Sprzęt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lis

Istota:

Odliczenie od podatku zakupu laptopa w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) sprzętu gospodarstwa domowego. Mając na względzie powołane przepisy należy stwierdzić, że określenie „ indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji ” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać określone właściwości. Z uregulowań zawartych w ww. przepisie wynika zatem, że: pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek, zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych, cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter. Do oceny przydatności tego sprzętu w rehabilitacji pomocnym będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia konkretnej osoby niepełnosprawnej i potrzeb indywidualnej rehabilitacji.

2018
9
sie

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w związku z zakupem sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Fragment:

Planowana wartość zamówienia na sprzęt komputerowy to 165.750,00 zł, a na sprzęt multimedialny 17.340,00 zł. Zakup sprzętu będzie udokumentowany fakturą VAT, wystawioną na Gminę. Środki na pokrycie zobowiązań w 75% będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. Pozostałą część 25% sfinansuje Gmina. Sprzęt komputerowy i multimedialny w całości zostanie nieodpłatnie przekazany protokołem przekazania placówkom oświatowym znajdującym się na terenie Gminy, będącym jednostkami organizacyjnymi Gminy. Gmina będzie posiadać kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego i multimedialnego placówkom oświatowym oraz stosowne zamówienie jednostki samorządu terytorialnego (Gminy), która jest organem nadzorującym placówki oświatowe znajdujące się na jej terenie – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Dostawca (firma od której sprzęt zostanie zakupiony) będzie zobowiązany przekazać kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14 do właściwego urzędu skarbowego. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy.

2018
18
maj

Istota:

Uznanie sprzedaży towarów używanych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Z tytułu nabycia przedmiotowego sprzętu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na wykorzystanie przedmiotowego sprzętu wyłącznie do wykonywania czynności pozostających, poza zakresem regulacji ustawy o VAT, w celu realizacji zadań Wnioskodawcy. Po zakończeniu okresu przydatności ww. sprzętu, czy też w celu jego wymiany na nowy, Wnioskodawca zamierza sprzedać go na rzecz zainteresowanych podmiotów zewnętrznych. Działalność statutowa Wnioskodawcy realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Wnioskodawca dokonywał nabycia ww. sprzętu w celu realizacji swoich celów statutowych. Wnioskodawca nie dokonywał odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków eksploatacyjnych ponoszonych w związku z używaniem przedmiotowego sprzętu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy sprzedaż towarów używanych (środków trwałych w postaci sprzętu) będzie stanowiła po stronie Wnioskodawcy czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Przedstawione okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów pozwalają stwierdzić, że skoro środki trwałe mające być przedmiotem sprzedaży, tj. samochody, meble, komputery, telefony i biurka oraz wyposażanie biura nie zostały nabyte przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz jako służące do wykonywania jego celów statutowych, to sprzedając ww. towary nie będzie działał on dla tej czynności w charakterze podatnika VAT.

2018
21
kwi

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego.

Fragment:

Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego. Wnioskodawca wskazał, że realizuje zamówienie wystawione przez placówkę oświatową podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego na sprzęt komputerowy, który jest wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Strona jednocześnie wskazała, że sprzęt przeznaczony jest dla szkół (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia było jasno wskazane gdzie sprzęt ma trafić - mowa o szkołach publicznych). Jako nabywcą sprzętu miał być Powiat a odbiorcą Starostwo Powiatowe. Zamówienie na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) jest wystawione przez placówkę oświatową (szkołę) podległą pod jednostkę samorządu terytorialnego (Powiat). Należy zaznaczyć, że dnia 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do nabycia ze stawką 0% sprzętu komputerowego przez zamawiającego.

Fragment:

U z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) i w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, planuje przystąpić do przetargu dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Ponieważ jednostki budżetowe, w tym oświatowe nie posiadają osobowości prawnej – nie mogą być wnioskodawcą w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu. Zatem Miasto, jako organ prowadzący (nadzorujący) będzie wnioskodawcą i zamawiającym sprzęt komputerowy. Zakupiony sprzęt komputerowy – Miasto jako zamawiający – przekaże w nieodpłatne użytkowanie jednostkom oświatowym, w celu wykorzystania tego sprzętu na cele edukacyjne. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku dla nabywanego sprzętu komputerowego. Wnioskodawca planuje nabyć m.in. zestawy komputerów stacjonarnych (w tym jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) – lit. a – wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy. Należy wskazać, że stawka podatku w wysokości 0% dotyczy ściśle dostawy towaru w postaci zestawów komputerów stacjonarnych (po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych ustawą) i będzie tym towarem zestaw komputera stacjonarnego gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli oprogramowanie jest niezbędne do stworzenia gotowości zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania, to należy uznać, że jest to część składowa danego zestawu.

2018
21
lut

Istota:

Zastosowanie odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Przy czym określenie „ indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji ” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub mające na celu ułatwienie tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Zakupione urządzenie musi więc posiadać właściwości leczniczo – rehabilitacyjne. Ponadto z uregulowań zawartych w powołanym przepisie wynika, że pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek, cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter. Właściwym do stwierdzenia czy dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji oraz czy ułatwia wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, może być w szczególności lekarz specjalista, który biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnej osoby może ten fakt potwierdzić np. w wydanym zaświadczeniu.

2017
6
paź

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy Sprzętu-0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy

Fragment:

Poza ww. urządzeniami („ Sprzęt-0 ”), zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmować będzie także inne urządzenia określone w Umowie („ Sprzęt-23 ”). Część urządzeń objętych Umową może wchodzić w skład kompletu współdziałających ze sobą elementów, a zatem może wymagać łącznego montażu i konfiguracji w celu uzyskania niezbędnej kompatybilności. Inne urządzenia z uwagi na swoje właściwości techniczne będą mogły działać jako samodzielne, kompletne jednostki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% do odpłatnej dostawy Sprzętu-0 zrealizowanej na podstawie Umowy. Mając na uwadze przestawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku do dostawy Sprzętu-0 znajdzie zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy Sprzętu-0 na podstawie Umowy zawartej z Akademią (placówka oświatowa – szkoła wyższa). Akademia będzie działać w imieniu własnym oraz w imieniu Placówek Partnerskich (placówki oświatowe – szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe).

2017
24
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania wynajmu sprzętu, maszyn, urządzeń budowlanych wraz z obsługą oraz wynajmu rusztowań wraz z montażem i demontażem

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca realizując to przedsięwzięcie nabywa od Podwykonawcy A usługę najmu sprzętu budowlanego z operatorem, a w przypadku rusztowań usługę najmu obejmującą również ich montaż i demontaż, tj. jak wskazał świadczenia kwalifikowane do grupowania PKWiU 43.99.90.0. Jednocześnie sprzęt, maszyny, urządzenia budowlane z operatorem, jak i montowane/demontowane rusztowania wynajmowane od Podwykonawcy A Wnioskodawca udostępnia Podwykonawcy B obciążając Podwykonawcę B kosztami wynajętych sprzętów, maszyn, urządzeń budowlanych z operatorem, a w przypadku rusztowań kosztami wynajmu wraz z kosztami ich montażu i demontażu wystawiając na jego rzecz fakturę (refakturę). Zatem w analizowanym przypadku Wnioskodawca udostępniając Podwykonawcy B sprzęt, maszyny, urządzenia budowlane z operatorem, jak i montowane/demontowane rusztowania wynajmowane od Podwykonawcy A na zasadzie odsprzedaży przedmiotowych usług działa względem Podwykonawcy B w charakterze podwykonawcy, o którym mowa art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując odsprzedaży na rzecz Podwykonawcy B usług wynajmu sprzętu, maszyn, urządzeń budowlanych wraz z obsługą, jak i wynajem rusztowań wraz z montażem i demontażem zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 43.99.90.0 działa w charakterze „ podwykonawcy ” w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy.

2017
8
sie

Istota:

Zastosowanie 23% stawki podatku do dostawy dla Uczelni systemu archiwizacji, macierzy dyskowych, szaf teleinformatycznych serwerowych, konsoli zarządzającej i zasilacza awaryjnego oraz prawo do wystawienia faktury korygującej w związku ze zmianą stawki z 23% na 0% dla dostawy serwera, switcha, przełącznika modularnego, monitora i punktu dostępowego.

Fragment:

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn 3063-ILPP1-3.4512.196.2016.1.JN) stwierdził, że „Nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „ sprzęt komputerowy ” tak samo jak nie definiuje żadnej z grup towarów wskazanych w załączniku nr 8. Nie określa zakresu urządzeń opodatkowanych obniżoną stawką VAT w powiązaniu z konkretnymi grupami statystycznymi lub posiadanymi funkcjami, lecz wymienia sprzęt komputerowy „ z nazwy ”. W przypadku niektórych pozycji wymienionych w załączniku nr 8, np. „ serwer ”, „ switch ”, „ router ”, „ koncentrator ” zastosowane nazewnictwo może wzbudzać wątpliwości co do możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT. Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że żaden ze sprzętów wskazanych w pytaniu nr 1, które niewątpliwe uznawać należy za sprzęt komputerowy, nie został wymieniony wprost „ z nazwy ” w grupach towarów wskazanych w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT. W konsekwencji braku możliwości zastosowania interpretacji rozszerzającej należałoby uznać, że do ww. sprzętu nie będzie miała zastosowania stawka w wysokości 0% podatku od towarów i usług. Powyższe znajduje potwierdzenie w znanych Wnioskodawcy interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, które wskazują, np.

2017
26
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonywanych przez dalszego podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy oraz usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego.

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca (działający w charakterze głównego wykonawcy lub podwykonawcy) w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług budowlanych, wynajmuje od podatników podatku VAT sprzęt (z operatorem) potrzebny do wykonania przedmiotowych usług lub angażuje dodatkowych pracowników. Ponadto sam Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu maszyn i sprzętu budowlanego (z pracownikiem lub bez) firmom z branży budowlanej, działających w charakterze głównego wykonawcy lub podwykonawcy. Wnioskodawca wskazał, że wynajmowany przez niego sprzęt, z operatorem lub bez, głównemu wykonawcy lub podwykonawcy, będzie przez podmioty te wykorzystywany do świadczenia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Ponadto Wnioskodawca podał następujące klasyfikacje usług według PKWiU kiedy wynajmuje od współpracujących z nim firm sprzęt z operatorem oraz kiedy wynajmuje sprzęt będący jego własnością z operatorem: 41.00.30.0 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 41.00.40.0 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 43.11.10.0 – Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów (...)