ITPB2/415-649/14/MM | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż działek rolnych, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/415-649/14/MMinterpretacja indywidualna
 1. działki rolne
 2. gospodarstwo rolne
 3. odpłatne zbycie
 4. sprzedaż
 5. zbycie
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 24 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2014 r. (wpływ do tutejszego organu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży działek rolnych, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży działek rolnych, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy .

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 11 września 2014 r. Nr ITPP2/443-830/14-2/AD i ITPB2/415-649/14-2/MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono w dniu 22 września 2014 r.

W ww. wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni ok. 40 ha. Wchodzące w skład gospodarstwa grunty orne Wnioskodawca wykorzystuje dla celów rolniczych, tj. produkcji płodów rolnych. Z tego tytułu pobiera dopłaty unijne (bezpośrednie). Jako rolnik ryczałtowy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

W skład gospodarstwa rolnego wchodzi również działka rolna o powierzchni 2,7 ha, którą Wnioskodawca nabył w 2004 r. Działka ta jest położona w obrębie M... i ma założoną księgę wieczystą nr WL1W/00064918/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w .... Na działce znajdują się grunty rolne V i VI klasy. Przez 6 lat Wnioskodawca wykorzystywał działkę pod uprawę rolną. Efekty były jednak mizerne, a koszty przewyższały uzyskiwane przychody. W konsekwencji od 4 lat działka podlega procesowi ugorowania.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2013 r. Burmistrz Gminy ... wydał decyzję o warunkach zabudowy ww. działki pod zabudowę rekreacyjną indywidualną - budowa 22 budynków rekreacyjnych oraz szamba szczelnego.

Następnie Wnioskodawca zainicjował procedurę jej podziału geodezyjnego, w efekcie czego utworzono:

 • dwadzieścia dwie działki letniskowe o powierzchni nie mniejszej niż 835 m. kw.,
 • jedną działkę siedliskową zabudowaną budynkiem mieszkalnym,
 • jedną działkę stanowiącą drogę dojazdową wewnętrzną do ww. działek.

Na pozostałych gruntach Wnioskodawca nadal prowadzi działalność rolniczą i wykorzystuje grunty dla celów rolniczych.

Przedmiotowa nieruchomość w momencie zakupu była nieruchomością rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym i już wtedy posiadała wszystkie przyłącza. Wnioskodawca wystąpił jedynie o warunki zabudowy, bez których Gmina nie mogłaby wydać zgody na podział nieruchomości na działki mniejsze niż 3 tys. m . kw.

Wnioskodawca obecnie nie potrafi wskazać w jaki sposób będzie oferował działki do sprzedaży. Nie podjął jeszcze bowiem decyzji w tej kwestii i nie wykonywał żadnych czynności w tym zakresie.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej działki nastąpiło na wniosek Wnioskodawcy i o ile Wnioskodawca się dobrze orientuje, nie ma innej możliwości prawnej do dokonania podziału działek na mniejsze niż o powierzchni 3 tys. m. kw.

Jedna z działek powstałych w wyniku podziału jest zabudowana (od ponad 30 lat) budynkiem mieszkalnym.

Wnioskodawca nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie posiada wpisu do CEDG) i wcześniej (przed planowaną sprzedażą przedmiotowych działek) nie wykonywał działalności handlowej w zakresie sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany i w związku z powyższym przedmiotowe nieruchomości nigdy nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Sprzedaż przedmiotowych działek jest jedyną aktywnością Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży działek, innej Wnioskodawca nie wykonuje i nie planuje wykonywać. Wnioskodawca nie dokonuje też sprzedaży innych (poza wskazanymi we wniosku) nieruchomości w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie posiada wpisu do CEDG) i wcześniej (przed planowaną sprzedażą przedmiotowych działek) Wnioskodawca nie wykonywał działalności handlowej w zakresie sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany i w związku z powyższym przedmiotowe nieruchomości nigdy nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż działek rolnych, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy sprzedaż działek rolnych, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy – odnośnie pytania nr 2 – opisane zdarzenie będzie stanowić odpłatne zbycie i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej i zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (przedmiotowe grunty zostały bowiem zakupione w 2004 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 2 tej ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

 1. na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;
 2. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 3. składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 3 tej ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni ok. 40 ha. Wchodzące w skład gospodarstwa grunty orne Wnioskodawca wykorzystuje dla celów rolniczych, tj. produkcji płodów rolnych. Z tego tytułu Wnioskodawca pobiera dopłaty unijne (bezpośrednie). Jako rolnik ryczałtowy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

W skład gospodarstwa rolnego wchodzi również działka rolna o powierzchni 2,7 ha, którą Wnioskodawca nabył w 2004 r. Działka ta jest położona w obrębie M... i ma założoną księgę wieczystą nr WL1W/00064918/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w...... Na działce znajdują się grunty rolne V i VI klasy. Przez 6 lat Wnioskodawca wykorzystywał działkę pod uprawę rolną. Efekty były jednak mizerne, a koszty przewyższały uzyskiwane przychody. W konsekwencji od 4 lat działka podlega procesowi ugorowania.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2013 r. Burmistrz Gminy ... wydał decyzję o warunkach zabudowy ww. działki pod zabudowę rekreacyjną indywidualną - budowa 22 budynków rekreacyjnych oraz szamba szczelnego.

Następnie Wnioskodawca zainicjował procedurę jej podziału geodezyjnego, w efekcie czego utworzono:

 • dwadzieścia dwie działki letniskowe o powierzchni nie mniejszej niż 835 m. kw.,
 • jedną działkę siedliskową zabudowaną budynkiem mieszkalnym,
 • jedną działkę stanowiącą drogę dojazdową wewnętrzną do ww. działek.

Na pozostałych gruntach Wnioskodawca nadal prowadzi działalność rolniczą i wykorzystuje grunty dla celów rolniczych.

Przedmiotowa nieruchomość w momencie zakupu była nieruchomością rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym i już wtedy posiadała wszystkie przyłącza. Wnioskodawca wystąpił jedynie o warunki zabudowy, bez których Gmina nie mogłaby wydać zgody na podział nieruchomości na działki mniejsze niż 3 tys. m . kw.

Wnioskodawca obecnie nie potrafi wskazać w jaki sposób będzie oferował działki do sprzedaży. Nie podjął bowiem jeszcze decyzji w tej kwestii i nie wykonywał żadnych czynności w tym zakresie.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej działki nastąpiło na wniosek Wnioskodawcy.

Jedna z działek powstałych w wyniku podziału jest zabudowana (od ponad 30 lat) budynkiem mieszkalnym.

Wnioskodawca nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie posiada wpisu do CEDG) i wcześniej (przed planowaną sprzedażą przedmiotowych działek) nie wykonywał działalności handlowej w zakresie sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany i w związku z powyższym przedmiotowe nieruchomości nigdy nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Sprzedaż przedmiotowych działek jest jedyną aktywnością Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży działek, innej Wnioskodawca nie wykonuje i nie planuje wykonywać. Wnioskodawca nie dokonuje też sprzedaży innych (poza wskazanymi we wniosku) nieruchomości w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie posiada wpisu do CEDG) i wcześniej (przed planowaną sprzedażą przedmiotowych działek) Wnioskodawca nie wykonywał działalności handlowej w zakresie sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany i w związku z powyższym przedmiotowe nieruchomości nigdy nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej

Analizując przedmiotową sprawę należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy zamierzona przez Wnioskodawcę sprzedaż nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Aby określone czynności związane ze zbyciem składników majątku, uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą one mieć charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania działań podjętych przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej należy ocenić zamiar, okoliczności i cel nabycia nieruchomości, z której wyodrębnione zostały działki, które Wnioskodawca zamierza sprzedać, działań poprzedzających ich zbycie i samego zbycia.

Okoliczności przedstawione we wniosku, tj. nabycie w 2004 r. działki rolnej do celów prowadzenia działalności rolniczej, fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości, jak również w przyszłości nie planuje takiej sprzedaży wykonywać nie wskazują na to, by sprzedaż działek wyodrębnionych z tej działki miała być dokonywana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychodu ze sprzedaży wyodrębnionych działek, nie sposób również zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albowiem sprzedaż ta zostanie dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki rolnej, a w konsekwencji, przychód jaki uzyska Wnioskodawca z tej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.