Sprzęty gospodarstwa domowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęty gospodarstwa domowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowa jest stawka 7% VAT na usługę montażu sprzętu AGD?
Czy prawidłowa jest stawka 7% VAT na usługę montaży drzwi do zabudowy wnęk?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r .Ordynacja Podatkowa (t.j. DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE UZASADNIENIEStan faktyczny: Pan prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. W ramach działalności wykonuje: - usługi montażu drzwi suwanych do zabudowy wnęk budowlanych w budynkach mieszkalnych. Cena usługi obejmuje całość kwoty należnej za drzwi oraz ich montaż. - usługi instalacji sprzętu gospodarstwa domowego w budynkach mieszkalnych. Sprzęt ten jest obudowywany (omurowany) i na stałe połączony z elementami konstrukcyjnymi budynku. Cena usługi obejmuje (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup kuchenki elektrycznej w postaci płyty ceramicznej i elektrycznego piekarnika oraz zmywarki będących elementami stałej zabudowy kuchni podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?

Fragment:

(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Podatnik remontuje będący jego własnością lokal mieszkalny. W ramach tego remontu kuchnia zostanie zabudowana meblami na wymiar, a elementami tej stałej zabudowy będą kuchenka elektryczna w postaci płyty ceramicznej, elektryczny piekarnik oraz zmywarka. Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy wydatki poniesione na zakup wyżej wymienionych urządzeń podlegają odliczeniu w ramach ulgi remontowej. Zdaniem Strony poniesione wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki na zakup centralnego odkurzacza zainstalowanego w domu przez osobę niepełnosprawną dają podstawę do odliczeń od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

Fragment:

(...) Na podstawie informacji przedstawionych w złożonym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca przebywa od 1991 r. na rencie chorobowej, a od 1998 r. posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto podatnik oświadczył, że jest po operacji stawu biodrowego i ma zakaz noszenia ciężkich rzeczy. Przeciwwskazania dotyczące noszenia i przenoszenia rzeczy o ciężarze powyżej 2 kg, w odniesieniu do podatnika, wynikają także z dokonanej u niego amputacji piersi i usunięcia węzłów chłonnych. W świetle powyższego wnioskodawca wskazuje, że centralny odkurzacz, który został zainstalowany w jego domu, jest idealnym urządzeniem pozwalającym wykonywać niezbędne prace domowe, bez zagrożenia dla jego zdrowia. W związku z powyższym, wnioskodawca stoi na stanowisku, że zakup tego urządzenia może odliczyć w ramach ulgi dla osób niepełnosprawnych. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia od podatku dochodowego za rok 2004 wydatków poniesionych na zakup kuchenki elektrycznej w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) W listopadzie 2004 r. podatnik dokonał zakupu kuchenki elektrycznej. Posiada na to dowód w postaci faktury wystawionej przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Kuchenka ta jest przystosowana do zasilania prądem z instalacji trójfazowej. W pomieszczeniu kuchennym gdzie kuchenka została zainstalowana znajduje się zakończenie takiej instalacji w postaci puszki elektrycznej znajdującej się w ścianie. Podłączenie kuchenki wymagało rozkręcenia puszki i przyłączenia kabla zasilającego kuchenkę w prąd przy użyciu kuchenki elektrycznej. Również przyłączenie kabla do kuchenki wymagało rozkręcenia specjalnego gniazda przyłączeniowego znajdującego się w tylnej ścianie piekarnika. W ten sposób kuchenka została na stałe przyłączona do instalacji elektrycznej i trwale umiejscowiona w lokalu mieszkalnym. W złożonym wniosku podatnik pyta, czy w związku z omawianą sytuacją ma prawo do skorzystania z odliczenia od podatku (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba posiadajaca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2003r. na zakup gorsetu dla amazonek (po operacji piersi) i sprzętu gospodarstwa domowego pracującego na parę, który pozwala oszczędzać spuchniętą i bolącą rękę (zgodnie z zaleceniami lekarzy)?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się m.in. wydatki poniesione między innymi na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatek na zakup zamontowanej na stałe kuchni elektrycznej objęty jest ulgą remontową?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 10.02.2004 r. (znak: US.II-415/2/45/04) w sposób następujący: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy może być odliczona od podatku pralka automatyczna zakupiona w 2003 r. jako wydatek na cele rehabilitacyjne.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku informuje; W w/w piśmie zwróciła się Pani o udzielenie informacji czy może być odliczona od podatku pralka automatyczna zakupiona w 2003 r. jako wydatek na cele rehabilitacyjne. Ze scharakteryzowanego w Pani piśmie stanu faktycznego wynika, że jest Pani inwalidką I grupy a Pani niepełnosprawność została uznana na podstawie ogólnego stanu zdrowia (liczne operacje, chemioterapia) z uwagi na brak lewej ręki. Ze względu na to, (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące możliwości odliczania wydatków poniesionych na zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz urządzeń AGD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki przeznaczone na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Przy czym katalog przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do przedmiotowej ulgi zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.12.2001 w sprawie (...)