Sprzęt rehabilitacyjny | Interpretacje podatkowe

Sprzęt rehabilitacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt rehabilitacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wydatki na rehabilitację – łóżko Ceragem
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy, to przysługuje mu uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup urządzenia medycznego Ceragem, pod warunkiem, że urządzenie medyczne Ceragem spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. Pomocnym do udowodnienia, że nabyte urządzenie medyczne Ceragem jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że ww. łóżko lecznicze należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek dostarczania innych dokumentów celu wykazania, iż zakupione łóżko jest sprzętem rehabilitacyjnym w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem niezbędnym jak wskazano powyżej jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, zakup sprzętu, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
2012
20
paź

Istota:
Czy wydatki na zakup opatrunków hydrożelowych mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: za wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
Fragment:
W myśl postanowień art. 26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Natomiast stosownie do treści art. 26 ust. 7c ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14. W myśl art. 26 ust. 7d cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że żona Wnioskodawcy jest osobą niepełnosprawną, inwalidką całkowicie niezdolną do pracy, a także do samodzielnej egzystencji.
2011
30
lis

Istota:
Czy zakup przez osobę niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności materaca rehabilitacyjnego jest wydatkiem uprawniającym do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy to będzie przysługiwało mu uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup łóżka leczniczego „Y”, pod warunkiem, że łóżko lecznicze „Y” spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego oraz wnioskodawca dysponuje jednym z dokumentów wymienionych w powołanym powyżej art. 26 ust. 7d lub ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, iż na dzień poniesienia wydatku wnioskodawca był osobą niepełnosprawną. Przy czym pomocnym do udowodnienia, że nabyte łóżko lecznicze „Y” jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że ww. łóżko lecznicze należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Podkreślić należy, iż organ podatkowy wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę oraz jego stanowiskiem.
2011
1
paź

Istota:
Czy przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia kwoty zakupu pościeli służącej jako sprzęt rehabilitacyjny oraz wydatków związanych z dojazdem i pobytem opiekuna w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne?
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia kwoty zakupu ww. pościeli służącej jako sprzęt rehabilitacyjny oraz wydatków związanych z dojazdem i pobytem opiekuna w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 26 ust 7a pkt 3, 5, 6, 15 uważa, że poniesione wydatki na zakup rehabilitacyjno-leczniczej pościeli wełnianej przeznaczonej dla alergików i astmatyków stanowi wydatek jako indywidualny sprzęt, narzędzie techniczne niezbędne w rehabilitacji, a przede wszystkim ułatwiające wykonywanie czynności życiowych - zahamowanie rozwijania się roztoczy co powoduje zmniejszenie napadów duszności, zmniejszenie potliwości, która przyczynia się do częstych zachorowań i wiele innych, które ułatwiają funkcjonowanie dziecku Zainteresowanej. Opłaty związane za pobyt jak i dojazd opiekuna z dzieckiem małoletnim niepełnosprawnym na turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne (pkt 5,6,15) również podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy wydatek na zakup masażera można odliczenia od dochodu
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – umiarkowane to będzie przysługiwało jej uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup masażera, który spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. Przy czym pomocnym do udowodnienia, że nabyty masażer jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że masażer należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Odliczeniu będzie podlegała cała kwota wydatku, o ile nie zachodzą wyłączenia zawarte w cyt. art. 26 ust. 7b i ust. 13 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
2011
1
sie

Istota:
Czy materiały użyte do budowy tego pomieszczenia wraz z wyposażeniem można odliczyć od dochodu w załączniku PIT-O?
Fragment:
(...) sprzętu rehabilitacyjnego. Zatem w tej części wniosku stanowisko wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Do wniosku został dołączony plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2011
1
sie

Istota:
Czy w świetle przedstawionych powyżej okoliczności istnieje możliwość obniżenia przez SPZZOZ podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków PFRON?
Fragment:
W celu podniesienia standardu świadczonych usług, Wnioskodawca w 2008 roku poniósł znaczne wydatki inwestycyjne, dofinansowane ze środków PFRON, w ramach programu pn.: „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, (projekt pn. „Sprzęt rehabilitacyjny dla fizjoterapii i oddziału rehabilitacji SPZZOZ”). Wydatki te związane były wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia i nie służyły wówczas, ani też nie będą służyć w przyszłości, prowadzeniu innego rodzaju działalności. Reasumując, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, bowiem zakup sprzętu rehabilitacyjnego związany jest wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia podlegających zwolnieniu z podatku VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu pn. „Sprzęt rehabilitacyjny dla fizjoterapii i oddziału rehabilitacji SPZZOZ”. Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
lip

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup łóżka rehabilitacyjnego.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przysługuje Panu uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup łóżka rehabilitacyjnego, które należy stosować w związku z orzeczoną niepełnosprawnością i które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego, o ile zachowane zostaną warunki określone w treści art. 26 ust. 7b, 7c, 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie to przysługuje osobie fizycznej, która jest uznana za osobę niepełnosprawną, w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. Zatem kwota, którą zamierza Pan wydatkować w 2009 r. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego udokumentowana fakturą VAT podlegała będzie odliczeniu w zeznaniu podatkowym za rok 2009. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
lip

Istota:
Możliwość do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Szpital za zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt pt. „Wyposażenie SP ZOZ w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny”, w związku z tym wystąpił do PEFRON o częściowe jego sfinansowanie. Zakupiony w ramach ww. projektu sprzęt rehabilitacyjny będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych od podatku VAT. Z powyższego wynika zatem, że towary (sprzęt rehabilitacyjny) zakupione w związku z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, gdyż usługi medyczne (usługi w zakresie ochrony zdrowia) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie SP ZOZ w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny”. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2011
1
cze

Istota:
Czy Zakładowi Opieki Zdrowotnej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami inwestycyjnymi sprzętu rehabilitacyjnego współfinansowanymi przez PEFRON?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakupiony przez Zakład sprzęt rehabilitacyjny będzie wykorzystywany jedynie do świadczenia usług zdrowotnych, które są zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT). W związku z tym, wobec braku związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzętu rehabilitacyjnego. Kwestia proporcjonalności odliczeń uregulowana w art. 90 ustawy o VAT nie ma znaczenia w niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, że zakup sprzętu rehabilitacyjnego będzie związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.