IPPP2/4512-206/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak możliwości zastosowania szczególnej procedury opodatkowania sprzedaży samochodów będących środkami trwałymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 7 maja 2015 r. nr IPPP2/4512-206/15-2/RR o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży samochodów i wystawienia z tego tytułu faktury VAT marża – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży samochodów i wystawienia z tego tytułu faktury VAT marża. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 7 maja 2015 r. nr IPPP2/4512-206/15-2/RR (data doręczenia 12 maja 2015 r).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w 2013 r. kupił dwa używane samochody osobowe na cele prowadzonej działalności, jeden na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz drugi na podstawie faktury VAT marża (obydwa bez możliwości odliczenia podatku VAT). Samochody zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy oraz są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Obecnie Wnioskodawca planuje rzeczone samochody sprzedać.

Z pisma z dnia 15 maja 2015 r., stanowiącego uzupełnienie do złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupił samochody osobowe, o których mowa w złożonym wniosku na cele prowadzonej działalności. Zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane zgodnie z przepisami oraz używane w działalności. Samochody nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży i stanowią majątek Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż samochodu z majątku firmy, przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem na podstawie umowy kupna-sprzedaży jak i na podstawie faktury VAT marża, będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT na zasadach ogólnych, czy opodatkowaniu na zasadzie marży.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu osobowego z majątku firmy, kupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży (bez możliwości odliczenia podatku VAT), powinna być opodatkowana na zasadzie marży.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy - w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Na podstawie przytoczonych powyżej definicji wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, wywnioskować należy, że sprzedaż używanego samochodu osobowego z majątku firmy zakupionego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, jak również zakupionego na podstawie faktury VAT marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT), powinna być opodatkowana na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ustawy VAT.

Analogiczne stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2014 r. (ILPP2/443-212/14-2/AK) stwierdził, że „przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy”.

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 20 ust. 10 pkt 1 ustawy podatku od towarów i usług, zatem Wnioskodawca przy sprzedaży samochodu osobowego ma prawo do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży.

Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. (ILPP2/443-243/14-4/MR): „w sytuacji, gdy samochód został nabyty jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Należy również podkreślić, że Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Pani W. D. przedstawiła stanowisko Polskiej Agencji Prasowej, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy nabyciu którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku, będzie podlegała opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. „Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT marża).” Argumentując swoje stanowisko Pani Rzecznik oparła się na przepisach unijnych, a dokładniej art. 311 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym w definicji podatnika - pośrednika, stosowanej dla celów opodatkowania marżą, system marży odnosi się także do wykorzystywania towarów. Zatem stosowanie systemu marży dotyczy również podatników, u których odsprzedawane towary używane były uprzednio wykorzystywane w firmie (nie tylko nabywane czysto w celach odsprzedaży).

Warto także wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt C-280/04 stwierdził, że pierwszorzędnym celem nabycia samochodu osobowego niekoniecznie musi być cel odsprzedaży. Ponadto TSUE przyjął stanowisko, że przedsiębiorstwo, które nabyło używany pojazd w celu przeznaczenia go na potrzeby swojej działalności, a następnie w ramach zwykłego wykonywania działalności gospodarczej odsprzedaje pojazd i odsprzedaż ta nie jest w chwili nabycia głównym celem, a jedynie celem drugorzędnym, może dokonać odsprzedaży tego pojazdu korzystając z procedury VAT marża. Jak zatem widać, Trybunał Sprawiedliwości w stanie faktycznym analogicznym do zaprezentowanego w niniejszym wniosku, przyznał prawo do zastosowania procedury VAT marża, więc nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca sprzedając używany samochód osobowy nabyty na podstawie umowy kupna sprzedaży (bez możliwości odliczenia podatku VAT) może zastosować procedurę VAT marża.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu osobowego z majątku firmy zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży (bez możliwości odliczenia podatku VAT) powinna być opodatkowana na zasadzie marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy przepis umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem zwolnienie to dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca kupił dwa używane samochody osobowe na cele prowadzonej działalności, jeden na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz drugi na podstawie faktury VAT marża (obydwa bez możliwości odliczenia podatku VAT). Samochody zgodnie ze wskazaniami Wnioskodawcy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy oraz są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Samochody nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży i stanowią majątek Spółki. Obecnie Wnioskodawca planuje ww. samochody sprzedać.

W konsekwencji, skoro zakupione, używane samochody osobowe były wykorzystywane w prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT w przedmiotowej sprawie nie wystąpią przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a - 30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 cyt. ustawy w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez towary używane - zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy - rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0);

Przy czym, art. 120 ust. 4 cyt. ustawy dotyczy – zgodnie z art. 120 ust. 10 ww. ustawy – dostawy m.in. towarów używanych, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art . 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art . 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art . 43 ust. 1 pkt 2 lub art . 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art . 43 ust. 1 pkt 2 lub art . 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Dostawa towarów używanych, spełniających podaną wyżej definicję, może nastąpić na zasadach szczególnych, określonych w art. 120 ustawy o VAT, tj. w procedurze opodatkowania marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę VAT. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest – oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą – także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Wspólną cechą przypadków, o których mowa w art. 120 ust. 10 warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (...).

Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca w 2013 r. kupił dwa używane samochody osobowe na cele prowadzonej działalności, jeden na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz drugi na podstawie faktury VAT marża (obydwa bez możliwości odliczenia podatku VAT). Samochody zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy oraz są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Samochody nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży i stanowią majątek Spółki.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zastosowania procedury marży przy sprzedaży ww. samochodów.

W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności sprawy należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży zarówno samochodu zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży jak i na podstawie faktury VAT marża, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na jej zastosowanie. Należy stwierdzić, że pojazdy te spełniają definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. samochodów na umowę kupna-sprzedaży oraz fakturę VAT marża, w związku z czym przy sprzedaży ww. samochodów podatek VAT nie został naliczony. Jednak jak wynika z opisu sprawy wskazane samochody osobowe nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży, tylko służyły one działalności opodatkowanej firmy, zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i stanowią majątek Spółki. Po uwzględnieniu powyższych okoliczności sprawy wskazać należy, że w niniejszej sprawie Spółka nie może zastosować szczególnej procedury VAT-marża w zakresie sprzedaży omawianych pojazdów, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 120 ust. 4 ustawy.

Ponadto, jak już wskazano, wykorzystywanie przez Spółkę samochodów do czynności opodatkowanych oznacza, że warunek zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie został spełniony. Oznacza to, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży niniejszych samochodów osobowych, wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem VAT, powinien te transakcje opodatkować na zasadach ogólnych stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym, Wnioskodawca nie wypełnia dyspozycji wynikającej z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwalającej na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodów, o którym mowa we wniosku. Dlatego też, Wnioskodawca nie ma prawa do udokumentowania ww. transakcji sprzedaży zarówno samochodu zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży jak i na podstawie faktury VAT marża w sposób przewidziany dla procedury marży na podstawie art. 120 ustawy o VAT, tj. za pomocą faktury VAT marża.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym sprawy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Organ podatkowy nie neguje tego orzeczenia, jako cennego źródła informacji w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, jednak należy wskazać, że orzecznictwo w kwestii będącej przedmiotem zapytania nie jest jednolite. Potwierdzeniem braku ukształtowanej linii orzeczniczej jest orzeczenie NSA z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1810/09, w którym to Sąd stwierdził, że przepis art. 120 ust. 4 ustawy o VAT uzależnia zastosowanie tej metody obliczenia podatku od tego, czy zakup towarów został dokonany w celach handlowych, czy też orzeczenie WSA w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 314/09, w którym WSA przyjął, że opodatkowanie dostawy towarów w systemie marży jest ograniczone tylko do pewnej kategorii towarów używanych - mianowicie do tych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich dalszej odsprzedaży.

Należy ponadto wyjaśnić, że co do zasady w identycznym stanie prawnym i identycznym stanie faktycznym rozstrzygnięcia powinny być identyczne. Cel ten osiągany jest poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej. Zauważyć w tym miejscu należy, że interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 tej ustawy, zgodnie z którym „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (...)”. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnione do tego organy każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Minister Finansów może zmienić wydaną interpretację, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.