IPTPB2/415-686/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w razie sprzedaży w 2015 r. nieruchomości, nabytej w 2005 r. i przekształconej 2012 r., Wnioskodawca będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od tej transakcji?
IPTPB2/415-686/14-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odpłatne zbycie
 3. przekształcanie
 4. sprzedaż
 5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 6. własność odrębna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w części dotyczącej:

 • opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w domu jednorodzinnym - jest prawidłowe,
 • opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 4 marca 2015 r., Nr IPTPB2/415-686/14-2/AK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 5 marca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 marca 2015 r.). W dniu 16 marca 2015 r. (data nadania 11 marca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nabył od osoby fizycznej, na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w dniu 3 sierpnia 2005 r., spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej za cenę 330 000 zł (udział 50% tj. 165 000 zł).

W dniu 10 maja 2012 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała osobom posiadającym tytuł prawny do domu, porozumienie sporządzone na okoliczność spłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest dom jednorodzinny. W porozumieniu wskazano, że z uwagi na fakt, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. Spółdzielnia, na podstawie umowy sprzedaży nabyła od urzędu miasta na własność nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0406 ha, na której posadowiony był dom podatników, przysługuje uprawnionym roszczenie o ustanowienie prawa własności domu.

Wskazano kwotę przypadającą do zapłaty w podziale:

 • 318,71 zł wartość działki,
 • 73,30 zł podatekVAT,
 • 94,32 zł operat szacunkowy,
 • 126,00 zł dokumentacja geodezyjna,
 • 68,27 zł opłaty sądowe,
 • 415,32 zł opłaty notarialne.

Na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zawarto porozumienie o spłacie kwoty 1 095,92 zł w 10 miesięcznych ratach. Spłaty dokonano na konto bankowe Spółdzielni.

W dniu 16 maja 2013 r. zawarto z pełnomocnikami Spółdzielni Mieszkaniowej umowę o przeniesienie prawa własności gruntu i własności domu jednorodzinnego. Tym samym, wniesiono o wpis prawa własności do księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. W umowie nie wskazano żadnej wartości, a jedynie dokonano przeniesienia prawa własności.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabył 50% udziału spółdzielczego prawa do domu w spółdzielni mieszkaniowej. Umowę przedwstępną warunkową sprzedaży zawarto w dniu 5 grudnia 2014 r. w formie aktu notarialnego. Z tytułu powyższej umowy zapłacona została zaliczka na poczet sprzedaży w wysokości 10 000 zł, a Wnioskodawca, zgodnie z posiadanym udziałem, otrzymał 5 000 zł. Sprzedaż domu w 2015 r. nie będzie wykonywana w działalności gospodarczej, gdyż Wnioskodawca takiej działalności nie prowadzi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jakie będą skutki podatkowe sprzedaży domu w 2015 r., niedokonanej w ramach działalności gospodarczej, tj. czy powstanie obowiązek podatkowy i w jakim wymiarze...
 2. Jakie będą skutki podatkowe przyjęcia zaliczki na poczet sprzedaży w kwocie 10 000 zł w 2014 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidulanej jest odpowiedź na pytanie Nr 1, natomiast w zakresie pytania Nr 2, dotyczącego opodatkowania zaliczki, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaistniała sytuacja nie jest czynnością prawnopodatkową a przekształcenie posiadanego od 2005 r. prawa do domu w spółdzielni mieszkaniowej w pełne prawo własności w formie aktu notarialnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym, przekształcenie prawa do domu w spółdzielni w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania domem. Na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia domu wraz z przynależnym do tego domu gruntem należy utożsamiać z datą nabycia własnościowego prawa do domu w spółdzielni mieszkaniowej.

W opinii Wnioskodawcy, datę nabycia domu wraz z gruntem należy utożsamiać z datą nabycia własnościowego prawa do domu w spółdzielni mieszkaniowej, to jest z dniem 3 sierpnia 2005 r. Tak więc obowiązek podatkowy w tej sprawie nie powstanie.

Wnioskodawca wskazał, że podobne stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej) w odpowiedzi na podobne zapytanie z dnia 11 marca 2009 r., dotyczące skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w odrębną własność lokalu. Organ uznał, że nabycie nastąpiło z chwilą nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w części dotyczącej:
 • opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w domu jednorodzinnym -jest prawidłowe,
 • opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie -jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Jeżeli więc, odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych, nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego w przedmiotowej sprawie, dla oceny skutków prawnopodatkowych odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym istotne jest ustalenie daty i sposobu jej nabycia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył od osoby fizycznej, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 3 sierpnia 2005 r., udział w spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego.

W dniu 16 maja 2013 r. zawarto z pełnomocnikami Spółdzielni Mieszkaniowej umowę o przeniesienie prawa własności gruntu i własności domu jednorodzinnego. Tym samym, wniesiono o wpis prawa własności do księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego.

Umowę przedwstępną warunkową sprzedaży zawarto w dniu 5 grudnia 2014 r. w formie aktu notarialnego. Z tytułu powyższej umowy zapłacona została zaliczka na poczet sprzedaży w wysokości 10 000 zł, a Wnioskodawca, zgodnie z posiadanym udziałem, otrzymał 5 000 zł. W 2015 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać dom jednorodzinny wraz z gruntem.

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej uregulowane było w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288, z późn. zm.). Stosownie do treści art. 231 § 1 ww. ustawy, spółdzielnia mieszkaniowa podejmująca budowę domów jednorodzinnych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków może dokonywać przydziału przyszłych domów z chwilą, gdy ze względu na stan przygotowania inwestycji do realizacji możliwe jest ich oznaczenie. Jak stanowi § 2 tego przepisu, po wybudowaniu domu jednorodzinnego spółdzielnia obowiązana jest przydzielić go członkowi lub wyrazić zgodę na zamieszkanie w nim członka, jeśli przydziału dokonano wcześniej. Zgodnie z art. 232 § 3, z chwilą zamieszkania członka w przydzielonym domu prawo do tego domu staje się prawem dziedzicznym, zbywalnym i podlega egzekucji. Skuteczność przeniesienia prawa zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni.

W myśl art. 235 § 1 ustawy prawo spółdzielcze, po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych, wniesieniu przez członków tych wkładów bądź też ich części i przejęciu zobowiązań spółdzielni pokrywających resztę należności z tytułu wkładów, spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek.

W świetle przytoczonych przepisów prawa spółdzielczego, spółdzielnia po rozliczeniu kosztów budowy, przenosiła na rzecz członka spółdzielni własność domu wraz z prawami do działek, na których został wybudowany ten dom.

Jednak z treści wniosku wynika, że spółdzielnia nie była właścicielem gruntu na którym posadowiony był budynek. W związku z tym, Wnioskodawca w dniu w dniu 3 sierpnia 2005 r. nabył jedynie udział w spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego i nie nabył własność gruntu, na którym znajdował się budynek.

Przepisy ustawy prawo spółdzielcze, dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, zostały uchylone w związku z wprowadzeniem przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przedmiotem działalności spółdzielni może być:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
 4. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
 5. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera definicji spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego

Jak stanowi art. 2 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.

Stosownie do treści art. 1714 § 1 ww. ustawy (zawartym w rozdziale 21 tej ustawy), na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, do istniejących w dniu wejścia ustawy w życie praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 21 ustawy.

W sytuacji, w której nastąpiło nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a następnie przeniesienie tego budynku na rzecz podatnika w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za datę nabycia budynku, od której liczy się bieg pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. Należy wskazać, że spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z domu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa własności nieruchomości powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do domu jednorodzinnego oraz prawo własności gruntu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył udział w spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego w dniu 16 maja 2005 r. W 2013 r. spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego zostało przekształcone w prawo własności. Zatem od 2013 r. Wnioskodawca posiada udział we własności domu jednorodzinnego.

W tym miejscu należy zauważyć, że przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w prawo własności tego domu nie stanowi nabycia domu jednorodzinnego, lecz zmianę formy własności. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia udziału w domu jednorodzinnym należy utożsamiać z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. Oznacza to, że pięcioletni termin, o którym mowa powyżej, upłynął z dniem 31 grudnia 2010 r. W związku z tym, odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, w części dotyczącej budynku mieszkalnego, po upływie 5 lat od daty tego nabycia, nie będzie stanowić źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskany z tego tytułu przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży w 2015 r. udziału w domu jednorodzinnym należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, w części dotyczącej gruntu nabytego w związku z przekształceniem prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, należy wskazać, że Wnioskodawca nabył udział w gruncie w innym terminie, niż udział w spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył udział w gruncie w dniu 16 maja 2013 r., na mocy umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową o przeniesienie prawa własności gruntu i własności domu jednorodzinnego. W związku z tym, pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. Zatem, w przypadku sprzedaży w 2015 r. udziału w gruncie, zbycie to będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, zaś dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie opodatkowany według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, określony zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że odpłatne zbycie udziału we współwłasności nieruchomości, w części dotyczącej budynku mieszkalnego, którego stan prawny uległ zmianie wskutek przekształcenia nabytego w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo własności, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Natomiast przychód ze sprzedaży w 2015 r. udziału we współwłasności gruntu nabytego w 2013 r. na podstawie umowy przeniesienia prawa własności gruntu i własności domu jednorodzinnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej części stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, albowiem w świetle wyżej cytowanych przepisów nie można utożsamiać daty nabycia gruntów z datą nabycia domu jednorodzinnego. Udział w prawie własności domu jednorodzinnego Wnioskodawca nabył na skutek przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, natomiast udział w prawie własności gruntu Wnioskodawca nabył z chwilą zawarcia umowy ze Spółdzielnią w 2013 r., na podstawie której dokonano przeniesienia własności.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że zapadła ona w odmiennym stanie faktycznym w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.