IPPP3/4512-371/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
IPPP3/4512-371/15-2/WHinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. sprzedaż
  3. stawka
  4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierza dokonać zakupu mieszkania na licytacji komorniczej, następnie wyremontować nabyte mieszkanie i je sprzedać. Zakłada, że wydatki na remont mieszkania, dające Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT będą niższe niż 30% wartości w momencie zakupu. Sprzedaży wyremontowanego mieszkania zamierza dokonać przed upływem dwóch lat od daty jego zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy mieszkanie, które będzie nabyte po pierwszym zasiedleniu i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynęło 2 lata, a następnie zostanie przez Wnioskodawcę wyremontowane, gdzie nakłady na remont nie przekroczą 30% ceny jego nabycia, będzie mogło skorzystać przy sprzedaży ze zwolnienia od podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 objęto opodatkowaniem dostawę budynków, budowli lub ich części gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Mieszkanie, które ma zostać przez Wnioskodawcę nabyte było już wczesnej zasiedlone - sprzedaż przez developera osobie fizycznej. Po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia zostanie przez Wnioskodawcę nabyte w ramach licytacji komorniczej. Nie będzie opodatkowane podatkiem VAT, a co za tym idzie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po wyremontowaniu Wnioskodawca chce sprzedać to mieszkanie przed upływem dwóch lat. Wydatki na ulepszenie mieszkania według szacunków Wnioskodawcy nie będą przekraczały kwoty 30% wartości nabytego mieszkania. Zgodnie z zapisem w art. 43 ust. 1 pkt 10 w momencie sprzedaży Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku. Nie zostaną bowiem spełnione przesłanki dotyczące jego wyłączenia. Dostawa mieszkania nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy VAT, pod pojęciem „pierwszego zasiedlenia” jest oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Przez ulepszenie rozumie się wydatki poniesione na ulepszenie które stanowią co najmniej 30% wartości nabytego przez Wnioskodawcę mieszkania. Wnioskodawca nie będzie pierwszym właścicielem mieszkania, a więc nie dojdzie w tym przypadku do pierwszego zasiedlenia. Nakłady na jego ulepszenie wyniosą mniej niż 30% wartości poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na jego kupno Wnioskodawca będzie mógł przy sprzedaży skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm,), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy , przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem sprzedaż mieszkania stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) gdyż zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie sprzedaży mieszkania osobie fizycznej przez developera. Następnie po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia mieszkanie zostanie przez Wnioskodawcę nabyte w ramach licytacji komorniczej, później wyremontowane i sprzedane, przy czym wydatki poniesione na ulepszenie mieszkania według szacunków Wnioskodawcy nie przekroczą 30% wartości nabytego mieszkania.

Zatem, skoro Wnioskodawca nabędzie mieszkanie wobec którego nastąpiło pierwsze zasiedlenie i pomiędzy zasiedleniem a dostawą upłynęło 2 lata, następnie je wyremontuje, przy czym wydatki na remont nie przekroczą 30% wartości początkowej będzie mógł korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.