IPTPB3/4510-191/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

Jak Wnioskodawca powinien określić wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa ?
IPTPB3/4510-191/15-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. sprzedaż
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji zbycia przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-191/15-2/GG (doręczonym w dniu 10 sierpnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 19 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 17 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest krajową spółką prawa handlowego, utworzoną przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (dalej: „Kasa”) jako jedynego wspólnika. Przedmiotem wkładu wniesionego do spółki Wnioskodawcy przez Kasę była zorganizowana część przedsiębiorstwa Kasy w postaci Oddziału Sprzedaży, w skład którego wchodziły składniki materialne i niematerialne, należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące działalności Oddziału Sprzedaży. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając z upoważnienia Ministra Finansów wydał na wniosek Kasy interpretacje indywidualne nr IPTPB/423-497/13-2/GG potwierdzające kwalifikację Oddziału Sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest świadczenie usług agencyjnych (pośrednictwa), w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności dotyczących gromadzenia środków pieniężnych członków Kasy, udzielania im pożyczek i kredytów, przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności określonych powyżej tj. czynności faktycznych związanych z gromadzeniem środków pieniężnych członków Kasy, udzielaniem im pożyczek i kredytów, przeprowadzaniem na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia – tj. prowadzenie działalności, o której mowa w art. 9a i 9b ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o SKOK”). Ponadto Wnioskodawca świadczy usługi agencyjne (pośrednictwa) na rzecz innych niż SKOK i instytucji finansowych (np. domów maklerskich), usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz ubezpieczycieli, usługi pośrednictwa finansowego przy realizacji przekazów pieniężnych.

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wyodrębnione są wewnętrzne jednostki organizacyjne:

 • odpowiedzialny za realizowanie usług wchodzących w zakres działalności Wnioskodawcy Pion Sprzedaży, kierowany przez Dyrektora Sprzedaży, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy;
 • jednostki zajmujące się działalnością pomocniczą, w szczególności: Dział Finansowy, Dział Administracji, Dział IT, Dział Personalny oraz Biuro Zarządu.

Proces sprzedaży usług przez Wnioskodawcę kierowany jest przez Dyrektora Sprzedaży. Do podstawowych zadań Dyrektora Sprzedaży należy w szczególności: kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz procesów i zadań realizowanych w Pionie Sprzedaży, kontrola wykonywanych czynności przez podległych pracowników, opracowywanie i realizowanie: strategii sprzedażowej, strategii marketingowej, realizacja krótko i długoterminowych planów sprzedaży, poszukiwanie nowych lokalizacji pod potrzeby Placówek, współpraca ze statutowymi organami spółki Wnioskodawcy, koordynowanie i nadzór nad procesem rekrutacji oraz szkoleń w Pionie Sprzedaży.

W ramach Wnioskodawcy funkcjonuje wewnętrzny podział organizacyjny na Regiony oraz Obszary (wyodrębnione pod względem geograficznym), a w ramach Regionów (Obszarów) podział na Placówki stanowiące podstawową komórkę organizacyjną Pionu Sprzedaży.

Placówki funkcjonujące w ramach Pionu Sprzedaży Wnioskodawcy odpowiedzialne są za:

 • bezpośrednią obsługę członków Kasy i klientów nabywających inne usługi,
 • oferowanie usług finansowych (w szczególności: pożyczek, lokat, rozliczeń pieniężnych oraz innych usług), pośredniczenie w zawieraniu umów oraz udzielanie informacji o produktach z oferty Kasy i innych współpracujących z Wnioskodawcą podmiotów.

Każda Placówka podporządkowana jest w strukturze organizacyjnej odpowiedniemu Dyrektorowi Regionu (Kierownikowi Obszaru), podległemu bezpośrednio Dyrektorowi Sprzedaży, do zadań którego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległym Regionem (Obszarem) oraz Kierownikami Placówek, a w razie braku w placówce Kierownika, bezpośrednio nad pracownikami placówki. W ramach Placówek wchodzących w skład poszczególnych Regionów pracownicy zatrudniani są na stanowiskach odpowiadających wewnętrznej strukturze organizacyjnej Placówki, tj. pracą Placówki kieruje Kierownik Placówki zaś poszczególne zadania w ramach Placówki wykonywane są przez: Lidera Placówki, Konsultantów i Starszych Konsultantów, Opiekunów Klienta i Doradców Klienta.

Działalność Wnioskodawcy w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem działalności prowadzonego przedsiębiorstwa wykonywana jest przy wykorzystaniu składników majątku:

 1. stanowiących własność Wnioskodawcy, w szczególności jest to:
  • wyposażenie stanowisk pracy pracowników (meble biurowe, telefony, testery do banknotów, kasetki, dyktafony);
  • wyposażenie gospodarcze (np. czajniki, wentylatory, grzejnik, systemy klimatyzacji itp.);
  • adaptacje (inwestycje w obcych środkach trwałych),
  • zestawy komputerowe stacjonarne i przenośne;
 1. stanowiących własność podmiotów trzecich, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.; w szczególności są to:
  • lokale użytkowe, budynki, budowle i pozostałe nieruchomości, w których prowadzona jest działalność Wnioskodawcy, w szczególności lokale i nieruchomości w których mieszczą się Placówki, w niektórych przypadkach są to nieruchomości podnajmowane (poddzierżawiane) od Kasy,
  • samochody osobowe podnajmowane od Kasy.

W bieżącej działalności przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wykorzystuje usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne. W szczególności, oprócz wskazanych powyżej usług najmu i dzierżawy składników majątku w tym nieruchomości, wskazać należy tu w szczególności usługi w zakresie:

 • monitoringu i ochrony;
 • transportu wartości pieniężnych;
 • wysyłki dokumentów i korespondencji;
 • obsługi marketingowej;
 • usług teleinformatycznych (IT) i zapewnienia sprzętu informatycznego, oprogramowania itp.
 • usług telekomunikacyjnych;
 • usług szkoleniowych;
 • doradztwa prawnego i podatkowego.

Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności osiąga przychody z tytułu:

 • usług agencyjnych - pośrednictwa finansowego, świadczonych na rzecz Kasy;
 • usług pośrednictwa w realizacji przekazów pieniężnych;
 • usług pośrednictwa (agencyjnych) w oferowaniu produktów ubezpieczeniowych;
 • usług pośrednictwa w zakresie oferowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Koszty związane z działalnością Wnioskodawcy ewidencjonowane są w systemie księgowym w sposób zapewniający ich przypisanie do poszczególnych obszarów prowadzonej działalności oraz realizujących tę działalność jednostek organizacyjnych. Cel powyższy osiągany jest poprzez układ kont kosztów rodzajowych dla celów sprawozdawczości zarządczej, odpowiadający strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Na tej podstawie Wnioskodawca ustalić może podstawowe parametry finansowe działalności prowadzonej przez poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne, tj. związane z działalnością tych jednostek należności i zobowiązania oraz przychody i koszty oraz sporządzić bilans.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wchodzących w zakres działalności Wnioskodawcy stosownie do zajmowanego stanowiska. Struktura zatrudnienia obejmuje zarówno stanowiska kierownicze, tj. Dyrektora Sprzedaży, Dyrektorów Regionów, Kierowników Obszarów, Kierowników Placówek, jak i stanowiska pracownicze, np. Konsultant, Starszy Konsultant, Opiekun Klienta, Doradca Klienta.

Z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związane są zobowiązania, w szczególności wynikające z umów z kontrahentami zawartych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, jak również zobowiązania wynikające ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę (do wypłaty wynagrodzeń, premii itp. świadczeń przewidzianych w przepisach prawa pracy).

W związku z niezadowalającymi wynikami prowadzonej działalności udziałowiec Wnioskodawcy planuje poddanie spółki Wnioskodawcy działaniom restrukturyzacyjnym, w ramach których przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostanie przeniesione na Kasę na podstawie umowy sprzedaży.

Przedmiotem transakcji będzie cała struktura organizacyjna przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Wnioskodawcy, wraz z wszystkimi realizowanymi przez te przedsiębiorstwo funkcjami gospodarczymi, oraz wszystkimi zatrudnianymi pracownikami, w tym kierownictwem, włącznie z funkcją Dyrektora Sprzedaży oraz jednostkami realizującymi funkcje pomocnicze – Dział Finansowy, Dział Administracji, Dział IT, Dział Personalny (przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy). Przedmiot sprzedaży obejmować będzie także składniki majątkowe stanowiące własność Wnioskodawcy wykorzystywane w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, tj. w szczególności wyposażenie stanowisk pracy pracowników, meble biurowe, telefony, testery do banknotów, kasetki, dyktafony, wyposażenie gospodarcze, zestawy komputerowe, komputery przenośne itp. Poprzez odpowiednią zmianę stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, Wnioskodawca zapewni, że Kasa po przejęciu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy kontynuować będzie działalność w tych samych lokalizacjach i w tych samych nieruchomościach co przed transakcją. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy począwszy od dnia jego przeniesienia na Kasę będzie korzystać z tych samych usług dotyczących prowadzonej działalności (wskazanych powyżej), które zapewniane są przez zewnętrznych dostawców lub przez Kasę we własnym zakresie. W zależności od przedmiotu usługi Wnioskodawca dokona odpowiednich zmian stosunków prawnych wynikających z umów, w celu zapewnienia, że po przeniesieniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na Kasę, będzie ono miało zapewnioną możliwość korzystania z tych samych usług dotyczących działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Na Kasę przeniesione zostaną także prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z umów zawartych w ramach prowadzonej działalności oraz przychody i koszty osiągane z tej działalności, w tym umowy związane z pośrednictwem w zakresie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W zakresie osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa finansowego (agencyjnych) należy wskazać, że do dnia dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, usługi te świadczone będą na rzecz Kasy zamierzającej nabyć przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

Po dokonaniu sprzedaży, przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stanie się wewnętrzną jednostką organizacyjną Kasy, w związku z czym usługi pośrednictwa finansowego świadczone dotychczas odpłatnie na rzecz Kasy, staną się działalnością prowadzoną na wewnętrzne potrzeby Kasy. W takiej sytuacji istniejąca umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Kasą w zakresie świadczenia usług agencyjnych (pośrednictwa finansowego), jako bezprzedmiotowa, wygaśnie z dniem przeniesienia na Kasę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Tym niemniej wszystkie realizowane na podstawie tej umowy zadania i funkcje gospodarcze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będą nadal realizowane w ramach wewnętrznej działalności Kasy. Jest to zatem transakcja stanowiąca odwrotność tzw. Outsourcingu usług, tj.; Kasa nabędzie przedsiębiorstwo Wnioskodawcy świadczące usługi na rzecz Kasy, w celu włączenia go do własnej struktury organizacyjnej, z zachowaniem wszystkich realizowanych funkcji gospodarczych. Wnioskodawca nie może wykluczyć, że Kasa może nie być zainteresowana kontynuowaniem, po przejęciu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, świadczenia niektórych usług realizowanych obecnie przez Wnioskodawcę. W zakresie niektórych usług, kontynuowanie ich świadczenia będzie niedopuszczalne z uwagi na brzmienie przepisów odrębnych ustaw regulujących działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wnioskodawca wskazuje, że powyższe dotyczyć może wyłącznie usług mających uboczny charakter względem podstawowych usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (zarówno pod względem angażowanych aktywów oraz osiąganych przychodów). Decyzja powyższa leży wyłącznie w gestii nabywcy, tj. Kasy i nie będzie miała żadnego wpływu na zakres przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy materialnych i niematerialnych składników majątku, zobowiązań oraz pracowników, ani na zdolność realizowania przez to przedsiębiorstwo określonych funkcji gospodarczych.

W ramach transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na Kasę przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy; kopie zapisów ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące działalności przedsiębiorstwa (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane Kasie w oryginale) oraz inne dokumenty związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (regulaminy organizacyjne, procedury wewnętrzne, korespondencja itp.).

Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Wnioskodawcy. Po dokonaniu transakcji w spółce Wnioskodawcy pozostaną wyłącznie zasoby (składniki majątku, usługi obce) niezbędne do obsługi zarządu spółki. Spółka Wnioskodawcy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji, tj. art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1, lit b) i c) oraz art. 16g ust. 9 i 10a, art. 16h ust. 3 i 3a ustawy z 19 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”)

 1. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólnika – spółdzielczą kasę oszczędnościowo -kredytową do spółki Wnioskodawcy wchodziły:
   1. składniki majątku stanowiące własność wspólnika:
    • wyposażenie stanowisk pracy pracowników (meble biurowe, telefony, testery do banknotów, kasetki, dyktafony);
    • wyposażenie gospodarcze (np. czajniki, wentylatory, grzejnik, systemy klimatyzacji itp.;
    • adaptacje wynajmowanych lokali stanowiące podlegające amortyzacji inwestycje w obcych środkach trwałych;
    • zestawy komputerowe stacjonarne i przenośne;
   1. składniki majątku stanowiące własność podmiotów trzecich, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.:
    • lokale użytkowe, budynki, budowle i pozostałe nieruchomości, w których prowadzona była działalność, w szczególności lokale i nieruchomości w których mieszczą się Placówki;
    • samochody osobowe.
  1. Wnioskodawca ustalił wartość początkową składników majątku trwałego nabytych w formie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie przepisów art. 16g ust. 9 i 10a Ustawy CIT, tj. w wysokości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport. Wnioskodawca, stosownie do art. 16h ust. 3 i 3a Ustawy CIT uwzględnił wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz metodę amortyzacji stosowaną przez podmiot wnoszący aport. W skład aportu wniesionego do spółki Wnioskodawcy nie wchodziły żadne podlegające amortyzacji składniki majątku, które nie zostałyby ujawnione w księgach podmiotu wnoszącego aport.
  2. Przedmiotem sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będą składniki majątku nabyte uprzednio przez Wnioskodawcę w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólnika w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przy czym niektóre ze składników majątku nabytych przez Wnioskodawcę w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały w toku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności zbyte lub zlikwidowane. Ponadto w toku prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywał także nowe składniki majątku trwałego, które w zależności od ich wartości i przeznaczenia były przez Wnioskodawcę zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, bądź też podlegały amortyzacji jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a ich wartość początkowa oraz dokonywane odpisy amortyzacyjne określane były na podstawie odpowiednich przepisów art. 16a-16m Ustawy CIT. W skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mającego być przedmiotem sprzedaży wchodzić będą zarówno składniki majątku nabyte uprzednio przez Wnioskodawcę w formie wkładu niepieniężnego, jak też składniki majątku nabyte przez Wnioskodawcę w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Wydatki na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mającego być przedmiotem sprzedaży, były przez Wnioskodawcę:
   • zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, w przypadku nabywanych składników majątkowych, których wartość nie przekraczała 3 500 zł lub też okres ich planowanego wykorzystania nie przekraczał jednego roku, a poniesiony wydatek pozostawał w związku z przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. stosownie do art. 15 ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 Ustawy CIT;
   • zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez opisy amortyzacyjne, w przypadku składników majątku trwałego (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w formie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do art. 16g ust. 9 i 10a Ustawy CIT w związku z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT;
   • zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez opisy amortyzacyjne, w przypadku składników majątku trwałego (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) nabywanych w toku działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, których wartość początkowa była wyższa niż 3 500 zł a okres ich planowanego wykorzystania przekraczał jeden rok, tj. stosownie do art. 15 ust. 6 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit b) i c) oraz 16a ust. 1 i 23, 16b ust. 1 i nast. Ustawy CIT.
  1. Przedmiotem sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie będą żadne składniki majątku, które nie zostałyby przez Wnioskodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  2. W skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będącego przedmiotem sprzedaży wchodzić będą zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami zawartych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, jak również zobowiązania wynikające ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę (do wypłaty wynagrodzeń, premii itp. świadczeń przewidzianych w przepisach prawa pracy). Zobowiązania te mają charakter bieżący, a ich występowanie nie wiąże się z jakimkolwiek uszczerbkiem (obciążeniem) w majątku Wnioskodawcy, tym samym ich występowanie nie będzie uwzględniane w wycenie wartości przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę.
  3. Przedmiotem sprzedaży będą co do zasady wszystkie składniki majątku wchodzące w dacie sprzedaży w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Po dokonaniu sprzedaży przedsiębiorstwa, spółka Wnioskodawcy nie będzie prowadziła działalności operacyjnej, tj. nie będzie świadczyła żadnych usług ani prowadziła innej działalności. W celu umożliwienia technicznej obsługi funkcjonowania statutowych organów spółki Wnioskodawcy planowane jest pozostawienie w spółce Wnioskodawcy składników majątku w postaci kilku komputerów osobistych wraz z niezbędnym oprogramowaniem biurowym i księgowym, aparatów telefonicznych oraz drobnego wyposażenia biurowego (przybory pisarskie, pieczątki firmowe itp.). Wyłączenie tych składników z zakresu przedmiotowego planowej transakcji sprzedaży pozostanie bez wpływu na możliwość funkcjonowania zbywanego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako samodzielnego organizmu gospodarczego.
  4. Sprzedaż przedsiębiorstwa potwierdzona zostanie umową zawartą pomiędzy spółką Wnioskodawcy – jako sprzedającym oraz nabywcą. Z uwagi na wyłączenie przedmiotowej transakcji z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2015 r. nr IPTPP1/4512-317/15-2/MSU, nie będzie istniał w przypadku przedmiotowej transakcji obowiązek (ani możliwość) udokumentowania sprzedaży fakturą VAT.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa opisanego we wniosku stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT...
  2. Jak Wnioskodawca powinien określić wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa ...

  Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja.

  Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), przepisy Ustawy CIT nie regulują wprost zasad określania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa.

  Zdaniem Wnioskodawcy należy w takim przypadku ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, tj. koszt uzyskania przychodów stanowić mogą:

  • na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie zbywalnych składników majątku niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, które nie zostały dotychczas zaliczane przez Wnioskodawcę do koszów uzyskania przychodów, przy czym Wnioskodawca wskazuje, że w skład zbywanego przedsiębiorstwa nie będą wchodziły takie składniki majątku, a zatem przepis ten nie będzie znajdował zastosowania do sprzedaży przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę;
  • na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit b) i c) Ustawy CIT, w przypadku odpłatnego zbycia, koszt uzyskania przychodów stanowią wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a także wydatki na ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość początkową środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, oraz na wytworzenie inwestycji w obcych środkach trwałych stanowiących u Wnioskodawcy podlegające amortyzacji środki trwałe, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, bez względu na czas ich poniesienia. W przypadku Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów stanowić będzie określona w dniu sprzedaży wartość netto składników majątku trwałego wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa, tj. wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych do dnia sprzedaży odpisów amortyzacyjnych.

  Powyższe dotyczyć będzie zarówno składników majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę tytułem wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również tych składników majątku, które Wnioskodawca nabywał w czasie prowadzonej przez siebie działalności. Stosownie bowiem do przepisów art. 16g ust. 10a w związku z ust. 9 oraz przepisów art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 Ustawy CIT, w zakresie środków trwałych nabywanych aportem w ramach przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa następuje kontynuacja podatkowego rozliczenia nabycia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

  Jednocześnie nadmienia się, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.

  Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał przepisy ustawy z dnia 19 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zamiast z dnia 15 lutego 1992 r., co stanowi oczywistą omyłkę niemającą wpływu na rozpatrzenie wniosku.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.