0112-KDIL1-3.4012.368.2018.1.IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w związku z zakupem sprzętu komputerowego i multimedialnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w związku z zakupem sprzętu komputerowego i multimedialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w związku z zakupem sprzętu komputerowego i multimedialnego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) o prawidłowy podpis na wniosku oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT od dnia 1 października 2017 r. Gmina zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami, do realizacji których została powołana. Gmina jest podmiotem prawa publicznego o charakterze określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gmina ma zamiar przystąpić do realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej (...)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania (...) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2017-2020, polegającego na zakupie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego.

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy, w szczególności dzieci w wieku szkolnym, kadra nauczycielska placówek objętych projektem oraz Zespół Szkół Podstawowych, Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół, jako grupy bezpośrednie. Grupę docelową stanowić będą również pozostali mieszkańcy Gminy, jako grupa pośrednia, w szczególności dzieci, które w przyszłości będą uczęszczać do wyżej wymienionych placówek.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I: sprzęt komputerowy

 1. komputer stacjonarny (zestaw typu All-in-One) – 48 sztuk,
 2. laptop – 3 sztuki.

Część II: sprzęt multimedialny

 1. pilot/wskaźnik multimedialny – 1 sztuka,
 2. projektor multimedialny – 4 sztuki,
 3. zestaw nagłośnienia (2 głośniki z wbudowanym wzmacniaczem) – 2 zestawy,
 4. radioodtwarzacz – 4 sztuki,
 5. laserowe urządzenia wielofunkcyjne – 1 sztuka,
 6. zestaw multimedialny (tablica interaktywna dotykowa oraz projektor krótkoogniskowy) – 1 zestaw.

Planowana wartość zamówienia na sprzęt komputerowy to 165.750,00 zł, a na sprzęt multimedialny 17.340,00 zł. Zakup sprzętu będzie udokumentowany fakturą VAT, wystawioną na Gminę. Środki na pokrycie zobowiązań w 75% będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. Pozostałą część 25% sfinansuje Gmina.

Sprzęt komputerowy i multimedialny w całości zostanie nieodpłatnie przekazany protokołem przekazania placówkom oświatowym znajdującym się na terenie Gminy i będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy. Gmina będzie posiadać kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego i multimedialnego placówkom oświatowym oraz stosowne zamówienie jednostki samorządu terytorialnego (Gminy), która jest organem nadzorującym placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Dostawca (firma od której sprzęt zostanie zakupiony) będzie zobowiązany przekazać kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14 do właściwego urzędu skarbowego.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Gmina jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek oświatowych będzie przysługiwało prawo do stosowania stawki 0% VAT, jeżeli nabywcą będzie Gmina, która przekaże tenże sprzęt własnym placówkom oświatowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka 0% może być zastosowana wyłącznie do zakupu sprzętu komputerowego tj.:

 • komputer stacjonarny (zestaw typu All-in-One) – 48 sztuk.

Do zakupu pozostałego sprzętu komputerowego (laptop – 3 sztuki) oraz sprzętu multimedialnego:

 • pilot/wskaźnik multimedialny – 1 sztuka,
 • multimedialny – 4 sztuki,
 • zestaw nagłośnienia (2 głośniki z wbudowanym wzmacniaczem) – 2 zestawy,
 • radioodtwarzacz – 4 sztuki,
 • laserowe urządzenia wielofunkcyjne – 1 sztuka,
 • zestaw multimedialny (tablica interaktywna dotykowa oraz protektor krótkoogniskowy)

nie należy stosować stawki 0%, lecz stawkę podstawą 23%.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

− przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 2. Drukarki;
 3. Skanery;
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia organu (jednostki samorządu terytorialnego – Gminy) nadzorującego daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
  Zamówienie na sprzęt komputerowy powinno zawierać:
  • nazwę i adres jednostki samorządu terytorialnego – Gminy, zamawiającego towary,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • nazwę i ilość nabywanych towarów,
  • informację że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez podległe Gminie placówki (szkoły), działalnością dydaktyczną,
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Stawką 0% VAT może zostać objęty sprzęt komputerowy tylko i wyłącznie dostarczony do placówek oświatowych. Zgodnie z art. 43 ust. 9 przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13, oraz w art. 83, rozumie się szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Aby zaistniała możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku 0% muszą zostać spełnione określone poniżej warunki:

 1. sprzęt komputerowy musi być przekazany do placówek oświatowych (komputery zostaną przekazane dla szkół na terenie Gminy),
 2. komputery stacjonarne (zestaw typu All-in-One) które planuje się zakupić są wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT,
 3. dokumenty wymienione w art. 83 ust. 14 i ust. 15 ustawy o VAT, zostaną dostarczone przez dostawcę do właściwego urzędu skarbowego.

Tym samym zostaną spełnione wszystkie warunki, aby przy zakupie zestawów komputerowych mogła być zastosowana stawka 0% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

− przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy – opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy – dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Istotne jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ma zamiar przystąpić do realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej (...)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania (...) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2017-2020, polegającego na zakupie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Gmina jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) oraz czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I: sprzęt komputerowy

 1. komputer stacjonarny (zestaw typu All-in-One) – 48 sztuk,
 2. laptop – 3 sztuki.

Część II: sprzęt multimedialny

 1. pilot/wskaźnik multimedialny – 1 sztuka,
 2. projektor multimedialny – 4 sztuki,
 3. zestaw nagłośnienia (2 głośniki z wbudowanym wzmacniaczem) – 2 zestawy,
 4. radioodtwarzacz – 4 sztuki,
 5. laserowe urządzenia wielofunkcyjne – 1 sztuka,
 6. zestaw multimedialny (tablica interaktywna dotykowa oraz projektor krótkoogniskowy) – 1 zestaw.

Planowana wartość zamówienia na sprzęt komputerowy to 165.750,00 zł, a na sprzęt multimedialny 17.340,00 zł. Zakup sprzętu będzie udokumentowany fakturą VAT, wystawioną na Gminę. Środki na pokrycie zobowiązań w 75% będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. Pozostałą część 25% sfinansuje Gmina. Sprzęt komputerowy i multimedialny w całości zostanie nieodpłatnie przekazany protokołem przekazania placówkom oświatowym znajdującym się na terenie Gminy, będącym jednostkami organizacyjnymi Gminy. Gmina będzie posiadać kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego i multimedialnego placówkom oświatowym oraz stosowne zamówienie jednostki samorządu terytorialnego (Gminy), która jest organem nadzorującym placówki oświatowe znajdujące się na jej terenie – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Dostawca (firma od której sprzęt zostanie zakupiony) będzie zobowiązany przekazać kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14 do właściwego urzędu skarbowego.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary, wchodzące w skład sprzętu komputerowego, będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że zakup sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych (zestawów typu All-in-One), który trafi do placówek oświatowych, będzie podlegał opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% (przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy), ponieważ ww. sprzęt komputerowy został wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Nie ma przy tym znaczenia, że ww. towar nabywa Gmina, ponieważ będzie on przeznaczony dla jej placówek oświatowych.

Odnosząc się natomiast do nabywanego sprzętu komputerowego jakim są laptopy oraz sprzętu multimedialnego, na który składają się: pilot/wskaźnik multimedialny, projektor multimedialny, zestaw nagłośnienia (2 głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami), radioodtwarzacz, laserowe urządzenie wielofunkcyjne oraz zestawy multimedialne (tablica interaktywna dotykowa oraz projektor krótkoogniowy) – ich zakup nie może korzystać ze stawki podatku w wysokości 0%. Jako niewymienione w załączniku nr 8 do ustawy – towary te nie będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki 0%, w związku z czym ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Reasumując, przy zakupie sprzętu komputerowego w postaci komputerów stacjonarnych (zestawy typu All-in-One) dla placówek oświatowych, będzie przysługiwało prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, jeżeli nabywcą będzie Gmina, która przekaże tenże sprzęt własnym placówkom oświatowym. Natomiast dla dostawy pozostałego sprzętu komputerowego w postaci laptopów oraz sprzętu multimedialnego, jakim są: pilot/wskaźnik multimedialny, projektor multimedialny, zestaw nagłośnienia (2 głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami), radioodtwarzacz, laserowe urządzenie wielofunkcyjne oraz zestawy multimedialne (tablica interaktywna dotykowa oraz projektor krótkoogniowy) nie będzie miała zastosowania stawka podatku w wysokości 0%, ponieważ nie zostały one wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.