IPTPB2/415-550/14-2/JR | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskana ze sprzedaży obiektów i nasadzeń kwota 6 000 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
IPTPB2/415-550/14-2/JRinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. sprzedaż
 3. urządzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2014 r. (data wpływu w dniu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży altany i nasadzeń – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży altany i nasadzeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Decyzją Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego R. w R. w 2011 r. przyjęto Wnioskodawcę w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielono w użytkowanie działkę nr... o pow. 450 m2.

Działkę przekazała Wnioskodawcy w użytkowanie nieodpłatnie Jego babcia.

W dniu ...sierpnia 2014 r. Wnioskodawca przeniósł prawo do użytkowania działki na małżonków T. L. i P. B.-L. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów nabywcy zapłacili na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł. Jedyny obiekt na działce stanowiła altana w stanie do rozbiórki, natomiast nasadzenia składały się z kilku drzew owocowych i cyt. „thuj”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uzyskana ze sprzedaży obiektów i nasadzeń kwota 6 000 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wnioskodawca wskazał, że źródła przychodu zostały określone w art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważa się za nie m.in. odpłatne zbycie:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • innych rzeczy, jeżeli zastało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie nieruchomości oraz rzeczy zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 45 powołanej powyżej ustawy rzeczami w rozumieniu niniejszego Kodeksu są tylko przedmioty materialne. Natomiast nieruchomościami są – zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.

Wnioskodawca odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego stwierdził, że przedmiotem sprzedaży były – posiadane przez Niego od 2011 r. – obiekty i nasadzenia, znajdujące się na działce gruntu nie będącej Jego własnością.

Uważa zatem, że w świetle uregulowań zawartych w cytowanych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego – sprzedane w dniu 12 sierpnia 2014 r. obiekty i nasadzenia należy uznać za rzeczy.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że omawiana sprzedaż została dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie, przychód uzyskany z tej sprzedaży nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, wg Wnioskodawcy, że kwota w wysokości 6 000 zł, uzyskana z omawianej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca twierdzi, że Jego interpretacja jest zgodna z interpretacją wydaną w analogicznym przypadku przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w dniu 5 października 2005 r., Nr I-415-44/03/05. Wnioskodawca przytoczył pytanie podatnika, cyt. „Czy podlega opodatkowaniu przychód uzyskany ze sprzedaży urządzeń i nasadzeń znajdujących się na działce niebędącej własnością podatnika, jeśli sprzedaż ta następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie...” oraz treść tej interpretacji cyt. „Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Państwa w złożonym w dniu 1 września 2005 r. wniosku z dnia 16 sierpnia 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy – Ordynacja podatkowa – „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym”.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 1 września 2005 r. został przez Państwa złożony w tutejszym Organie podatkowym wniosek o udzielenie interpretacji. W powyższym wniosku zwrócili się Państwo z zapytaniem, czy ciąży na Państwu obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej w dniu 28 lipca 2005 r. transakcji sprzedaży.

Opisany przez Państwa stan faktyczny przedstawia się następująco:

W dniu 28 lipca 2005 r., na podstawie umowy kupna-sprzedaży, dokonali Państwo odpłatnego zbycia urządzeń i nasadzeń znajdujących się na działce będącej własnością... Zapłacona na Państwa rzecz przez kupujących cena sprzedaży wyniosła 33 000 zł.

W skład sprzedanych urządzeń wchodziła m.in. murowana altanka, kanalizacja, ogrodzenie. Natomiast nasadzenia stanowiły głównie drzewka i krzewy owocowe.

Właścicielami opisanych powyżej rzeczy stali się Państwo po śmierci poprzedniego właściciela, w 1994 r.

Pieniądze uzyskane z opisanej powyżej sprzedaży zamierzają Państwo wydatkować na dokończenie budowy własnego domu.

Według Państwa oceny otrzymana z omawianej sprzedaży kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Państwa wątpliwości budzi jednak klasyfikacja przychodu uzyskanego z omawianej sprzedaży, tj. czy kwota uzyskana z dokonanej sprzedaży stanowi źródło przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy, czy też sprzedaży nieruchomości.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – udziela poniższej informacji:

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodu zostały określone w art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych. Uważa się za nie, m.in. odpłatne zbycie:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • innych rzeczy, jeżeli zastało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie nieruchomości oraz rzeczy zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 45 powołanej powyżej ustawy rzeczami w rozumieniu niniejszego Kodeksu są tylko przedmioty materialne. Natomiast nieruchomościami są – zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego stwierdzić należy, że przedmiotem sprzedaży były – nabyte w 1994 r. – urządzenia i nasadzenia, znajdujące się na działce gruntu nie będącej Państwa własnością.

Zatem w świetle uregulowań zawartych w cytowanych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego – sprzedane w dniu 28 lipca urządzenia i nasadzenia należy uznać za rzeczy.

Z uwagi na fakt, że omawiana sprzedaż została dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, przychód uzyskany z tej sprzedaży nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że kwota w wysokości 33 000 zł, uzyskana z omawianej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie – postanowiono jak w sentencji, uznając, przedstawione przez Państwa własne stanowisko w sprawie – za prawidłowe.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest wymienione w pkt 8 lit. a)-d) odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, liczą od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są również kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca w 2011 r. został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielono Mu w użytkowanie działkę. Działkę przekazała Wnioskodawcy w użytkowanie nieodpłatnie Jego babcia.

W dniu ...sierpnia 2014 r. Wnioskodawca przeniósł prawo do użytkowania działki na inne osoby. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów nabywcy zapłacili na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł. Jedyny obiekt na działce stanowiła altana w stanie do rozbiórki, natomiast nasadzenia składały się z kilku drzew owocowych i cyt. „thuj”.

W świetle dotychczas przytoczonych przepisów i stanu faktycznego istotnym dla niniejszego rozstrzygnięcia jest kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki w 2014 r.

Z uwagi na brak definicji nieruchomości i rzeczy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Stosownie do art. 46 § 1 ww. Kodeksu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W przypadku nieruchomości budynkowej istotą wyróżnienia jej jako nieruchomości jest spełnienie przesłanek bycia rzeczą (art. 45) i posiadanie cech budynku jako konstrukcji trwale związanej z gruntem, który ponadto może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności, co musi mieć oparcie w przepisie szczególnym. W tym przypadku nie wystarczy zatem sama fizyczna możliwość wyodrębnienia budynku od gruntu.

Natomiast zawartą w ww. art. 45 Kodeksu cywilnego legalną definicję rzeczy, w literaturze powszechnie akceptuje się w ten sposób, że przedmiotami materialnymi są takie części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są na tyle wyodrębnione spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych jako dobra samoistne. Na pojęcie „rzeczy” składają się więc dwie cechy o charakterze konstytutywnym: materialny ich charakter i wyodrębnienie z przyrody, czyli muszą mieć samoistny byt materialny. Stąd też rzeczami są wyłącznie materialne części przyrody, przy czym nie ma znaczenia ich wartość materialna, chodzi tu o materialną postać.

Zgodnie z art. 47 § 1-3 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą prawa superficies solo cedit (to co jest na powierzchni przypada gruntowi) odnoszącą się do związania własności budynku wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy trwale złączone z tą nieruchomością.

Natomiast w myśl art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 stycznia 2014 r, rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki). Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy, na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, Polski Związek Działkowców ustanawia na jej rzecz prawo użytkowania działki – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców lub stanowią jego własność. Zatem w sytuacji określonej w ww. przepisie (art. 14 ust. 2), na co wskazuje również doktryna, dochodzi do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania – obciążającego, w zależności od tytułu prawnego jaki w stosunku do gruntu wchodzącego w skład ww. ogrodu działkowego posiada Polski Związek Działkowców, prawo użytkowania wieczystego bądź prawo własności.

Na podstawie zaś art. 15 ust. 2 przytoczonej ustawy nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie użytkowanej przez niego i wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego działki.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca w cytowanym przepisie, ani w żadnym innym miejscu analizowanej ustawy, nie dokonuje kwalifikacji jako nieruchomości któregokolwiek z wymienionych w nim elementów (tj. posadowionych na działce nasadzeń, urządzeń czy obiektów).

Natomiast Wnioskodawca, jak sam wskazał we wniosku, przeniósł prawo do użytkowania działki, za co nabywcy zapłacili Mu wynagrodzenie. Oznacza to, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę za przeniesienia własności altany i nasadzeń należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z praw majątkowych.

W myśl bowiem art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych.

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł.

Zatem Wnioskodawca, będzie obowiązany rozliczyć przychód uzyskany w 2014 r. w związku z odpłatnym przeniesieniem prawa do użytkowania działki, łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym składanym stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, tj. 30 kwietnia 2015 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Jednocześnie należy zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku, ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanej interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.