Sprzęt | Interpretacje podatkowe

Sprzęt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy Sprzętu-0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy
Fragment:
Poza ww. urządzeniami („ Sprzęt-0 ”), zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmować będzie także inne urządzenia określone w Umowie („ Sprzęt-23 ”). Część urządzeń objętych Umową może wchodzić w skład kompletu współdziałających ze sobą elementów, a zatem może wymagać łącznego montażu i konfiguracji w celu uzyskania niezbędnej kompatybilności. Inne urządzenia z uwagi na swoje właściwości techniczne będą mogły działać jako samodzielne, kompletne jednostki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy po spełnieniu warunków wskazanych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% do odpłatnej dostawy Sprzętu-0 zrealizowanej na podstawie Umowy. Mając na uwadze przestawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku do dostawy Sprzętu-0 znajdzie zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy Sprzętu-0 na podstawie Umowy zawartej z Akademią (placówka oświatowa – szkoła wyższa). Akademia będzie działać w imieniu własnym oraz w imieniu Placówek Partnerskich (placówki oświatowe – szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe).
2017
6
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania wynajmu sprzętu, maszyn, urządzeń budowlanych wraz z obsługą oraz wynajmu rusztowań wraz z montażem i demontażem
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca realizując to przedsięwzięcie nabywa od Podwykonawcy A usługę najmu sprzętu budowlanego z operatorem, a w przypadku rusztowań usługę najmu obejmującą również ich montaż i demontaż, tj. jak wskazał świadczenia kwalifikowane do grupowania PKWiU 43.99.90.0. Jednocześnie sprzęt, maszyny, urządzenia budowlane z operatorem, jak i montowane/demontowane rusztowania wynajmowane od Podwykonawcy A Wnioskodawca udostępnia Podwykonawcy B obciążając Podwykonawcę B kosztami wynajętych sprzętów, maszyn, urządzeń budowlanych z operatorem, a w przypadku rusztowań kosztami wynajmu wraz z kosztami ich montażu i demontażu wystawiając na jego rzecz fakturę (refakturę). Zatem w analizowanym przypadku Wnioskodawca udostępniając Podwykonawcy B sprzęt, maszyny, urządzenia budowlane z operatorem, jak i montowane/demontowane rusztowania wynajmowane od Podwykonawcy A na zasadzie odsprzedaży przedmiotowych usług działa względem Podwykonawcy B w charakterze podwykonawcy, o którym mowa art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując odsprzedaży na rzecz Podwykonawcy B usług wynajmu sprzętu, maszyn, urządzeń budowlanych wraz z obsługą, jak i wynajem rusztowań wraz z montażem i demontażem zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 43.99.90.0 działa w charakterze „ podwykonawcy ” w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy.
2017
24
sie

Istota:
Zastosowanie 23% stawki podatku do dostawy dla Uczelni systemu archiwizacji, macierzy dyskowych, szaf teleinformatycznych serwerowych, konsoli zarządzającej i zasilacza awaryjnego oraz prawo do wystawienia faktury korygującej w związku ze zmianą stawki z 23% na 0% dla dostawy serwera, switcha, przełącznika modularnego, monitora i punktu dostępowego.
Fragment:
Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn 3063-ILPP1-3.4512.196.2016.1.JN) stwierdził, że „Nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „ sprzęt komputerowy ” tak samo jak nie definiuje żadnej z grup towarów wskazanych w załączniku nr 8. Nie określa zakresu urządzeń opodatkowanych obniżoną stawką VAT w powiązaniu z konkretnymi grupami statystycznymi lub posiadanymi funkcjami, lecz wymienia sprzęt komputerowy „ z nazwy ”. W przypadku niektórych pozycji wymienionych w załączniku nr 8, np. „ serwer ”, „ switch ”, „ router ”, „ koncentrator ” zastosowane nazewnictwo może wzbudzać wątpliwości co do możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT. Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że żaden ze sprzętów wskazanych w pytaniu nr 1, które niewątpliwe uznawać należy za sprzęt komputerowy, nie został wymieniony wprost „ z nazwy ” w grupach towarów wskazanych w załączniku nr 8 do Ustawy o VAT. W konsekwencji braku możliwości zastosowania interpretacji rozszerzającej należałoby uznać, że do ww. sprzętu nie będzie miała zastosowania stawka w wysokości 0% podatku od towarów i usług. Powyższe znajduje potwierdzenie w znanych Wnioskodawcy interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, które wskazują, np.
2017
8
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonywanych przez dalszego podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy oraz usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca (działający w charakterze głównego wykonawcy lub podwykonawcy) w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług budowlanych, wynajmuje od podatników podatku VAT sprzęt (z operatorem) potrzebny do wykonania przedmiotowych usług lub angażuje dodatkowych pracowników. Ponadto sam Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu maszyn i sprzętu budowlanego (z pracownikiem lub bez) firmom z branży budowlanej, działających w charakterze głównego wykonawcy lub podwykonawcy. Wnioskodawca wskazał, że wynajmowany przez niego sprzęt, z operatorem lub bez, głównemu wykonawcy lub podwykonawcy, będzie przez podmioty te wykorzystywany do świadczenia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Ponadto Wnioskodawca podał następujące klasyfikacje usług według PKWiU kiedy wynajmuje od współpracujących z nim firm sprzęt z operatorem oraz kiedy wynajmuje sprzęt będący jego własnością z operatorem: 41.00.30.0 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 41.00.40.0 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 43.11.10.0 – Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów (...)
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego bez operatora.
Fragment:
W razie potrzeby, Spółka korzysta z usług podmiotów trzecich, będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT, zlecając im wykonanie części lub całości robót budowlanych, które ma do zrealizowania, a także wynajmuje sprzęt budowlany z operatorem lub bez potrzebny do wykonania ww. usług. Wnioskodawca wskazał, że wynajmowany przez niego sprzęt, z operatorem lub bez, głównemu wykonawcy lub podwykonawcy, będzie przez podmioty te wykorzystywany do świadczenia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Ponadto Wnioskodawca podał następujące klasyfikacje usług według PKWiU kiedy wynajmuje od współpracujących z nim firm sprzęt z operatorem oraz kiedy wynajmuje sprzęt będący jego własnością z operatorem 41.00.30.0, 41.00.40.0, 43.11.10.0, 43.12.11.0, 43.12.12.0, 43.13.10.0, 43.29.19.0, 43.91.11.0, 43.91.19.0, 43.99.10.0, 43.99.20.0, 43.99.30.0, 43.99.40.0, 43.99.50.0, 43.99.60.0, 43.99.70.0, 43.99.90.0. Natomiast w sytuacji wynajmu sprzętu będącego własnością Wnioskodawcy, bez operatora, symbol PKWiU dla ww. usług jest następujący: 77.32.10.0. Na tle powyższego opisu sprawy, Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy usługa wynajmu sprzętu budowlanego bez operatora będzie skutkowała obowiązkiem rozliczenia jej z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Odpowiadając na powyższe należy wskazać, że aby w niniejszej sprawie rozliczenie podatku wystąpiło na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, muszą zostać spełnione następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi symbolami PKWiU.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług stawki podatku na zakup i dostawę serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, monitorów kolorowych LCD 20” z systemem operacyjnym, przełącznika typu II na potrzeby sieci LAN i WLAN z co najmniej 48 szt. portów 1 Gbit/s, punktu dostępowego sieci WLAN i LAN, zestawu C. umożliwiającego przerobienie wszystkich poleceń dotyczących routerów oraz switchy z laboratoriów, licencji systemu operacyjnego, macierzy dyskowej, szafy teleinformatycznej, oprogramowania biurowego i antywirusowego, usługi budowy sieci LAN, oprogramowania do organizacji spotkań on-line za pośrednictwem sieci WWW, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic multimedialnych, projektorów multimedialnych, wizualizerów oraz głośników do sprzętu komputerowego.
Fragment:
(...) sprzętu komputerowego. Płatnikiem i właścicielem sprzętu będzie Powiat. Sprzęt komputerowy będzie dostarczony i użytkowany we wspomnianej szkole. Odbioru zakupionego sprzętu dokonywać będzie przedstawiciel Powiatu w obecności użytkownika, tj. przedstawiciela szkoły. Nabywany sprzęt zostanie wciągnięty na ewidencję wyposażenia Beneficjenta (Powiatu), a następnie przekazany szkole na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania środka trwałego. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zakup i dostawa sprzętu komputerowego wyżej wymienionego w zdarzeniu przyszłym mogą zostać opodatkowane zerową (0%) stawką podatku VAT w przypadku, gdy zamawiającym nie jest jednostka oświatowa, ale jej organ prowadzący, w tym przypadku Powiat? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakupu i dostawy sprzętu w postaci: serwera typu I pod wirtualizację wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, licencji systemu operacyjnego serwera, macierzy dyskowej, przełącznika (...)
2017
26
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć zakup komputera i telefonu od dochodu za 2016 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni chce odliczyć sprzęt, tj. zakup komputera i telefonu. Sprzęt, który Wnioskodawczyni chce odliczyć został zakupiony w 2016 r. na raty – bez odsetek, które zostały spłacone w 2016 r. Wydatek na zakupiony sprzęt poniosła ze swoich własnych środków i nie otrzymała żadnej pomocy na jego zakup. Wnioskodawczyni posiada fakturę na zakupiony sprzęt, tj. komputer i telefon. Ww. sprzęt Wnioskodawczyni wybrała dlatego, że posiadał ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, które spełniały Jej oczekiwania. Zakupiony sprzęt posiada odpowiednie funkcje, które ułatwiają korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne, takie jak pisanie przy pomocy głosu, wybieranie głosowe itp. Wnioskodawczyni wskazuje, że typowe aplikacje, programy dla niepełnosprawnych ruchowo są często kilkukrotnie droższe od samego sprzętu, dlatego też obecnie Jej na nie stać. Wnioskodawczyni stara się korzystać z udostępnianych wersji darmowych lub tzw. testowych. Wybierając sprzęt Wnioskodawczyni kierowała się ułatwieniami, które posiada dla Niej jako osoby niepełnosprawnej. Ww. sprzęt Wnioskodawczyni zakupiła m.in. po to, aby mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Dzięki takim funkcjom jak wybieranie głosowe, pisanie przy pomocy głosu w telefonie i dodatkowym aplikacjom Wnioskodawczyni ma możliwość korzystania z telefonu bez problemów.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania częściowych zamówień laptopów i innych sprzętów za odrębne transakcje i obowiązku rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia, w sytuacji gdy cena oferowana w ramach zadania przekroczy kwotę 20 000 zł netto.
Fragment:
Z tych powodów nie dokonuje się sztucznego łączenia sprzętów, lecz odwzorowuje wnioski komórek organizacyjnych. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że specyficzne warunki dla każdego zadania, które jest ujęte w jednej umowie wydrukowanej dla Wykonawcy dotyczą okresów gwarancyjnych, które warunkowane są rodzajem sprzętu, aktualną ofertą producentów itd. Do każdego sprzętu może zostać wskazany inny serwis gwarancyjny (określone to jest ściśle w załącznikach do ofert). Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości czy częściowe zamówienia laptopów i innych sprzętów, o których mowa w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (zamawianych w trybie „ zadań ”), stanowiące odrębne transakcje, ale ze względów oszczędnościowych objęte jedną wydrukowaną umową – generują dla Wnioskodawcy obowiązek rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia, w sytuacji, gdy cena ofertowa w ramach konkretnego zadania na przedmiotowy sprzęt (z wyłączeniem sprzętu, do którego mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania) przekracza kwotę 20 000 zł netto. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu towarów sklasyfikowanych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, w wyniku postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
2016
19
lip

Istota:
Stawka 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy); brak rozpoznania świadczenia kompleksowego oraz stawka podatku dla usług dodatkowych świadczonych w ramach umowy
Fragment:
Zgodnie z Umową oczekiwane będzie wdrożenie dostarczonego Sprzętu-0 i Sprzętu-23 oraz wprowadzenie takich rozwiązań, aby możliwe było uzyskanie pełnej funkcjonalności Sprzętu-0 i Sprzętu-23, tj. możliwości ich użytkowania po zrealizowaniu Umowy przez Spółkę. Wdrożenie dotyczyć będzie zarówno Sprzętu-0, jak i Sprzętu-23. Część usług wdrożenia będzie bezpośrednio związana wyłącznie z dostawami Sprzętu-0 („ Usługi-0 ”). Część usług wdrożenia będzie bezpośrednio związana wyłącznie z dostawami Sprzętu-23 („ Usługi-23 ”). Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy np. usługi wdrożenia wykonywane będą przez Spółkę lub jej podwykonawców w odniesieniu do ściśle określonych urządzeń, tj. albo Sprzętu-0, albo Sprzętu-23. Tym niemniej, niektóre usługi wdrożenia nie będą mogły zostać wprost przyporządkowane dostawom ściśle określonej grupy urządzeń klasyfikowanych jako Sprzęt-0 albo Sprzęt-23, tj. gdy nie można ustalić, jaka wartość usługi wdrożenia dotyczy Sprzętu-0 lub Sprzętu-23 („ Usługi Wspólne ”). W takiej sytuacji właściwe ustalenie ceny za Usługi-0 albo Usługi-23 składające się na Usługi Wspólne możliwe będzie wyłącznie poprzez ustalenie proporcji, w jakiej pozostaje cena, odpowiednio, Sprzętu-0 lub Sprzętu-23 względem łącznej ceny urządzeń objętych Umową.
2016
21
kwi

Istota:
Możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Najpierw należało napisać prośbę o dofinansowanie na zakup sprzętu audiowizualnego, a potem kupić sprzęt. Poinformowano ją również, iż zakupiony sprzęt może ona odliczyć od dochodu za 2014 r. na podstawie faktury. Wnioskodawczyni udała się do Urzędu Skarbowego, gdzie uzyskała informację, że nie może ww. sprzętu odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym. Rozpatrując czy wydatki poniesione na zakup radiomagnetofonu ..., oraz anteny pokojowej, słuchawek, tunera hybrydowego ... podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wskazać, iż w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Przy czym określenie „ indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji ” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub mające na celu ułatwienie tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.
2015
17
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzęt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.