0115-KDIT1-2.4012.192.2017.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie 23% stawki podatku do dostawy dla Uczelni systemu archiwizacji, macierzy dyskowych, szaf teleinformatycznych serwerowych, konsoli zarządzającej i zasilacza awaryjnego oraz prawo do wystawienia faktury korygującej w związku ze zmianą stawki z 23% na 0% dla dostawy serwera, switcha, przełącznika modularnego, monitora i punktu dostępowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2017 r. (data wpływu 26 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2017 r. (data dopłaty), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 23% stawki podatku do dostawy dla Uczelni systemu archiwizacji, macierzy dyskowych, szaf teleinformatycznych serwerowych, konsoli zarządzającej i zasilacza awaryjnego oraz prawa do wystawienia faktury korygującej w związku ze zmianą stawki z 23% na 0% dla dostawy serwera, switcha, przełącznika modularnego, monitora i punktu dostępowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 23% stawki podatku do dostawy dla Uczelni systemu archiwizacji, macierzy dyskowych, szaf teleinformatycznych serwerowych, konsoli zarządzającej i zasilacza awaryjnego oraz prawa do wystawienia faktury korygującej w związku ze zmianą stawki z 23% na 0% dla dostawy serwera, switcha, przełącznika modularnego, monitora i punktu dostępowego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność handlową i usługową w zakresie informatyki, w tym m. in. dostarcza, konfiguruje i serwisuje sprzęt informatyczny. W związku z zakresem prowadzonej działalności pozycjonuje się na rynku nie jako firma typowo handlowa lecz jako integrator systemów informatycznych, a sprzedaż i dostawa sprzętu jest tylko jednym z elementów prowadzonej działalności.

W dniu 15 listopada 2016 r. Wnioskodawca (działający w konsorcjum firm ze spółką pod firmą: X. - X. Sp. z o.o. Sp. K., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarł z Uniwersytetem z siedzibą przy ul. X. X.X w miejscowości X. (dalej: „Zamawiający”) umowę XX/XXX/XXX/XX (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy była rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach inwestycji pn. Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w Kampusie XX przy al. X. XX w miejscowości X. zgodnie z umową nr XXXX z dnia 13 czerwca 2014 r. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określony został w ofercie Wnioskodawcy, która uznana została za integralną część Umowy jako jej załącznik nr 1 (dalej: „Oferta”). W dołączonym do Oferty formularzu cen jednostkowych (dalej: „Formularz”) wskazane zostały poszczególne towary, które Wnioskodawca (wraz z współkonsorcjantem) zobowiązał się dostarczyć w wykonaniu Umowy. Formularz został sporządzony wg wzoru formularza stanowiącego jeden z załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłoszonej przez Zamawiającego na stronie internetowej. Wskazane w Formularzu ceny poszczególnych towarów były cenami jednostkowymi netto powiększonymi o podatek od towarów i usług wg stawki procentowej 23%, przy czym w przypadku towaru pod nazwą „stacja zarządzająca” wartość ceny netto była równa wartości ceny brutto z uwagi na ewentualność powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w Rozdziale 2 (Opis przedmiotu zamówienia) określił szczegółowo wymagania poszczególnych elementów (w tym wymagania co do funkcjonalności), o które miała być rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna wyróżniając:

1. System backupu

1.1 Macierz

1.2 Oprogramowanie

2. System archiwizacji. Biblioteka taśmowa + taśmy

3. Komputery przenośne

4. Monitory

5. Macierz dyskowa SAN

6. Serwerownia

7. Serwery

8. Konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack

9. Specyfikacja AP (urządzenie będące tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej)

10. Switche

11. Zasilacze awaryjne UPS

W dniu 5 października 2016 r. Wnioskodawca wraz z współkonsorcjantem zostali wezwani m. in. do przedstawienia specyfikacji urządzeń wskazanych w Ofercie. Pismem z dnia 17 października 2016 r. przedstawiono Zamawiającemu specyfikację techniczną oferowanych urządzeń potwierdzającą spełnienie wymagań Zamawiającego wyspecyfikowanych w Rozdziale 2 (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyróżniając poszczególne elementy przedmiotu Oferty odpowiadające systematyce określonej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. System backupu

1.1 Macierz

1.2 Oprogramowanie

2. System archiwizacji. Biblioteka taśmowa + taśmy

3. Komputery przenośne

4. Monitory

5. Macierz dyskowa SAN

6. Serwerownia

7. Serwery

8. Konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack

9. Specyfikacja AP (urządzenie będące tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej)

10. Switche

11. Zasilacze awaryjne UPS

Wnioskodawca po wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie dostawy i konfiguracji zaoferowanego sprzętu komputerowego w dniu 16 grudnia 2016 r. wystawił Zamawiającemu fakturę VAT na łączną kwotę wynagrodzenia określonego w Umowie (i w Ofercie). Do cen netto poszczególnych towarów wykazanych na fakturze VAT doliczony został podatek od towarów i usług wg stawki 23% (z wyjątkiem towaru pod nazwą „stacja zarządzająca”, gdzie wartość netto odpowiadała wartości brutto z uwagi na obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego).

W dniu 7 lutego 2017 r. Zamawiający przekazał Wnioskodawcy zaświadczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2017 r. w brzmieniu: „Na podstawie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) potwierdzam, iż wymieniony w zamówieniu Uniwersytetu (...) skierowanym do dostawcy Konsorcjum firm: (...) sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.” Do zaświadczenia dołączone zostało Zamówienie nr 2017/1/02 z dnia 3 stycznia 2017 r. wskazujące sprzęt komputerowy stanowiący przedmiot Umowy, w tym w pozycjach nr 1 i nr 2 zestawy serwerowe złożone z serwera i macierzy dyskowej (pozycja nr 1) oraz serwera i systemu archiwizacji (pozycja nr 2). W Zamówieniu nr 2017/1/02 Zamawiający wskazał jednocześnie tryb zamówienia cyt. „W ramach umowy nr XX/XXX/XXX/XX z dnia 15 listopada 2016 r. z konsorcjum firm (...) zawartej na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. Wskazane w Zamówieniu nr 2017/1/02 z dnia 3 stycznia 2017 r. zestawy serwerowe wskazywały towary będące przedmiotem Umowy wykazane w odrębnych pozycjach w Umowie (i w Ofercie) oraz wystawionej przez Wnioskodawcę fakturze VAT.

Zamawiający powołując się na przedstawioną dokumentację (tj. zaświadczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2017 r.) oraz na art. 83 ust. 1 pkt 26) lit. a) w związku z art. 83 ust. 13-15 Ustawy o VAT wystąpił z wnioskiem do Wnioskodawcy o dokonanie korekty faktury VAT w zakresie sprzętu komputerowego wymienionego w Załączniku nr 8 do Ustawy VAT, a wykazanego na fakturze VAT, w tym również w zakresie zestawów serwerowych wymienionych w pozycjach nr 1 i nr 2 Zamówienia nr 2017/1/02 z dnia 3 stycznia 2017 r., poprzez zastosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dostawa następującego sprzętu komputerowego na rzecz placówki oświatowej tj. publicznej uczelni wyższej może podlegać opodatkowaniu 0% stawką podatku od towarów i usług, w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 Ustawy o VAT w związku z treścią załącznika nr 8 do Ustawy o VAT:
  1. system archiwizacji - biblioteka taśmowa + taśmy,
  2. macierze dyskowe,
  3. szafy teleinformatyczne serwerowe,
  4. konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack,
  5. zasilacz awaryjny UPS.
 2. O ile odpowiedź na pytanie nr 1 będzie zgodna ze stanowiskiem Wnioskodawcy – czy w takim przypadku Wnioskodawca będzie miał prawo wystawienia faktury VAT korygującej fakturę VAT wystawionej w dniu 16 grudnia 2016 r. poprzez zmianę stawki podatku od towarów i usług ze stawki 23% do stawki 0%, w zakresie pozostałego sprzętu komputerowego wykazanego na fakturze VAT tj.:
  1. serwer,
  2. switch,
  3. przełącznik modularny,
  4. monitor,
  5. punkt dostępowy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania nr 1.

Dostawa sprzętu komputerowego wskazanego w pytaniu nr 1 nie może być kwalifikowana jako podlegająca opodatkowaniu 0% stawką podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, podatkowi od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii (vide art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym w oparciu o art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f Ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Artykuł 83 Ustawy o VAT – do którego odwołuje się wskazany powyżej art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT – w ust. 1 pkt 26 lit. a) stanowi, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego do placówek oświatowych – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15 (art. 83) Ustawy o VAT. Stosownie do art. 83 ust. 13 Ustawy o VAT opodatkowaniu stawką w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 Ustawy o VAT). Na podstawie art. 83 ust. 15 Ustawy o VAT dostawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 14 Ustawy o VAT do właściwego urzędu skarbowego.

Załącznik nr 8 do Ustawy o VAT (do którego odsyła art. 83 ust. 13 Ustawy o VAT) wymienia następujące towary (podlegające w myśl przywołanych powyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 0%)

 1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.
 2. drukarki
 3. skanery
 4. urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących)
 5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory o switche sieciowe routery i modemy)

Wskazane w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) i art. 83 ust. 13-15 Ustawy o VAT cztery przesłanki uzasadniające zastosowanie stawki w wysokości 0% podatku od towarów i usług muszą być spełnione kumulatywnie.

Przez placówki oświatowe, o których mowa w art. 83 Ustawy o VAT, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (vide art. 43 ust. 9 Ustawy o VAT). Nie ma zatem wątpliwości, że Zamawiający wskazany w opisie stanu faktycznego wniosku jest placówką oświatową. A zatem pierwszą z przesłanek uzasadniających zastosowanie stawki w wysokości 0% podatku od towarów i usług ze względu na nie budzącą wątpliwości definicję legalną „placówki oświatowej” uznać należy za spełnioną.

Wątpliwości jakie powziął Wnioskodawca dotyczą przesłanek wynikających z art. 83 ust. 13 Ustawy o VAT (w związku z treścią załącznika nr 8), tj.:

 1. czy sprzęt komputerowy wskazany w treści pytania nr 1 mieści się w katalogu określonym treścią załącznika nr 8 do Ustawy o VAT?
 2. czy Wnioskodawca posiada stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową?

Ad A)

Katalog towarów (sprzętu komputerowego), w odniesieniu do których możliwe jest zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy o VAT, mimo to że szeroko określa grupy towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% podatku od towarów i usług, jest katalogiem zamkniętym. W związku z tym wykluczona została możliwość dokonywana jakichkolwiek interpretacji rozszerzających. Oznacza to, że nie każdy sprzęt komputerowy będący przedmiotem dostawy do placówek oświatowych może być objęty stawką w wysokości 0% ww. podatku. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonywanych przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn 3063-ILPP1-3.4512.196.2016.1.JN) stwierdził, że „Nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „sprzęt komputerowy” tak samo jak nie definiuje żadnej z grup towarów wskazanych w załączniku nr 8. Nie określa zakresu urządzeń opodatkowanych obniżoną stawką VAT w powiązaniu z konkretnymi grupami statystycznymi lub posiadanymi funkcjami, lecz wymienia sprzęt komputerowy „z nazwy”. W przypadku niektórych pozycji wymienionych w załączniku nr 8, np. „serwer”, „switch”, „router”, „koncentrator” zastosowane nazewnictwo może wzbudzać wątpliwości co do możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT. Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że żaden ze sprzętów wskazanych w pytaniu nr 1, które niewątpliwe uznawać należy za sprzęt komputerowy, nie został wymieniony wprost „z nazwy” w grupach towarów wskazanych w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT. W konsekwencji braku możliwości zastosowania interpretacji rozszerzającej należałoby uznać, że do ww. sprzętu nie będzie miała zastosowania stawka w wysokości 0% podatku od towarów i usług.

Powyższe znajduje potwierdzenie w znanych Wnioskodawcy interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, które wskazują, np. że macierz dyskowa nie korzysta z prawa do zastosowania stawki 0%, gdyż nie jest trwale związana z serwerami i może funkcjonować samoistnie (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. IPPP1-443-913/10-4/PR). W powyższej interpretacji stwierdza się „(...) dodatkowe moduły pamięci RAM do pojedynczego węzła klastra lokalnego zwiększające sumaryczną pojemność RAM w węźle do 32 GB lub (do 48 GB) oraz procesory o lepszej wydajności dla pojedynczego węzła klastra lokalnego, wszystkie zainstalowane wewnątrz serwerów, zgodnie z opisem, stanowią one integralną nieodłączną część składową serwerów (...) dodatkowe moduły pamięci operacyjnej (RAM) dla serwerów wchodzących w skład dostarczanego serwera, to elementy podlegające instalacji wewnątrz obudowy serwera, na jego płycie głównej. (...) Natomiast w odniesieniu do współdzielonego podsystemu dyskowego, tj. macierzy dyskowej, konsoli zarządzającej - notebooka oraz szafy teleinformatycznej, tut. organ podziela stanowisko Spółki, iż nie istnieją one w wykazie towarów, których dostawa jest objęta stawką VAT 0%, nie są trwale związane z serwerami i mogą funkcjonować samoistnie”. Dodatkowo organy podatkowe wskazują również, że w przypadku macierzy dyskowej, do korzystania z której wymagana jest dedykowana licencja, nie przysługuje prawo do dokonania korekty podatku (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. IBPP2/443-386/14/WN).

Wątpliwości budzi natomiast fakt, że obecne są w obrocie prawnym odmienne od powyższych interpretacje, które wskazują, że zestaw komputerowy stacjonarny złożony z serwera z zestawem macierzy dyskowej podlega opodatkowaniu stawką 0% (tak w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Małopolskiego Urzędu Skarbowego nr PP2/443-61/05/KH/8842 z dnia 11 lutego 2005 r). W tym kontekście zwraca również uwagę interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. (sygn. akt IPPP2/4512-171/15-4/AO), w której za prawidłowe uznane zostało stanowisko wnioskodawcy, że na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy będzie infrastruktura serwerowa czyli urządzenie/zestaw mieszczące się w grupie towarów objętych załącznikiem nr 8 do ustawy, przy ich dostawie znajdzie zastosowanie preferencyjna 0% stawka VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy w związku z załącznikiem nr 8 do ustawy, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT. Z uzasadnienia przedstawionego przez organ podatkowy wynika, że de facto, o tym czy dany sprzęt komputerowy może być zakwalifikowany do którejkolwiek z grup towarów wymienionych w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT decyduje funkcjonalność danego sprzętu komputerowego. W przypadku gdy infrastruktura serwerowa zarówno systemowo jak i funkcjonalnie jest serwerem i służy przechowywaniu i udostępnianiu zasobów informatycznych wówczas całą taką infrastrukturę (zespół komponentów) traktować należy jako serwer w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

Ad B)

W stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę, dostarczył Zamawiającemu sprzęt komputerowy wskazany w Formularzu w poszczególnych jego pozycjach jako odrębne elementy infrastruktury teleinformatycznej. Dopiero po wystawieniu przez Wnioskodawcę Faktury, wraz z zaświadczeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2017 r. dostarczone zostało Wnioskodawcy przez Zamawiającego dodatkowe zamówienie odwołujące się do zawartej umowy, w którym dostarczony już zgodnie z Formularzem sprzęt komputerowy został „połączony” przez Zamawiającego w „zestawy serwerowe”, w których jako komponenty wskazane zostały macierze dyskowe oraz system archiwizacji (wraz z biblioteką taśmową i taśmami), które ujęte zostały w Fakturze w osobnych pozycjach i opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług. W punkcie pierwszym tego zamówienia wymieniony został: „zestaw serwerowy (serwer [...]+ macierz dyskowa [...]) – 2 sztuki [...]” a w punkcie drugim: „zestaw serwerowy (serwer [...]+ system archiwizacji) - 1 sztuka [...]”. Oprócz powyższego w punkcie trzecim został wymieniony „serwer [...] – 3 sztuki”, a w kolejnych punktach (od 4 do 6) monitory, przełącznik, switch oraz punkt dostępowy AP. Zamówienie z wymienionymi w nim „zestawami serwerowymi” jest datowane na dzień 3 stycznia 2017 r. czyli po dacie wykonania przez Wnioskodawcę dostawy sprzętu komputerowego określonego w Umowie.

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawione powyżej okoliczności każą twierdzić, że:

 1. nie spełniona została przesłanka określona w art. 83 ust. 13 Ustawy o VAT, że opodatkowaniu stawką w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT bowiem wyspecyfikowane w Formularzu następujące towary: system archiwizacji - biblioteka taśmowa + taśmy, macierze dyskowe, szafy teleinformatyczne serwerowe, konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack, zasilacz awaryjny UPS nie mieszczą się w katalogu towarów wymienionych w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT,
 2. wystawione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaświadczenie z dnia 31 stycznia 2017 r. należy odnosić do Umowy i jej załączników, w tym załącznika w postaci Formularza wskazującego sprzęt komputerowy jako odrębne elementy infrastruktury teleinformatycznej, które zobowiązane było dostarczyć konsorcjum z udziałem Wnioskodawcy, a dołączone do ww. zaświadczenia zamówienie, w którym dostarczony sprzęt komputerowy został „połączony” przez Zamawiającego w zestawy serwerowe nie daje podstawy do uznania, że w stosunku do macierzy dyskowych oraz systemu archiwizacji (wraz z biblioteką taśmową i taśmami) możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług.

2. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zakresie wykazanego w Fakturze sprzętu komputerowego obejmującego system archiwizacji - biblioteka taśmowa + taśmy, macierze dyskowe, szafy teleinformatyczne serwerowe, konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack i zasilacz awaryjny nie istnieją podstawy formalnoprawne uzasadnione przepisami Ustawy o VAT pozwalające na dokonanie korekty Faktury poprzez zmianę stawki 23% podatku od towarów i usług na stawkę 0%.

Zgodnie z art. 106j Ustawy VAT w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1.
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności stanu faktycznego wskazują, że w przypadku sprzętu komputerowego obejmującego: serwery, switch, przełącznik modularny, monitory i punkt dostępowy, ze względu na katalog towarów określony w załączniku nr 8 i treść zaświadczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty Faktury poprzez zmianę stawki 23% podatku od towarów i usług na stawkę 0%, w oparciu o art. 106j pkt 5 Ustawy o VAT ze względu na zaistnienie przypadku pomyłki w zastosowanej stawce. Przy czym identyfikacja zaistniałej pomyłki możliwa była przez Wnioskodawcę dopiero po dostarczeniu przez Zamawiającego dokumentów, które uzasadniały zastosowanie innej stawki niż stawka ujęta w Fakturze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
 • przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 • drukarki;
 • skanery;
 • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Ustawodawca objął ww. preferencyjną stawką podatku dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, gdyż przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Zatem dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki do dostawy sprzętu komputerowego.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki (wymieniono grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków ani też interpretacji rozszerzających.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
 • podatnik wystawia fakturę korygującą.

Analiza przedstawionych stanów faktycznych oraz treści powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że z uwagi na fakt, że system archiwizacji, macierze dyskowe, szafy teleinformatyczne serwerowe, konsola zarządzająca i zasilacz awaryjny nie zostały wymienione w załączniku nr 8 do ustawy od podatku od towarów i usług Wnioskodawca – jak słusznie stwierdził – nie ma prawa do zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy ww. sprzętu. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowych towarów podlega – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – opodatkowaniu 23% stawką podatku.

W sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży na rzecz Uczelni był serwer, switch, monitor, przełącznik i punkt dostępowy, a wiec towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, ich dostawa również uprawnia do zastosowania 0% stawki podatku, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 pkt a ustawy, o ile Wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Z uwagi na fakt, że faktura pierwotna dla udokumentowania sprzedaży serwera, switcha, monitora, przełącznika i punktu dostępowego była wystawiona ze stawką 23% Wnioskodawca dla ww. dostawy winien wystawić fakturę korygującą z prawidłową stawką podatku 0%.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku stanów faktycznych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostaną określone odmienne stany faktyczne, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.