Sprzęt | Interpretacje podatkowe

Sprzęt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć zakup komputera i telefonu od dochodu za 2016 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni chce odliczyć sprzęt, tj. zakup komputera i telefonu. Sprzęt, który Wnioskodawczyni chce odliczyć został zakupiony w 2016 r. na raty – bez odsetek, które zostały spłacone w 2016 r. Wydatek na zakupiony sprzęt poniosła ze swoich własnych środków i nie otrzymała żadnej pomocy na jego zakup. Wnioskodawczyni posiada fakturę na zakupiony sprzęt, tj. komputer i telefon. Ww. sprzęt Wnioskodawczyni wybrała dlatego, że posiadał ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, które spełniały Jej oczekiwania. Zakupiony sprzęt posiada odpowiednie funkcje, które ułatwiają korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne, takie jak pisanie przy pomocy głosu, wybieranie głosowe itp. Wnioskodawczyni wskazuje, że typowe aplikacje, programy dla niepełnosprawnych ruchowo są często kilkukrotnie droższe od samego sprzętu, dlatego też obecnie Jej na nie stać. Wnioskodawczyni stara się korzystać z udostępnianych wersji darmowych lub tzw. testowych. Wybierając sprzęt Wnioskodawczyni kierowała się ułatwieniami, które posiada dla Niej jako osoby niepełnosprawnej. Ww. sprzęt Wnioskodawczyni zakupiła m.in. po to, aby mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Dzięki takim funkcjom jak wybieranie głosowe, pisanie przy pomocy głosu w telefonie i dodatkowym aplikacjom Wnioskodawczyni ma możliwość korzystania z telefonu bez problemów.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania częściowych zamówień laptopów i innych sprzętów za odrębne transakcje i obowiązku rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia, w sytuacji gdy cena oferowana w ramach zadania przekroczy kwotę 20 000 zł netto.
Fragment:
Z tych powodów nie dokonuje się sztucznego łączenia sprzętów, lecz odwzorowuje wnioski komórek organizacyjnych. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że specyficzne warunki dla każdego zadania, które jest ujęte w jednej umowie wydrukowanej dla Wykonawcy dotyczą okresów gwarancyjnych, które warunkowane są rodzajem sprzętu, aktualną ofertą producentów itd. Do każdego sprzętu może zostać wskazany inny serwis gwarancyjny (określone to jest ściśle w załącznikach do ofert). Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości czy częściowe zamówienia laptopów i innych sprzętów, o których mowa w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (zamawianych w trybie „ zadań ”), stanowiące odrębne transakcje, ale ze względów oszczędnościowych objęte jedną wydrukowaną umową – generują dla Wnioskodawcy obowiązek rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia, w sytuacji, gdy cena ofertowa w ramach konkretnego zadania na przedmiotowy sprzęt (z wyłączeniem sprzętu, do którego mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania) przekracza kwotę 20 000 zł netto. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu towarów sklasyfikowanych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, w wyniku postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
2016
19
lip

Istota:
Stawka 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy); brak rozpoznania świadczenia kompleksowego oraz stawka podatku dla usług dodatkowych świadczonych w ramach umowy
Fragment:
Zgodnie z Umową oczekiwane będzie wdrożenie dostarczonego Sprzętu-0 i Sprzętu-23 oraz wprowadzenie takich rozwiązań, aby możliwe było uzyskanie pełnej funkcjonalności Sprzętu-0 i Sprzętu-23, tj. możliwości ich użytkowania po zrealizowaniu Umowy przez Spółkę. Wdrożenie dotyczyć będzie zarówno Sprzętu-0, jak i Sprzętu-23. Część usług wdrożenia będzie bezpośrednio związana wyłącznie z dostawami Sprzętu-0 („ Usługi-0 ”). Część usług wdrożenia będzie bezpośrednio związana wyłącznie z dostawami Sprzętu-23 („ Usługi-23 ”). Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy np. usługi wdrożenia wykonywane będą przez Spółkę lub jej podwykonawców w odniesieniu do ściśle określonych urządzeń, tj. albo Sprzętu-0, albo Sprzętu-23. Tym niemniej, niektóre usługi wdrożenia nie będą mogły zostać wprost przyporządkowane dostawom ściśle określonej grupy urządzeń klasyfikowanych jako Sprzęt-0 albo Sprzęt-23, tj. gdy nie można ustalić, jaka wartość usługi wdrożenia dotyczy Sprzętu-0 lub Sprzętu-23 („ Usługi Wspólne ”). W takiej sytuacji właściwe ustalenie ceny za Usługi-0 albo Usługi-23 składające się na Usługi Wspólne możliwe będzie wyłącznie poprzez ustalenie proporcji, w jakiej pozostaje cena, odpowiednio, Sprzętu-0 lub Sprzętu-23 względem łącznej ceny urządzeń objętych Umową.
2016
21
kwi

Istota:
Możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Najpierw należało napisać prośbę o dofinansowanie na zakup sprzętu audiowizualnego, a potem kupić sprzęt. Poinformowano ją również, iż zakupiony sprzęt może ona odliczyć od dochodu za 2014 r. na podstawie faktury. Wnioskodawczyni udała się do Urzędu Skarbowego, gdzie uzyskała informację, że nie może ww. sprzętu odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym. Rozpatrując czy wydatki poniesione na zakup radiomagnetofonu ..., oraz anteny pokojowej, słuchawek, tunera hybrydowego ... podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wskazać, iż w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Przy czym określenie „ indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji ” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub mające na celu ułatwienie tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.
2015
17
lis

Istota:
Określenie obowiązku podatkowego dla dostawy sprzętu lub nośników z oprogramowaniem wraz i ich instalacją;
Fragment:
W ramach świadczonych usług wdrożeniowych Wnioskodawca dokona instalacji sprzętu lub oprogramowania, na co składać się będą następujące prace: instalacja sprzętu lub oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym, konfiguracja i zaprogramowanie sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymogami nabywcy, dołączanie dostarczonego przez nabywcę okablowania, testowanie poprawności działania sprzętu lub oprogramowania, uruchomienie sprzętu lub oprogramowania, instruktaż przedstawicieli nabywcy na jego prośbę. Dostarczenie sprzętu lub oprogramowania realizowane będzie jednorazowo lub częściowo (etapami). Upoważniony przedstawiciel nabywcy udokumentuje dostarczenie sprzętu lub nośników z oprogramowaniem podpisując protokół odbioru dostawy tj. pisemne potwierdzenie odbioru całości lub części zamówienia (Prokotół Odbioru Dostawy lub Protokół Odbioru Częściowego). Wydaniu sprzętu do kontrahenta towarzyszy wystawienie dokumentu WZ. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania realizowane będzie na warunkach I. według zasady DDP. Zgodnie z umową ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia mechanicznego lub zniszczenia sprzętu lub nośników z oprogramowaniem będzie przechodzić na nabywcę z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dostawy lub Protokołu Odbioru Częściowego.
2015
29
sty

Istota:
Przekazanie zużytych urządzeń elektronicznych za wynagrodzeniem, wykorzystywanych przez Bank do działalności opodatkowanej lub mieszanej - jest opodatkowane VAT.
Fragment:
Z uwagi na szybki postęp technologiczny, Bank niejednokrotnie podejmuje decyzję o wymianie używanego dotychczas sprzętu na sprzęt nowy, o lepszych parametrach. Wymiana sprzętu następuje również w przypadkach, gdy dochodzi do awarii urządzeń, których naprawa okazałaby się dla Banku nieopłacalna. Utrzymywanie przestarzałego technologicznie bądź niesprawnego sprzętu w magazynach jest nieuzasadnione ekonomicznie. Jednocześnie na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1495; dalej: „ ustawa o ZSEiE ”), Bank jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu podmiotom będącym - w rozumieniu ustawy o ZSEiE -„ zbierającymi zużyty sprzęt ”. Z tego względu Bank zawiera umowy z firmami zajmującymi się odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego działającymi na podstawie ustawy o ZSEiE i odrębnych przepisów (dalej: „ Zleceniobiorcy ”). Zleceniobiorcy mają siedzibę na terytorium Polski. Zakres usług świadczonych przez Zleceniobiorców w ramach umów zawartych z Bankiem może obejmować: odbiór, załadunek, transport przekazanego sprzętu oraz odzysk lub przekazanie do dalszego unieszkodliwienia. Zgodnie z przepisami ustawy o ZSEiE, a także ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.
2014
29
paź

Istota:
Stosowanie przepisów ustawy do transakcji związanych z obrotem sprzętem elektronicznym oraz prawo do zwrotu podatku naliczonego w związku z tymi transakcjami
Fragment:
Przeważający rodzaj działalności to 4652Z (sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego). Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza dokonywać transakcji handlowych pomiędzy podmiotami krajowym jak i podmiotami z krajów Unii Europejskiej. Transakcje będą dotyczyły głównie dostawy sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych. Dostawcą towaru będzie podmiot polski zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Odbiorcą może być kontrahent krajowy jak również odbiorcy z krajów Unii Europejskiej, posiadający właściwy i ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (art. 42 ust. 1 pkt ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Spółka zamierza dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych), która zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami wskazanymi w art. 42 ustawy o VAT. Spółka również zamierza dokonać dodatkowej staranności i zachować należytą ostrożność przy wyborze dostawcy sprzętu (...)
2014
13
lip

Istota:
Jeśli Wnioskodawca nie będzie świadczył usług szkoleniowych a jedynie wynajmował własne narzędzia i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń odrębnemu podmiotowi, to usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT 23%.
Fragment:
Wnioskodawca będzie właścicielem wynajmowanego sprzętu i narzędzi. Jego użytkownikami będą uczestnicy szkoleń. Wnioskodawca nie będzie przeprowadzać szkolenia, jedynie będzie wynajmować niezbędny sprzęt i narzędzia. Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez Beneficjenta dotyczy instalacji systemów opartych na odnawialnych źródłach energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła). Wynajmowany sprzęt i narzędzia montażowe wykorzystywany będzie w ramach usługi szkoleniowej, w ramach których uczestnicy szkoleń nabywać będą kompetencje niezbędne do montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Wynajmowane narzędzia i sprzęt będą niezbędnym elementem usługi szkoleniowej. W programie szkolenia znajdują się m. in. warsztaty praktyczne, których realizacja nie byłaby możliwa bez tych narzędzi i sprzętu. Wynajem sprzętu i narzędzi realizowany będzie w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Beneficjentem jest bezpośredni Zleceniodawca Wnioskodawcy. Projekt finansowany będzie w 85% ze środków unijnych, a w 15% z budżetu krajowego. Wynajmowany sprzęt to: sprzęt do instalacji kolektorów słonecznych: układy grzewcze (...)
2014
6
cze

Istota:
W zakresie zaliczenia sprzętu systemu do środków trwałych
Fragment:
W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym własność Sprzętu Systemu przejdzie bowiem na Klienta jednorazowo, w pierwszym okresie obowiązywania Umowy. Oznacza to zatem, że - w opinii Wnioskodawcy - wydatki na nabycie (a w części wytworzenie) Sprzętu Systemu stanowić będą koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości trwania Umowy, tzn. w okresie 5 lat (w tym okresie Spółka osiągać będzie przychody z tytułu realizacji Umowy). Ad. 4. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 jest negatywna, to w opinii Wnioskodawcy wydatki na nabycie (a w części wytworzenie) Sprzętu Systemu stanowić będą koszty uzyskania przychodu jednorazowo w dacie przeniesienia własności Sprzętu Systemu na początku okresu trwania Umowy i uzyskania w tym momencie przychodu w wysokości 100 Euro. Powstanie w tym momencie nadwyżki kosztów nabycia (a w części wytworzenia) Sprzętu Systemu nad przychodem w wysokości 100 Euro nie ma żadnego znaczenia dla prawa Spółki do jednorazowego zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w dacie przeniesienia własności Sprzętu Systemu. Ad. 7. Przy ustalaniu dochodu (straty) dla potrzeb opodatkowania Spółki w Polsce, prowadzącej również działalność na terytorium Armenii poprzez położony tam Oddział, będą miały zastosowanie wyłącznie polskie regulacje podatkowe określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. oraz przepisy Konwencji.
2014
26
mar

Istota:
Czy Uniwersytet będzie obowiązany do naliczenia VAT z tytułu nabycia Sprzętu i tym samym nie powstanie dla Uniwersytetu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?
Fragment:
(...) Sprzęt ”). W ramach Umowy, G zobowiązał się do dostarczenia oraz instalacji Sprzętu w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, należącym do Uniwersytetu W., które jest położone w Warszawie („ Laboratorium ”). Sprzęt został zainstalowany w wybranych, przystosowanych pomieszczeniach należących do Laboratorium tworząc w ramach jego struktury organizacyjnej Ośrodek („ O ”). Usługi budowlane: W związku z zawarciem Umowy, w celu zapewnienia prawidłowego działania Sprzętu, Uniwersytet zakupił od G usługi polegające na adaptacji pomieszczeń O dla potrzeb instalacji oraz działania Sprzętu („ Usługi budowlane ”). Ze względu na charakter Sprzętu oraz ryzyko związane z jego pracą, Sprzęt może działać tylko w odpowiednio zaadaptowanym dla jego potrzeb budynku. W konsekwencji, w związku z pracą Sprzętu, budynek w którym się on znajduje musi spełniać ustalone kryteria, określone w szczegółowych regulacjach prawnych. Usługi budowlane zostały wykonane przez G. Biorąc pod uwagę powyższe, G zobowiązał się wobec Uniwersytetu do realizacji kompleksowego świadczenia w formule „ pod klucz ” w postaci dostarczenia Sprzętu wraz z jego instalacją oraz do wykonania Usług budowlanych.
2014
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzęt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.