0114-KDIP1-1.4012.192.2018.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2018 r. (data wpływu 2 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat organizował postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) a także na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126).
 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2477)
 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1880).
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia było: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania do pracowni szkolnych” w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie I 0.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Wobec powyższego, iż sprzęt przeznaczony jest dla szkół (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia było jasno wskazane gdzie sprzęt ma trafić - mowa o szkołach publicznych).

Firma Wnioskodawcy w ofercie zastosowała preferencyjną stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.
 2. Drukarki.
 3. Skanery.
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille a (dla osób niewidomych i niedowidzących).
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. Posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. A.
 2. Posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Pozostałe rzeczy w niniejszym postępowaniu przetargowym organizowanym przez Powiat nie wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy zostały obliczone z 23% stawką VAT - słuchawki, oprogramowanie. Wobec powyższych faktów miało dojść do podpisania umowy i dostawy sprzętu. Jako nabywcą sprzętu miał być powiat a odbiorcą Starostwo Powiatowe. Zamówienie na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) jest wystawione przez placówkę oświatową (szkołę) podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego (powiat). W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując zamówienie wystawione przez placówkę oświatową podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy), można zastosować stawkę podatku VAT 0%, dokumentując transakcję fakturą VAT na której: Nabywcą - będzie jednostka samorządu terytorialnego Powiat Odbiorcą - będzie Starostwo Powiatowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, transakcja zakupu jest udokumentowana zamówieniem, wystawionym przez jednostkę oświatową, a zamówienie jest potwierdzone przez jej organ nadzorujący. Nie ulega zatem wątpliwości, że zakup jest realizowany na potrzeby jednostki oświatowej.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2012 r. o sygn. akt I SA/Gd/311/12 „stawka 0% VAT ma zastosowanie do dostaw sprzętu komputerowego, nie do placówek oświaty, a dla placówek oświaty. Istotą jest, aby sprzęt był przeznaczony dla placówki”.

Takie samo stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2014 r. o numerze IBPP2/443-807/14/JJ: „W przedmiotowej sprawie, zauważyć należy przede wszystkim, iż jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% - stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT były przeznaczone dla placówek oświatowych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. drukarki,
 3. skanery,
 4. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Istotne jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku VAT – 0% objęto dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują bowiem warunki, jakie należy spełnić, aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Przy czym ustawodawca, na potrzeby art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w art. 43 ust. 9 ustawy wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Ponadto, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego. W tym celu art. 83 ust. 13 ustawy odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków ani interpretacji rozszerzających.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ofercie na postępowanie organizowane przez Powiat zastosował preferencyjną stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem zamówienia było: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania do pracowni szkolnych” w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie I 0.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Wobec powyższego, iż sprzęt przeznaczony jest dla szkół (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia było jasno wskazane gdzie sprzęt ma trafić - mowa o szkołach publicznych). Pozostałe rzeczy w niniejszym postępowaniu przetargowym organizowanym przez Powiat nie wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy zostały obliczone z 23% stawką VAT - słuchawki, oprogramowanie. Wobec powyższych faktów miało dojść do podpisania umowy i dostawy sprzętu. Jako nabywcą sprzętu miał być Powiat a odbiorcą Starostwo Powiatowe. Zamówienie na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) jest wystawione przez placówkę oświatową (szkołę) podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego (powiat).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia czy realizując zamówienie wystawione przez placówkę oświatową podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy), można zastosować stawkę podatku VAT 0%, dokumentując transakcję fakturą VAT na której: Nabywcą - będzie jednostka samorządu terytorialnego Powiat Odbiorcą - będzie Starostwo Powiatowe?

Rozstrzygając powyższe należy wskazać, że celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, było preferencyjne traktowanie dostaw towarów na cel społecznie użyteczny, tj. dostarczenie pomocy naukowych jednostkom oświatowym.

Jak wyżej wskazano, katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, jednakże nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Nadto należy również podkreślić, że nie istnieje legalna definicja pojęć wskazanych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym definicji zestawu komputerowego. Brak definicji ustawowej stanowi uzasadnienie dla przyjęcia potocznego rozumienia tego pojęcia.

Natomiast unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca wskazał, że realizuje zamówienie wystawione przez placówkę oświatową podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego na sprzęt komputerowy, który jest wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Strona jednocześnie wskazała, że sprzęt przeznaczony jest dla szkół (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia było jasno wskazane gdzie sprzęt ma trafić - mowa o szkołach publicznych). Jako nabywcą sprzętu miał być Powiat a odbiorcą Starostwo Powiatowe. Zamówienie na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) jest wystawione przez placówkę oświatową (szkołę) podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego (Powiat).

Należy zaznaczyć, że dnia 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Natomiast zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a – 106q ustawy o VAT.

Zgodnie z brzmieniem art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z ww. przepisów wynika zatem, że podmiot, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest zobowiązany do wystawienia faktury.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Biorąc więc pod uwagę powołane powyżej przepisy, należy wskazać że na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż oraz nabycie towarów i usług powinny być wskazane m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług i ich adresy oraz numery, pod którymi podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, czyli identyfikatory podatkowe.

Należy wskazać, że nie ma przeszkód, aby na wystawianych fakturach umieszczane były dodatkowo np. dane jednostki budżetowej. Należy jednak pamiętać, że dane jednostki nie mogą być wskazywane zamiast danych gminy/powiatu.

Faktura VAT jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktura VAT potwierdza zaistniałe zdarzenie gospodarcze.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa, orzeczenie TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w zakresie podatku od towarów i usług jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne są jednym podatnikiem podatku od towarów i usług (jednostki organizacyjne gminy/powiatu nie będą mogły być zarejestrowane jako odrębni od JST podatnicy VAT). Oznacza to, że faktury dotyczące dostaw towarów/usług na rzecz JST powinny zostać wystawiane tylko na gminę/powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego z uwidocznionym (jej/jego) numerem NIP i (jej/jego) nazwą.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, w przypadku realizacji zamówienia wystawionego przez placówkę oświatową podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy), Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT 0%, dokumentując transakcję fakturą VAT, na której Nabywcą - będzie jednostka samorządu terytorialnego Powiat, Odbiorcą - będzie Starostwo Powiatowe, przy jednoczesnym założeniu, że towary te będą przeznaczone dla placówek oświatowych oraz spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.