gospodarstwa domowego pracującego na parę, który pozwala oszczędzać spuchniętą i bolącą rękę (zgodnie z zaleceniami lekarzy)?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się m.in. wydatki poniesione między innymi na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy wydatek na zakup zamontowanej na stałe kuchni elektrycznej objęty jest ulgą remontową?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 10.02.2004 r. (znak: US.II-415/2/45/04) w sposób następujący: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy może być odliczona od podatku pralka automatyczna zakupiona w 2003 r. jako wydatek na cele rehabilitacyjne.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku informuje; W w/w piśmie zwróciła się Pani o udzielenie informacji czy może być odliczona od podatku pralka automatyczna zakupiona w 2003 r. jako wydatek na cele rehabilitacyjne. Ze scharakteryzowanego w Pani piśmie stanu faktycznego wynika, że jest Pani inwalidką I grupy a Pani niepełnosprawność została uznana na podstawie ogólnego stanu zdrowia (liczne operacje, chemioterapia) z uwagi na brak lewej ręki. Ze względu na to, (...)
2011
1
sty

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące możliwości odliczania wydatków poniesionych na zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz urządzeń AGD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki przeznaczone na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Przy czym katalog przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do przedmiotowej ulgi zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.12.2001 w sprawie (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.