0114-KDIP1-2.4012.391.2017.1.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy Sprzętu-0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2017 r. (data wpływu 7 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy Sprzętu-0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy Sprzętu-0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. („Wnioskodawca” lub „Spółka”) będzie wystawiać faktury sprzedaży na polską placówkę oświatową - szkoła wyższa („Akademia” lub „Uczelnia”). Umowa dotyczy dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania („Umowa”).

Akademia będzie działać w imieniu własnym, jak i w imieniu innych placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych i innych uczelni wyższych), do których trafi część urządzeń w ramach Umowy („Placówki Partnerskie”). Z tytułu zrealizowanego świadczenia Spółka wystawi faktury VAT na Akademię i Placówki Partnerskie.

Cena netto za realizację zamówienia może być określona w Umowie w sposób ryczałtowy (łącznie). Tym niemniej, na etapie oferowania istnieć będzie możliwość określenia wartości poszczególnych urządzeń dostarczanych w ramach Umowy oraz wartości usług wdrożenia związanych z dostawami sprzętu.

Urządzenia infrastruktury teleinformatycznej, które zostaną dostarczone w ramach Umowy oraz zamontowane i uruchomione, będą składać się między innymi z następujących urządzeń:

 1. MS225-24P-HW” Switch (przełącznik sieciowy) - opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono podstawowe urządzenie transmisji danych cyfrowych w lokalnej sieci komputerowej działające w warstwie łącza danych modelu OSI/ISO (L2),
 2. MX64-HW” (firewall) opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono urządzenie transmisji danych cyfrowych instalowane pomiędzy różnorodnymi sieciami komputerowymi w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i przesyłem danych oraz nadużyciami działające w kilku warstwach modelu OSI/ISO (L3-L7),
 3. MR74-HW” (punkt dostępowy) - opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono wyspecjalizowany sprzęt komputerowy transmitujący dane cyfrowe z urządzeń końcowych i innych urządzeń transmisji danych do sieci komputerowej z konwersją sygnału radiowego do elektronicznego.

Poza ww. urządzeniami („Sprzęt-0”), zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmować będzie także inne urządzenia określone w Umowie („Sprzęt-23”).

Część urządzeń objętych Umową może wchodzić w skład kompletu współdziałających ze sobą elementów, a zatem może wymagać łącznego montażu i konfiguracji w celu uzyskania niezbędnej kompatybilności. Inne urządzenia z uwagi na swoje właściwości techniczne będą mogły działać jako samodzielne, kompletne jednostki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% do odpłatnej dostawy Sprzętu-0 zrealizowanej na podstawie Umowy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Według art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. W załączniku tym wymieniono:

Poz. 1: Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych; Poz. 2: Drukarki;

Poz. 3: Skanery;

Poz. 4: Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących);

Poz. 5: Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a.

Zgodnie z art. 86 ust. 15 ustawy o VAT, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki w niniejszej sprawie spełnione będą wszystkie przesłanki do zastosowania stawki 0% do odpłatnej dostawy Sprzętu-0 zrealizowanej na podstawie Umowy.

W celu spełnienia warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT Wnioskodawca posiadać będzie stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową (zgodnie z odrębnymi przepisami) i przekaże także kopię wskazanego zamówienia do właściwego urzędu skarbowego.

Nie ulega także wątpliwości, że poszczególne urządzenia określone w niniejszym wniosku jako Sprzęt-0, będą się kwalifikować jako sprzęt komputerowy spełniający wymogi wskazane w załączniku nr 8 do ustawy o VAT:

 1. MS225-24P-HW” Switch (przełącznik sieciowy) - opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono podstawowe urządzenie transmisji danych cyfrowych w lokalnej sieci komputerowej działające w warstwie łącza danych modelu OSI/ISO (L2),
 2. MX64-HW” (firewall) opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono urządzenie transmisji danych cyfrowych instalowane pomiędzy różnorodnymi sieciami komputerowymi w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i przesyłem danych oraz nadużyciami działające w kilku warstwach modelu OSI/ISO (L3-L7),
 3. MR74-HW” (punkt dostępowy) - opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono wyspecjalizowany sprzęt komputerowy transmitujący dane cyfrowe z urządzeń końcowych i innych urządzeń transmisji danych do sieci komputerowej z konwersją sygnału radiowego do elektronicznego.

W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy o VAT Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% do odpłatnej dostawy Sprzętu-0 zrealizowanej na podstawie Umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Stosowanie do art. 83 ust. 15 ustawy dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 wymieniono:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
 2. Drukarki
 3. Skanery
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących)
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Zatem dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki do dostawy sprzętu komputerowego.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki (wymieniono grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków ani też interpretacji rozszerzających.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie wystawiać faktury sprzedaży na polską placówką oświatową - szkołę wyższą (Akademia lub Uczelnia). Umowa dotyczy dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania (Umowa). Akademia będzie działać w imieniu własnym, jak i w imieniu innych placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych i innych uczelni wyższych), do których trafi część urządzeń w ramach Umowy (Placówki Partnerskie). Z tytułu zrealizowanego świadczenia Spółka wystawi faktury VAT na Akademię i Placówki Partnerskie. Cena netto za realizację zamówienia może być określona w Umowie w sposób ryczałtowy (łącznie). Na etapie oferowania istnieć będzie możliwość określenia wartości poszczególnych urządzeń dostarczanych w ramach Umowy oraz wartości usług wdrożenia związanych z dostawami sprzętu.

Urządzenia infrastruktury teleinformatycznej, które zostaną dostarczone w ramach Umowy oraz zamontowane i uruchomione, będą składać się między innymi z następujących urządzeń:

 1. MS225-24P-HW” Switch (przełącznik sieciowy) - opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono podstawowe urządzenie transmisji danych cyfrowych w lokalnej sieci komputerowej działające w warstwie łącza danych modelu OSI/ISO (L2),
 2. MX64-HW” (firewall) opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono urządzenie transmisji danych cyfrowych instalowane pomiędzy różnorodnymi sieciami komputerowymi w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i przesyłem danych oraz nadużyciami działające w kilku warstwach modelu OSI/ISO (L3-L7),
 3. MR74-HW” (punkt dostępowy) - opierając się na faktycznym zastosowaniu oraz funkcji jakie spełnia wskazane urządzenie, stanowi ono wyspecjalizowany sprzęt komputerowy transmitujący dane cyfrowe z urządzeń końcowych i innych urządzeń transmisji danych do sieci komputerowej z konwersją sygnału radiowego do elektronicznego.

Poza ww. urządzeniami („Sprzęt-0”), zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmować będzie także inne urządzenia określone w Umowie („Sprzęt-23”). Część urządzeń objętych Umową może wchodzić w skład kompletu współdziałających ze sobą elementów, a zatem może wymagać łącznego montażu i konfiguracji w celu uzyskania niezbędnej kompatybilności. Inne urządzenia z uwagi na swoje właściwości techniczne będą mogły działać jako samodzielne, kompletne jednostki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% do odpłatnej dostawy Sprzętu-0 zrealizowanej na podstawie Umowy.

Mając na uwadze przestawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku do dostawy Sprzętu-0 znajdzie zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy Sprzętu-0 na podstawie Umowy zawartej z Akademią (placówka oświatowa – szkoła wyższa). Akademia będzie działać w imieniu własnym oraz w imieniu Placówek Partnerskich (placówki oświatowe – szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe). W ramach Umowy Wnioskodawca dostarczy MS225-24P-HW Switch (przełącznik sieciowy) tj. podstawowe urządzenie transmisji danych cyfrowych w lokalnej sieci komputerowej działające w warstwie łącza danych modelu OSI/ISO (L2), MX64-HW (firewall) tj. urządzenie transmisji danych cyfrowych instalowane pomiędzy różnorodnymi sieciami komputerowymi w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i przesyłem danych oraz nadużyciami działające w kilku warstwach modelu OSI/ISO (L3-L7) oraz MR74-HW (punkt dostępowy) tj. wyspecjalizowany sprzęt komputerowy transmitujący dane cyfrowe z urządzeń końcowych i innych urządzeń transmisji danych do sieci komputerowej z konwersją sygnału radiowego do elektronicznego, a więc towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Zatem stwierdzić należy, że po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i ust.15 ustawy w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Tym samym do dostawy Sprzętu-0 realizowanej na podstawie Umowy Wnioskodawca będzie mógł zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i ust.15 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.