IPTPB2/415-679/14-4/AU | Interpretacja indywidualna

1.Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działki rolno-leśnej o powierzchni 3 600 m2, którą zakupili rolnicy, a sprzedana działka bezpośrednio przylega do ich gospodarstwa?
2.Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działki rolno-leśnej o powierzchni 3600 m2, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku, jeżeli pozostałe ze sprzedaży środki finansowe przeznaczy na nabycie działki budowlanej, lecz nie rozpocznie budowy domu mieszkalnego na tej n nabytej działce, ale w okresie dwóch lat od nabycia działkę tę sprzeda.
IPTPB2/415-679/14-4/AUinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. gospodarstwo rolne
 3. grunty rolne
 4. odpłatne zbycie
 5. przychód
 6. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w części dotyczącej:

 • opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki, nabytych w spadku po rodzicach w 1995 r. i 1997 r. – jest nieprawidłowe,
 • możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki stanowiącej grunty rolne, nabytych w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności – jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki stanowiącej lasy i grunty leśne, nabytych w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 3 marca 2015 r., Nr IPTPB2/415-679/14-2/AU, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 marca 2015 r., natomiast w dniu 17 marca 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 16 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 13 lipca 1995 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, a w dniu 28 marca 1997 r. zmarła Jej matka. W 2006 r. postanowieniem sądu stwierdzono prawo nabycia spadku po zmarłych rodzicach przez Wnioskodawczynię oraz Jej dwie siostry. W wyniku tego Wnioskodawczyni i Jej siostrom przypadło po 1/3 części spadku dla każdej z nich.

W 2011 r. nastąpił sądowy dział spadku i zniesienie współwłasności. Wnioskodawczyni stała się jedyną właścicielką domu mieszkalnego oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 2,46 ha. Wartość rynkowa nabytej przez Wnioskodawczynię nieruchomości w wyniku działu spadku wyniosła 350 000 zł. Wnioskodawczyni spłaciła siostry w wysokości 250 000 zł. Wszelkie opłaty skarbowe z tytułu przysporzenia majątku osobistego zostały uregulowane.

We wrześniu 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała część nieruchomości, wchodzącej w skład odziedziczonego gospodarstwa rolnego o powierzchni 3 600 m2 za kwotę 42 000 zł. Nabywcami sprzedanego przez Wnioskodawczynię gruntu są rolnicy, ale z aktu notarialnego (umowy sprzedaży) nie wynika, że nieruchomość została nabyta przez kupujących na cele rolnicze, choć w związku z tą sprzedażą grunty nie utraciły charakteru rolnego. Już po spisaniu aktu notarialnego Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawczyni uzyskała od nabywców oświadczenie, w którym oni deklarują, że zakupiona nieruchomość rolna zostanie przeznaczona na powiększenie gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni nie ma żadnej pewności, że nabywcy nie zmienią zdania, czy nabyta przez nich nieruchomość nie utraci charakteru rolnego w najbliższym czasie i czy po zaistnieniu takiej hipotetycznej sytuacji będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 22 kwietnia 2004 r. nabyła spadek po ojcu w 1/4 części.

Tym samym postanowieniem nabyła także spadek po matce w 1/3 części. Przedmiotem spadku była nieruchomość rolna położona w miejscowości P., w gminie C. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny murowany, pomieszczenie gospodarcze i grunty rolno-leśne o powierzchni 2,46 ha o numerach geodezyjnych działek: W, X, Y, Z.

W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni nabyła udziały we współwłasności nieruchomości przysługujące dotąd pozostałym spadkobiercom i w konsekwencji nabyła prawo do własności całej nieruchomości po zmarłych rodzicach. Dział spadku nastąpił w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 5 stycznia 2011 r., oraz postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 4 sierpnia 2011 r. Postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności uprawomocniło się 4 sierpnia 2011 r.

We wrześniu 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała działkę o powierzchni 3 600 m2 wchodzącą w skład odziedziczonego gospodarstwa rolnego (nr działki: W/4) za kwotę 42 000 zł.

Na dzień złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego Wnioskodawczyni pozostało gospodarstwo rolne o powierzchni 2,10 ha, dom mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze.

Sprzedana działka o powierzchni 3 600 m2 nie była zabudowana. Był to grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako: grunty orne, pastwiska trwałe oraz lasy i grunty leśne na obszarze 1 404 m2. Nabywcami działki są rolnicy, a sprzedana działka przylega bezpośrednio do ich nieruchomości.

Ww. sprzedaż dotyczyła części nieruchomości, a nie udziałów w nieruchomości. Nabywcy oświadczyli, że przeznaczą nabyta nieruchomość na cele rolnicze.

Sprzedaż nie nastąpiła w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, ponieważ Wnioskodawczyni jej nie prowadzi.

Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w wysokości około 40% zostały już wydatkowane na remont odziedziczonego w spadku domu mieszkalnego. Wydatki dotyczą wykonania przyłącza kanalizacyjnego, napraw blacharskich (dach, rynny), remontu łazienki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działki rolno-leśnej o powierzchni 3 600 m2, którą zakupili rolnicy, a sprzedana działka bezpośrednio przylega do ich gospodarstwa, w przypadku jej zbycia przed upływem 5 lat od daty uprawomocnienia postanowienia Sądu o dziale spadku...
 2. Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działki rolno-leśnej o powierzchni 3 600 m2, w przypadku gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o dziale spadku, jeżeli środki ze sprzedaży przeznaczy na nabycie działki budowlanej, lecz nie rozpocznie budowy domu mieszkalnego na nabytej działce, ale w okresie dwóch lat od nabycia działkę tę sprzeda...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1, natomiast w zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania nr 1, na podstawie posiadanych oświadczeń uzyskanych od nabywców nieruchomości rolnej, że nie utraci ona charakteru rolnego (pomimo nie złożenia w akcie notarialnym takich oświadczeń) ma prawo do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, że sama czynność prawna sprzedaży nie ma wpływu na zmianę charakteru gruntu. W momencie sprzedaży Wnioskodawczyni miała świadomość, że ta nieruchomość powiększy gospodarstwo rolne nabywców, natomiast na to co nabywcy zrobią później nie ma żadnego wpływu.

Wnioskodawczyni podkreśla, że nabywcy przedmiotowej nieruchomości są rolnikami, a zakupiona przez nich nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z ich zagrodą. Zatem w związku z tą sprzedażą grunty nie utracą charakteru rolnego, a dla oceny zdarzenia sprzedaży należy uwzględnić wszystkie okoliczności, czyli także oświadczenia nabywców dotyczące przeznaczenia gruntów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w części dotyczącej:
 • opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki, nabytych w spadku po rodzicach w 1995 r. i 1997 r. – jest nieprawidłowe,
 • możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki stanowiącej grunty rolne, nabytych w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności – jest prawidłowe;
 • możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki stanowiącej lasy i grunty leśne, nabytych w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że źródłem przychodu nie jest odpłatne zbycie, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie części bądź udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części bądź udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź jej części decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Natomiast stosownie do treści art. 1035 Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego, istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom i nie zmieni tego fakt, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku.

Jeżeli zatem, udział w nieruchomości nabytej przez spadkobiercę w wyniku podziału jest zgodny z udziałem posiadanym przed działem spadku – nie następuje nabycie skutkujące opodatkowaniem, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi o nowej dacie nabycia nieruchomości w tej części, która przekracza udział nabyty w spadku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w spadku po zmarłym w dniu 13 lipca 1995 r. ojcu oraz po zmarłej 28 marca 1997 r. matce razem z dwiema siostrami udziały we współwłasności nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne. W wyniku sądowego działu spadku i zniesienia współwłasności w 2011 r. Wnioskodawczyni stała się jedyną właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,46 ha wraz z zabudowaniami: budynkiem mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym. Wnioskodawczyni spłaciła siostry. We wrześniu 2014 r. sprzedała działkę o powierzchni 3 600 m2 wchodzącą w skład ww. gospodarstwa rolnego. W skład sprzedanej działki wchodzą grunty orne, pastwiska oraz lasy i grunty leśne. Nabywcy byli rolnikami i nabyta nieruchomość wejdzie w skład prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego. W akcie notarialnym nie zostało złożone oświadczenie odnośnie tego, że ww. nieruchomość nie utraci charakteru rolnego. Takie oświadczenie Wnioskodawczyni uzyskała od nabywców w terminie późniejszym.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, należy wskazać, że Wnioskodawczyni poszczególne udziały we współwłasności ww. nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabyła w następujących datach:

 • w dniu 13 lipca 1995 r. - w dacie śmierci ojca,
 • w dniu 28 marca 1997 r. - w dacie śmierci matki,
 • w dniu 4 sierpnia 2011 r. - w dacie nabycia udziałów od sióstr w drodze dokonania odpłatnego działu spadku i zniesienia współwłasności.

Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być liczony stosownie do nabycia udziałów, czyli od końca 1995 r., 1997 r. i 2011 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedaż udziałów w części nieruchomości w 2014 r. odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni nabytemu w drodze spadku po zmarłym w 1995 r. ojcu i po zmarłej w 1997 r. matce nie będzie stanowiła źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów.

W konsekwencji skoro w tej części przedmiotowe zbycie nie stanowi źródła przychodów i w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie podlega również przepisom normującym zwolnienie od tego podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w części odnoszącej się do zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów we współwłasności działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, nabytych w spadku po rodzicach należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w kwestii odpłatnego zbycia ww. udziałów w działce stanowiącej część gospodarstwa rolnego nabytych w wyniku działu spadku, tj. w 2011 r., należy wskazać, że zbycie to będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, zaś dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie opodatkowany według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono bowiem m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Natomiast zgodnie z art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Uszczegółowiając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. nieużytki, oznaczone symbolem - N,
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem - W.

Z kolei w myśl § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia – grunty leśne dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że lasy i grunty leśne o powierzchni 1 404 m2 wchodzące w skład sprzedanej nieruchomości nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu definicji z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z treścią przywołanych przepisów, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 1. zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 2. muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 3. grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Musi zatem nastąpić sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz nie może nastąpić utrata charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.

Przy czym utrata charakteru rolnego następuje przez wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Ma ono miejsce przede wszystkim wówczas, jeżeli grunt zostaje przeznaczony pod działalność gospodarczą, albo pod budownictwo. Oceniając spełnienie tej przesłanki, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Należy ponadto wskazać, iż utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Zaznaczyć należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Ponadto, okoliczność czy dana nieruchomość lub jej część w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w działce stanowiącej część gospodarstwa rolnego nabytego w dniu 13 lipca 1995 r. w spadku po zmarłym ojcu i w dniu 28 marca 1997 r. po zmarłej matce nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w ww. działce nabytych w dniu 4 sierpnia 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten jednak w części odpowiadającej sprzedaży gruntów rolnych może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w tym przepisie.

W odniesieniu natomiast do przychodu ze sprzedaży w części odpowiadającej sprzedaży lasów i gruntów leśnych stwierdzić należy, że nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania, ponieważ lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów w tych gruntach podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Nadmienia się, że dokumenty dołączone do uzupełnienia wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.