Sprzęt medyczny | Interpretacje podatkowe

Sprzęt medyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt medyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu.
Fragment:
Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. zakupione towary i usługi nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacji, że nabyty sprzęt medyczny w ramach realizacji opisanego projektu będzie związany z wykonywaniem przez Wnioskodawcę wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. W świetle powyższego tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (...)”.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (...) ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupiony sprzęt medyczny związany z realizacją projektu będzie wykorzystany wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup sprzętu medycznego, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT ujętego na fakturach zakupu sprzętu medycznego związanego z realizacją projektu pn. „ Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od tego podatku).
2017
10
lis

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia od Producenta sprzętu medycznego odsprzedawanego w dalszej kolejności szpitalowi.
Fragment:
Chcąc dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania szpitali, Wnioskodawca planuje świadczyć usługę finansowania nabycia sprzętu medycznego według następującego schematu: spółka w ramach konsorcjum, razem z producentem sprzętu medycznego (Producent), przystąpi do przetargów na dostawę sprzętu medycznego dla szpitali; w razie wygrania przetargu, Producent dokona dostawy sprzętu medycznego na rzecz Spółki, wystawiając na nią z tego tytułu fakturę VAT obejmującą cenę sprzętu wraz z podatkiem VAT według właściwej stawki; Spółka dokona dostawy ww. sprzętu medycznego szpitalowi (zamawiającemu w procedurze przetargu), wystawiając na niego fakturę obejmującą: cenę za dostawę sprzętu medycznego, należność z tytułu usługi finansowania dostawy – w postaci odroczenia płatności poprzez rozłożenie jej na raty; szpital zapłaci Spółce należność z tytułu dostawy sprzętu medycznego oraz usługi finansowania tej dostawy w ratach (najczęściej równych, płatnych w określonym terminie, przez określony czas). Jak wskazał Zainteresowany, dostawa towarów, tj. sprzętu medycznego na rzecz Wnioskodawcy od Producenta sprzętu medycznego, zgodnie z pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. Nabywany przez Zainteresowanego sprzęt medyczny będzie służył mu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka dokonując sprzedaży sprzętu medycznego Szpitalowi wystawiać będzie fakturę VAT, na której będzie zawarty podatek od towarów i usług wg stawki 8%.
2017
7
cze

Istota:
Czy opisana w powyższym zdarzeniu przyszłym, odpłatna usługa finansowania zakupu przez szpital sprzętu medycznego, poprzez rozłożenie płatności z tego tytułu na raty stanowić będzie odrębną od dostawy sprzętu usługę zwolnioną z podatku VAT?
Fragment:
Zainteresowany chcąc dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania szpitali, planuje świadczyć usługę finansowania nabycia sprzętu medycznego według następującego schematu: spółka w ramach konsorcjum, razem z producentem sprzętu medycznego (Producent), przystąpi do przetargów na dostawę sprzętu medycznego dla szpitali; w razie wygrania przetargu, Producent dokona dostawy sprzętu medycznego na rzecz Spółki, wystawiając na nią z tego tytułu fakturę VAT obejmującą cenę sprzętu wraz z podatkiem VAT według właściwej stawki; Spółka dokona dostawy ww. sprzętu medycznego szpitalowi (zamawiającemu w procedurze przetargu), wystawiając na niego fakturę obejmującą: cenę za dostawę sprzętu medycznego, należność z tytułu usługi finansowania dostawy – w postaci odroczenia płatności poprzez rozłożenie jej na raty; szpital zapłaci Spółce należność z tytułu dostawy sprzętu medycznego oraz usługi finansowania tej dostawy w ratach (najczęściej równych, płatnych w określonym terminie, przez określony czas). W ramach powyżej opisanego schematu szpital uzyska zatem od Wnioskodawcy odpłatne świadczenie finansowania zakupu sprzętu, poprzez rozłożenie w czasie płatności z tego tytułu. Dla szpitala istotne jest, że wskutek świadczenia Spółki zostanie mu dostarczony sprzęt medyczny gotowy do natychmiastowego użycia, natomiast płatność związana z jego zakupem zostanie rozłożona odpowiednio w czasie, co nie spowoduje zachwiania kondycji finansowej szpitala.
2014
7
maj

Istota:
Czy w opisanym powyżej schemacie, Wnioskodawcy będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia od Producenta sprzętu medycznego odsprzedawanego w dalszej kolejności szpitalowi?
Fragment:
Chcąc dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania szpitali, Wnioskodawca planuje świadczyć usługę finansowania nabycia sprzętu medycznego według następującego schematu: spółka w ramach konsorcjum, razem z producentem sprzętu medycznego (Producent), przystąpi do przetargów na dostawę sprzętu medycznego dla szpitali; w razie wygrania przetargu, Producent dokona dostawy sprzętu medycznego na rzecz Spółki, wystawiając na nią z tego tytułu fakturę VAT obejmującą cenę sprzętu wraz z podatkiem VAT według właściwej stawki; Spółka dokona dostawy ww. sprzętu medycznego szpitalowi (zamawiającemu w procedurze przetargu), wystawiając na niego fakturę obejmującą: cenę za dostawę sprzętu medycznego, należność z tytułu usługi finansowania dostawy – w postaci odroczenia płatności poprzez rozłożenie jej na raty; szpital zapłaci Spółce należność z tytułu dostawy sprzętu medycznego oraz usługi finansowania tej dostawy w ratach (najczęściej równych, płatnych w określonym terminie, przez określony czas). Jak wskazał Zainteresowany, dostawa towarów, tj. sprzętu medycznego na rzecz Wnioskodawcy od Producenta sprzętu medycznego, zgodnie z pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. Nabywany przez Zainteresowanego sprzęt medyczny będzie służył mu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka dokonując sprzedaży sprzętu medycznego Szpitalowi wystawiać będzie fakturę VAT, na której będzie zawarty podatek od towarów i usług wg stawki 8%.
2014
7
maj

Istota:
Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu sprzętu medycznego - zgodnie z art. 86 ust. 1 i 10 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2013 r. (data wpływu 30.09.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu sprzętu medycznego i lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie sprzętu medycznego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.09.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu sprzętu medycznego i lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie sprzętu medycznego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca - spółka X Sp. J. („ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza kupić sprzęt medyczny, który następnie zamierza wynająć na rzecz kontrahenta („ Kontrahent ”). Wnioskodawca będzie również na rzecz Kontrahenta wynajmował lokal użytkowy, w którym Kontrahent będzie prowadził działalność w zakresie świadczenia usług medycznych. Lokal użytkowy będzie się znajdował w budynku, który Wnioskodawca wybuduje. Zarówno sprzęt medyczny, jak i powierzchnia usługowa będą wynajmowane przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta po cenach rynkowych.
2014
10
sty

Istota:
Zakup nowego i używanego sprzętu medycznego.
Fragment:
Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje iż wniosek zostanie rozpatrzony w zakresie pierwszego z przedstawionych we wniosku stanów faktycznych, tj. opodatkowania umowy sprzedaży nowego i używanego sprzętu medycznego w pozostałej zaś części zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 26 marca 2013 r., zaś w dniu 3 kwietnia 2013 r. dokonano wpłaty dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W październiku 2012 r. Uczelnia dokonała kilku zakupów nowego i używanego sprzętu medycznego (np. manekiny do nauki pierwszej pomocy, deski ortopedyczne) i audiowizualnego (np. projektory) od osoby fizycznej na potrzeby prowadzonej działalności dydaktycznej. Projektory, treningowy sprzęt medyczny są niezbędnymi elementami procesu dydaktycznego – wyświetlają prezentowane treści podczas wykładów i ćwiczeń. Od tych zakupów (powyżej 1000 zł) zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 32 zł. Następnie w lutym 2011 r. oraz we wrześniu 2012 r. Uczelnia dokonała zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczek udzielonych Uczelni przez osoby fizyczne w łącznej wysokości 2500 zł. Pożyczki te wynikały z konieczności zapewnienia środków finansowych na wypłatę bieżących wynagrodzeń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej, gdyż w wyniku 6 miesięcznych okresów rozliczeniowych (semestr) z Ministerstwem Zdrowia Uczelnia straciła płynność finansową i nie była w stanie regulować bieżących zobowiązań finansowych względem kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych uczelni.
2013
14
cze

Istota:
Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
Fragment:
Zakupiony sprzęt medyczny ze środków funduszy europejskich będzie wykorzystany wyłącznie w zakresie usług ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku VAT. Pomieszczenia, w których będzie przeprowadzony remont, będą służyć jedynie do działań związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Informatyzacja placówki ma na celu rozbudowę zasobów informatycznych i poprawę procesów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Badania badawczo-rozwojowe polegające na wdrożeniu nowych technologii w leczeniu nadwagi i otyłości z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych oraz innowacyjnych technologii leczniczych w okulistyce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z: zakupionym sprzętem medycznym, remontem (przebudowa pomieszczeń, zamontowanie windy) na terenie szpitala, informatyzacją placówki medycznej, wdrożenie innowacyjnych technologii w leczeniu, w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w tej sytuacji nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż działania będą związane z usługami ochrony zdrowia ludzkiego.
2012
4
paź

Istota:
Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
Fragment:
Zakupiony sprzęt medyczny ze środków funduszy europejskich będzie wykorzystany wyłącznie w zakresie usług ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku VAT. Pomieszczenia, w których będzie przeprowadzony remont, będą służyć jedynie do działań związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Informatyzacja placówki ma na celu rozbudowę zasobów informatycznych i poprawę procesów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Badania badawczo-rozwojowe polegające na wdrożeniu nowych technologii w leczeniu nadwagi i otyłości z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych oraz innowacyjnych technologii leczniczych w okulistyce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z: zakupionym sprzętem medycznym, remontem (przebudowa pomieszczeń, zamontowanie windy) na terenie szpitala, informatyzacją placówki medycznej, wdrożenie innowacyjnych technologii w leczeniu, w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w tej sytuacji nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż działania będą związane z usługami ochrony zdrowia ludzkiego.
2012
4
paź

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego.
Fragment:
W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowy sprzęt medyczny będzie wykorzystywany do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu p. n. „ ... ” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa .... na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W zakresie przedmiotowego sprzętu medycznego Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r.
2012
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.