Sprzęt rehabilitacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt rehabilitacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania stawki 8% dla wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego

Fragment:

W przypadku większości zarówno przy usłudze sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego lub jego wynajmu, Wnioskodawca dokonuje jego dostawy i instalacji wraz z wyposażeniem oraz innymi elementami (zwane dalej dodatkowymi elementami), które są niezbędne do instalacji i prawidłowego działania wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego. Celem większości umów zawartych przez firmę z klientami jest wynajem sprzętu rehabilitacyjnego (będącego wyrobami medycznymi): łóżko rehabilitacyjne „ Arminia ” (posiadąjące certyfikat EN 60601-1 medyczne urządzenie elektryczne); łóżko rehabilitacyjne DALI (odpowiada posiadanym przepisom EWG 93/42/EWG o produktach medycznych i dodatkowym wymaganiom bezpieczeństwa Najwyższych Krajowych Organów Administracyjnych z dnia 22 maja 2001 dotyczącym łóżek rehabilitacyjnych); łóżko rehabilitacyjne WESTFALIA (odpowiada posiadanym przepisom EWG 93/42/EWG o produktach medycznych i dodatkowym wymaganiom bezpieczeństwa Najwyższych Krajowych Organów Administracyjnych z dnia 22 maja 2001 r. dotyczącym łóżek rehabilitacyjnych). Zgodnie z podpisywanymi umowami wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego (§ 6): Najemca nie zleca/zleca Wynajmującemu transport, wniesienie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego po zawarciu umowy we wskazanym miejscu oraz nie zleca/zleca Wynajmującemu demontaż sprzętu rehabilitacyjnego, zniesienie i transport do Wynajmującego po rozwiązaniu umowy. Opłata za zlecony transport, wniesienie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego wynosi $ {bringlnPrice} (słownie: ${bringlnPricelnWords}) brutto.

2017
14
maj

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu zakupiony sprzęt rehabilitacyjny

Fragment:

W celu lepszego samopoczucia, ulgi w cierpieniu, oraz by móc wykonywać czynności życiowe, w szczególności w celu usprawnienia narządu ruchu Wnioskodawczyni w dniu 14 czerwca 2016 r. za kwotę 4.400 zł (raty) kupiła niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Zakupione urządzenie pomaga Wnioskodawczyni w rehabilitacji domowej jej niepełnosprawności. Stosuje je do rehabilitacji m.in. kręgosłupa, reumatoidalnego zapalenia stawów tj. rąk i nóg, mięśni, zgodnie z zaleceniami lekarza. Wydatki związane z zakupami tego urządzenia nie zostały sfinansowane, ani dofinansowane w żadnej formie. Niewątpliwie sprzęt rehabilitacyjny MagnetOn Max MMEM-01, wraz z kablami BRT można uznać za urządzenie niezbędne w rehabilitacji i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Wydatki na ten cel mieszczą się zatem w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego MagnetOn Max, oraz kabli BRT mogą zostać zaliczone do wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w powołanym powyżej przepisie i odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym za rok w którym Wnioskodawczyni poniosła wydatek. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
20
paź

Istota:

Wydatki na rehabilitację – łóżko Ceragem

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy, to przysługuje mu uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup urządzenia medycznego Ceragem, pod warunkiem, że urządzenie medyczne Ceragem spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. Pomocnym do udowodnienia, że nabyte urządzenie medyczne Ceragem jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że ww. łóżko lecznicze należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek dostarczania innych dokumentów celu wykazania, iż zakupione łóżko jest sprzętem rehabilitacyjnym w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem niezbędnym jak wskazano powyżej jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, zakup sprzętu, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
30
lis

Istota:

Czy wydatki na zakup opatrunków hydrożelowych mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: za wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?

Fragment:

W myśl postanowień art. 26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Natomiast stosownie do treści art. 26 ust. 7c ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14. W myśl art. 26 ust. 7d cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że żona Wnioskodawcy jest osobą niepełnosprawną, inwalidką całkowicie niezdolną do pracy, a także do samodzielnej egzystencji.

2011
1
paź

Istota:

Czy zakup przez osobę niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności materaca rehabilitacyjnego jest wydatkiem uprawniającym do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy to będzie przysługiwało mu uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup łóżka leczniczego „ Y ”, pod warunkiem, że łóżko lecznicze „ Y ” spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego oraz wnioskodawca dysponuje jednym z dokumentów wymienionych w powołanym powyżej art. 26 ust. 7d lub ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, iż na dzień poniesienia wydatku wnioskodawca był osobą niepełnosprawną. Przy czym pomocnym do udowodnienia, że nabyte łóżko lecznicze „ Y ” jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że ww. łóżko lecznicze należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Podkreślić należy, iż organ podatkowy wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę oraz jego stanowiskiem.

2011
1
wrz

Istota:

Czy przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia kwoty zakupu pościeli służącej jako sprzęt rehabilitacyjny oraz wydatków związanych z dojazdem i pobytem opiekuna w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne?

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia kwoty zakupu ww. pościeli służącej jako sprzęt rehabilitacyjny oraz wydatków związanych z dojazdem i pobytem opiekuna w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 26 ust 7a pkt 3, 5, 6, 15 uważa, że poniesione wydatki na zakup rehabilitacyjno-leczniczej pościeli wełnianej przeznaczonej dla alergików i astmatyków stanowi wydatek jako indywidualny sprzęt, narzędzie techniczne niezbędne w rehabilitacji, a przede wszystkim ułatwiające wykonywanie czynności życiowych - zahamowanie rozwijania się roztoczy co powoduje zmniejszenie napadów duszności, zmniejszenie potliwości, która przyczynia się do częstych zachorowań i wiele innych, które ułatwiają funkcjonowanie dziecku Zainteresowanej. Opłaty związane za pobyt jak i dojazd opiekuna z dzieckiem małoletnim niepełnosprawnym na turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne (pkt 5,6,15) również podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wydatek na zakup masażera można odliczenia od dochodu

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – umiarkowane to będzie przysługiwało jej uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup masażera, który spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. Przy czym pomocnym do udowodnienia, że nabyty masażer jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że masażer należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Odliczeniu będzie podlegała cała kwota wydatku, o ile nie zachodzą wyłączenia zawarte w cyt. art. 26 ust. 7b i ust. 13 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
sie

Istota:

Czy materiały użyte do budowy tego pomieszczenia wraz z wyposażeniem można odliczyć od dochodu w załączniku PIT-O?

Fragment:

(...) sprzętu rehabilitacyjnego. Zatem w tej części wniosku stanowisko wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Do wniosku został dołączony plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle przedstawionych powyżej okoliczności istnieje możliwość obniżenia przez SPZZOZ podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków PFRON?

Fragment:

W celu podniesienia standardu świadczonych usług, Wnioskodawca w 2008 roku poniósł znaczne wydatki inwestycyjne, dofinansowane ze środków PFRON, w ramach programu pn.: „ Program Wyrównywania Różnic Między Regionami ”, (projekt pn. „ Sprzęt rehabilitacyjny dla fizjoterapii i oddziału rehabilitacji SPZZOZ ”). Wydatki te związane były wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia i nie służyły wówczas, ani też nie będą służyć w przyszłości, prowadzeniu innego rodzaju działalności. Reasumując, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, bowiem zakup sprzętu rehabilitacyjnego związany jest wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia podlegających zwolnieniu z podatku VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu pn. „ Sprzęt rehabilitacyjny dla fizjoterapii i oddziału rehabilitacji SPZZOZ ”. Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup łóżka rehabilitacyjnego.

Fragment:

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przysługuje Panu uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup łóżka rehabilitacyjnego, które należy stosować w związku z orzeczoną niepełnosprawnością i które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego, o ile zachowane zostaną warunki określone w treści art. 26 ust. 7b, 7c, 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie to przysługuje osobie fizycznej, która jest uznana za osobę niepełnosprawną, w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. Zatem kwota, którą zamierza Pan wydatkować w 2009 r. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego udokumentowana fakturą VAT podlegała będzie odliczeniu w zeznaniu podatkowym za rok 2009. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).