Sprzęt audio-wizualny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt audio-wizualny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody osiągane z tytułu umowy zlecenia podpisanej z X.Y. S.A. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po przekroczeniu kwoty 10.000 Euro?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia. W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Podatnika, na podstawie art. 111 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1-4 ustawy o VAT, wszelkie nieodpłatne przekazywanie sprzętu RTV oraz płyt CD nie podlega obowiązkowi rejestracji przy pomocy kas rejestrujących.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.09.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.09.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii obowiązku rejestracji przy pomocy kas rejestrujących nieodpłatnego przekazania sprzętu RTV i płyt CDpostanawiauznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią wniosku Spółka, w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, zamierza organizować akcje promocyjno – marketingowe, nabywając sprzęt RTV (ex PKWiU 32) lub płyty muzyczne CD, a następnie przekazując te towary nieodpłatnie:- pracownikom lub agentom Spółki – w związku z realizacją lub przekroczeniem zakładanych planów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy wyłączenia z obowiązku ewidencjonowania od 1 września 2006r. obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z tytułu odpłatnej dostawy towarów nie zaliczonych do sprzętu radiowego i telewizyjnego.

Fragment:

(...) W dniu 25.04.2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pisemny wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375). Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od czerwca 2005 roku , nie przekroczył kwoty limitu do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Według przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej pozostałych towarów na straganach.Wnioskodawca zwraca sie z zapytaniem czy w myśl § 4 pkt. 5 sprzedaż asortymentu nie zaliczającego się do grupy sprzętu radiowego i telewizyjnego będzie podlegało ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej, zdaniem Podatnika nie ma takiego obowiązku . Mając na uwadze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zakup telewizora przez osobę niepełnosprawną jest wydatkiem poniesionym na cele rechabilitacyjne?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne – wyjaśnia co następuje: W świetle z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej updof- podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Stosownie do art. 26 ust. 7 a pkt 3 updof – za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki (...)