Sprzęt pożarniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt pożarniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
gru

Istota:

W zakresie obowiązku dokumentowania fakturą VAT nieodpłatnego przekazania sprzętu pożarniczego na rzecz konkretnej jednostki pożarniczej

Fragment:

W piśmie z dnia 14 sierpnia 2012r. uzupełniono zdarzenie przyszłe o następujące informacje: Na fakturach dokumentujących zakup sprzętu pożarniczego, jako nabywca figurować będzie Gmina ... Wskazany we wniosku sprzęt pożarniczy stanowi towary wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Właścicielem sprzętu pożarniczego po przekazaniu będzie konkretna jednostka OSP z terenu Gminy. W związku z tym wymieniony sprzęt do dnia przekazania będzie w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy, a po przekazaniu wejdzie na stan konkretnej jednostki straży pożarnej. Opisany sprzęt jest przekazywany niezwłocznie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy ... Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie zakupiony sprzęt konkretnym jednostkom na własność na podstawie Zarządzenia Wójta i protokołu zdawczo-odbiorczego. Wnioskodawcy przy zakupie sprzętu pożarniczego prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. Wnioskodawca nabywa sprzęt pożarniczy w celu nieodpłatnego przekazania go konkretnym jednostkom ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy nabywanie sprzętu pożarniczego niezbędnego do zachowania gotowości bojowej straży pożarnych przez Wnioskodawcę w okolicznościach opisanych w zdarzeniu przyszłym może odbywać się według stawki 8 %, o ile tylko mieści się w zakresie przedmiotowym poz. 129 załącznika nr 3 do ustawy VAT...

2011
1
wrz

Istota:

Zakup sprzętu pożarniczego przez Gminę

Fragment:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze.

2011
1
wrz

Istota:

Zakup samochodów pożarniczych przez Gminę.

Fragment:

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zakup sprzętu pożarniczego przez Gminę

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi (7%, 3% i 0%) lub zwolnienie od podatku. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 129 tego załącznika, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono (...)

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT dla zakupu przez Gminę samochodu ratowniczo-gaśniczego

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT dla zakupu przez Gminę samochodu ratowniczo-gaśniczego

Fragment:

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 129-134, wymieniono towary pod ogólnym tytułem „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”. Natomiast art. 41 ust. 10 ww. ustawy o VAT stanowi warunek ograniczający stosowanie stawki 7% dla dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

2011
1
kwi

Istota:

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości zastosowania stawki VAT w wysokości 7 % na fakturze przy dostawie sprzętu przeciwpożarowego

Fragment:

Zgodnie z poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %, towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej są objęte stawką 7 %. Spółka prawidłowo stosuje stawkę 7 %, jeżeli sprzedawane przez nią towary zostały wymienione w ww. załączniku do ustawy i są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.Naczelnik Urzędu Skarbowego nie może wypowiadać się co do praw i obowiązków kontrahenta (nabywcy towarów). W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak powyżej. Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków podatnika. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, Stronie służy prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej (podanie 5 zł, każdy załącznik 0,5 zł).

2011
1
lut

Istota:

Z przedmiotowego pisma wynika, iż podatniczka prowadzi działalność gospodarczą wzakresie handlu sprzętem nurkowym oraz w zakresie produkcji kombinezonów nurkowych, wtym m. in. dostarcza sprzęt nurkowy jednostkom straży pożarnej przeznaczony na cele ochronyprzeciwpożarowej (kombinezony nurkowe, automaty oraz butle do nurkowania). Towary tejako zamieszczone w poz. 131 (13) opodatkowane są stawką 7%. Podatniczka pyta, czypodlegające okresowej wymianie elementy sprzętu ratowniczego dla płetwonurków (np.zawory do butli, siatki ochronne i stopy utrzymujące butle, szczeliwa, sprężynki, uszczelki,oringi, węże i inne zużywające się elementy do automatów, zamki, manszety uszczelniająceszyję i rękawy do kombinezonów), które są zamawiane przez jednostki straży pożarnej, mogąbyć również opodatkowane stawką 7%. Zdaniem podatniczki zużywające się elementysprzętu dla płetwonurków, które samoistnie nie stanowią kompletnego wyposażenia specjalistycznego, lecz zużywają się szybciej niż cały sprzęt i tym samym wymagająwymiany, powinny być także zaliczane do grupy: materiały i środki wyposażenia specjalistycznego.

Fragment:

W poz. 131 - „Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego”, w pkt 13 powołanego załącznika mieści się sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysoko górski i dla płetwonurków. Zatem ratowniczy sprzęt dla płetwonurków dostarczany jednostkom straży pożarnej (kombinezony nurkowe, automaty oraz butle do nurkowania) opodatkowany jest preferencyjną stawką 7%. Natomiast elementy sprzętu dla płetwonurków samoistnie nie stanowią kompletnego wyposażenia specjalistycznego. Zatem, jako nie wymienione wśród towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, dla których właściwa jest preferencyjna stawka 7%, zgodnie z powołanym wyżej art. 41 ust. 1 opodatkowane są stawką 22% bądź też inną stawką w zależności od ich klasyfikacji według PKWiU. W przypadku wątpliwości podatniczka może zwrócić się do organu właściwego do wydawania wykładni dotyczących zakwalifikowania towarów i usług dla potrzeb statystycznych, którym jest Ośrodek Interpretacji Statystycznych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.