3063-ILPP1-2.4512.75.2017.2.NF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług stawki podatku na zakup i dostawę serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym, przełącznika typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. portów 1 Gbit/s, punktu dostępowego sieci WLAN i LAN, zestawu C. umożliwiającego przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów, licencji systemu operacyjnego, macierzy dyskowej, szafy teleinformatycznej, oprogramowania biurowego i antywirusowego, usługi budowy sieci LAN, oprogramowania do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic multimedialnych, projektorów multimedialnych, wizualizerów oraz głośników do sprzętu komputerowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2017 r. (data wpływu 23 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie stawki podatku na zakup i dostawę serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym, przełącznika typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. portów 1 Gbit/s, punktu dostępowego sieci WLAN i LAN oraz zestawu C. umożliwiającego przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów;
 • nieprawidłowe w zakresie stawki podatku na zakup i dostawę licencji systemu operacyjnego, macierzy dyskowej, szafy teleinformatycznej, oprogramowania biurowego i antywirusowego, usługi budowy sieci LAN, oprogramowania do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic multimedialnych, projektorów multimedialnych, wizualizerów oraz głośników do sprzętu komputerowego.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług stawki podatku na zakup i dostawę serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym, przełącznika typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. portów 1 Gbit/s, punktu dostępowego sieci WLAN i LAN, zestawu C. umożliwiającego przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów, licencji systemu operacyjnego, macierzy dyskowej, szafy teleinformatycznej, oprogramowania biurowego i antywirusowego, usługi budowy sieci LAN, oprogramowania do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic multimedialnych, projektorów multimedialnych, wizualizerów oraz głośników do sprzętu komputerowego.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, wskazanie przedmiotu wniosku oraz numeru rachunku bankowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie uregulowaniami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) Powiat (dalej: Wnioskodawca) realizuje zadania należące do jego właściwości. Zadania te zostały określone w art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy, gdzie wskazano, że są nimi m.in. zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Wykonując przedmiotowe obowiązki Powiat realizuje m.in. projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną – w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 30 października 2017 r. Podpisana umowa zobowiązuje Powiat do utrzymania trwałości rezultatów i produktów przez okres 5 lat od dnia jego zakończenia.

W ramach umowy przewidziane jest wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie pracowni matematycznych, informatycznej, pracowni akademii, pracowni z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna) i jednego stanowiska pracy dla uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym.

W ramach tego projektu przewidziano również zakup urządzenia dla osób niepełnosprawnych – schodołaz gąsienicowy. Planuje się także wymianę wyeksploatowanych pieców gazowych na trzy pompy ciepła typu woda/powietrze na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zakres zamówienia będzie obejmował zakup i dostawę następującego sprzętu komputerowego:

 1. serwer typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym;
 2. licencje systemu operacyjnego serwera;
 3. macierz dyskowa – obudowa przystosowana do zamontowania w szafie teleinformatycznej;
 4. przełącznik typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. Portów 1 Gbit/s;
 5. szafa teleinformatyczna 42U;
 6. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem składający się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym;
 7. punkt dostępowy sieci WLAN i LAN;
 8. budowa sieci LAN – usługa;
 9. zestaw C. umożliwiający przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów. Dodatkowa możliwość przećwiczenia tras routingu i niektórych ćwiczeń dotyczących WLAN;
 10. oprogramowanie do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW; spotkania prowadzone w czasie rzeczywistym, w dogodnej chwili, w każdym miejscu i przy użyciu dowolnego urządzenia (podstawa przeglądarka internetowa);
 11. laptopy;
 12. urządzenia wielofunkcyjne posiadające funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie;
 13. tablice multimedialne;
 14. projektory multimedialne;
 15. wizualizery;
 16. głośniki do sprzętu komputerowego.

Płatnikiem i właścicielem sprzętu będzie Powiat. Sprzęt komputerowy będzie dostarczony i użytkowany we wspomnianej szkole. Odbioru zakupionego sprzętu dokonywać będzie przedstawiciel Powiatu w obecności użytkownika, tj. przedstawiciela szkoły. Nabywany sprzęt zostanie wciągnięty na ewidencję wyposażenia Beneficjenta (Powiatu), a następnie przekazany szkole na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup i dostawa sprzętu komputerowego wyżej wymienionego w zdarzeniu przyszłym mogą zostać opodatkowane zerową (0%) stawką podatku VAT w przypadku, gdy zamawiającym nie jest jednostka oświatowa, ale jej organ prowadzący, w tym przypadku Powiat?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakupu i dostawy sprzętu w postaci:

 1. serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, licencji systemu operacyjnego serwera, macierzy dyskowej, przełącznika typu II, szafy teleinformatycznej 42U;
 2. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem;
 3. punktu dostępowego sieci WLAN i LAN;
 4. budowy sieci LAN – usługa;
 5. zestawu C.;
 6. oprogramowanie do organizacji spotkań;
 7. laptopów;
 8. urządzeń wielofunkcyjnych posiadających funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie;
 9. tablic multimedialnych;
 10. projektorów multimedialnych;
 11. wizualizerów;
 12. głośników do sprzętu komputerowego należy zastosować stawkę podatku w wysokości 0%.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zastosowania zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, stawkę w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, przy równoczesnym zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15. Stosownie do przepisu art. 83 ust. 13 ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy: jednostki centralne, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pisma Brailla, urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). W związku z powyższym wyszczególniony sprzęt spełnia warunki określone w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

Ponadto wskazać należy, że w art. 83 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT kładzie się nacisk na to, dla kogo towar jest przeznaczony, a nie na to, kto będzie właścicielem sprzętu. W związku z tym decydujące znaczenie ma cel dokonywanej dostawy, tj. dostawa dla jednostek oświatowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie stawki podatku na zakup i dostawę serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym, przełącznika typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. portów 1 Gbit/s, punktu dostępowego sieci WLAN i LAN oraz zestawu C. umożliwiającego przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów;
 • nieprawidłowe w zakresie stawki podatku na zakup i dostawę licencji systemu operacyjnego, macierzy dyskowej, szafy teleinformatycznej 42U, oprogramowania biurowego i antywirusowego, usługi budowy sieci LAN, oprogramowania do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic multimedialnych, projektorów multimedialnych, wizualizerów oraz głośników do sprzętu komputerowego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
 2. Drukarki
 3. Skanery
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona, tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Powiat jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

Realizuje m.in. projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach umowy przewidziane jest m.in. wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie pracowni matematycznych, informatycznej, pracowni akademii, pracowni z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna) i jednego stanowiska pracy dla uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym.

Płatnikiem i właścicielem sprzętu będzie Powiat. Sprzęt komputerowy będzie dostarczony i użytkowany we wspomnianej szkole. Nabywany sprzęt zostanie wciągnięty na ewidencję wyposażenia Beneficjenta (Powiatu), a następnie przekazany szkole na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla nabywanego sprzętu komputerowego.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów należy wskazać, że zakup i dostawa serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym, a także przełącznika typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. Portów 1 Gbit/s, punktu dostępowego sieci WLAN i LAN oraz zestawu C. umożliwiającego przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów będzie podlegało opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, ponieważ ww. sprzęt komputerowy został wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

W związku z powyższym, w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do nabywanego wraz ze sprzętem komputerowym oprogramowania biurowego i antywirusowego tut. Organ wskazuje, że oprogramowanie, które służy konkretnemu użytkownikowi (tj. uwzględnia potrzeby konkretnego użytkownika), bez którego zestaw komputera stacjonarnego i tak jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania i z którego użytkownik może korzystać tylko, kiedy dysponuje zestawem komputera stacjonarnego, gotowym do prawidłowego funkcjonowania (takie jak nabywane przez Wnioskodawcę pakiety biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe), nie może korzystać ze stawki podatku w wysokości 0%.

Zatem, nabywane oprogramowanie biurowe oraz program antywirusowy – jako niewymienione w załączniku nr 8 do ustawy – nie będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki 0%, w związku z czym będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Wnioskodawca wskazał, że będzie nabywał również licencje systemu operacyjnego, macierz dyskową (obudowę przystosowaną do zamontowania w szafie teleinformatycznej), szafę teleinformatyczną 42U, usługę budowy sieci LAN, oprogramowanie do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne (posiadające funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie), tablice multimedialne, projektory multimedialne, wizualizery oraz głośniki do sprzętu komputerowego.

Odnosząc się do wskazanych powyżej rodzajów sprzętu komputerowego należy stwierdzić, że żaden z tych towarów nie został wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy jako podlegający opodatkowaniu stawką podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w związku z czym ich zakup i dostawa będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że w zakresie wynikającym z uzupełnienia wniosku z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.), dotyczącym rozszerzenia jego zakresu o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki podatku VAT na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostki oświatowej, jeżeli podmiotem zamawiającym jest placówka oświatowa – zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie w powyższej kwestii zostanie wydane w terminie określonym w art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, przy czym bieg tego terminu rozpoczął się od dnia złożenia ww. uzupełnienia do wniosku – wszczynającego odrębne postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej w powyższym zakresie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.