Sprzęt medyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt medyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku dla dostawy sprzętu medycznego z montażem i przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi.

Fragment:

Nie jest więc możliwe nabycie przez kontrahenta samego sprzętu medycznego bez usługi jego montażu, a ponadto szkolenia w zakresie obsługi tego sprzętu medycznego będą realizowane wyłącznie w chwili jego dostawy i montażu u kontrahenta. W analizowanym przypadku, pomiędzy dostawą Sprzętu medycznego i dodatkowymi świadczeniami pomocniczymi w postaci jego montażu i przeszkolenia pracowników. istnieje związek na tyle ścisły, że nie można ich potraktować jako świadczeń odrębnych a rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny. Ponadto te dodatkowe świadczenia pomocnicze nie stanowią dla kontrahenta celu samego w sobie, lecz są wykonywane w celu zapewnienia normalnego działania Sprzętu medycznego. Zatem dostawa Sprzętu medycznego stanowić będzie świadczenie główne, natomiast wskazane świadczenia w postaci jego montażu i przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dostarczanego Sprzętu medycznego – świadczenia pomocnicze. W konsekwencji dodatkowe, pomocnicze czynności w postaci usługi montażu Sprzętu medycznego i szkoleń z obsługi dostarczonego Sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych jako element kompleksowej usługi dostawy wyrobu medycznego będą korzystać z preferencyjnej stawki podatku 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 zał. nr 3 do ustawy o VAT w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy.

2017
11
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu.

Fragment:

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. zakupione towary i usługi nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacji, że nabyty sprzęt medyczny w ramach realizacji opisanego projektu będzie związany z wykonywaniem przez Wnioskodawcę wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. W świetle powyższego tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
10
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (...)”.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (...) ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupiony sprzęt medyczny związany z realizacją projektu będzie wykorzystany wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup sprzętu medycznego, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT ujętego na fakturach zakupu sprzętu medycznego związanego z realizacją projektu pn. „ Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od tego podatku).

2017
7
cze

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia od Producenta sprzętu medycznego odsprzedawanego w dalszej kolejności szpitalowi.

Fragment:

Chcąc dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania szpitali, Wnioskodawca planuje świadczyć usługę finansowania nabycia sprzętu medycznego według następującego schematu: spółka w ramach konsorcjum, razem z producentem sprzętu medycznego (Producent), przystąpi do przetargów na dostawę sprzętu medycznego dla szpitali; w razie wygrania przetargu, Producent dokona dostawy sprzętu medycznego na rzecz Spółki, wystawiając na nią z tego tytułu fakturę VAT obejmującą cenę sprzętu wraz z podatkiem VAT według właściwej stawki; Spółka dokona dostawy ww. sprzętu medycznego szpitalowi (zamawiającemu w procedurze przetargu), wystawiając na niego fakturę obejmującą: cenę za dostawę sprzętu medycznego, należność z tytułu usługi finansowania dostawy – w postaci odroczenia płatności poprzez rozłożenie jej na raty; szpital zapłaci Spółce należność z tytułu dostawy sprzętu medycznego oraz usługi finansowania tej dostawy w ratach (najczęściej równych, płatnych w określonym terminie, przez określony czas). Jak wskazał Zainteresowany, dostawa towarów, tj. sprzętu medycznego na rzecz Wnioskodawcy od Producenta sprzętu medycznego, zgodnie z pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. Nabywany przez Zainteresowanego sprzęt medyczny będzie służył mu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka dokonując sprzedaży sprzętu medycznego Szpitalowi wystawiać będzie fakturę VAT, na której będzie zawarty podatek od towarów i usług wg stawki 8%.

2014
7
maj

Istota:

Czy opisana w powyższym zdarzeniu przyszłym, odpłatna usługa finansowania zakupu przez szpital sprzętu medycznego, poprzez rozłożenie płatności z tego tytułu na raty stanowić będzie odrębną od dostawy sprzętu usługę zwolnioną z podatku VAT?

Fragment:

Zainteresowany chcąc dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania szpitali, planuje świadczyć usługę finansowania nabycia sprzętu medycznego według następującego schematu: spółka w ramach konsorcjum, razem z producentem sprzętu medycznego (Producent), przystąpi do przetargów na dostawę sprzętu medycznego dla szpitali; w razie wygrania przetargu, Producent dokona dostawy sprzętu medycznego na rzecz Spółki, wystawiając na nią z tego tytułu fakturę VAT obejmującą cenę sprzętu wraz z podatkiem VAT według właściwej stawki; Spółka dokona dostawy ww. sprzętu medycznego szpitalowi (zamawiającemu w procedurze przetargu), wystawiając na niego fakturę obejmującą: cenę za dostawę sprzętu medycznego, należność z tytułu usługi finansowania dostawy – w postaci odroczenia płatności poprzez rozłożenie jej na raty; szpital zapłaci Spółce należność z tytułu dostawy sprzętu medycznego oraz usługi finansowania tej dostawy w ratach (najczęściej równych, płatnych w określonym terminie, przez określony czas). W ramach powyżej opisanego schematu szpital uzyska zatem od Wnioskodawcy odpłatne świadczenie finansowania zakupu sprzętu, poprzez rozłożenie w czasie płatności z tego tytułu. Dla szpitala istotne jest, że wskutek świadczenia Spółki zostanie mu dostarczony sprzęt medyczny gotowy do natychmiastowego użycia, natomiast płatność związana z jego zakupem zostanie rozłożona odpowiednio w czasie, co nie spowoduje zachwiania kondycji finansowej szpitala.

2014
7
maj

Istota:

Czy w opisanym powyżej schemacie, Wnioskodawcy będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia od Producenta sprzętu medycznego odsprzedawanego w dalszej kolejności szpitalowi?

Fragment:

Chcąc dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania szpitali, Wnioskodawca planuje świadczyć usługę finansowania nabycia sprzętu medycznego według następującego schematu: spółka w ramach konsorcjum, razem z producentem sprzętu medycznego (Producent), przystąpi do przetargów na dostawę sprzętu medycznego dla szpitali; w razie wygrania przetargu, Producent dokona dostawy sprzętu medycznego na rzecz Spółki, wystawiając na nią z tego tytułu fakturę VAT obejmującą cenę sprzętu wraz z podatkiem VAT według właściwej stawki; Spółka dokona dostawy ww. sprzętu medycznego szpitalowi (zamawiającemu w procedurze przetargu), wystawiając na niego fakturę obejmującą: cenę za dostawę sprzętu medycznego, należność z tytułu usługi finansowania dostawy – w postaci odroczenia płatności poprzez rozłożenie jej na raty; szpital zapłaci Spółce należność z tytułu dostawy sprzętu medycznego oraz usługi finansowania tej dostawy w ratach (najczęściej równych, płatnych w określonym terminie, przez określony czas). Jak wskazał Zainteresowany, dostawa towarów, tj. sprzętu medycznego na rzecz Wnioskodawcy od Producenta sprzętu medycznego, zgodnie z pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. Nabywany przez Zainteresowanego sprzęt medyczny będzie służył mu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka dokonując sprzedaży sprzętu medycznego Szpitalowi wystawiać będzie fakturę VAT, na której będzie zawarty podatek od towarów i usług wg stawki 8%.

2014
10
sty

Istota:

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu sprzętu medycznego - zgodnie z art. 86 ust. 1 i 10 pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2013 r. (data wpływu 30.09.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu sprzętu medycznego i lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie sprzętu medycznego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.09.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu sprzętu medycznego i lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie sprzętu medycznego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca - spółka X Sp. J. („ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza kupić sprzęt medyczny, który następnie zamierza wynająć na rzecz kontrahenta („ Kontrahent ”). Wnioskodawca będzie również na rzecz Kontrahenta wynajmował lokal użytkowy, w którym Kontrahent będzie prowadził działalność w zakresie świadczenia usług medycznych. Lokal użytkowy będzie się znajdował w budynku, który Wnioskodawca wybuduje. Zarówno sprzęt medyczny, jak i powierzchnia usługowa będą wynajmowane przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta po cenach rynkowych.

2013
14
cze

Istota:

Zakup nowego i używanego sprzętu medycznego.

Fragment:

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje iż wniosek zostanie rozpatrzony w zakresie pierwszego z przedstawionych we wniosku stanów faktycznych, tj. opodatkowania umowy sprzedaży nowego i używanego sprzętu medycznego w pozostałej zaś części zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 26 marca 2013 r., zaś w dniu 3 kwietnia 2013 r. dokonano wpłaty dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W październiku 2012 r. Uczelnia dokonała kilku zakupów nowego i używanego sprzętu medycznego (np. manekiny do nauki pierwszej pomocy, deski ortopedyczne) i audiowizualnego (np. projektory) od osoby fizycznej na potrzeby prowadzonej działalności dydaktycznej. Projektory, treningowy sprzęt medyczny są niezbędnymi elementami procesu dydaktycznego – wyświetlają prezentowane treści podczas wykładów i ćwiczeń. Od tych zakupów (powyżej 1000 zł) zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 32 zł. Następnie w lutym 2011 r. oraz we wrześniu 2012 r. Uczelnia dokonała zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczek udzielonych Uczelni przez osoby fizyczne w łącznej wysokości 2500 zł. Pożyczki te wynikały z konieczności zapewnienia środków finansowych na wypłatę bieżących wynagrodzeń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej, gdyż w wyniku 6 miesięcznych okresów rozliczeniowych (semestr) z Ministerstwem Zdrowia Uczelnia straciła płynność finansową i nie była w stanie regulować bieżących zobowiązań finansowych względem kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych uczelni.

2012
4
paź

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Fragment:

Zakupiony sprzęt medyczny ze środków funduszy europejskich będzie wykorzystany wyłącznie w zakresie usług ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku VAT. Pomieszczenia, w których będzie przeprowadzony remont, będą służyć jedynie do działań związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Informatyzacja placówki ma na celu rozbudowę zasobów informatycznych i poprawę procesów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Badania badawczo-rozwojowe polegające na wdrożeniu nowych technologii w leczeniu nadwagi i otyłości z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych oraz innowacyjnych technologii leczniczych w okulistyce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z: zakupionym sprzętem medycznym, remontem (przebudowa pomieszczeń, zamontowanie windy) na terenie szpitala, informatyzacją placówki medycznej, wdrożenie innowacyjnych technologii w leczeniu, w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w tej sytuacji nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż działania będą związane z usługami ochrony zdrowia ludzkiego.

2012
4
paź

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Fragment:

Zakupiony sprzęt medyczny ze środków funduszy europejskich będzie wykorzystany wyłącznie w zakresie usług ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku VAT. Pomieszczenia, w których będzie przeprowadzony remont, będą służyć jedynie do działań związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Informatyzacja placówki ma na celu rozbudowę zasobów informatycznych i poprawę procesów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Badania badawczo-rozwojowe polegające na wdrożeniu nowych technologii w leczeniu nadwagi i otyłości z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych oraz innowacyjnych technologii leczniczych w okulistyce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z: zakupionym sprzętem medycznym, remontem (przebudowa pomieszczeń, zamontowanie windy) na terenie szpitala, informatyzacją placówki medycznej, wdrożenie innowacyjnych technologii w leczeniu, w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w tej sytuacji nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż działania będą związane z usługami ochrony zdrowia ludzkiego.