ITPP3/443-457/14/MD | Interpretacja indywidualna

Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego do sprzedaży wyrobu węglowego
ITPP3/443-457/14/MDinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. stawka
 3. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniach 28 sierpnia oraz 18 listopada 2014 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od tego podatku do sprzedaży wyrobu węglowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 28 sierpnia oraz 18 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od tego podatku do sprzedaży wyrobu węglowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „T.” sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), jest podmiotem sprzedającym wyroby węglowe, będącym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą akcyzową” – pośredniczącym podmiotem węglowym. Jednym z klientów Spółki jest „R.” (zwana dalej „Nabywcą”), która nabywa wyroby węglowe o kodzie CN 2701 na cele związane ze swoją działalnością gospodarczą, będąca w rozumieniu ustawy akcyzowej finalnym nabywcą węglowym. W związku z wprowadzeniem od dnia 2 stycznia 2012 r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, Spółka sprzedając Nabywcy wyroby węglowe „naliczała w ich cenę” podatek akcyzowy. Pismem z dnia 4 kwietnia 2014 r. Nabywca oświadczył, że stosownie do art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania wyrobów węglowych, jako podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. l pkt 9 ustawy akcyzowej. Nabywca wyrobów węglowych oświadczył, że od dnia 22 sierpnia 2006 r. posiada System zarządzania środowiskowego ISO 14001. W związku z tym uprawnienie do nabywania wyrobów węglowych bez podatku akcyzowego posiadał od samego początku obowiązywania opodatkowania, tj. od dnia 2 stycznia 2012 r. W oświadczeniu nabywca wskazał, że ww. prawo do zwolnienia zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2014 r., nr ... . Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Nabywcy o przysługującym zwolnieniu wyrobów węglowych od podatku akcyzowego, od dnia 4 kwietnia 2014 r. Spółka nie nalicza Nabywcy przy sprzedaży wyrobów węglowych podatku akcyzowego. Przy czym wskazuje na fakturze sprzedaży wyrobów węglowych pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z akcyzy oraz dodatkowo wystawia dokument dostawy ze wskazaniem pozycji CN wyrobów węglowych, ich ilości w kilogramach wraz z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy, jak również otrzymuje na dokumencie dostawy podpis potwierdzenia nabycia tych wyrobów przez Nabywcę. Pismem z dnia 23 maja 2014 r. Nabywca wystąpił do Spółki z prośbą o wystąpienie do urzędu celnego z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych za okres od dnia 20 września 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. Nabywca wyrobów węglowych wskazał w ww. piśmie, że wykładnia przepisu art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej wskazuje, że Nabywca od samego początku obowiązywania opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym był uprawniony do nabywania wyrobów węglowych bez podatku akcyzowego. Nabywca wskazał, że w okresie od wprowadzenia obowiązku opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych tj. od dnia 2 stycznia 2012 r. do nowelizacji ustawy akcyzowej na mocy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy akcyzowej (Dz. U. 2013 r. poz. 939), która weszła w życie z dniem 20 września 2013 r., warunkiem zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych było prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. W ww. okresie Nabywca nie prowadził ewidencji wyrobów węglowych do celów zwolnionych, w związku z tym w okresie od 2 stycznia 2012 r. do dnia 20 września 2013 r. Nabywca nie był uprawniony do skorzystania ze zwolnienia. Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym uchyliła warunek zwolnienia, tj. prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych w zakresie korzystania z opodatkowania. W piśmie z dnia 23 maja 2014 r. Nabywca wystąpił z prośbą o skierowanie wniosku do urzędu celnego o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego. Zaprezentował w nim stanowisko, że uchylenie od dnia 20 września 2013 r. ww. warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania wyrobów węglowych wskazuje, że po stronie Nabywcy nastąpiła nadpłata podatku akcyzowego, gdyż od samego początku wprowadzenia opodatkowania Nabywca był uprawniony – na podstawie art. 3la ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej – do skorzystania ze zwolnienia nabywanych wyrobów węglowych od podatku akcyzowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy akcyzowej z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 939), która weszła w życie w dniu 20 września 2013 r., warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. W okresie, którego dotyczy nadpłata podatku akcyzowego, tj. między 20 września 2013 r. a 31 marca 2014 r. Spółka sprzedając Nabywcy wyroby węglowe „naliczała w ich cenę” podatek akcyzowy. Dokonując sprzedaży Nabywcy w powyższym okresie Spółka wskazywała na fakturze pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach, nie wskazywała natomiast na fakturze przeznaczenia wyrobów węglowych uprawniającego do zwolnienia od akcyzy oraz nie otrzymywała od Nabywcy potwierdzenia podpisem na bycia tych wyrobów. Ponadto w okresie między 20 września 2013 r. a 31 marca 2014 r. Spółka sprzedając Nabywcy wyroby węglowe (z naliczonym podatkiem akcyzowym) nie dołączała do sprzedaży dokumentu dostawy. W sytuacji potwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej (w wyniku złożonego zapytania) możliwości zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego, Spółka planuje dokonać korekty faktur wskazanych powyżej, na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka wówczas wskaże w fakturach korygujących na przeznaczenie wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz uzupełni fakturę o podpis Nabywcy, potwierdzający nabycie tych wyrobów węglowych. W okresie, którego mają dotyczyć korekty faktur planowane przez Spółkę (tj. okres od dnia 20 września 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.) – jako pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu – Spółka prowadziła ewidencję wyrobów węglowych, o której mowa w art. 91a ust. 1, 3 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). W okresie, którego mają dotyczyć korekty faktur planowane Spółkę, (tj. okres od dnia 20 września 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.), Spółka sporządzała oraz przekazywała naczelnikowi urzędu celnego zestawienie dokumentów dostawy (dotyczy to również sytuacji, gdy dokumentem dostawy jest faktura), o czym stanowi § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem. od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy(Dz. U z 2013 r., poz. 1108).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, po dokonaniu korekt faktur i wskazaniu w tych dokumentach wszystkich elementów warunkujących zastosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych, wyroby węglowe sprzedane Nabywcy będą korzystały ze zwolnienia od podatku akcyzowego...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka, może skorygować faktury wystawione pomiędzy 20 września 2013 r., a 31 marca 2014 r., obniżając cenę sprzedaży o podatek akcyzowy naliczony podczas sprzedaży wyrobów węglowych, które podlegały w ww. okresie zwolnieniu od akcyzy...
 3. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka, zakładając pozytywną odpowiedź na pytanie nr 1, będzie uprawniona do korekt właściwych deklaracji podatku akcyzowego AKC-WW oraz do wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę podatku akcyzowego za wspomniany wyżej okres...

Zdaniem Spółki:

Odpowiedź w zakresie pytania nr l.

W wyżej opisanym stanie faktycznym, po dokonaniu przez Spółkę korekty faktur, które zostaną uzupełnione o wszystkie elementy warunkujące zastosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych, sprzedane Nabywcy wyroby węglowe będą korzystały – zdaniem Spółki – ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej, zwalania się od podatku akcyzowego wyroby węglowe zużywane przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Nabywca wyrobów węglowych posiada od dnia 22 sierpnia 2006 r. System zarządzania środowiskowego ISO 14001, w związku z powyższym uprawnienie do nabywania wyrobów węglowych bez podatku akcyzowego posiadał od samego początku obowiązywania opodatkowania, tj. od dnia 2 stycznia 2012 r.

Zgodnie z nowelizacją z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 939), która weszła w życie w dniu 20 września 2013 r., finalny nabywca węglowy, w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów węglowych nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

W myśl art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2013 r., warunkiem zwolnienia w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest wystawienie przez podmiot sprzedający dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach, ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę końcowego.

Zdaniem Spółki, skoro Nabywca wyrobów węglowych jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego do zużywanych przez niego wyrobów węglowych na podstawie Systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, a według oświadczenia Nabywcy nabywane wyroby węglowe wykorzystywał on uprzednio również na cele zwolnione od podatku, to nie powinien w cenie kupowanych wyrobów węglowych uiszczać kwoty podatku akcyzowego, a Spółka nie powinna naliczać podatku akcyzowego w cenie sprzedaży wyrobów węglowych. Zdaniem Spółki, zasadnym jest zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego od dnia 20 września 2013 r., z uwagi na brak obowiązku prowadzenia przez Nabywcę ewidencji zwolnionych wyrobów węglowych, jako warunku zwolnienia.

Stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2013 r., warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. l, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy akcyzowej, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt l, lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych ze względu na przeznaczenie jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego, które może być dokonane na dokumencie dostawy lub fakturze lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zdaniem Spółki, faktury z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych wystawione Nabywcy w okresie między 20 września 2013 r., a 31 marca 2014 r. mogą zostać skorygowane poprzez obniżenie ceny sprzedaży o podatek akcyzowy naliczony od wyrobów węglowych, które podlegały zwolnieniu od akcyzy.

Szczegółowe regulacje na temat korekt faktur zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o VAT”.

W art. 106j ustawy o VAT ustawodawca wskazuje, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, udzielono opustów i obniżek cen, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. W art. 106j ust. 1 pkt. 5 ustawy o VAT, ustawodawca przewidział możliwość późniejszej zmiany treści faktury poprzez wystawienie przez wystawcę faktury dokumentu faktury korygującej. Ustawodawca wskazał, że fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. IPTPP4/443-319/12-6/UNR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że dopuszczalne jest korygowanie za pomocą faktur korygujących „pomyłek (...) w jakiejkolwiek pozycji faktury”, przy czym z uwagi na to, że nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, faktura korygująca może dotyczyć wszelkich możliwych pomyłek. Za takim rozumieniem przemawia również wykładnia językowa analizowanego przepisu. Według internetowego słownika języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA, wyraz „pomyłka” oznacza – spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie. Natomiast wyraz „jakikolwiek” to zaimek nieokreślony, komunikujący dowolność lub obojętność wyboru. Pomyłką może być zatem całkowite pominięcie pozycji lub elementu faktury, który w świetle obowiązujących przepisów powinien lub mógł się znaleźć na fakturze. Dodatkowo, zdaniem Spółki, dokonanie korekty faktury jest możliwe zawsze w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach. W tym miejscu zaznaczyć należy, że prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie Spółce i dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą, jak ma to miejsce w analizowanym przypadku. Faktury z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych wystawione przez Spółkę w okresie od dnia 20 września 2011 r. do dnia 11 marca 2014 r. Nabywcy wyrobów węglowych, nie zawierają dwóch elementów warunkujących zwolnienie od opodatkowania podatkiem akcyzowym, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt. 1 ustawy akcyzowej, tj. przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia oraz podpisu Nabywcy jako potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych. Mając na względzie przepisy ustawy o VAT, uprawniające podatnika do korekty faktury, zdaniem Spółki, będzie ona uprawniona do wystawienia korekty faktury z uzupełnieniem dokumentu o powyższe elementy. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia – jak wynika z uregulowań powołanych wyżej – jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy Spółka stwierdziła, że faktury, które zostały wystawione Nabywcy stanowią dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży wyrobów węglowych i przy spełnieniu określonych warunków, stanowią podstawę do zwolnienia wyrobów węglowych od podatku akcyzowego. Zaznaczyła przy tym, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest wystawienie przez podmiot sprzedający faktury spełniającej warunki określone w art. 31a ust. 3 pkt. 1 ustawy akcyzowej. Ponadto wskazała, że przedmiotem korekty za pomocą faktury korygującej mogą być pozycje będące wynikiem błędu, niezależnie od przyczyny powstania tego błędu, czy wynikające z niewiedzy Nabywcy, jak prawo do zwolnienia wyrobów węglowych od podatku akcyzowego, wpływające na cenę wyrobu. Przedstawione wyżej stanowisko Spółki w zakresie możliwości korygowania (uzupełniania) pierwotnie wystawionej faktury dla potrzeb prawidłowego zobrazowania przebiegu transakcji, tak aby umożliwić skorzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych, zostało przedstawione w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 27 listopada 2013 r., znak IBPP4/443-593/13/PK.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Spółka stoi na stanowisku, że w wyniku skorygowania faktur zakupu wyrobów węglowych poprzez ich uzupełnienie o warunki zwolnienia wyrobów węglowych od podatku akcyzowego, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt. 1, będzie ona uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę podatku akcyzowego na podstawie art. 72 ust. 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej za okres objęty nadpłatą, tj. 20 września 2013 r. – 31 marca 2014 r. wraz z złożeniem korekt właściwych deklaracji podatku akcyzowego AKC-WW. Nabywca od samego początku obowiązywania opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych uprawniony jest do nabywania wyrobów węglowych bez podatku akcyzowego. Z uwagi na uchylenie obowiązku prowadzenia przez finalnego nabywcę węglowego ewidencji zwolnionych wyrobów węglowych, jako warunku zwolnienia, zdaniem Spółki, jest ona uprawniona do złożenia wniosku o nadpłatę podatku akcyzowego za okres od 20 września 2013 r. do dnia, od którego Nabywca zaczął korzystać ze swojego uprawnienia w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego. Stosownie do przysługującego Nabywcy zwolnienia wyrobów węglowych od podatku akcyzowego po 20 września 2013 r., Spółka będzie uprawniona do złożenia wniosku o nadpłatę podatku akcyzowego wraz z właściwymi deklaracjami podatku akcyzowego AKC-WW. Po uzyskaniu zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym Spółka będzie mogła skorygować faktury w zakresie ceny sprzedaży wyrobów węglowych i różnicę w postaci wartości podatku akcyzowego zwrócić Nabywcy, jako podmiotowi, który pierwotnie poniósł ciężar ekonomiczny podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy).

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem CN ex 2701 wymieniono: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

W myśl ust. 1 pkt 23a ww. artykułu, pośredniczący podmiot węglowy to m.in. podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Według art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy, finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe
 • niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich sprzedaż, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (ust. 2 pkt 1 ww. artykułu).

Zasadą jest zatem, że obrót wyrobami węglowymi jest objęty systemem podatku akcyzowego, niemniej prawodawca przewidział liczne wyłączenia od tej zasady.

W świetle art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Na podstawie art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2013 r.), warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Jak stanowił art. 31a ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 września 2013 r.), warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

W świetle ust. 4 ww. artykułu (w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2013 r.), podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Według art. 2 pkt 18 ustawy, faktura to faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Według art. 91a ust. 1 ustawy (obowiązującego od dnia 20 września 2013 r.), pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:

 1. ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
 2. datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
 4. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2 (art. 91a ust. 5 ustawy).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U z 2013 r., poz. 1108), podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza kwartalne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie.

W myśl ust. 6 tego paragrafu, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dokumentem dostawy jest faktura.

Z treści złożonego wniosku wynika, że przy sprzedaży Nabywcy wyrobu węglowego Spółka nie stosowała zwolnienia od podatku akcyzowego i doliczała do ceny ten podatek (Nabywca poniósł ciężar ekonomiczny podatku akcyzowego). Jednak od dnia 22 sierpnia 2006 r. Nabywca posiada System zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wobec tego od dnia 2 stycznia 2012 r. miał uprawnienie do nabywania wyrobów węglowych bez podatku akcyzowego. Nabywca oświadczył, że nabywane wyroby węglowe wykorzystywał uprzednio również na cele zwolnione od podatku. Faktury wystawione na rzecz Nabywcy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych w okresie od dnia 20 września 2011 r. do dnia 31 marca 2014 r. nie określają przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia oraz podpisu Nabywcy, jako potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych. Spółka wskazywała na fakturze jedynie CN wyrobów węglowych oraz ich ilość w kilogramach. Ponadto w okresie między 20 września 2013 r. a 31 marca 2014 r. Spółka sprzedając Nabywcy wyroby węglowe (z naliczonym podatkiem akcyzowym) nie dołączała do sprzedaży dokumentu dostawy. W okresie, którego mają dotyczyć korekty faktur Spółka:

 • prowadziła ewidencję wyrobów węglowych, o której mowa w art. 91a ust. 1, 3 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • sporządzała oraz przekazywała naczelnikowi urzędu celnego zestawienie dokumentów dostawy (dotyczy to również sytuacji, gdy dokumentem dostawy jest faktura).

Spółka planuje dokonać korekty ww. faktur na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wskaże wówczas w fakturach korygujących na przeznaczenie wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz uzupełni fakturę o podpis Nabywcy potwierdzający nabycie tych wyrobów węglowych. Nabywca wystąpił do Spółki z prośbą o wystąpienie do urzędu celnego z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych za okres od dnia 20 września 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.

Na tym tle Spółka powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od tego podatku do sprzedaży wyrobu węglowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że ani przepisy z zakresu podatku akcyzowego, ani przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie, aby Spółka mogła skorygować faktury dotyczące dostawy wyrobów węglowych wystawione na rzecz Nabywcy w okresie od dnia 20 września 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., w ten sposób, że Spółka w fakturach korygujących określi przeznaczenie wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz uzupełni je o podpis Nabywcy potwierdzający nabycie tych wyrobów węglowych. Pogląd ten nie pozwala jednak potwierdzić zasadniczej tezy Spółki, że po dokonaniu przez nią takich korekt faktur sprzedane Nabywcy wyroby węglowe będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Ustawowa opcja dopuszczająca zastąpienie dokumentu dostawy odpowiednio zmodyfikowaną fakturą, nie zmienia bowiem samej istoty dokumentu dostawy. Niezależnie od jego formy najważniejszym warunkiem formalnym zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w tym zakresie jest dołączenie dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów węglowych. Obieg dokumentu dostawy powinien nie tylko potwierdzić zasadność zastosowania zwolnienia, ale umożliwiać skuteczną kontrolę obrotu wyrobami węglowymi oraz przepływ informacji dotyczących tych wyrobów. Głównym bowiem zadaniem dokumentu dostawy jest udokumentowanie przeznaczenia wyrobów węglowych oraz potwierdzenia ich dostarczenia do podmiotu, który je odbiera. Umożliwia to organom celnym ustalenie, gdzie trafiły wyroby węglowe i kto je zużył lub zużyje. W tym kontekście czynności podejmowane post factum, tj. takie, które zmierzają do dostosowania faktur (nie wystawionych z takim zamiarem) wtórnego względem dokonanej już czynności sprzedaży wyrobu węglowego, nie mogą być uznane za skuteczne.

Wobec uznania stanowiska Spółki co do jego istoty (tj. zasadności wtórnego zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego do sprzedanych znacznie wcześniej wyrobów węglowych) za nieprawidłowe, bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie przez tutejszy organ w kwestiach, które byłyby następstwem potwierdzenia dopuszczalności zastosowania tego zwolnienia (pyt. 2 i 3) .

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ze wskazanej regulacji wynika, iż osoba zainteresowana, to osoba, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Zatem z wnioskiem może wystąpić osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego (por. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Toruń 2007, s. 78). Wobec powyższego, niniejsza interpretacja ogranicza się wyłącznie do praw i obowiązków podatkowych Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) . Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.