ITPP3/4512-722/15/MD | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania przez komornika sprzedaży lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji publicznej.
ITPP3/4512-722/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania przez komornika sprzedaży lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji publicznej (KM ...) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania przez komornika sprzedaży lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji publicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Komornik Sądowy ... (dalej jako „Komornik”) na dzień ... grudnia 2015 r. wyznaczył licytację lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w ..., ul. ..., o nr KW ....

W dniu ... 2006 r. ... i ... w imieniu ... sp. z o.o. z siedzibą w ..., sprzedali ... (dalej jako „Dłużnik”) wymieniony lokal użytkowy.

Dłużnik oświadczył, że nieruchomość nabywa w związku i na cele z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą ....

Dłużnik jest zarejestrowany w ... Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (informacja z urzędu skarbowego).

Dłużnik oświadczył, że:

 • jest „płatnikiem” VAT;
 • lokal został kupiony w ramach działalności gospodarczej, nie przysługiwało odliczenie VAT;
 • poniósł nakłady przewyższające 30% wartości początkowej i korzystał z prawa do odliczenia VAT.

Zgodnie z CEiDG, od ... września 1993 r. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą (przeważająca działalność gospodarcza: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych).

Na pytanie Komornika:

 1. kiedy zostały poniesione nakłady na ulepszenie nieruchomości przewyższające 30% wartości początkowej, od których odliczył podatek naliczony;
 2. czy po dokonaniu ulepszeń nieruchomość była przedmiotem najmu lub innej umowy o podobnym charakterze...

Dłużnik odpowiedział, że:

 1. nakłady przewyższające 30% wartości początkowej, od których odliczył VAT poniósł w okresie styczeń 2007 – grudzień 2007;
 2. tak, nieruchomość wielokrotnie była przedmiotem najmu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż wymienionej nieruchomości w drodze licytacji publicznej podlega obowiązkowi VAT, czy też jest z niego zwolniona oraz jaka powinna być stawka odprowadzonego podatku...

Zdaniem Komornika, do wylicytowanej kwoty powinien zostać doliczony VAT w wysokości 23%, ponieważ dłużnik oświadczył, że poniesiono nakłady przewyższające 30% wartości początkowej i korzystał z prawa do odliczenia VAT. Dłużnik oświadczył, że jest podatnikiem VAT. Dłużnik nabył nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca zdefiniował pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany albo zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem dostawy albo będzie oddany w najem, dzierżawę, leasing, itp. Zarówno bowiem dostawa (nawet zwolniona od podatku), jak też najem, dzierżawa, albo leasing są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl ust. 7a tego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Komornik prowadzi egzekucję z lokalu użytkowego. Dłużnik (podatnik podatku od towarów i usług) nabył ten lokal w 2006 r. od spółki prawa handlowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od nabycia Dłużnikowi nie przysługiwało odliczenie VAT. W okresie styczeń 2007 – grudzień 2007 Dłużnik poniósł nakłady na ulepszenie lokalu przewyższające 30% jego wartości początkowej i skorzystał z prawa do odliczenia VAT. Po dokonaniu ulepszeń nieruchomość wielokrotnie była przedmiotem najmu.

Na tym tle Komornik powziął wątpliwość dotyczącą sposobu opodatkowania sprzedaży lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji publicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy – wbrew poglądowi Komornika – że sprzedaż lokalu użytkowego, o którym mowa we wniosku, nie będzie wiązała się z obowiązkiem naliczenia podatku należnego w stawce 23%. Stan prawny i faktyczny lokalu przedstawiony we wniosku pozwalają zakwalifikować jego sprzedaż do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jeżeli planowana sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat od jego pierwszego zasiedlenia. Lokal ma status zasiedlonego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż Dłużnik dokonywał jego wielokrotnego najmu. Co istotne, najem miał miejsce już po poniesieniu przez Dłużnika nakładów na ulepszenie lokalu przekraczających 30% jego wartości początkowej, od których Dłużnik odliczył podatek naliczony.

W przypadku gdy planowana dostawa nastąpi przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia lokalu, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Przy nabyciu lokalu Dłużnikowi nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto, chociaż Dłużnik poniósł nakłady na ulepszenie lokalu przekraczające 30% jego wartości początkowej, to jednak po oddaniu ich do użytkowania lokal w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Dłużnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.