ITPB2/4511-788/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Dokumentowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży książki.
ITPB2/4511-788/15/TJinterpretacja indywidualna
  1. płatnik
  2. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży książki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży książki.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i uzyskującą dochody ze stosunku pracy. Wnioskodawca napisał utwór literacki, uzyskał nr ISBN i zlecił drukarni wydrukowanie książki w ilości 200 egzemplarzy. Książki te sprzedaje osobiście oraz za pośrednictwem księgarni i klubów prowadzących działalność gospodarczą. Część książek przekazał – jako egzemplarze obowiązkowe – do bibliotek, a część podarował osobom fizycznym w formie prezentu. Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r., znak IBPBII/2/415-182/09/NG, zmienioną przez Ministra Finansów interpretacją z dnia 7 listopada 2012 r., znak DD3/033/118/IMD/11/PK-1247, przychody ze sprzedaży książek, uzyskane w wyżej opisany sposób, stanowią przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W jaki sposób powinna zostać udokumentowana i rozliczona sprzedaż książek Wnioskodawcy prowadzona przez inne podmioty (księgarnie i kluby)... Czy Wnioskodawca powinien wystawić rachunki dokumentujące wartość dokonanej sprzedaży na rzecz tych podmiotów, czy też podmioty te powinny, zgodnie z przepisem art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnicy pobrać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia (stanowiącego wartość wypłaconych Wnioskodawcy należności za sprzedane książki), pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) najniższą stawkę podatkowa określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, a w konsekwencji po zakończeniu roku podatkowego, wystawić Wnioskodawcy PIT-11...

Zdaniem Wnioskodawcy, podmioty (księgarnie i kluby) dokonujące sprzedaży powinny, zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnicy pobrać zaliczki na podatek dochodowy stosując do dokonywanego świadczenia (stanowiącego wartość wypłacanych Wnioskodawcy należności za sprzedane książki) pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, a w konsekwencji po zakończeniu roku podatkowego wystawić Wnioskodawcy PIT-11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jak natomiast stanowi art. 18 ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i uzyskująca dochody ze stosunku pracy – napisał utwór literacki, uzyskał nr ISBN i zlecił drukarni wydrukowanie książki w ilości 200 egzemplarzy. Książki te sprzedaje osobiście oraz za pośrednictwem księgarni i klubów prowadzących działalność gospodarczą. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości na temat sposobu opodatkowania tak uzyskiwanych dochodów, czy to z tytułu sprzedaży książek na rzecz księgarni i klubów czy też przez te podmioty.

Wobec powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Natomiast z art. 42 ust. 2 pkt 1 wynika, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z zacytowanego art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że jeżeli osoba fizyczna osiąga przychody m.in. z praw majątkowych (a do takich niewątpliwie zaliczyć należy przychody uzyskane z napisanych przez siebie i wydanych książek) za pośrednictwem innych podmiotów – czy to z tytułu sprzedaży na ich rzecz czy to w związku z dokonaniem sprzedaży przez te podmioty na rzecz innych nabywców, niewątpliwe mamy do czynienia z dokonywaniem świadczeń, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że podmioty, od których otrzymuje On świadczenia w związku ze sprzedażą napisanych przez siebie książek powinny pobrać od przeznaczonych dla Niego świadczeń zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, a także sporządzić stosowną informację o wysokości osiągniętego dochodu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.