ILPP1-3/4512-1-6/16-4/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do nabycia ze stawką 0% sprzętu komputerowego przez zamawiającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerów stacjonarnych (w tym jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakietu biurowego, programu antywirusowego; zestawów komputerów przenośnych (w tym komputera mobilnego-laptop, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy; routera z modułem bezprzewodowym; mobilnego ekranu projekcyjnego; drukarek; skanerów; wizualizerów,
 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego, tj. zestawów interaktywnych.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerów stacjonarnych (w tym jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakietu biurowego, programu antywirusowego; zestawów komputerów przenośnych (w tym komputera mobilnego-laptop, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy; routera z modułem bezprzewodowym; mobilnego ekranu projekcyjnego; drukarek; skanerów; wizualizerów; zestawów interaktywnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy oraz opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Miasto, w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, planuje przystąpić do przetargu dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Ponieważ jednostki budżetowe, w tym oświatowe nie posiadają osobowości prawnej – nie mogą być wnioskodawcą w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu. Zatem Miasto, jako organ prowadzący (nadzorujący) będzie wnioskodawcą i zamawiającym sprzęt komputerowy. Miasto zaznacza jednocześnie, że nie prowadzi jeszcze scentralizowanych rozliczeń w podatku VAT (centralizacja zostanie wprowadzona od dnia 1 stycznia 2017 r.). Zakupiony sprzęt komputerowy – Miasto jako zamawiający – przekaże w nieodpłatne użytkowanie jednostkom oświatowym, w celu wykorzystania tego sprzętu na cele edukacyjne. Planowany jest zakup następującego sprzętu komputerowego:

 1. zestawy komputerów stacjonarnych (w tym jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy;
 2. zestawy komputerów przenośnych (w tym komputer mobilny-laptop, myszka) wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy;
 3. router z modułem bezprzewodowym;
 4. zestawy interaktywne, w skład których wchodzą monitory;
 5. mobilny ekran projekcyjny;
 6. drukarki;
 7. skanery;
 8. wizualizery.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

 1. Miasto jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.);
 2. Szczegółowy opis zestawów interaktywnych, w skład których wchodzą monitory:
  Skład: tablica (monitor), kabel USB, uchwyt ścienny, oprogramowanie na płycie CD.
  Funkcje i działanie:
  • wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem doskonałych parametrów obrazu;
  • obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem, przez co korzystanie z funkcji interaktywnych jest całkowicie intuicyjne;
  • możliwość przyczepiania klasycznych notatek papierowych przy pomocy magnesów;
  • notowanie przy pomocy pisaków suchościeralnych jak na klasycznej białej tablicy w przypadku, gdy nie ma potrzeby korzystania z funkcji interaktywnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Który sprzęt wymieniony w grupie planowanych zakupów w punktach od a do h w opisie sprawy kwalifikuje się do zastosowania stawki 0% przy dostawie dla placówek oświatowych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)?
 2. Czy przed wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie – Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. jak wyżej) do otrzymania stawki 0% dla zakupu sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, gdy wystąpi jako podmiot nabywający sprzęt komputerowy, który następnie zostanie przekazany placówkom oświatowym?
 3. Czy po wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie – Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. jak wyżej) do otrzymania stawki 0% dla zakupu sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, gdy wystąpi jako podmiot nabywający sprzęt komputerowy, który następnie zostanie przekazany placówkom oświatowym?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Miasto opodatkowaniu stawką 0% będą podlegały zakupy następującego sprzętu komputerowego:

 • zestawy komputerów stacjonarnych (w tym jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) wyposażone w zainstalowany system operacyjny. Natomiast zakup oprogramowania typu pakiet biurowy, program antywirusowy – podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT;
 • router z modułem bezprzewodowym;
 • zestawy interaktywne, w skład których wchodzą monitory;
 • drukarki;
 • skanery.

Zakupy zestawów komputerów przenośnych, mobilnego ekranu projekcyjnego oraz wizualizerów wykraczają poza zakres towarów wymienionych w załączniku nr 8 ustawy o VAT (jako towary opodatkowane 0% stawką podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26) i zakupy te będą objęte 23% stawką podatku VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka samorządu terytorialnego nie prowadząca jeszcze scentralizowanych rozliczeń w podatku VAT, jako organ nadzorujący placówkę oświatową i prowadzący szkoły, odpowiada za ich działalność i do zadań tego organu należy w szczególności wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania. Wobec powyższego, Miasto występujące w tym przypadku jako wnioskodawca i zamawiający ma prawo nabyć sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 ustawy ze stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 i następnie przekazać go nieodpłatnie placówce oświatowej. Oczywiście zastosowanie 0% stawki podatku VAT będzie możliwe przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka samorządu terytorialnego, która jest objęta od dnia 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń w podatku VAT, jako organ nadzorujący placówkę oświatową i prowadzący szkoły, odpowiada za ich działalność i do zadań tego organu należy w szczególności wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania. Wobec powyższego, Miasto występujące w tym przypadku jako wnioskodawca i zamawiający ma prawo po 1 stycznia 2017 r. nabyć sprzęt komputerowy, wymieniony w załączniku nr 8 ustawy ze stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 i następnie przekazać go nieodpłatnie placówce oświatowej. W tej sytuacji zastosowanie 0% stawki podatku VAT będzie także możliwe przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerów stacjonarnych (w tym jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakietu biurowego, programu antywirusowego; zestawów komputerów przenośnych (w tym komputera mobilnego-laptop, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy; routera z modułem bezprzewodowym; mobilnego ekranu projekcyjnego; drukarek; skanerów; wizualizerów,
 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego, tj. zestawów interaktywnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy – opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 2. Drukarki;
 3. Skanery;
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy – dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) i w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, planuje przystąpić do przetargu dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Ponieważ jednostki budżetowe, w tym oświatowe nie posiadają osobowości prawnej – nie mogą być wnioskodawcą w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu. Zatem Miasto, jako organ prowadzący (nadzorujący) będzie wnioskodawcą i zamawiającym sprzęt komputerowy. Zakupiony sprzęt komputerowy – Miasto jako zamawiający – przekaże w nieodpłatne użytkowanie jednostkom oświatowym, w celu wykorzystania tego sprzętu na cele edukacyjne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca planuje nabyć m.in. zestawy komputerów stacjonarnych (w tym jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) – lit. a – wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy.

Należy wskazać, że stawka podatku w wysokości 0% dotyczy ściśle dostawy towaru w postaci zestawów komputerów stacjonarnych (po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych ustawą) i będzie tym towarem zestaw komputera stacjonarnego gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli oprogramowanie jest niezbędne do stworzenia gotowości zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania, to należy uznać, że jest to część składowa danego zestawu. Powyższe oznacza, że zestaw komputera stacjonarnego tworzy oprogramowanie niezbędne do stworzenia gotowości zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania. Z kolei gotowość zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania oznacza gotowość (możliwość) do wprowadzenia do takiego zestawu oprogramowania, wymaganego indywidualnymi potrzebami konkretnego użytkownika, bez którego zestaw komputera stacjonarnego jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Oprogramowanie, które służy konkretnemu użytkownikowi (tj. uwzględnia potrzeby konkretnego użytkownika), bez którego zestaw komputera stacjonarnego i tak jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania i z którego użytkownik może korzystać tylko, kiedy dysponuje zestawem komputera stacjonarnego, gotowym do prawidłowego funkcjonowania (takie jak nabywane przez Wnioskodawcę pakiety biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe), nie może korzystać ze stawki podatku w wysokości 0%.

Zatem nabycie przez Wnioskodawcę zestawów komputerów stacjonarnych (w tym jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki) wyposażonych w zainstalowany system operacyjny będzie podlegało opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, ponieważ zostały one wymienione w poz. 1 załącznika nr 8 do ustawy.

Natomiast nabywane oprogramowanie w postaci pakietu biurowego oraz programu antywirusowego – jako niewymienione w załączniku nr 8 do ustawy – nie będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki 0%, w związku z czym będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę będą także router z modułem bezprzewodowym (lit. c), drukarki (lit. f) oraz skanery (lit. g).

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką podatku w wysokości 0%, w poz. 2 zostały wykazane drukarki, w poz. 3 znajdują się skanery, a w poz. 5 są wymienione urządzenia do transmisji danych cyfrowych, w tym m.in. routery.

Należy zatem stwierdzić, że nabywane przez Wnioskodawcę towary, tj. router z modułem bezprzewodowym, drukarki oraz skanery, będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Wnioskodawca będzie nabywał również zestawy komputerów przenośnych (w tym komputer mobilny-laptop, myszka) – lit. b – wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy, a także mobilny ekran projekcyjny (lit. e) i wizualizery (lit. h).

Odnosząc się do wskazanych powyżej rodzajów sprzętu komputerowego należy stwierdzić, że żaden z tych towarów nie został wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy jako podlegający opodatkowaniu stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w związku z czym ich nabycie będzie opodatkowane podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Reasumując, nabywany przez Wnioskodawcę sprzęt komputerowy: zestawy komputerów stacjonarnych (w tym jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) wyposażone w zainstalowany system operacyjny, router z modułem bezprzewodowym, drukarki oraz skanery – jako wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy – będzie podlegał opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Natomiast nabywany przez Wnioskodawcę sprzęt komputerowy: oprogramowanie (pakiet biurowy, program antywirusowy), zestawy komputerów przenośnych (w tym komputer mobilny-laptop, myszka) wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie (pakiet biurowy, program antywirusowy), mobilny ekran projekcyjny, a także wizualizery – jako niewymieniony w załączniku nr 8 do ustawy – będzie podlegał opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym, w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę będą także zestawy interaktywne (lit. d). Zestaw interaktywny obejmuje: tablicę (monitor), kabel USB, uchwyt ścienny, oprogramowanie na płycie CD.

Funkcje i działanie:

 • wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem doskonałych parametrów obrazu;
 • obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem, przez co korzystanie z funkcji interaktywnych jest całkowicie intuicyjne;
 • możliwość przyczepiania klasycznych notatek papierowych przy pomocy magnesów;
 • notowanie przy pomocy pisaków suchościeralnych jak na klasycznej białej tablicy w przypadku, gdy nie ma potrzeby korzystania z funkcji interaktywnych.

Zdaniem tut. Organu, opisany powyżej sprzęt stanowi tablicę interaktywną, ponieważ służy ona do wyświetlania obrazu z projektora na swojej powierzchni oraz daje możliwość notowania przy pomocy pisaków suchościeralnych, jak na klasycznej białej tablicy. Przedmiotowego sprzętu nie można uznać za monitor, ponieważ z przedstawionego opisu jego funkcji oraz działania nie wynika, aby posiadał on taką samą funkcjonalność jak monitory komputerowe, tj. nie służy do wyświetlania obrazu bezpośrednio z podłączonego do niego komputera.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że tablica interaktywna nie została wymieniona w załączniku nr 8 do ustawy jako podlegająca opodatkowaniu stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w związku z czym jej nabycie (z kablem USB, uchwytem oraz oprogramowaniem), będzie opodatkowane podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Podsumowując, nabywana przez Wnioskodawcę tablica interaktywna – jako niewymieniona w załączniku nr 8 do ustawy – będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% (wraz z kablem USB, uchwytem oraz oprogramowaniem), na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także potwierdzenia, czy będzie miał on prawo do nabywania ze stawką podatku w wysokości 0% sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, gdy wystąpi jako podmiot nabywający sprzęt komputerowy, który następnie zostanie przekazany placówkom oświatowym, przed wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT jak i po wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT.

Na wstępie należy zaznaczyć, że dnia 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Ponadto, należy podkreślić, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, rozstrzygnięto bardzo szczegółowo, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również na orzeczenie TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław i podkreślił, że w wyroku tym TSUE udzielił bardzo szczegółowych wskazówek dotyczących warunków, jakie muszą spełniać publiczne jednostki organizacyjne aby mogły one być uznane za podatników VAT czynnych, tj. działanie we własnym imieniu i na własny rachunek, ponoszenie ryzyka gospodarczego, brak hierarchicznego podporządkowania itp.

NSA zwrócił uwagę na fakt, że dla oceny, czy samorządowy zakład budżetowy jest podmiotem samodzielnym należy zbadać to, czy ten zakład przy realizacji jego zadań jest podporządkowany Gminie.

Z powyższego wynika, że samorządowy zakład budżetowy w myśl przytoczonych przepisów oraz zgodnie z wyrokiem NSA nie może być traktowany jako odrębny podatnik od jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła.

Jednak, aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie objętej wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że stosowany model rozliczeń może być kontynuowany do połowy 2016 r. W dniu 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę do komunikatu polegającą na przedłużeniu terminu ostatecznej centralizacji na dzień 1 stycznia 2017 r.

Odnosząc się do postawionych przez Wnioskodawcę pytań w kontekście wskazanych powyżej wyjaśnień należy stwierdzić, że bez znaczenia dla zastosowania właściwej stawki podatku dla nabywanego przez Wnioskodawcę sprzętu komputerowego pozostaje fakt dokonania od dnia 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca dokonując zakupu sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, gdy wystąpi jako podmiot nabywający sprzęt komputerowy, który następnie zostanie przekazany placówkom oświatowym, będzie miał prawo do nabycia go z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0% zarówno przed dokonaniem centralizacji (do dnia 31 grudnia 2016 r.), jak również po jej dokonaniu (od dnia 1 stycznia 2017 r.), przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.